intTypePromotion=1

Nghị quyết số 71/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
20
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 71/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 71/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ninh ban hành về chương trình giám sát năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 71/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ninh

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 71/NQ­HĐND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH  KHÓA XIII ­ KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;  Xét Tờ trình số 20/TTr­HĐND ngày 30/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về  Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại  biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các nội dung sau: 1. Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây: ­ Báo cáo công tác 06 tháng năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội  đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự  tỉnh; ­ Các báo cáo 06 tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế ­ xã hội; báo cáo  công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng,  chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị  của cử tri; ­ Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến  nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017; ­ Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; ­ Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 2. Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây: ­ Báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng  nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; ­ Các báo cáo năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế ­ xã hội; báo cáo về thực  hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham  nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm  pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; ­ Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến  nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018;
  2. ­ Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; ­ Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 3. Giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn  tỉnh giai đoạn 2015 ­ 2017. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: ­ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo điều hòa, đổi mới,  nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; tổng hợp, theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị  giám sát của hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các tổ  đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát. ­ Thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng, triển khai  các chương trình giám sát năm 2018 thuộc thẩm quyền; phối hợp các cơ quan có liên quan tổ  chức giám sát và báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chương trình giám sát. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày  07/7/2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.     CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đọc    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản