intTypePromotion=1

Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán - chương 2

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
214
lượt xem
85
download

Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán - chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán. Tiến sĩ Lê Vũ Nam.Chương 2: Pháp luật về phát hành và niêm yết chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán - chương 2

 1. CHƯƠNG II PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TS.Lê Vũ Nam TS. LEÂ VUÕ NAM 1
 2. PHẦN I: PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH q TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU q PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG q THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CTCP PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG q PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA CÔNG CHÚNG q PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ RA CÔNG CHÚNG 3
 4. TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO q Luật doanh nghiệp năm 1999. q Luật doanh nghiệp năm 2005. q Luật chứng khóan năm 2006. q Nghị định 03/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 1999. q Nghị định 144/2003/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán. q Thông tư 60/2004/TT-BTC hướng dẫn phát hàng cổ phiếu ra công chúng… 4
 5. I.TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 1. CÁC HÌNH THỨC THAM GIA TTCK CỦA CTCP qTrên thị trường sơ cấp: với tư cách là tổ chức phát hành chứng khoán để huy động vốn và cung cấp hàng hoá cho TTCK. qTrên thị trường thức cấp: ØLà tổ chức niêm yết. ØLà nhà đầu tư mua bán chứng khoán. 5
 6. I.TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 1. CÁC HÌNH THỨC THAM GIA TTCK CỦA CTCP CTCP Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp Mua bán lại chứng Phát hành chứng khoán khoán đã phát hành Bán đấu giá tại Bán qua BLPH TTGDCK hoặc hoặc đại lý Niêm yết/Đăng ký giao CTCK (CTCK) dịch 6
 7. I.TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU q Khái niệm phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu là việc chào bán cổ phiếu lần đầu tiên của CTCP trên thị trường sơ cấp. q Phân loại phát hành cổ phiếu: Ø Căn cứ vào đợt phát hành:Phát hành lần đầu và phát hành bổ sung. Ø Căn cứ vào tính chất đợt phát hành:Phát hành trực tiếp và phát hành gián tiếp. Ø Căn cứ vào phương thức phát hành: Phát hành chào bán toàn phần và Phát hành chào bán từng phần. Ø Căn cứ vào phạm vi phân phối: Phát hành nội bộ (riêng lẻ). Phát hành ra công chúng: ü Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). ü Phát hành cổ phiếu bổ sung ra công chúng. 7
 8. I.TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 3. SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU qCác nước theo hệ thống thông luật (Common Law) như Anh, Mỹ, Úc…: Ø Pháp luật về công ty điều chỉnh cả hoạt động phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ra công chúng. Ø Pháp luật về chứng khoán điều chỉnh hoạt động và vận hành của TTCK. qCác nước theo hệ thống luật Châu Âu lục địa (Civil Law) như Pháp và một số nước Châu Âu: qPháp luật về công ty điều chỉnh hoạt động phát hành cổ phiếu riêng lẻ. qPháp luật về chứng khoán điều chỉnh phát hành cổ phiếu ra công chúng. 8
 9. I.TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 3. SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU qTại Việt Nam: Pháp luật về doanh nghiệp điều chỉnh phát hành cổ phiếu để phân phối nội bộ; Pháp luật về chứng khoán điều chỉnh phát hành cổ phiếu ra công chúng (Khoản 4, Điều 61 Luật doanh nghiệp năm 1999; Điều 22 Nghị định 03 hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 1999; Khoản 6 Điều 87 Luật doanh nghiệp năm 2005; Điều 1 Nghị định 144 về ck và TTCK; Điều 1 Luật chứng khoán ngày 23/06/2006) 9
 10. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 1. KHÁI NIỆM PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG q Trong khoa học pháp lý: Phát hành cổ phiếu ra công chúng là việc chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần cho các đối tượng không có giới hạn các nhà đầu tư trong công chúng thông qua hình thức, thủ tục theo quy định của pháp luật. q Trong pháp luật thực định: Ø Khoản 7, Điều 3 Nghị định 144: Phát hành cổ phiếu ra công chúng là việc chào bán một đợt cổ phiếu có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành. Ø Khoản 5 Điều 4 Luật chứng khoán 2006: Phát hành cổ phiếu ra công chúng là việc chào bán một đợt cổ phiếu có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho ít nhất 100 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành. 10
 11. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 2.ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG qĐược pháp luật điều chỉnh chặt chẽ. qĐược cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán cấp phép hoặc giấy CNPH. qCổ phiếu phát hành ra công chúng thường được giao dịch tại các SGDCK sau khi đáp ứng được các điều kiện niêm yết. qTuân thủ các quy định về công bố thông tin, chế độ kế toán, kiểm toán. qPhải thông qua tổ chức trung gian. qĐối tượng phân phối không hạn chế. qLượng cổ phiếu phát hành phải đạt quy mô nhất định. 11
 12. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG qThông lệ quốc tế: Ø Theo chế độ quản lý chất lượng (chế đô cấp phép): Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ck và TTCK xem xét, đánh giá chất lượng của cổ phiếu phát hành ra công chúng thông qua việc thẩm định nội dung của đợt phát hành trên cơ sở các điều kiện do pháp luật quy định. Phù hợp ở những nước mới hình thành TTCK, hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ, tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán chưa đầy đủ rõ ràng, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. 12
 13. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG qTheo chế độ công bố thông tin (chế đô đăng ký): Ø Tổ chức phát hành phải cung cấp đầy đủ các thông tin quan trọng của công ty cho những nhà đầu tư để họ có thể đánh giá chất lượng cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư. Cơ quan quản lý không đứng ra xem xét chất lượng cổ phiếu mà chủ yếu tập trung giám sát chế độ công bố thông tin của tổ chức phát hành. Ø Áp dụng ở các nước có TTCK phát triển, chế độ công bố thông tin và chế độ kế toán, kiểm toán rõ ràng, văn hoá kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư đã hình thành và phát triển. 13
 14. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG qĐiều kiện định tính: Ø Các nhà quản lý công ty phải có kinh nghiệm quản lý, điều hành kinh doanh Ø Cơ cấu tổ chức của công ty phải hợp lý và phải vì lợi ích các nhà đầu tư Ø Báo cáo tài chính, bản cáo bạch và các tài liệu cung cấp thông tin của công ty phải có độ tin cậy cao nhất Ø Công ty phải có phương án khả thi từ việc huy động vốn thu được từ đợt phát hành. Ø Công ty phải được một hoặc một số tổ chức bảo lãnh phát hành đứng ra thực hiện bảo lãnh phát 14 hành.
 15. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG qMột số điều kiện về phát hành cổ phiếu ra công chúng trên thế giới: Ø Điều kiện định lượng: Công ty phải có quy mô nhất định về vốn. Phải hoạt động hiệu quả trong một số năm liên tục trước khi phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tổng giá trị của đợt phát hành phải đạt quy mô nhất định. Một tỷ lệ nhất định cổ phiếu đợt phát hành phải bán cho một số lượng quy định công chúng đầu tư. Các thành viên sáng lập của công ty phải nắm giữ một tỷ lệ nhất định vốn cổ phần của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. 15
 16. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG Ở MỘT SỐ NƯỚC Nước Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng Voán ñieàu leä Lôïi nhuaän Soá coå ñoâng nhoû Tyû leä phaùt haønh toái thieåu ra coâng chuùng Trung Mỗi cổ đông 25% Quốc 50 triệu 3 năm không quá 15% nếu VĐL > NDT 0,05% số cổ 400 triệu NDT phiếu Thái Lan 2,4 triệu USD 3 naêm >= 600 15% - 30% Malaysia 5 năm >= 5 50 triệu RM triệu RM 500-1.000 >= 25% Hàn >= 1.000 cổ >= 30% hoặc ít Quốc 5 tỷ won 3 năm gần đông nhỏ nhất là 300.000 nhất >= 25% (nắm giữ
 17. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG q Điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam (Theo Nghị định 144): Ø Có mức vốn điều lệ đã góp tối thiểu tại thời điểm đăng ký phát hành là 5 tỷ đồng. Ø Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi. Ø Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành. Ø Số lượng tối thiểu nhà đầu tư ngoài công ty được mua là 50. Ø Phải thông qua tổ chức trung gian. Ø Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để thành lập CTCP mới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao không bắt buộc phải đáp ứng điều kiện 1 và 2. 17
 18. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 3. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG qĐiều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam (Theo Luật chứng khóan 2006): Ø Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; Ø Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; Ø Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 18
 19. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 4. TRÌNH TỰ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG q Bước 1: Chọn tổ chức tư vấn hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành đáp ứng đủ điều kiện: Ø Có giấy phép tư vấn hoặc bảo lãnh phát hành do UBCKNN cấp. Ø Tổng giá trị cổ phiếu bảo lãnh phát hành không vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức bảo lãnh. q Bước 2: Lập hồ sơ, gồm: Ø Đơn đăng ký phát hành Ø Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD. Ø Điều lệ CTCP. Ø Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành. 19
 20. II.PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG 4. TRÌNH TỰ PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG Ø Bản cáo bạch. Ø Danh sách và lý lịch của thành viên HĐQT, BGĐ, BKS. Ø Báo cáo tài chính có kiểm toán trong 2 năm trước khi phát hành. Ø Cam kết của tổ chức bảo lãnh phát hành. q Bước 3: UBCKNN cấp Giấy CNĐPH: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, UBCKNN sẽ cấp Giấy CNĐKPH cổ phiếu ra công chúng. Trường hợp từ chối phải giải thích rõ lý do bằng văn bản. q Bước 4: Công bố việc phát hành: Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được Gấy CNĐKPH, tổ chức phát hành phải công bố trên 5 số liên tiếp của 1 tờ bào TW hoặc 1 tờ báo địa phương. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2