intTypePromotion=1

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Chia sẻ: Ca Non | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:261

0
102
lượt xem
26
download

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm − CSDL là một tập hợp dữ liệu được lưu trữ một cách có tổ chức nhằm giúp việc xem, tìm kiếm và lấy thông tin được nhanh chóng và chính xác, giúp giảm công sức và thời gian quản lý thông tin cần thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC PHẦN 5 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 2 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • Tổng quan • Bảng • Toán tử • Phát biểu SQL • Import và export dữ liệu 3 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan • Giới thiệu Cơ sở dữ liệu (CSDL) • CSDL MySQL 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Khái niệm • Chức năng • Các loại CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ • Hệ quản trị CSDL • SQL (Structure Query Language) 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Khái niệm − CSDL là một tập hợp dữ liệu được lưu trữ một cách có tổ chức nhằm giúp việc xem, tìm kiếm và lấy thông tin được nhanh chóng và chính xác, giúp giảm công sức và thời gian quản lý thông tin cần thiết 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Chức năng − Lưu trữ − Truy cập − Tổ chức − Xử lý 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các loại CSDL − CSDL phân cấp − CSDL hướng đối tượng − CSDL quan hệ 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Bảng dữ liệu (table) − Quan hệ 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Bảng dữ liệu (table) • Là thành phần trung tâm của CSDL, được dùng để lưu trữ thông tin của CSDL • Gồm hai thành phần: dòng và cột 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Bảng dữ liệu (table) • Cột: là một khối dữ liệu trong bảng, có cùng loại dữ liệu, có các thông tin chính: Tên cột: dùng để phân biệt với các cột khác trong bảng. Tên cột trong bảng phải duy nhất và không dùng các ký tự đặc biệt. Kiểu dữ liệu của cột: xác định loại giá trị nào được phép lưu trữ trong cột • Ví dụ: Bảng khách hàng KHACH_HANG có các cột sau: MKH (mã khách hàng), TEN_KH (tên khách hàng), PHAI (phái), … 11 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Bảng dữ liệu (table) • Dòng: là tập hợp các thông tin của tất cả cột dữ liệu trong bảng • Ví dụ: Bảng khách hàng KHACH_HANG có các dòng dữ liệu sau: MKH TEN_KH PHAI DIA_CHI DT EMAIL KH001 Trần Văn An 0 123 Nguyễn Du 8123456 tvan@yahoo.com KH002 Nguyễn Thanh An 0 30 Lê Thánh Tôn 9852147 ntan@yahoo.com KH003 Lê Thanh Thảo 1 22bis Pasteur 8976431 ltthao@gmail.com • Mỗi dòng trong bảng khách hàng lưu trữ thông tin về một khách hàng trong thực tế. 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Quan hệ • Là thành phần được dùng để tạo mối liên kết giữa các bảng dữ liệu với nhau nhằm đảm bảo tính nhất quán, đúng đắn của dữ liệu trong CSDL. • Có ba loại quan hệ chính: Quan hệ 1 – 1 Quan hệ 1 – nhiều Quan hệ nhiều – nhiều 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Quan hệ • Quan hệ 1 – 1 (One to One) Mô tả mối quan hệ giữa hai bảng mà trong đó một dòng dữ liệu bên bảng này có liên hệ với duy nhất với một dòng dữ liệu bên bảng kia và ngược lại Ví dụ: Một nhân viên chỉ có một sơ yếu lý lịch Một sơ yếu lý lịch chỉ thuộc về một nhân viên 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Quan hệ • Quan hệ 1 – nhiều (One to Many) Mô tả mối quan hệ giữa hai bảng mà trong đó một dòng dữ liệu bên bảng này có liên hệ với nhiều dòng dữ liệu bên bảng kia và một dòng dữ liệu bên bảng kia sẽ có liên hệ với duy nhất với một dòng dữ liệu bên bảng này. Quan hệ này thường gặp nhất trong CSDL Ví dụ: Một phòng có nhiều nhân viên Một nhân viên chỉ thuộc về một phòng 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Quan hệ • Quan hệ nhiều – nhiều (Many to Many) Mô tả mối quan hệ giữa hai bảng mà trong đó một dòng dữ liệu bên bảng này có liên hệ với nhiều dòng dữ liệu bên bảng kia và ngược lại. Trong CSDL không lưu trữ quan hệ nhiều nhiều vì vậy khi gặp quan hệ này, chúng ta sẽ chuyển thành các quan hệ một nhiều 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Các đối tượng chính của CSDL quan hệ − Quan hệ • Quan hệ nhiều – nhiều (Many to Many) Ví dụ: Một giáo viên dạy nhiều lớp học. Một lớp học có nhiều giáo viên. Quan hệ này tương đương với hai quan hệ một nhiều sau: 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Hệ quản trị CSDL − Quản lý các dữ liệu được lưu trữ bên trong các CSDL, giúp cho CSDL dễ dàng đến được với người dùng khi cần truy cập các thông tin khác nhau. − Có khả năng lưu trữ dữ liệu và cho phép dữ liệu có thể trao đổi với các CSDL khác, và có khả năng • Bảo vệ dữ liệu • Duy trì dữ liệu • Quản lý các giao dịch • … 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • SQL − Là loại ngôn ngữ cho phép thực hiện các thao tác rút trích, tính toán, cập nhật trên các dữ liệu được lưu trữ trong CSDL 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC CSDL MySQL • Giới thiệu • Đặc điểm • Các tập tin vật lý lưu trữ CSDL • Quy tắc đặt tên • Tạo CSDL • Xóa CSDL 20 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2