intTypePromotion=4

Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML

Chia sẻ: Trần Văn Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
1.149
lượt xem
209
download

Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả các usecase: -Đăng nhập hệ thồng:đăng nhập vào hệ thống quản lý thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho, nhân viên quản lý độc giả. -tra cứu thông tin sách trong thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. -cho độc giả mượn sách; được sử dụng bởi thủ thư. -tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về sách trong thư viện (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. -nhận lại sách mà độc giả trả lại; được sử dụng bởi thủ thư. -cập nhật sách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML

 1. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 1
 2. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML MỤC LỤC MỤC LỤC ....................................................................................................................................2 PHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM ...........................................................4 1.1 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:......................................................................................................4 1.1.1 Danh sách các công việc: ...................................................................................................4 1.2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH: ...............................................................................5 1.2.1 Danh sách các qui định: .....................................................................................................5 1.2.2 Danh sách các biểu mẫu: ....................................................................................................5 PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU ...........................................................................................8 2.1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ: .........................................................................................................................8 2.1.1 Actor: ................................................................................................................................8 2.1.2 Usecase:.............................................................................................................................8 2.1.3 Các kịch bản (Scenario): ....................................................................................................9 2.1.4 Sơ đồ nghiệp vụ (Usecase diagram):................................................................................. 13 2.2 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG: .....................................................................................................................14 PHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM ........................................................................................ 15 3.1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ:..........................................................................................15 3.1.1 Usecase DangNhapHeThong: ........................................................................................... 15 3.1.2 Usecase TraCuuSach:....................................................................................................... 17 3.1.3 Usecase ChoMuonSach: ................................................................................................... 19 3.1.4 Usecase NhanTraSach: ..................................................................................................... 21 3.1.5 Usecase NhanSachMoi:.................................................................................................... 23 3.1.6 Usecase ThanhLySach: .................................................................................................... 25 3.1.7 Usecase TraCuuDocGia: .................................................................................................. 27 3.1.8 Usecase LapTheDocGia: .................................................................................................. 29 3.1.9 Usecase GiaHanDocgia: ................................................................................................... 31 3.1.10 Usecase BCTKChoMuonSach:....................................................................................... 33 3.1.11 Usecase BCTKDocGia: .................................................................................................. 35 3.1.12 Usecase BCTKDangKy-GiaHan: ................................................................................... 36 3.1.13 Usecase BCTKSachNhan-SachThanhLy: ....................................................................... 38 2
 3. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 3.2 SƠ ĐỒ GÓI:.....................................................................................................................................40 3.2.1 Gói Boundaries: ............................................................................................................... 40 3.2.2 Gói Controls: ................................................................................................................... 40 3.2.3 Gói Entities: ..................................................................................................................... 41 3.3 SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI: ......................................................................................................................41 3
 4. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML PHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1.1 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ: 1.1.1 Danh sách các công việc: Bộ phận: thủ thư Mã số: TT Mã số Công việc Biểu mẫu Qui định Ghi chú TT_YC_1 Cho mượn sách TT_BM1 TT_QD1 TT_YC_2 Nhận trả sách TT_BM2 TT_QD2 TT_YC_3 Tra cứu sách TT_YC_4 TT_BM4.1 Lập báo cáo thống kê cho mượn sách TT_BM4.2 Bộ phận: Quản lý độc giả Mã số: DG Mã số Công việc Biểu mẫu Qui định Ghi chú DG_YC_1 Lập thẻ độc giả DG_BM1 DG_QD1 DG_YC_2 Gia hạn thẻ DG_QD2 DG_YC_3 Tra cứu độc giả DG_YC_4 DG_BM4.1 Lập báo cáo thống kê về độc giả DG_BM4.2 Bộ phận: Thủ kho Mã số: TK Mã số Công việc Biểu mẫu Qui định Ghi chú TK_YC_1 Nhận sách mới TK_BM1 TK_QD1 TK_YC_2 Thank lý sách TK_QD2 TK_YC_3 Tra cứu sách TK_YC_4 Lập báo cáo thống TK_BM4.1 kê tình hình nhận, TK_BM4.2 thanh lý sách 4
 5. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 1.2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH: 1.2.1 Danh sách các qui định: STT Mã số Tên qui định Mô tả chi tiết Ghi chú Chỉ cho mượn sách các 1 TT_QD1 Qui định cho độc giả có thẻ còn hạn mượn sách và không có sách mượn quá hạn chưa trả và chưa mượn hết số sách theo qui định(5) Chỉ cho mượn các sách hiện đang rãnh 2 TT_QD2 Qui định tính Mỗi độc giả mượn tối tiền phạt khi đa 5 quyển sách trong 4 trả sách trễ hạn ngày, mỗi ngày trả trễ phạt 100đồng/ngày Thư viện có 3 loại sách: 3 TK_QD1 Qui định nhận loại A, loại B, loại C. sách Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 10 năm 4 TK_QD2 Qui định thanh Có 3 lý do thanh lý: lý sách mất, hư hõng, lạc hậu(xuất bản ít nhất 20 năm và hơn 5 năm không có người mượn) 5 DG_QD1 Qui định lập Chỉ cấp thẻ cho các độc thẻ độc giả giả từ 18 đến 55 tuổi 6 DG_QD2 Qui định gia Mỗi lần gia hạn là 12 hạn thẻ độc giả năm, chỉ gia hạn các độc giả có tổng số lần trả trễ không quá 5 và hiện không có sách trễ hạn 1.2.2 Danh sách các biểu mẫu: TT_BM1: Phiếu mượn sách Họ tên độc giả: Ngày mượn: STT Tên sách Tác giả 1 … TT_BM2: Phiếu thu tiền phạt Họ tên độc giả: Ngày trả: STT Tên sách Tác giả 1 … 5
 6. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML TT_BM4.1: Báo cáo thống kê về số lượt mượn sách theo từng thể loại trong năm Năm: STT Thể loại Số lượt mượn Tác giả 1 … TT_BM4.2: Báo cáo thống kê về sách trễ hạn theo từng tháng trong năm Năm: STT Số lượt trả sách trễ T ổng số tiền phạt Tỷ lệ 1 … DG_BM1: Thẻ độc giả Họ và tên: Mã số: Ngày sinh: Địa chỉ: Loại độc giả: Ngày hết hạn: DG_BM4.1: Báo cáo thống kê về số lượng các độc giả theo từng loại độc giả Năm: STT L oại độc giả Số lượng Tỷ lệ 1 … DG_BM4.2: Báo cáo thống kê về đăng ký, gia hạn thẻ độc giả theo từng tháng trong năm Năm: Tháng Số đăng ký mới Số gia hạn 1 … TK_BM1: Danh sách các sách mới nhận Ngày nhận: Nhà xuất Năm STT Tên sách Số lượng Tác giả Thể loại bản xuất bản 1 … TK_BM2: Danh sách các sách thanh lý Ngày thanh lý: Nhà xuất Năm STT Tên sách Số lượng Tác giả Thể loại bản xuất bản 1 6
 7. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML TK_BM3.1: Báo cáo thống kê về nhận việc nhận, thanh lý sách theo từng thể loại trong năm Ngày thanh lý: STT Thể loại Số lượng nhận Số lượng thanh lý 1 … TK_BM3.2: Báo cáo thống kê về nhận, thanh lý sách từng tháng trong năm Năm: Tháng Số nhận mới Số thanh lý 1 … 7
 8. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU 2.1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ: 2.1.1 Actor: a) Danh sách các actor: - ThuThu - QLDocGia - ThuKho b) Mô tả các actor: - ThuThu: Là người phụ trách việc cho mượn sách và nhận trả sách, lập báo cáo thống kê về tình hình mượn trả sách của thư viện. - QLDocGia: Là người phụ trách quản lý độc giả: lập thẻ độc giả, gia hạn thẻ, lập báo cáo thống kê về độc giả.. - ThuKho: Là người quản lý sách thư viện. Quản lý việc nhận thêm sách và thanh lý sách, lập báo cáo thống kê tình hình sách của thư viện. 2.1.2 Usecase: a) Danh sách các usecase: - DangNhapHeThong - QLSach - TraCuuSach - ChoMuonSach - NhanTraSach - NhanSachMoi - ThanhLySach - QLDocGia - TraCuuDocGia - LapTheDocGia - GiaHanDocGia - BCTKChoMuonSach - BCTKDocGia - BCTKSachNhan-SachThanhLy b) Mô tả các usecase: - DangNhapHeThong: đăng nhập vào hệ thống quản lý thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho, nhân viên quản lý độc giả. - TraCuuSach: tra cứu thông tin sách trong thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. - ChoMuonSach: cho độc giả mượn sách; được sử dụng bởi thủ thư. - QLSach: tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về sách trong thư viện (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. - NhanTraSach: nhận lại sách mà độc giả trả lại; được sử dụng bởi thủ thư. - NhanSachMoi: cập nhật sách mới cho thư viện; được sử dụng bởi thủ kho. - ThanhLySach: thanh lý các sách cần thanh lý; được sử dụng bởi thủ kho, nhân viên phụ trách. 8
 9. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML - QLDocGia: tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về độc giả (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, nhân viên quản lý độc giả. - TraCuuDocGia: tra cứu thông tin về độc giả; được sử dụng bởi thủ thư, nhân viên quản lý độc giả. - LapTheDocGia: lập thẻ thư viện cho độc giả; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả. - GiaHanDocGia: gia hạn thẻ thư viện cho độc giả; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả. - BCTKChoMuonSach: báo cáo thống kê về tình hình sách đã cho mượn; được sử dụng bởi thủ thư. - BCTKDocGia: báo cáo thống kê về tình hình độc giả của thư viện; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả. - BCTKSachNhan-SachThanhLy: báo cáo thống kê về tình hình sách nhận thêm và sách được thanh lý được sử dụng bởi thủ kho. 2.1.3 Các kịch bản (Scenario): - DangNhapHeThong: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình đăng nhập. + Hệ thống yêu cầu nhập username và password. + Người dùng nhập username và password. + Hệ thống kiểm tra thông tin username và password. Nếu sai thì thực hiện E-1. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: + E-1: Hệ thống thông báo người dùng nhập sai thông tin đăng nhập và yêu cầu nhập lại. - QLSach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình quản lý sách. + Hệ thống xác nhận quyền của người dùng:  Người dùng là thủ kho: thực hiện kịch bản phụ A-1.  Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-2.  Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-3. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: + A-1: Người dùng là thủ kho. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng:  Tra cứu sách (usecase TraCuuSach)  Nhận sách mới (usecase NhanSachMoi)  Thanh lý sách hay xóa sách (usecase ThanhLySach)  Sửa thông tin sách: + Người dùng chọn chức năng sửa thông tin sách. + Hiển thị màn hình sửa sách + Nhập thông tin cần sửa + Hệ thống hiển thị 2 lựa chọn:  Xác nhận đồng ý: Thông tin sách được thay đổi.  Thoát: Hủy bỏ việc thay đổi thông tin sách. 9
 10. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML + A-2: Người dùng là thủ thư. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng:  Tra cứu sách (usecase TraCuuSach) + A-3: Người dùng là nhân viên phụ trách. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng tất cả các chức năng như thủ kho và thủ thư ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - TraCuuSach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình tra cứu sách. + Nhập thông tin cần tra cứu. + Hệ thống hiển thị các kết quả tìm được. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - ChoMuonSach: ‫ ٭‬Điều kiện: đã thực hiện kịch bản DangNhapHeThong. ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình cho mượn sách. + Kiểm tra độc giả có thẻ thư viện hợp lệ không. Nếu không thực hiện E-2. + Kiểm tra sách mà độc giả mượn có trong hệ thống không. Nếu không thực hiện E-3. + Cập nhật thông tin độc giả và sách mượn. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: + E-2: Hệ thống thông báo độc giả không phải là thành viên của thư viện hoặc thẻ thư viện đã hết hạn. + E-3: Hệ thống thông báo sách cần tìm không tồn tại. - NhanTraSach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình nhận sách được trả. + Nhập tên tin độc giả trả sách, tên sách được trả. Nếu thông tin không đúng thì thực hiện E-4. + Hiển thị màn hình thông báo số ngày mà độc giả đã mượn và số tiền phạt nếu số ngày mượn vượt quá 4 ngày (số tiền phạt 100 đồng / 1 ngày) ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: + E-4: Hệ thống thông báo tương ứng cho các trường hợp:  Độc giả không phải là thành viên của thư viện hoặc thẻ thư viện đã hết hạn.  Sách được trả không tồn tại - NhanSachMoi: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình nhập sách mới. + Nhập thông tin của các sách mới + Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa:  Xác nhận đồng ý: Nếu thông tin đúng thì thực hiện kịch bản phụ A-1. Nếu không đúng thì thực hiện E-5 10
 11. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML  Thoát: kịch bản phụ A-2. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: + A-1: Lưu sách mới vào hệ thống. + A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống. ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: + E-5: Hệ thống thông báo sách không thỏa điều kiện nhận. - ThanhLySach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình thanh lý sách. + Chọn các quyển sách cần thanh lý + Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa:  Xác nhận đồng ý: kịch bản phụ A-1.  Thoát: kịch bản phụ A-2. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: + A-1: Các sách được chọn sẽ được xóa khỏi hệ thống. + A-2: Thông tin đã nhập không bị xóa khỏi hệ thống. ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - QLDocGia: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình quản lý độc giả. + Hệ thống xác nhận quyền của người dùng:  Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-1.  Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-2. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: + A-1: Người dùng là thủ thư. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng:  Tra cứu độc giả (usecase TraCuuDocGia) + A-2: Người dùng là nhân viên quản lý độc giả. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng tất cả các chức năng:  Tra cứu độc giả (usecase TraCuuDocGia)  Thêm độc giả (usecase LapTheDocGia)  Gia hạn độc giả (usecase GiaHanDocGia): ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - TraCuuDocGia: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình tra cứu độc giả. + Nhập thông tin cần tra cứu. + Hệ thống hiển thị các kết quả tìm được. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - LapTheDocGia: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình lập thẻ độc giả. + Nhập các thông tin về độc giả. 11
 12. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML + Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa:  Xác nhận đồng ý: Nếu thông tin đúng thì thực hiện kịch bản phụ A-1. Nếu không đúng thì thực hiện E-6  Thoát: kịch bản phụ A-2. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: + A-1: Lưu độc giả mới vào hệ thống. + A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống. ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: + E-5: Hệ thống thông báo thông tin đăng ký không thỏa điều kiện nhận. - GiaHanDocGia: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình gia hạn thẻ độc giả. + Chọn độc giả cần gia hạn, chọn ngày gia hạn. + Hệ thống hiển thị 2 chọn lựa:  Xác nhận đồng ý: kịch bản phụ A-1.  Thoát: kịch bản phụ A-2. ‫ ٭‬Kịch bản phụ: + A-1: Lưu độc giả mới vào hệ thống. + A-2: Thông tin đã nhập không được lưu xuống hệ thống. ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - BCTKChoMuonSach: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình thống kê sách cho mượn. + Nhập các điều kiện thống kê + Hệ thống xuất thông tin thống kê ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - BCTKDocGia: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình thống kê độc giả + Nhập các điều kiện thống kê + Hệ thống xuất thông tin thống kê ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: - BCTKSachNhan-SachThanhLy: ‫ ٭‬Điều kiện: ‫ ٭‬Kịch bản chính: + Người dùng mở màn hình thống kê sách nhận và sách thanh lý + Nhập các điều kiện thống kê + Hệ thống xuất thông tin thống kê ‫ ٭‬Kịch bản phụ: ‫ ٭‬Kịch bản xử lý lỗi: 12
 13. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 2.1.4 Sơ đồ nghiệp vụ (Usecase diagram): 13
 14. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 2.2 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG: 14
 15. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML PHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 3.1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ: 3.1.1 Usecase DangNhapHeThong: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase DangNhapHeThong 15
 16. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase DangNhapHeThong c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase DangNhapHeThong 16
 17. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 3.1.2 Usecase TraCuuSach: a) Sơ đồ trình tự: Sơ đồ trình tự Usecase TraCuuSach 17
 18. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML b) Sơ đồ cộng tác: S ơ đồ cộng tác Usecase TraCuuSach c) Sơ đồ lớp: S ơ đồ lớp Usecase TraCuuSach 18
 19. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 3.1.3 Usecase ChoMuonSach: a) Sơ đồ trình tự: S ơ đồ trình tự Usecase ChoMuonSach b) Sơ đồ cộng tác: Sơ đồ cộng tác Usecase ChoMuonSach 19
 20. Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML c) Sơ đồ lớp: Sơ đồ lớp Usecase ChoMuonSach 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2