intTypePromotion=1
ADSENSE

PHÁP LỆNH SỐ 10/1998/PL-UBTVQH10

Chia sẻ: HO THI BICH CHAU | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

133
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÁP LỆNH SỐ 10/1998/PL-UBTVQH10

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ph¸p lÖnh cña Uû ban th êng vô Quèc héi Sè 10/1998/PL- UBTVQH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 1998 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 4 vÒ Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh nhiÖm kú Quèc héi kho¸ X; Ph¸p lÖnh nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh . §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh nh sau: 1. §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 2 1. C¸ nh©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc cã quyÒn khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh ®èi víi quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §· khiÕu n¹i víi ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 19 ®Õn §iÒu 25 cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o, nh- ng hÕt thêi h¹n gi¶i quyÕt quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o mµ khiÕu n¹i kh«ng ®îc gi¶i quyÕt vµ còng kh«ng tiÕp tôc khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo; b) §· khiÕu n¹i víi ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 19 ®Õn §iÒu 25 cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o, nh- ng kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ còng kh«ng tiÕp tôc khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo. 2. C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô tõ Vô trëng vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc cã quyÒn khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh vÒ quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc ®èi víi m×nh, nÕu ®· khiÕu n¹i víi ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu, nhng kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ còng kh«ng tiÕp tôc khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo.” 2. §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 3 Ngêi khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh cã thÓ ®ång thêi yªu cÇu ®ßi båi thêng thiÖt h¹i; trong trêng hîp nµy c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù, ph¸p luËt tè tông d©n sù còng ®îc ¸p dông ®Ó gi¶i quyÕt yªu cÇu ®ßi båi thêng thiÖt h¹i.
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh, Toµ ¸n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Ngêi khëi kiÖn cã quyÒn rót mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung ®¬n kiÖn. Ngêi bÞ kiÖn cã quyÒn söa ®æi hoÆc huû bá quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc bÞ khiÕu kiÖn.” 3. §iÒu 4 ®îc söa ®æi , bæ sung nh sau: “§iÒu 4 Trong Ph¸p lÖnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. “QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh” lµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc hoÆc cña ngêi cã thÈm quyÒn trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®îc ¸p dông mét lÇn ®èi víi mét hoÆc mét sè ®èi tîng cô thÓ vÒ mét vÊn ®Ò cô thÓ trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh. 2. “Hµnh vi hµnh chÝnh” lµ hµnh vi cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, cña ngêi cã thÈm quyÒn trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc khi thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. “QuyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc” lµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ®Ó ¸p dông h×nh thøc kû luËt buéc th«i viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô tõ Vô trëng vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. 4. “§¬ng sù ” bao gåm ngêi khëi kiÖn, ngêi bÞ kiÖn, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 5. “Ngêi khëi kiÖn” lµ c¸ nh©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc cho r»ng quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh bÞ x©m ph¹m bëi quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh hoÆc c¸n bé, c«ng chøc cho r»ng quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh bÞ x©m ph¹m bëi quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc, nªn ®· khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn. 6. “Ngêi bÞ kiÖn” lµ c¸ nh©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc cã quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc bÞ khiÕu kiÖn. 7. “Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan” lµ c¸ nh©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc, do cã viÖc khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh cña ngêi khëi kiÖn ®èi víi ng- êi bÞ kiÖn mµ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh ®ã cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi hoÆc nghÜa vô cña hä.” 4. §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 5 Ngêi khëi kiÖn ph¶i lµm ®¬n kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña Ph¸p lÖnh nµy; cã nghÜa vô cung cÊp b¶n sao quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc, b¶n sao quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu (nÕu cã), cung cÊp c¸c chøng cø kh¸c ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Ngêi bÞ kiÖn cã nghÜa vô cung cÊp cho Toµ ¸n b¶n sao v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt còng nh b¶n sao c¸c v¨n b¶n tµi liÖu kh¸c mµ c¨n cø vµo ®ã
  3. 3 ®Ó ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc hoÆc cã hµnh vi hµnh chÝnh. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã quyÒn tham gia tè tông víi bªn ngêi khëi kiÖn, bªn ngêi bÞ kiÖn hoÆc tham gia tè tông ®éc lËp, cã nghÜa vô cung cÊp chøng cø ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Khi cÇn thiÕt, Toµ ¸n cã thÓ x¸c minh, thu thËp chøng cø hoÆc yªu cÇu ®¬ng sù, c¸ nh©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc h÷u quan cung cÊp tµi liÖu, chøng cø nh»m b¶o ®¶m cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh ®îc chÝnh x¸c. §¬ng sù, c¸ nh©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc ®îc yªu cÇu ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n theo yªu cÇu cña Toµ ¸n; trong trêng hîp kh«ng cung cÊp ®îc th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.” 5. §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 11 Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh sau ®©y: 1. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; 2. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc ¸p dông biÖn ph¸p buéc th¸o dì nhµ ë, c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc kiªn cè kh¸c; 3. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc ¸p dông hoÆc thi hµnh biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh víi mét trong c¸c h×nh thøc: gi¸o dôc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn; ®a vµo trêng gi¸o dìng; ®a vµo c¬ së gi¸o dôc; ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh; qu¶n chÕ hµnh chÝnh; 4. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô tõ Vô trëng vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng; 5. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai; 6. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc cÊp giÊy phÐp, thu håi giÊy phÐp vÒ x©y dùng c¬ b¶n, s¶n xuÊt, kinh doanh; 7. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc trng dông, trng mua, tÞch thu tµi s¶n; 8. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc thu thuÕ, truy thu thuÕ; 9. KhiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc thu phÝ, lÖ phÝ; 10. C¸c khiÕu kiÖn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” 6. §iÒu 12 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 12 1. Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ Toµ ¸n cÊp huyÖn) gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm nh÷ng vô ¸n sau ®©y: a) Nh÷ng khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ níc tõ cÊp huyÖn trë xuèng trªn cïng l·nh thæ vµ cña c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan nhµ níc ®ã;
  4. 4 b) Nh÷ng khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc tõ cÊp huyÖn trë xuèng trªn cïng l·nh thæ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan, tæ chøc ®ã. 2. Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (gäi chung lµ Toµ ¸n cÊp tØnh) gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm nh÷ng vô ¸n sau ®©y: a) Nh÷ng khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, V¨n phßng Chñ tÞch níc, V¨n phßng Quèc héi, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña Thñ trëng c¸c c¬ quan ®ã mµ ngêi khëi kiÖn cã n¬i c tró, n¬i lµm viÖc hoÆc trô së trªn cïng l·nh thæ; b) Nh÷ng khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña c¬ quan chøc n¨ng thuéc mét trong c¸c c¬ quan nhµ níc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy vµ quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña c¸n bé, c«ng chøc cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®ã mµ ngêi khëi kiÖn cã n¬i c tró, n¬i lµm viÖc hoÆc trô së trªn cïng l·nh thæ; c) Nh÷ng khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ níc cÊp tØnh trªn cïng l·nh thæ vµ cña c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan nhµ níc ®ã; d) Nh÷ng khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan, tæ chøc ®ã, trõ nh÷ng khiÕu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy; ®) Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Toµ ¸n cÊp tØnh cã thÓ lÊy lªn ®Ó gi¶i quyÕt vô ¸n thuéc thÈm quyÒn cña Toµ ¸n cÊp huyÖn ®èi víi khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña Uû ban nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng, phøc t¹p hoÆc trong trêng hîp c¸c ThÈm ph¸n cña Toµ ¸n cÊp huyÖn ®ã ®Òu thuéc tr- êng hîp ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi. 3. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm ®ång thêi chung thÈm nh÷ng khiÕu kiÖn hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña Toµ ¸n cÊp tØnh mµ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao lÊy lªn ®Ó gi¶i quyÕt ®èi víi khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ níc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy vµ quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña Thñ trëng c¸c c¬ quan ®ã liªn quan ®Õn nhiÒu tØnh, phøc t¹p hoÆc trong trêng hîp khã x¸c ®Þnh ®îc thÈm quyÒn cña Toµ ¸n cÊp tØnh nµo; khiÕu kiÖn quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh cña Uû ban nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng, phøc t¹p hoÆc trong trêng hîp c¸c ThÈm ph¸n cña Toµ ¸n cÊp tØnh ®ã ®Òu thuéc tr- êng hîp ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi.” 7. §iÒu 13 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 13 1. Trong trêng hîp khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh kh«ng ®îc gi¶i quyÕt hoÆc trong trêng hîp khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh, khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc c¸n bé, c«ng chøc ®· ®îc gi¶i quyÕt lÇn ®Çu, nhng ngêi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý, th× hä cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i
  5. 5 quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo hoÆc khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn. Trong trêng hîp võa cã ®¬n khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo, võa cã ®¬n khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn, th× ph©n biÖt thÈm quyÒn nh sau: a) NÕu chØ cã mét ngêi võa khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn, võa khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo, th× viÖc gi¶i quyÕt thuéc thÈm quyÒn cña Toµ ¸n. C¬ quan ®· thô lý viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ph¶i chuyÓn toµn bé hå s¬ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn; b) NÕu cã nhiÒu ngêi, trong ®ã cã ngêi khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh t¹i Toµ ¸n cã thÈm quyÒn, cã ngêi khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo th× viÖc gi¶i quyÕt thuéc thÈm quyÒn cña ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo. Toµ ¸n ®· thô lý vô ¸n hµnh chÝnh ph¶i chuyÓn hå s¬ vô ¸n cho ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo ngay sau khi ph¸t hiÖn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. 2. Toµ ¸n ®· thô lý vô ¸n hµnh chÝnh ph¶i chuyÓn hå s¬ vô ¸n cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn ngay sau khi ph¸t hiÖn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. Tranh chÊp vÒ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh gi÷a c¸c Toµ ¸n do Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt.” 8. §iÒu 16 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 16 1. ThÈm ph¸n, Héi thÈm ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi, nÕu: a) §ång thêi lµ ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn hoÆc ngêi b¶o vÖ quyÒn lîi cña ®¬ng sù, ngêi th©n thÝch cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng trong vô ¸n; b) §· tham gia vµo viÖc ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc cã liªn quan ®Õn hµnh vi hµnh chÝnh bÞ khiÕu kiÖn; c) §· tham gia vµo viÖc ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu ®èi víi khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh; d) §· tham gia vµo viÖc ra quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc c¸n bé, c«ng chøc hoÆc ®· tham gia vµo viÖc ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu ®èi víi quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc c¸n bé, c«ng chøc; ®) §· tham gia xÐt xö cïng mét vô ¸n víi t c¸ch lµ ThÈm ph¸n, Héi thÈm, trõ c¸c thµnh viªn cña Uû ban ThÈm ph¸n, Héi ®ång ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, Uû ban ThÈm ph¸n Toµ ¸n cÊp tØnh, th× ®îc tham gia xÐt xö nhiÒu lÇn cïng mét vô ¸n theo thñ tôc gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm; e) §· tham gia tè tông cïng mét vô ¸n víi t c¸ch lµ KiÓm s¸t viªn, Th ký Toµ ¸n, ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch; g) Trong mét Héi ®ång xÐt xö mµ ThÈm ph¸n, Héi thÈm lµ ngêi th©n thÝch víi nhau; h) Cã ngêi th©n thÝch ®· tham gia tè tông cïng mét vô ¸n ë cÊp xÐt xö kh¸c; i) Cã c¨n cø cho thÊy cã thÓ kh«ng v« t trong khi lµm nhiÖm vô.
  6. 6 2. KiÓm s¸t viªn, Th ký Toµ ¸n ph¶i tõ chèi tham gia tè tông hoÆc bÞ thay ®æi, nÕu: a) §· tham gia tè tông cïng mét vô ¸n ë cÊp xÐt xö kh¸c; b) Cã c¨n cø quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, h vµ i kho¶n 1 §iÒu nµy.” 9. §iÒu 20 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 20 1. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n, ngêi khëi kiÖn cã quyÒn rót mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung ®¬n kiÖn; ngêi bÞ kiÖn cã quyÒn söa ®æi hoÆc b·i bá quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc c¸n bé, c«ng chøc, kh¾c phôc hµnh vi hµnh chÝnh bÞ khiÕu kiÖn, cã quyÒn ph¶n b¸c yªu cÇu cña ngêi khëi kiÖn hoÆc ®Ò xuÊt yªu cÇu cã liªn quan ®Õn yªu cÇu cña ngêi khëi kiÖn; ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã thÓ cã yªu cÇu ®éc lËp hoÆc cïng tham gia tè tông víi bªn ®¬ng sù kh¸c. 2. C¸c ®¬ng sù cã quyÒn: a) §a ra tµi liÖu, chøng cø; ®îc ®äc, sao chôp, sao chÐp vµ xem c¸c tµi liÖu, chøng cø do ®¬ng sù kh¸c cung cÊp; b) Yªu cÇu Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; c) Tham gia phiªn toµ; d) Yªu cÇu thay ®æi ThÈm ph¸n, Héi thÈm, KiÓm s¸t viªn, Th ký Toµ ¸n, ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch nÕu cã lý do quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 vµ §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh nµy; ®) Tho¶ thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh, nÕu tho¶ thuËn ®ã kh«ng tr¸i ph¸p luËt; e) Tranh luËn t¹i phiªn toµ; g) Kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n; h) §Ò nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Toµ ¸n theo tr×nh tù gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm. 3. C¸c ®¬ng sù cã nghÜa vô: a) Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c tµi liÖu, chøng cø cã liªn quan theo yªu cÇu cña Toµ ¸n; b) Cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; c) ChÊp hµnh nghiªm chØnh néi quy phiªn toµ.” 10. §iÒu 21 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 21 1. §¬ng sù tõ ®ñ mêi t¸m tuæi trë lªn cã quyÒn tù m×nh thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông hµnh chÝnh. 2. §¬ng sù lµ ngêi cha thµnh niªn, ngêi cã nhîc ®iÓm vÒ thÓ chÊt hoÆc t©m thÇn thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô cña ®¬ng sù trong tè tông th«ng qua ngêi ®¹i diÖn; nÕu kh«ng cã ai ®¹i diÖn cho hä, th× Toµ ¸n cö mét ngêi th©n thÝch cña hä hoÆc yªu cÇu mét c¬ quan, tæ chøc cö mét thµnh viªn lµm ng- êi ®¹i diÖn cho hä.”
  7. 7 11. §iÒu 27 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 27 Ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch ph¶i tõ chèi tham gia tè tông hoÆc bÞ thay ®æi, nÕu cã c¨n cø quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, h vµ i kho¶n 1 §iÒu 16 cña Ph¸p lÖnh nµy. ViÖc thay ®æi ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch tríc khi më phiªn toµ do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n quyÕt ®Þnh; t¹i phiªn toµ do Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh sau khi nghe ý kiÕn cña ngêi bÞ yªu cÇu thay ®æi.” 12. §iÒu 30 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 30 1. Ngêi khëi kiÖn ®èi víi quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh ph¶i lµm ®¬n yªu cÇu Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu theo quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o mµ khiÕu n¹i kh«ng ®îc gi¶i quyÕt hoÆc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu mµ kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®ã. C¸n bé, c«ng chøc khëi kiÖn ®èi víi quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc ph¶i lµm ®¬n yªu cÇu Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu mµ kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®ã. §èi víi vïng s©u, vïng xa, vïng ®i l¹i khã kh¨n th× c¸c thêi h¹n khëi kiÖn nãi trªn lµ bèn m¬i l¨m ngµy. 2. Trong trêng hîp v× èm ®au, thiªn tai, ®Þch ho¹, ®i c«ng t¸c, häc tËp ë n¬i xa hoÆc v× nh÷ng trë ng¹i kh¸ch quan kh¸c mµ ngêi khëi kiÖn kh«ng khëi kiÖn ®îc trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, th× thêi gian cã trë ng¹i ®ã kh«ng tÝnh vµo thêi hiÖu khëi kiÖn. 3. §¬n kiÖn ph¶i cã c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: a) Ngµy, th¸ng, n¨m lµm ®¬n; b) Toµ ¸n ®îc yªu cÇu gi¶i quyÕt vô ¸n hµnh chÝnh; c) Tªn, ®Þa chØ cña ngêi khëi kiÖn, ngêi bÞ kiÖn; d) Néi dung quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc c¸n bé, c«ng chøc hay tãm t¾t diÔn biÕn cña hµnh vi hµnh chÝnh; ®) Néi dung quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu (nÕu cã); e) Cam ®oan kh«ng khiÕu n¹i ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo; g) C¸c yªu cÇu ®Ò nghÞ Toµ ¸n gi¶i quyÕt. 4. §¬n kiÖn ph¶i do ngêi khëi kiÖn ký; nÕu hä lµ ngêi cha thµnh niªn, ng- êi cã nhîc ®iÓm vÒ thÓ chÊt hoÆc t©m thÇn, th× ph¶i do ngêi ®¹i diÖn cña hä ký. KÌm theo ®¬n kiÖn ph¶i cã c¸c tµi liÖu chøng minh cho yªu cÇu cña ng- êi khëi kiÖn.” 13. §iÒu 31 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 31 Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n kiÖn trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y:
  8. 8 1. Ngêi khëi kiÖn kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn; 2. Thêi hiÖu khëi kiÖn ®· hÕt mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; 3. Cha hÕt thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ cha cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu; 4. §· hÕt thêi hiÖu khiÕu n¹i lÇn ®Çu quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o mµ kh«ng khiÕu n¹i; 5. Cha cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt lÇn ®Çu ®èi víi khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh kû luËt buéc th«i viÖc; 6. §· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo; 7. Sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Toµ ¸n; 8. ViÖc ®îc khëi kiÖn kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n.” 14. §iÒu 32 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 32 1. NÕu Toµ ¸n xÐt thÊy vô ¸n hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña m×nh, th× th«ng b¸o cho ngêi khëi kiÖn biÕt ®Ó hä nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o, ngêi khëi kiÖn ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, trõ trêng hîp ®îc miÔn nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. 2. Toµ ¸n thô lý vô ¸n vµo ngµy ngêi khëi kiÖn xuÊt tr×nh biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. Trong trêng hîp ngêi khëi kiÖn ®îc miÔn nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, th× Toµ ¸n thô lý vô ¸n vµo ngµy nhËn ®îc ®¬n kiÖn.” 15. §iÒu 41 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 41 1. Toµ ¸n quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §¬ng sù lµ c¸ nh©n ®· chÕt mµ quyÒn, nghÜa vô cña hä kh«ng ®îc thõa kÕ; c¬ quan, tæ chøc ®· gi¶i thÓ mµ kh«ng cã c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kÕ thõa quyÒn, nghÜa vô tè tông; b) Ngêi khëi kiÖn rót ®¬n kiÖn; ViÖn kiÓm s¸t rót quyÕt ®Þnh khëi tè trong trêng hîp kh«ng cã ngêi khëi kiÖn; c) Ngêi khëi kiÖn ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; d) Thêi h¹n khëi kiÖn ®· hÕt tríc ngµy Toµ ¸n thô lý ®¬n; ®) Sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Toµ ¸n; e) §· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo; g) Sù viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 2. QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã thÓ bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy.”
  9. 9 16. §iÒu 45 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 45 Héi ®ång xÐt xö ho·n phiªn toµ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. V¾ng mÆt KiÓm s¸t viªn hoÆc cha cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña ViÖn kiÓm s¸t trong trêng hîp ViÖn kiÓm s¸t ph¶i tham gia phiªn toµ hay ph¶i cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n; 2. Ngêi khëi kiÖn, ngêi bÞ kiÖn, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp hoÆc ngêi ®¹i diÖn cña hä v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng ®èi víi phiªn toµ s¬ thÈm ®îc tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña ngêi tham gia tè tông; 3. Thµnh viªn cña Héi ®ång xÐt xö, KiÓm s¸t viªn, Th ký phiªn toµ, ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch bÞ thay ®æi mµ kh«ng cã ngêi thay thÕ ngay; 4. CÇn ph¶i x¸c minh, thu thËp tµi liÖu, chøng cø bæ sung.” 17. Kho¶n 1 §iÒu 58 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 58 1. Tríc khi më phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn rót mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung kh¸ng c¸o; ViÖn kiÓm s¸t kh¸ng nghÞ cã quyÒn rót mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung kh¸ng nghÞ; ViÖn kiÓm s¸t cÊp trªn cã quyÒn rót mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung kh¸ng nghÞ cña ViÖn kiÓm s¸t cÊp díi.” 18. §iÒu 64 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 64 1. Phiªn toµ phóc thÈm ®îc tiÕn hµnh theo c¸c thñ tôc nh phiªn toµ s¬ thÈm. Tríc khi xem xÐt kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ, mét thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö tr×nh bµy néi dung vô ¸n, quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n s¬ thÈm vµ néi dung kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. 2. Toµ ¸n cÊp phóc thÈm cã quyÒn: a) B¸c kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ vµ gi÷ nguyªn c¸c quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm; b) Söa mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm; c) Huû b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm vµ chuyÓn hå s¬ vô ¸n cho Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm xÐt xö l¹i trong trêng hîp cã vi ph¹m nghiªm träng vÒ thñ tôc tè tông hoÆc viÖc x¸c minh, thu thËp chøng cø kh«ng ®Çy ®ñ mµ Toµ ¸n cÊp phóc thÈm kh«ng thÓ bæ sung ®îc; d) T¹m ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n khi cã mét trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh nµy; ®) Huû b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm vµ ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n khi cã mét trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p lÖnh nµy; e) §×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n theo tr×nh tù phóc thÈm, nÕu viÖc xÐt xö phóc thÈm vô ¸n cÇn ph¶i cã mÆt ngêi kh¸ng c¸o vµ hä ®· ®îc triÖu
  10. 10 tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng. Trong trêng hîp nµy b¶n ¸n s¬ thÈm cã hiÖu lùc ph¸p luËt. §èi víi trêng hîp cã nhiÒu ngêi kh¸ng c¸o, th× Toµ ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö phóc thÈm, nhng kh«ng xem xÐt néi dung kh¸ng c¸o cña ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt nãi trªn. 3. B¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm bÞ söa ®æi mét phÇn hoÆc toµn bé khi: a) Néi dung tr¸i ph¸p luËt, kh«ng phï hîp víi hå s¬ vô ¸n; b) Cã chøng cø míi cho thÊy b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm tr¸i ph¸p luËt, kh«ng ®óng víi sù thËt kh¸ch quan cña vô ¸n.” 19. Söa ®æi mét sè tõ ng÷ t¹i c¸c ®iÒu 19, 28, 37, 40, 46, 56 vµ 73 nh sau: 1. “Bªn bÞ kiÖn” quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 37 vµ kho¶n 1 §iÒu 46 thµnh “ngêi bÞ kiÖn”. 2. “Ph¸p nh©n” quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 19, kho¶n 2 §iÒu 28, kho¶n 1 §iÒu 40, kho¶n 1 §iÒu 56 vµ §iÒu 73 thµnh “c¬ quan, tæ chøc”. §iÒu 2 Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy c«ng bè. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Ph¸p lÖnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3 ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2