intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

268
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ trên. I hereby certify that the information provided above is true and correct in all details. I am fully liable for the authenticity of the above-mentioned documents.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

  1. Download từ website T   Vấn Luật    ư     – Công ty Bắc Việt Luật MÉu sè 01/LS phiÕu ®Ò nghÞ (Hîp ph¸p ho¸ hoÆc chøng nhËn l·nh sù) letter of request For consular legalization/certification KÝnh göi: côc l·nh sù – bé ngo¹i giao To: consular department – mofa 1. Hä vµ tªn ngêi nép hå s¬: ............................................................................................. Applicant’s name CMND/Hé chiÕu sè:.........................Ngµy cÊp:......................N¬i cÊp:................................. ID/Passport No. Date of issuance Place of issuance §iÖn tho¹i sè:................................................................................................................... Telephone No. 2. §Þa chØ ngêi nép hå s¬:.................................................................................................. Address 3. V¨n b¶n ®Ò nghÞ hîp ph¸p ho¸ hoÆc chøng nhËn l·nh sù gåm: Document(s) requesting for consular legalization/certification 1) .................................................................................................................. 2) .................................................................................................................. 3) .................................................................................................................. 4) .................................................................................................................. 5) .................................................................................................................. Tæng céng :.............................v¨n b¶n Total document(s) 5. V¨n b¶n trªn sÏ sö dông t¹i n- íc........................................................................................ Document(s) will be applicable in 6. Môc ®Ých sö dông : .............................................................................................................. For the purpose of T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh x¸c thùc cña hå s¬ trªn. I hereby certify that the information provided above is true and correct in all details. I am fully liable for the authenticity of the above- mentioned documents. Hµ Néi, ngµy.............th¸ng...........n¨m 200..... Date Month Year Ngêi nép ®¬n (Ký vµ ghi râ hä tªn) Applicant’s signature
  2. Lu ý (notice) : - §Ýnh kÌm 01 b¶n photocopy hå s¬, CMND/hé chiÕu ®Ó lu t¹i Côc L·nh sù. Please attach a copy of your ID/passport and document(s) for office record - Ngêi nép thay ph¶i cã giÊy uû quyÒn cã x¸c nhËn cña c¬ quan thÈm quyÒn (Phßng C«ng chøng, UBND, c¬ quan §¹i diÖn VN t¹i níc ngoµi). In case of powers authorized, a certified Power of Attoney is requied - NÕu ngêi nép thay lµ bè, mÑ, anh chÞ em ruét, vî (chång) th× kh«ng cÇn giÊy uû quyÒn, nhng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê chøng minh quan hÖ (giÊy khai sinh/hé khÈu/kÕt h«n/ giÊy chøng nhËn cña UBND phêng/x·).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2