intTypePromotion=1

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
381
lượt xem
29
download

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu thu thập ý kiến khách hàng

  1. P HIEÁ U THU THAÄ P YÙ KIEÁ N K HAÙ C H HAØ N G Kính göûi: Ñòa chæ Ñieän thoaïi Fax Coâng ty chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø coäng taùc cuûa Quí Coâng ty ñoái vôùi Coâng ty chuùng toâi trong thôøi gian vöøa qua. Ñeå phuïc vuï toát hôn nöõa, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa Quí khaùch haøng, ñeà nghò Quí Coâng ty cho chuùng toâi bieát yù kieán veà moät soá vaán ñeà sau: Stt Lónh vöïc thu thaäp YÙ kieán cuûa khaùch theo ñieåm töø 1 ñeán 5 Ñieåm Ghi chuù theâm Ñeà nghò Fax/mail laïi cho chuùng toâi theo ñòa chæ: Xin chaân thaønh caûm ôn. Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi ñeà nghò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2