Phương pháp phỏng vấn

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
306
lượt xem
53
download

Phương pháp phỏng vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước giúp các nhà tuyển dụng phỏng vấn ứng viên một cách có hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp phỏng vấn

  1. TAØI LIEÄU BOÅ SUNG : PHÖÔNG PHAÙP PHOÛNG VAÁN Phoûng vaán coù caáu truùc Chuaån bò tröôùc tieán trình phoûng vaán Ñaëc bieät ñöôïc phaùt trieån xung quanh nhöõng yeâu caàu quan troïng cho vieäc thöïc hieän coâng vieäc Nhöõng caâu hoûi ñöôïc xaùc ñònh tröôùc vaø coù thang ñaùnh giaù Aùp duïng nhaát quaùn vôùi caùc öùng vieân cho 1 vò trí coâng vieäc Boán loaïi caâu hoûi chính ñöôïc duøng: • Caâu hoûi tình huoáng Caâu hoûi veà kieán thöùc coâng vieäc Caâu hoûi moâ phoûng & tieâu bieåu veà coâng vieäc Caâu hoûi veà yeâu caàu coâng vieäc Ñöôïc soaïn bôûi moät ban phoûng vaán • Ñöôïc löu giöõ ñeå tham khaûo trong töông lai • Phoûng vaán khoâng coù caáu truùc Khoâng theo caáu truùc Khoù giöõ ñöôïc söï nhaát quaùn Phoûng vaán theo nhoùm öùng vieân goàm moät soá caùc öùng vieân ñöôïc phoûng vaán trong cuøng moät luùc coù theå höõu ích cho nhöõng vò trí baùn haøng / tieáp thò / dòch vuï khaùch haøng Nhoùm phoûng vaán Nhieàu phoûng vaán vieân - moät öùng vieân Thaønh vieân trong nhoùm phoûng vaán seõ hoûi öùng vieân theo vai troø cuûa ngöôøi phoûng vaán Thöôøng cho pheùp öùng vieân coù nhieàu cô hoäi hôn ñeå thaûo luaän caùc vaán ñeà khaùc nhau veà sôû thích vaø ñaït ñöôïc nhöõng phaûn öùng khaùc nhau. Nhöõng phaûn öùng cuûa öùng vieân ñöôïc ñaùnh giaù theo töøng thaønh vieân trong nhoùm phoûng vaán Phoûng vaán caêng thaúng Thöôøng ñeå tuyeån duïng nhöõng vò trí ñoøi hoûi phaûi laøm vieäc trong ñieàu kieän caêng thaúng cao Coù theå goàm moät hoaëc moät soá ngöôøi phoûng vaán
Đồng bộ tài khoản