intTypePromotion=1
ADSENSE

PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC

Chia sẻ: Nguyễn Khánh Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

1.144
lượt xem
281
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tthực tế giải bài tập theo phương trình ion thu gọn tuân theo đầy đủ các bước của một bài tập hoá học nhưng quan trọng là việc viết phương trình phản ứng : Đó là sự kết hợp của các ion với nhau. - Muốn viết được viết được phương trình ion thu gọn, học sinh phải nắm được bảng tính tan, tính bay hơi, tính điện li yếu của các chất, thứ tự các chất xảy ra trong dung dịch. - Với phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn nó có thể sử dụng cho nhiều loại phản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC

 1. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 ph¬ng tr×nh ion thu gän trong viÖc gi¶i bµi tËp ho¸ häc 1. Mét sè chó ý - thùc tÕ gi¶i bµi tËp theo ph¬ng tr×nh ion thu gän tu©n theo ®Çy ®ñ c¸c bíc cña mét bµi tËp ho¸ häc nhng quan träng lµ viÖc viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng : §ã lµ sù kÕt hîp cña c¸c ion víi nhau. - Muèn viÕt ®îc viÕt ®îc ph¬ng tr×nh ion thu gän, häc sinh ph¶i n¾m ®îc b¶ng tÝnh tan, tÝnh bay h¬i, tÝnh ®iÖn li yÕu cña c¸c chÊt, thø tù c¸c chÊt x¶y ra trong dung dÞch. - Víi ph¬ng ph¸p sö dông ph¬ng tr×nh ion thu gän nã cã thÓ sö dông cho nhiÒu lo¹i ph¶n øng : Trung hoµ, trao ®æi, oxi ho¸ - khö, ... MiÔn lµ x¶y ra trong dung dÞch, Sau ®©y t«i xin phÐp ®i vµo cô thÓ mét sè lo¹i Ph¶n øng hçn hîp baz¬ víi hçn hîp axit vµ Muèi cacbonat víi axit. a. Ph¶n øng trung hoµ. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng : H+ + OH- → H2O Theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng : + − n H = n OH b. Ph¶n øng cu¶ muèi cacbonat víi axit. • NÕu cho tõ tõ axit vµo muèi. Ph¬ng tr×nh : H+ + CO32- → HCO3- HCO3- + H+ → CO2 + H2O • NÕu cho tõ tõ muèi vµo axit. Ph¬ng tr×nh : 2 H+ + CO32- → H2O + CO2 c. Ph¶n øng cña oxit axit víi hçn hîp dung dÞch kiÒm. nOH − − • NÕu nCO2 ≤ 1 => chØ t¹o ra muèi axit (HCO 3 ) nOH − • NÕu ≥ 2 => chØ t¹o ra muèi trung tÝnh (CO 3 − ) 2 nCO2 nOH − • NÕu 1< nCO2 < 2 => t¹o ra 2 muèi. • Chó ý : - NÕu baz¬ d chØ thu ®îc muèi trung hoµ. - NÕu CO2 d chØ cã muèi axit. - NÕu cïng mét lóc cã 2 muèi th× c¶ 2 chÊt CO 2 vµ baz¬ ®Òu hÕt. - Khèi lîng chung cña c¸c muèi : Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 2. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 ∑ m C¸c muèi = ∑ m cation + ∑ m anion trong ®ã : mCation = mKim lo¹i , mAnion = mGèc axit bµi tËp I. bµi tËp hçn hîp axit + hçn hîp baz¬. Bµi tËp 1 :Mét dung dÞch A chøa HCl vµ H2SO4 theo tØ lÖ mol 3 : 1. §Ó trung hoµ 100 ml dung dÞch A cÇn 50 ml dung dÞch NaOH 0,5 M. a, TÝnh nång ®é mol cña mçi axit. b, 200 ml dung dÞch A trung hoµ hÕt bao nhiªu ml dung dÞch baz¬ B chøa NaOH 0,2 M vµ Ba(OH) 2 0,1 M ? c, TÝnh tæng khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng gi÷a dung dÞch A vµ B ? Híng dÉn §©y lµ nh÷ng ph¶n øng gi÷a 1 Baz¬ vµ 2 Axit vµ 2 Baz¬ vµ 2 Axit (cã kÌm theo theo t¹o kÕt tña). VËy nªn nÕu gi¶i ph¬ng ph¸p b×nh thêng sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc lËp ph¬ng tr×nh ®Ó gi¶i hÖ. Nªn ta sö dông ph¬ng tr×nh ion thu gän. a. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng trung hoµ H+ + OH- → H2O (1) Gäi sè mol H2SO4 trong 100 ml ddA lµ x => sè mol HCl lµ 3x + nH = 2 x + 3 x = 5 x (mol) − nOH = 0,5 . 0,05 = 0,025 (mol) + − nH = nOH hay 5 x = 0,025 => x = 0,005 3.0,005 CM (HCl) = 0,1 = 0,15 (M) 0,005 CM (H 2 SO 4 ) = 0,1 = 0,05 (M) b. Gäi thÓ tÝch dung dÞch B lµ V (lit). Trong 200 ml ddA : + nH = 2. 5 x = 0,05 (mol) Trong V (lit) ddB : − nOH = 0,2 . V + 2. 0,1. V = 0,4 V (mol) + − nH = nOH hay 0,4 V = 0,05 => V = 0,125 (lit) hay 125 (ml) c. TÝnh tæng khèi lîng c¸c muèi. ∑ m C¸c muèi = ∑ m cation + ∑ m anion + 2+ − 2− = mNa + mBa + mCl + mSO 4 = 23.0,2.0,125 + 137.0,1.0,125 + 35,5.0,2.0,15 + 96.0,2.0,05 = 4,3125 (g) Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 3. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 Bµi tËp 2 :Cho 200 ml dung dÞch A chøa HCl 1 (M) vµ HNO 3 2(M) t¸c dông víi 300 ml dung dÞch B chøa NaOH 0,8 (M) vµ KOH (cha râ nång ®é) thu ®îc dung dÞch C. BiÕt r»ng ®Ó trung hoµ 100 ml dung dÞch C cÇn 60 ml dung dÞch HCl 1 M, tÝnh : a, Nång ®é ban ®Çu cña KOH trong dung dÞch B. b, Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc khi c« c¹n toµn bé dung dÞch C. Híng dÉn B×nh thêng ®èi víi bµi nµy ta ph¶i viÕt 4 ph¬ng tr×nh gi÷a 2 axit víi 2 baz¬. Nhng nÕu ta viÕt ph¬ng tr×nh ë d¹ng ion ta chØ ph¶i viÕt 1 ph¬ng tr×nh ion thu gän cña ph¶n øng trung hoµ. a. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng trung hoµ : H+ + OH- → H2O Trong 200 (ml) ddA : + nH = 0,2 . 1 + 0,2 . 2 = 0,6 (mol) Trong 300 (ml) ddB : − nOH = 0,3 . 0,8 + 0,3 . a = 0,24 + 0,3.a (a : nång ®é mol cña KOH). Trong dung dÞch C cßn d OH- − + Trong 100 (ml) dd C : nOH = nH = 1. 0,06 = 0,06 (mol) − Trong 500 (ml) dd C : nOH = 0,06 . 5 = 0,3 (mol). − nOH = (0,24 + 0,3.a) – 0,6 = 0,3.a – 0,36 (mol) Ta cã : 0,3.a – 0,36 = 0,3 => a = 0,66/0,3 = 2,2 (M). b. Khèi lîng chÊt r¾n khi c« c¹n toµn bé dd C. §èi víi bµi nµy nÕu gi¶i víi ph¬ng ph¸p b×nh thêng sÏ gÆp khã kh¨n, v× cã thÓ tÝnh ®îc khèi lîng c¸c muèi nhng kh«ng tÝnh ®îc khèi lîng baz¬ v× ta kh«ng biÕt baz¬ nµo d. VËy bµi nµy ta sÏ sö dông ph¬ng tr×nh ion, thay v× tÝnh khèi lîng c¸c muèi vµ baz¬ ta ®i tÝnh khèi lîng c¸c ion t¹o ra c¸c chÊt ®ã. − + + − − Ta cã : m ChÊt r¾n = mNa + mK + mCl + mNO 3 + mOH d + mNa = 0,24. 23 = 5,52 (g) + mK = 0,3 . 2,2 . 39 = 25,74 (g) − mCl = 0,2 . 35,5 = 7,1 (g) − mNO 3 = 0,4 . 62 = 24,8 (g) − nOH d = 0,3.a – 0,36 = 0,3 . 2,2 – 0,36 = 0,3 (mol) − mOH d = 0,3 . 17 = 5,1 (g). − + + − − m ChÊt r¾n = mNa + mK + mCl + mNO 3 + mOH d = 68,26 (g). Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 4. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 Bµi tËp 3 : a, Cho dung dÞch NaOH cã pH = 13 (dung dÞch A). §Ó trung hoµ 10 ml dung dÞch A cÇn 10 ml dung dÞch B chøa 2 axit HCl vµ H 2SO4. X¸c ®Þnh pH cña dung dÞch B ? b, Trén 100 ml dung dÞch A víi 100 ml dung dÞch Ba(OH) 2 a (M), thu ®îc dung dÞch C. §Ó trung hoµ dung dÞch 500 ml dung dÞch C cÇn 350 ml dung dÞch B. X¸c ®Þnh nång ®é mol Ba(OH) 2. Híng dÉn §©y lµ nh÷ng ph¶n øng gi÷a 1 Baz¬ vµ 2 Axit vµ 2 Baz¬ vµ 2 Axit (cã kÌm theo theo t¹o kÕt tña), vµ cã liªn quan ®Õn pH dung dÞch. VËy nªn nÕu gi¶i ph¬ng ph¸p b×nh thêng sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc lËp ph¬ng tr×nh ®Ó gi¶i hÖ. Nªn ta sö dông ph¬ng tr×nh ion thu gän. a. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng trung hoµ ddA víi ddB H+ + OH- → H2O (1) Dd NaOH (ddA) cã pH = 13 ⇒ [ H + ] = 10-13 (M) ⇒ [OH − ] = 10-1 (M). Trong 10 ml = 10-2 (l) dung dÞch A cã : Sè mol OH- : − nOH = 10-2.10-1 = 10-3 (mol) − + theo pt (1) cã : nOH = nH = 10-3 (mol) Trong 10 (ml) = 10-2(l) dung dÞch B cã : + nH = 10-3 (mol) [ ] ⇒ H + = 10-3 / 10-2 = 10-1 (M) => pHB = 1. b. Trén 100 ml A + 100 ml Ba(OH) 2 a(M) => 200 ml dd C. − => nOH dd C = 10-2 + 0,2 . a (mol). − Trong 500 ml dd C cã : nOH = 2,5. 10-2 + a (mol). + Trong 350 ml dd B cã : nH = 3,5. 10-2 (mol). Theo pt (1) cã : 2,5. 10-2 + a = 3,5 . 10-2 => a = 10-2 (M) * mét sè bµi tËp 1/ Cho 40 ml dung dÞch HCl 0,75 M vµo 160 ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0,08 M vµ KOH 0,04 M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc. Cho biÕt : [ H + ] . [OH − ] = 10-14 (§Ò thi TS§H khèi A – 2004) 2/ Trén dung dÞch A chøa NaOH vµ dung dÞch B chøa Ba(OH) 2 theo thÓ tÝch b»ng nhau ®îc dung dÞch C. Trung hßa 100 ml dung dÞch C cÇn dïng hÕt 35 ml dung dÞch H2SO4 2M vµ thu ®îc 9,32 gam kÕt tña. TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c dung dÞch A vµ B. CÇn ph¶i trén bao nhiªu ml dung dÞch B víi 20 ml dung dÞch A ®Ó thu ®îc dung dÞch hßa tan võa hÕt 1,08 gam Al. Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 5. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 (§Ò thi TS§H B¸ch khoa –1989) 3/ TÝnh thÓ tÝch dd Ba(OH) 2 0,04M cÇn cho vµo 100ml dd gåm HNO3 0,1M vµ HCl 0,06 M cã ®Ó pH cña dd thu ®ù¬c = 2,0. (§Ò thi TS§H SP – 2001) 4/ a/ Cho hçn hîp gåm FeS2 , FeCO3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng d thu ®îc dung dÞch A vµ hçn hîp khÝ B gåm NO2 vµ CO2 . Thªm dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch A. HÊp thô hçn hîp khÝ B b»ng dung dÞch NaOH d. ViÕt ph¬ng tr×nh ph©n tö vµ ph¬ng tr×nh ion thu gon cña c¸c ph¶n øng x¶y ra. b/ Trén 200 ml dung dÞch HCl 0,1M vµ H2SO4 0,05M víi 300 ml dung dÞch Ba(OH)2 cã nång ®é a mol/l thu ®îc m gam kÕt tñavµ 500 ml dung dÞch cã pH = 13. TÝnh a vµ m. (§Ò thi TS§H khèi B – 2003) 5/ Cho hai dung dÞch H2SO4 cã pH =1 vµ pH = 2. Thªm 100 ml dung dÞch KOH 0,1M vµo 100 ml mçi dung dÞch trªn. TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c dung dÞch thu ®îc. (§Ò thi TS§H khèi B – 2002) 6/ Hßa tan mét mÉu hîp kim Ba-Na ( víi tû lÖ sè mol lµ 1: 1 ) vµo níc thu ®îc dung dÞch A vµ 6,72 lÝt H2 (®ktc). a/ CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl cã pH = 1,0 ®Ó trung hßa 1/10 dung dÞch A. b/ Cho V lÝt khÝ CO2 (®ktc) hÊp thô hÕt vµo 1/10 dung dÞch A th× thu ®îc 2,955 gam kÕt tña . TÝnh V. c/ Thªm m gam NaOH vµo 1/10 dung dÞch A thu ®îc dung dÞch B. Cho dung dÞch B t¸c dông víi 100 ml dung dÞch Al 2(SO4)3 0,2M thu ®îc kÕt tña C. TÝnh m ®Ó cho lîng kÕt tña C lµ lín nhÊt, bÐ nhÊt. TÝnh khèi lîng kÕt tña lín nhÊt, bÐ nhÊt. (Bé ®Ò thi TS – 1996) 7/ Hoµ tan 7,83 (g) mét hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i kiÒm A, B thuéc 2 chu kú kÕ tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn ®îc 1lit dung dÞch C vµ 2,8 lit khÝ bay ra (®ktc) a, X¸c ®Þnh A,B vµ sè mol A, B trong C. b, LÊy 500 ml dung dÞch C cho t¸c dông víi 200 ml dung dÞch D chøa H 2SO4 0,1 M vµ HCl nång ®é x. TÝnh x biÕt r»ng dung dÞch E thu ®îc trung tÝnh. c, TÝnh tæng khèi lîng muèi thu ®îc sau khi c« c¹n dung dÞch E. ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn) 8/ Mét dung dÞch A chøa HNO3 vµ HCl theo tØ lÖ mol 2 :1. a, BiÕt r»ng khi cho 200 ml dung dÞch A t¸c dông víi 100 ml NaOH 1 M th× l- îng axit d trong A t¸c dông võa ®ñ víi 50 ml dung dÞch Ba(OH) 2 0,2 M. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch A. b, NÕu trén 500 ml dung dÞch A víi 100 ml dung dÞch B chøa NaOH 1 M vµ Ba(OH)2 0,5 M th× dung dÞch C thu ®îc cã tÝnh axit hay baz¬ ? Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 6. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 c, Ph¶i thªm vµo dung dÞch C bao nhiªu lit dung dÞch A hoÆc dung dÞch B ®Ó cã ®îc dung dÞch D trung tÝnh ? d, C« c¹n dung dÞch D. TÝnh khèi lîng muèi khan thu ®îc. ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn) 9/ 100 ml dung dÞch X chøa H2SO4 vµ HCl theo tØ lÖ mol 1 : 1. §Ó trung hoµ 100 ml dung dÞch X cÇn 400 ml dung dÞch NaOH 5% ( d = 1,2 g/ml) a, TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch X. b, NÕu C% NaCl sau ph¶n øng lµ 1,95. TÝnh khèi lîng riªng cña dung dÞch X vµ nång ®é % cña mçi axit trong dung dÞch X ? c, Mét dung dÞch Y chøa 2 baz¬ NaOH vµ Ba(OH) 2. BiÕt r»ng 100 ml dung dÞch X trung hoµ võa ®ñ 100 ml dung dÞch Y ®ång thêi t¹o ra 23,3 gam kÕt tña. Chøng minh Ba2+ trong dung dÞch Y kÕt tña hÕt. TÝnh nång ®é mol cña mçi baz¬ trong dung dÞch Y. ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn) 10/ Thªm 100 ml níc vµo 100 ml dung dÞch H2SO4 ®îc 200 ml dung dÞch X (d = 1,1 g/ml). a, BiÕt r»ng 10 ml dung dÞch X trung hoµ võa ®ñ 10 ml dung dÞch NaOH 2 M, TÝnh nång ®é mol vµ khèi lîng riªng d cña dung dÞch H2SO4 ban ®Çu. b, LÊy 100 ml dung dÞch X, thªm vµo ®ã 100 ml dung dÞch HCl ®îc 200 ml dung dÞch Y. Khi trung hoµ võa ®ñ 100 ml dung dÞch X b»ng 200 ml dung dÞch NaOH th× thu ®îc 2 muèi víi tØ lÖ khèi lîng : mNaCl : mNa 2 SO 4 = 1,17 TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch HCl vµ NaOH. ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn) II. bµi tËp vÒ muèi cacbonat + axit . Bµi tËp 1 : Cho 35 gam hçn hîp X gåm Na2CO3 vµ K2CO3. Thªm tõ tõ , khuÊy ®Òu 0,8 lit HCl 0,5 M vµo dung dÞch X trªn thÊy cã 2,24 lit khÝ CO 2 tho¸t ra ë ®ktc vµ dung dÞch Y. Thªm Ca(OH) 2 vµo dung dÞch Y ®îc kÕt tña A. TÝnh khèi lîng mçi chÊt trong X vµ khèi lîng kÕt tña A ? Híng dÉn gi¶i Bµi nµy nÕu häc sinh dïng ph¬ng tr×nh ph©n tö ®Ó lµm th× sÏ gÆp khã kh¨n khi xÐt ph¶n øng cña Ca(OH) 2 víi dung dÞch Y t¹o ra kÕt. Nªn ®èi víi bµi nµy ta nªn sö dông ph¬ng tr×nh ion. Gäi sè mol cña Na2CO3 lµ a, K2CO3 lµ b. Khi thªm tõ tõ dd HCl vµo dd X lÇn lît x¶y ra ph¶n øng : CO 3 − + H+ → HCO 3 2 − a+b a+b a+b Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 7. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 Khi toµn thÓ CO 3 − biÕn thµnh HCO 3 2 − HCO 3 + H+ → CO2 + H2O − 0,1 0,1 0,1 nCO 2 = 2,24/ 22,4 = 0,1 mol. − Dung dÞch sau ph¶n øng t¸c dông Ca(OH) 2 cho kÕt tña. VËy HCO 3 d, H+ hÕt. HCO 3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + OH- + H2O − ∑ nH + = a + b + 0,1 = 0,5 . 0,8 = 0,4 hay a + b = 0,3 (1) vµ 106a + 138b = 35 (2). Gi¶i hÖ cã a = 0,2 mol Na 2CO3, b = 0,1 mol K 2CO3. Do ®ã khèi lîng 2 muèi lµ : mNa 2 CO 3 = 0,2 . 106 = 21,2 (g) mK 2 CO 3 = 0,1 . 138 = 13,8 (g) khèi lîng kÕt tña : − nCaCO 3 = nHCO 3 d = a + b - 0,1 = 0,2 mol mCaCO 3 = 0,2 . 100 = 20 (g) Bµi tËp 2 : Cho 10,5 gam hçn hîp X gåm Na2CO3 vµ K2CO3 t¸c dông víi HCl d th× thu ®îc 2,016 lit CO2 ë ®ktc. a, TÝnh % khèi lîng X ? b, LÊy 21 gam hçn hîp Na2CO3 vµ K2CO3 víi thµnh phÇn % nh trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl võa ®ñ (kh«ng cã khÝ CO2 bay ra). TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 2M cÇn dïng ? c, NÕu thªm tõ tõ 0,12 lit dung dÞch HCl 2M vµo dung dÞch chøa 21 gam hçn hîp X trªn. TÝnh thÓ tÝch CO2 tho¸t ra ë ®ktc ? Híng dÉn gi¶i Bµi tËp cã thÓ gi¶i theo ph¬ng tr×nh ph©n tö, nhng ®Õn phÇn b häc sinh sÏ gÆp khã kh¨n. V× vËy bµi nµy ta sÏ gi¶i theo ph¬ng tr×nh ion víi 2 trêng hîp cho muèi vµo axit vµ cho axit vµo muèi. a, Gäi sè mol cña Na2CO3 lµ a, K2CO3 lµ b, do HCl d. VËy CO 3 − biÕn thµnh 2 CO2 CO 3 − + 2 H+ → CO2 ↑ + H2O 2 a+b a+b Ta cã : a + b = 2,016/ 22,4 = 0,09 mol 106a + 138b = 10,5 gi¶i hÖ : a = 0,06 mol Na2CO3 b = 0,03 mol K2CO3 Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 8. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 0,06.106.100 % Na2CO3 = 10,5 = 60,57% % K2CO3 = 100% - 60,57% = 39,43% b, Khi cho tõ tõ dung dÞch HCl vµo dung dÞch X : Na 2CO3, K2CO3 (21 gam = 2 . 10,5 gam hçn hîp trªn). CO 3 − + H+ → HCO 3 2 − 0,18 0,18 0,18 NÕu kh«ng cã khÝ CO2 tho¸t ra, tøc lµ ph¶n øng dõng l¹i ë ®©y. + nHCl = nH = 0,18 mol => VHCl 2M = 0,18/2 = 0,09(l) c, NÕu dïng 0,12 lit dung dÞch HCl 2M hay 0,12.2 = 0,24 mol H + > 0,18 mol. Nªn sÏ cã ph¬ng tr×nh : HCO 3 + H+ → CO2 + H2O − 0,06 0,06 VCO 2 = 0,06.22,4 = 1,344 (l) III. bµi tËp cho oxit axit + hçn hîp dung dÞch kiÒm. Bµi tËp : Cã 200 ml dung dÞch A gåm : NaOH 1M vµ KOH 0,5 M. Sôc V lit khÝ CO 2 ë ®ktc víi c¸c trêng hîp V1 = 2,24 lit, V2 = 8,96 lit, V3 = 4,48 lit. Thu ®îc dung dÞch B, c« c¹n B thu ®îc m gam chÊt r¾n khan. TÝnh m trong c¸c trêng hîp ? Híng dÉn gi¶i §èi víi bµi nµy nÕu dïng ph¬ng tr×nh ph©n tö sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n lËp hÖ rÊt dµi dßng. V× vËy khi gÆp d¹ng nµy ta nªn gi¶i theo ph¬ng tr×nh ion. TH1 : V1 = 2,24 lit CO2 ®ktc 2,24 nCO 2 = 22,4 = 0,1 mol − nOH = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol nOH − 0,3 2− nCO2 = 0,1 > 2 chØ t¹o ra muèi trung tÝnh CO 3 CO2 + 2 OH-- → CO 3 − + H2O 2 0,1 0,3 0,1 C« c¹n dung dÞch B khèi lîng chÊt r¾n khan lµ khèi lîng c¸c ion t¹o ra c¸c muèi : 2− − + + m = mK + mNa + mCO 3 + mOH d = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 60 + (0,3 – 0,2).17 = 16,2 (g) TH2 : V2 = 8,96 lit CO2 ®ktc 8,96 nCO 2 = 22,4 = 0,4 mol Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 9. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 − nOH = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol nOH − 0,3 − nCO2 = 0,4 < 1 chØ t¹o ra muèi axit HCO 3 CO2 + OH-- → HCO 3 − 0,4 0,3 0,3 C« c¹n dung dÞch B khèi lîng chÊt r¾n khan lµ khèi lîng c¸c ion t¹o ra c¸c muèi : − + + m = mK + mNa + mHCO 3 = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,3. 61 = 26,6 (g) TH3 : V3 = 4,48 lit CO2 ®ktc 4,48 nCO 2 = 22,4 = 0,2 mol − nOH = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol nOH − 0,3 − 2− 1< n = 0,2 < 2 t¹o ra 2 muèi axit HCO 3 vµ CO 3 CO 2 CO2 + OH-- → HCO 3 − a a a -- → CO 3 − + H2O 2 CO2 + 2 OH b 2b b a + b = 0,2 (1) a + 2b = 0,3 (2) Gi¶i hÖ cã a = b = 0,1 mol C« c¹n dung dÞch B khèi lîng chÊt r¾n khan lµ khèi lîng c¸c ion t¹o ra c¸c muèi : − 2− + + m = mK + mNa + mHCO 3 + mCO 3 = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 61 + 0,1. 60 = 20,6 (g) * mét sè bµi tËp 1/ Cã 1 lÝt dung dÞch hçn hîp gåm Na 2CO3 0,1M vµ (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43 gam hçn hîp BaCl 2 vµ CaCl2 vµo dung dÞch ®ã. Sau khi c¸c ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc 39,7 gam kÕt tña A vµ dung dÞch B. a/ TÝnh khèi lîng c¸c chÊt trong kÕt tña A. b/ Chia dung dÞch B thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn I: cho dung dÞch axit HCl d vµo, sau ®ã c« c¹n dung dÞch vµ nung chÊt r¾n sau c« c¹n ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n X. TÝnh % khèi lîng chÊt r¾n X. Thªm tõ tõ 270 ml dung dÞch Ba(OH) 2 0,2M vµo phÇn II sau ®ã ®un nhÑ ®Ó khÝ bay ra. H·y cho biÕt tæng khèi lîng dung dÞch gi¶m bao nhiªu gam? Gi¶ sö níc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ. (§Ò 3 - §TTS§H – 1996) Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 10. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 2/ Hßa tan hoµn toµn m1 gam kim lo¹i kiÒm A vµo níc, ®îc dung dÞch X vµ V1 lÝt khÝ bay ra. Cho V2 lÝt khÝ CO2 hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch X, ®îc dung dÞch Y chøa m2 gam chÊt tan. Cho dung dÞch Y t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra V2 lÝt khÝ . C¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. a, Cho V2 = V3. H·y biªn luËn thµnh phÇn chÊt ta trong dung dÞch Y theo V1 vµ V2. b, Cho V2=5/3V1: - H·y lËp biÓu thøc tÝnh m1 theo m2 vµ V1. - Cho m2 = 4,42 gam; V1 = 0,672 lÝt. H·y tÝnh m1 vµ tÝnh nguyªn tö khèi cña A. (§Ò 7 - §TTS§H – 1996) 3/ Cho tõ tõ dung dÞch A chøa x mol HCl vµo dung dÞch B chøa y mol Na2CO3. Sau khi cho hÕt A vµo B ta ®îc dung dÞch C. Hái trong dung dÞch C cã nh÷ng chÊt g×? Bao nhiªu mol ( tÝnh theo x, y). NÕu x = 2y th× pH cña dung dÞch C b»ng bao nhiªu sau khi ®un nhÑ ®Ó ®uæi hÕt khÝ. (§Ò 13 - §TTS§H – 1996) 4/ Hßa tan hoµn toµn 11,2 gam CaO vµo níc thu ®îc dung dÞch A. 1/ NÕu cho khÝ CO2 sôc qua dung dÞch A vµ sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm thÊy cã 2,5 gam kÕt tña. TÝnh thÓ tÝch khÝ CO 2 (®ktc) ®· tham gia ph¶n øng. 2/ Hßa tan hoµn toµn 28,1 gam hçn hîp X gåm BaCO 3 vµ MgCO3 (chiÕm a% vÒ khèi lîng) trong dung dÞch HCl d thu ®îc khÝ CO2. HÊp thô khÝ CO2 b»ng dung dÞch A. a/ Chøng minh r»ng sau ph¶n øng thu ®îc kÕt tña. b/ Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× lîng kÕt tña thu ®îc lµ cùc ®¹i ? cùc tiÓu ? TÝnh khèi lîng kÕt tña ®ã. (§Ò 13 - §TTS§H – 1996) 5/ Cho 17,4 gam hçn hîp bét A gåm Al, Fe, Cu vµo 400 ml dung dÞch CuSO 4 nång ®é 0,875M khuÊy ®Òu cho ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn . Sau ph¶n øng, thu ®îc dung dÞch X vµ kÕt tña B gåm 2 kim lo¹i cã khèi lîng lµ 31,6 gam. Cho B vµ dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng d th× thu ®îc 11,76 lit khÝ SO2 ( ®o ë ®ktc) a, ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra b, TÝnh khèi lîng c¸c kim lo¹i trong 17,4 gam hçn hîp A. c, TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Y gåm Ba(OH) 2 0,25M vµ NaOH 0,3 M cÇn cho vµo dung dÞch X ®Ó kÕt tña hoµn toµn c¸c ion kim lo¹i trong dung dÞch X. Läc lÊy kÕt tña , ®em nung trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao. - ViÕt PTP¦ . (§èi víi c¸c ph¶n øng x¶y ra trong dung dÞch yªu cÇu viÕt ë d¹ng ion thu gän). - TÝnh khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng. Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
 11. Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957 ( Gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn vµ BaSO 4 coi nh kh«ng bÞ nhiÖt ph©n ) 6/ Mét hçn hîp X gåm 2 muèi Na2CO3 cã khèi lîng lµ 17,5 (g). Khi thªm tõ tõ vµ khuÊy ®Òu 0,8 lit dung dÞch HCl 0,25 M vµo dung dÞch chøa 2 muèi trªn th× cã khÝ CO2 tho¸t ra (®ktc) vµ dung dÞch Y. Thªm dung dÞch Ca(OH) 2 d vµo dung dÞch Y thu ®îc kÕt tña A. a, TÝnh khèi lîng mçi muèi trong X vµ kÕt tña A ? b, Thªm x (g) NaHCO3 vµo hçn hîp X thu ®îc hçn hîp Z. Còng lµm thÝ nghiÖm nh trªn, thÓ tÝch HCl lµ 1 lit thu ®îc dung dÞch T. Khi thªm dung dÞch Ca(OH)2 vµo dung dÞch T ®îc 30 (g) kÕt tña A. X¸c ®Þnh khèi lîng CO2 vµ tÝnh X ? 7/ Mét hçn hîp X gåm NaHCO 3, Na2CO3 , K2CO3 cã khèi lîng lµ mX = 46,6 gam. Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn I : T¸c dông víi dung dÞch CaCl 2 d thu ®îc 15 gam kÕt tña. PhÇn II: T¸c dông víi dung dÞch Ca(OH) 2 d thu ®îc 20 gam kÕt tña. a/ TÝnh khèi lîng mçi muèi trong hçn hîp X ban ®Çu. b/ Hßa tan hoµn toµn 46,6 gam hçn hîp X vµo níc thu ®îc dung dÞch A. Thªm tõ tõ dung dÞch HCl 2M vµo dung dÞch A. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 2M tèi thiÓu cÇn cho vµo dung dÞch A ®Ó b¾t ®Çu cã khÝ bay ra vµ ®Ó cã lîng khÝ tho¸t ra tèi ®a. Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2