intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản trị tài chính

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

635
lượt xem
171
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận biết các vấn đề cơ bản của QTTC như: Phân tích các báo cáo tài chính, giá trị thời gian của tiền tệ, định giá cổ phiếu và trái phiếu, chi phí vồn; Phân tích và đánh gía các dự án đè ra các quyết định đầu tư dài hạn; Phân tích các phương án tài trợ dài hạn; Quản trị các thành phần của vốn hoạt động như tín dụng ngắn hạn, tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, tồn kho; Trang bị các kĩ năng tự học, trình bày, làm việc nhóm......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị tài chính

  1. Qu n tr Tài chính M c tiêu môn h c 1. Nh n bi t các v n ñ cơ b n c a QTTC như: • Phân tích các báo cáo tài chính, giá tr th i gian c a ti n t , ñ nh giá c phi u và trái phi u, chi phí v n QU N TR TÀI CHÍNH • Phân tích và ñánh giá các d án ñ ra các quy t ñ nh ñ u tư dài h n • Phân tích các phương án tài tr dài h n • Qu n tr các thành ph n c a v n ho t ñ ng như Th c sĩ Tr n Quang Trung tín d ng ng n h n, ti n m t, ñ u tư ng n h n, Khoa Qu n tr kinh doanh các kho n ph i thu, t n kho Trư ng Ð i h c Kinh T 2. Trang b các k năng t h c, trình bày, làm vi c nhóm T NG QUAN V CƠ H I NGH NGHI P QU N TR TÀI CHÍNH Th trư ng v n và th trư ng ti n t CƠ H I NGH NGHI P ð u tư TRÁCH NHI M C A NHÀ QU N TR TÀI CHÍNH Qu n tr tài chính M C TIÊU C A CÔNG TY TRÁCH NHI M C A NHÀ M C TIÊU C A CÔNG TY QU N TR TÀI CHÍNH D báo và ho ch ñ nh Các ñ ng l c qu n lý ñ c c ñ i tài s n c ñông Ra quy t ñ nh tài tr và ñ u tư • T i ña hóa l i nhu n và c c ñ i giá c quan tr ng phi u Ph i h p và ki m soát Trách nhi m xã h i Làm vi c v i th trư ng v n C c ñ i giá c phi u và phúc l i xã h i Th.S Tr n Quang Trung 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2