intTypePromotion=1

Quản trị tài chính

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
595
lượt xem
169
download

Quản trị tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận biết các vấn đề cơ bản của QTTC như: Phân tích các báo cáo tài chính, giá trị thời gian của tiền tệ, định giá cổ phiếu và trái phiếu, chi phí vồn; Phân tích và đánh gía các dự án đè ra các quyết định đầu tư dài hạn; Phân tích các phương án tài trợ dài hạn; Quản trị các thành phần của vốn hoạt động như tín dụng ngắn hạn, tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, tồn kho; Trang bị các kĩ năng tự học, trình bày, làm việc nhóm......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị tài chính

  1. Qu n tr Tài chính M c tiêu môn h c 1. Nh n bi t các v n ñ cơ b n c a QTTC như: • Phân tích các báo cáo tài chính, giá tr th i gian c a ti n t , ñ nh giá c phi u và trái phi u, chi phí v n QU N TR TÀI CHÍNH • Phân tích và ñánh giá các d án ñ ra các quy t ñ nh ñ u tư dài h n • Phân tích các phương án tài tr dài h n • Qu n tr các thành ph n c a v n ho t ñ ng như Th c sĩ Tr n Quang Trung tín d ng ng n h n, ti n m t, ñ u tư ng n h n, Khoa Qu n tr kinh doanh các kho n ph i thu, t n kho Trư ng Ð i h c Kinh T 2. Trang b các k năng t h c, trình bày, làm vi c nhóm T NG QUAN V CƠ H I NGH NGHI P QU N TR TÀI CHÍNH Th trư ng v n và th trư ng ti n t CƠ H I NGH NGHI P ð u tư TRÁCH NHI M C A NHÀ QU N TR TÀI CHÍNH Qu n tr tài chính M C TIÊU C A CÔNG TY TRÁCH NHI M C A NHÀ M C TIÊU C A CÔNG TY QU N TR TÀI CHÍNH D báo và ho ch ñ nh Các ñ ng l c qu n lý ñ c c ñ i tài s n c ñông Ra quy t ñ nh tài tr và ñ u tư • T i ña hóa l i nhu n và c c ñ i giá c quan tr ng phi u Ph i h p và ki m soát Trách nhi m xã h i Làm vi c v i th trư ng v n C c ñ i giá c phi u và phúc l i xã h i Th.S Tr n Quang Trung 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2