intTypePromotion=1

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 103/1998/Q§­T T g  n g µy  04 th¸ng 6 n¨ m  1998 b æ  s u n g   u y Õ t ® Þ n h  sè 675/TTg cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   Q p v Ò  viÖc ¸p d ô n g   thÝ  Ó m   ét sè c h Ý n h   ®i m s¸ch t¹ik h u  v ùc    cöa  h È u   ã n g  C¸i  n h  Q u ¶ n g  Ninh k M tØ Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ninh  i t¹ Tê  tr×nh  224/1998/TT­   sè  UB ngµy  th¸ng 3  14    n¨m 1998  ý  vµ  kiÕn cña    c¸c Bé,  ngµnh  Trung  ¬ng  ªnquan, li     uy Õt  Þ nh: Q ® §iÒu  1. Bæ  sung QuyÕt  ®Þnh   675/TTg  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  18  9  1996  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  ¸p dông  ®iÓm   thÝ  mét  chÝnh  sè  s¸ch  t¹ khu    i vùc cöa  khÈu Mãng    C¸i,tØnh Qu¶ng Ninh      víi dung  néi sau: 1.VÒ     chÝnh  s¸ch ph¸ttr   ¬ng      iÓnth m¹i. 1.1.C¸c    doanh  nghiÖp  thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinh tÕ    thµnh    lËp theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p  luËt, trôsë  i  cã    t¹  khu vùc cöa  khÈu Mãng    îckinh doanh  C¸i®     xuÊt nhËp    khÈu   trùc tiÕp    i c¸c lo¹ hµng  ho¸      Æt   (trõc¸c m hµng  Nhµ    níc cÊm   xuÊt nhËp    khÈu).ViÖc    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  nh÷ng  Æt   m hµng  Nhµ n­ íc qu¶n      lýb»ng  h¹n ng¹ch  c¸c m Æt   vµ    hµng  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  cã  chØ    tiªu,®iÒu  kiÖn    th× thùc hiÖn    theo    c¸cquy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña  Nhµ    níc vµ theo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 1.2.Hµng        ho¸ nícngoµit¹m    nhËp  vµo  khu vùc cöa khÈu  Mãng    C¸itrong   khicha  i   t¸ xuÊt ph¶igöivµo        kho ngo¹iquan, khixuÊt sang            níckh¸c ph¶ilµm      thñ    i tôc t¸ xuÊt;nÕu     nhËp vµo  thÞ  êng  tr trong    níc th× chñ hµng  ph¶i chÊp    hµnh  c¸c quy  ®Þnh   li   cã  ªnquan   vÒ hµng  ho¸    ph¶i nép  ®ã vµ    thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. Trêng      hîp hµng      ho¸ göivµo  kho ngo¹iquan    t¹ khu    i vùc cöa khÈu  Mãng    C¸ikh«ng  tiÕp tôcchuyÓn  ® îcth× ph¶ichuyÓn      ®i        tr¶ l¹ n¬i xuÊt xø. Uû     i         ban  nh©n  d©n  tØnh  Qu¶ng  Ninh bµn  thèng  nhÊt    víi Tæng  côc    H¶i quan,Bé      TµichÝnh,Bé   Th¬ng      chøc  m¹i®Ó tæ  thùc hiÖn.   1.3.Nguyªn      vËt liÖu,vËt t      nhËp vµo  khu vùc cöa khÈu Mãng      C¸i ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    hoÆc     ®Ó s¶n xuÊt hµng    thay thÕ    nhËp  khÈu ph¶i  nép thuÕ  nhËp  khÈu  sÏ ® îc hoµn  i vµ      l¹ thuÕ      khi xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Nhµ  níc. Nguyªn liÖu,vËt t phôc  s¶n       vô  xuÊt m Æt     hµng thay thÕ    nhËp  khÈu  i t¹  khu vùc cöa khÈu Mãng    îc ¸p dông  C¸i®     chÝnh  s¸ch miÔn    thuÕ      lî tøc,thuÕ  i doanh thu.Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   c«ng  danh  vµ  t bè  môc   Æt   m hµng  thay thÕ  hµng n¨m, Bé      TµichÝnh    x¸c®Þnh, kiÓm    thùc hiÖn    travµ    cho  miÔn  thuÕ.
  2. 2 1.4. Nh÷ng  Æt     m hµng xuÊt khÈu  îc s¶n  ®   xuÊt  ikhu  t¹  vùc cöa khÈu  Mãng    C¸iph¶ichÞu    thuÕ  ® îcphÐp    th×    ¸p dông thuÕ suÊt hiÖn    hµnh  møc  ë  thÊp  nhÊt. 1.5.Bé    Th¬ng    quyÒn  híng  m¹i uû  vµ  dÉn cho  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  Qu¶ng  Ninh thùc hiÖn    viÖc  cÊp giÊy  phÐp thµnh  V¨n  lËp  phßng    ®¹idiÖn  vµ  chinh¸nh    cña C«ng      ty níc ngoµi trong lÜnh      vùc ho¹t®éng  ¬ng    i   th m¹i t¹ khu  vùc  cöa  khÈu Mãng    cÊp  C¸ivµ  giÊy phÐp  chøc      iÓn l∙m hµng      tæ  héichîtr     ho¸ cho    chøc  c¸ctæ  trong vµ    ngoµiníct¹ khu        i vùc cöa khÈu Mãng C¸i. 2.VÒ     chÝnh  s¸ch du    lÞch,dÞch    vô 2.1.Kh¸ch  lÞch tõnícngoµi®Õn     du          th¼ng    c¸cc¶ng  biÓn quèc  thuéc tÕ    tØnh  Qu¶ng  Ninh b»ng tÇu biÓn theo    hîp ®ång      víic¸c c«ng    lÞch  tydu  trong  níc th×  îc c¬    ®   quan  qu¶n    lýxuÊt nhËp    c¶nh  lµm  tôc nhËp  thñ    xuÊt c¶nh  i   t¹  c¶ng  ® îcphÐp  vµ    vµo  tham  quan  lÞch t¹ khu  du     i vùc cöa khÈu Mãng  C¸i. 2.2.§ång  cho    ý  tØnh Qu¶ng  Ninh quy ho¹ch,x©y    dùng khu    vuich¬igi¶i     trÝ t¹    i khu vùc cöa  khÈu Mãng    ban  C¸i.Uû  nh©n d©n  tØnh  Qu¶ng  Ninh chñ  tr×phèihîp víi             Bé, ngµnh  ªnquan    c¸c li   lËp ph¬ng    thÓ  ¸n cô  ®¶m  b¶o    yªu cÇu  tæ chøc        c¸c trß vuich¬igi¶itrÝ mang        tÝnh  ho¸,thÓ  v¨n    thao lµnh m¹nh, phï     hîp víi     thuÇn phong      mü tôccña ViÖtNam.   3.VÒ     chÝnh  s¸ch ®Çu    x©y    tvµ  dùng  së    c¬  h¹ tÇng: 3.1. Uû     ban  nh©n d©n  tØnh Qu¶ng  Ninh  îc vËn  ®   dông  c¸c chÕ  ®é,  chÝnh  s¸ch hiÖn  hµnh    vÒ khuyÕn  khÝch  ®Çu    trong    ikhu  t níc t¹  vùc  cöa  khÈu  Mãng     C¸i (NghÞ ®Þnh  07/1998/N§­ sè  CP); ®ång      thêinghiªn cøu      c¸c chÕ ®é, chÝnh  s¸ch ®Çu    Æc           t® thï®èi víikhu vùc nµy tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.   3.2.Uû    ban  nh©n  d©n tØnh Qu¶ng  Ninh  îcphÐp    ®   xÐt duyÖt  quyÕt vµ    ®Þnh  viÖc cho phÐp   c¸c nhµ ®Çu    chuyÓn  t nhîng quyÒn  dông  sö  ®Êt vµ  c«ng  tr×nh kiÕn      tróctheo  ®óng môc  ®Ých  dông  sö  ®Êt    ¸n ®∙  îcphª mµ dù    ®     duyÖt;tr   êng    hîp thay ® æi    môc ®Ých  ®Çu    tban ®Çu     th× ph¶i® îcc¬      quan  cã  thÈm quyÒn    phª duyÖt. 3.3.C¸c  chøc,c¸nh©n        tæ      kªu gäi®Çu    tvµo  khu vùc cöa  khÈu  Mãng    C¸i ® îcphèihîp víi         c«ng    tydÞch  tvÊn  hå  tr×nh duyÖt  hëng    vô   lËp  s¬    vµ  chiphÝ  lËp hå  theo quy    s¬    chÕ hµnh nghÒ  dÞch  tvÊn  vô   ®Çu  . t 3.4.ChØ     tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh Qu¶ng  Ninh  îcký  ®   quyÕt  ®Þnh  phª duyÖt    ¸n x©y  c¸c dù    dùng  b¶n  c¬  nhãm   C     së  B,  trªnc¬  tho¶ thuËn      víiBé  KÕ   ho¹ch vµ    §Çu .§èivíi t      viÖc  dông  sö  nguån vèn  theo QuyÕt    ®Þnh  675/ sè  TTg  cho    ¸n  c¸c dù  ®Çu    i t t¹ khu vùc cöa khÈu  Mãng      C¸i,Uû ban nh©n d©n  tØnh  lµm viÖc  thÓ    KÕ   cô  víiBé  ho¹ch  §Çu   Bé    vµ  t vµ  Tµi chÝnh    trÝ ®Ó bè    vèn ®¶m  b¶o  thùc hiÖn    ®óng  tiÕn ®é.   §iÒu      2. Tæ chøc    thùc hiÖn: §Ó  ®¶m  b¶o viÖc ®iÒu  hµnh  hiÖu  cã  qu¶      c¸c ho¹t®éng kinh tÕ  i   t¹ khu    vùc cöa khÈu  Mãng    C¸i,giao Uû    ban  nh©n d©n tØnh  Qu¶ng Ninh  chøc  tæ  bé  m¸y    phï hîp,ph©n    cÊp  qu¶n    rµng, ®ång    quy  lý râ    thêicã  ®Þnh   ®∙i cÇn  u    thiÕt®Ó         cã    thu hót c¸n bé  n¨ng   lùc,phÈm  chÊt tèt®Õn       lµm viÖc  i t¹  khu vùc  cöa khÈu  Mãng C¸i.
  3. 3 §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.C¸c  tr Bé  ëng,Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr cã  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch    Uû ban  nh©n d©n tØnh Qu¶ng  Ninh theo chøc n¨ng,   nhiÖm   vµ  vô  quyÒn  h¹n cña  m×nh chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2