intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1118/QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

175
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1118/QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1118/QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  K h o a  h ä c  « n g  n g h Ö   µ  M «i tr n g  s è  1118/Q§ n g µ y  B tr C v ê 28  th¸ng 5 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h   c¸c m É u   v¨n  ¶ n  thanh tra, ö  b  x p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  v Ò  b ¶ o  v Ö  m «i tr n g c ê B é  tr n g ë  B é  k h o a h o c, c « n n g  n g h Ö  v µ  m «i tr n g   ê ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l x l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  ng 22/5/1992  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm   ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  c B khoa  äc,C«ng  Ö   h  ngh vµ  M«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 226/CP  µy  ng 26/4/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng; tr ­ § Ó   èng  Êt  Öc  ö  dông    É u     th nh vi s   c¸c m v¨n b¶n    khi thanh    µ  ö   tra v x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò      h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong c¸c tæ      chøc  thanh    tra Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng; tr ­ Theo    Þ  ña      ®Ò ngh c c¸c«ng  Ch¸nh  Thanh    é  µ  traB v Ch¸nh  V¨n  phßng  Bé, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  ban  µnh    É u     h c¸cm v¨n b¶n: 01­ Quy Õt  nh    ®Þ ThanhtravÒ     b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 02­ Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 03­ Quy Õt  nh     ¹  ®Þ tr¶ l itang  Ët, ph¬ng  Ön  v  ti c«ng  ô    ¹m   µnh  v vi ph h chÝnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 04­ Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s viph h ch cho  ¬  c quan  iÒu  ® tra. 05­ quyÕt  nh    ông    Ön    ®Þ ¸p d c¸cbi ph¸p  «÷ng  Õ     µnh  Õt  nh   c ch thih quy ®Þ xö     ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     ph     h ch b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 06­ quyÕt ®Þnh    ¹giÊy phÐp  Ò       tr¶l   i   v m«i  êng. tr 07­ Biªnb¶n     thanh    Ò   trav b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 08­ Biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ò      viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 09­ Biªnb¶n  Þch       t thu tang vËt,ph¬ng  Ön,c«ng  ô    ¹m  µnh  Ýnh     ti   c viph h ch vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 10­ Biªnb¶n    û     tiªuhu tang vËtviph¹m  µnh  Ýnh  Ò        h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr
  2. 2 11­ Biªn b¶n    ¹ tang  Ët,ph¬ng  Ön,c«ng  ô    ¹m  µnh  Ýnh    tr¶l i   v  ti   c viph h ch vÒ     b¶o  Ö        v m«i  êng. tr 12­ Biªn b¶n  µn  b giao tang  Ët, ph¬ng  Ön, c«ng  ô    ¹m   µnh  v  ti   c vi ph h chÝnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 13­ Biªn b¶n  µn      b giao  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   h s viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sang  ¬  c quan  iÒu  ® tra. §i Ò u    m É u     2: C¸c  v¨n b¶n  ãië  Òu  ¸p dông  èng  Êt trong c¸c n   §i 1    th nh      tæ chøc  thanh    khoa  äc    tra   h c«ng  nghÖ   µ  v m«i  êng    Êp  µ  tr c¸c c v thay thÕ    nh÷ng  É u     m v¨n b¶n  íc®©y  ∙  ö  ông. tr   ®sd §i Ò u  Q uyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 3:  ®Þ n c hi l     k C¸c «ng ch¸nh thanh    é   traB Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, ch¸nh tr     v¨n phßng  é,thñ tr ng    chøc    b     ë c¸ctæ  thanh    trakhoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  ­ tr êng    Êp, thanh    ôc  c¸c c   trac m«i  êng, c¸c thanh      tr    traviªnchuyªn nghµnh    khoa  häc,c«ng  Ö   µ    ngh v m«i  êng  Þu  tr ch tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2