intTypePromotion=1

Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   uy Õ t  Þ nh   Q ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  1432/2001/Q§­N H N N  n g µ y 16  ® n th¸ng  11 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b æ  s u n g, s ö a ® æ i   m é t s è  n é i d u n g   ¹i h « n g  t s è   03/1999/TT­N H N N 7   t  T n g µ y 12/08/1999 h í ng d É n  vi Ö c vay,  tr¶  î  íc n g o µ i  nn c ñ a d o a n h   g hi Ö p n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 07/11/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay  µ tr¶nînícngoµi; l  v        ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh   ® : §i Ò u  1: Bæ  sung, söa ® æi  m ét sè  néi dung  t¹i  Th«ng  t è   s 03/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 12/08/1999  íng dÉn  Öc  h  vi vay,tr¶nî nícngoµicña           Doanh nghiÖp,cô  Ó      th nh sau: 1.§iÓ m     4(b)M ô c     ¬ng   îcsöa  æi      IICh I®   ® nh sau: “b)§èivíikho¶n       vay  trung,dµi h¹n:C¨n  c¸c ®iÒu  Ön       cø    ki quy  nh  ¹  ®Þ ti M ôc    ¬ng    ña  IICh IIc Th«ng   µy, Doanh  tn   nghiÖp  ý  îp  ng  k H ®å vay  íc ngoµi n    sau    ùc hiÖn  Öc  ®ã th   vi §¨ng  ý  k vay,tr¶nî níc ngoµi víiNg ©n   µng  µ   íc           h Nh n   trong thêigian 30  µy  Ó   õ ngµy  ý  îp ®ång       ng k t   kh  vay  ícngoµivµ  íckhithùc n    tr       hiÖn  Öc  ótvèn.” vi r   2.§iÓ m   M ô c     ¬ng   îcsöa  æi      7  IICh I®   ® nh sau: “7.Trêng  îp thay ® æi  Êt kú  éidung  µo    h    b  n  n trong v¨n b¶n    Ën  ¨ng     x¸cnh ® ký vay,tr¶nî nícngoµicña  ©n   µng  µ   íc,Doanh           Ng h Nh n   nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý    k thay ® æi  íi ©n  µng  µ   íctheo quy  nh    v  Ng h Nh n     ®Þ sau:   a) N Õ u   Öc    vi thay ® æi  îcthùc hiÖn  íi ×nh    ®    d h thøc tho¶  Ën  thu b»ng   v¨n b¶n  ÷a  gi Doanh  nghiÖp  íic¸c  v  bªn  ªnquan,  li   Doanh  nghiÖp  îc ký  ®   tho¶   thuËn    ¶m   khi® b¶o  éidung  n  thay ® æi  ïhîp víi   ph       quy  nh  ¹ M ôc    ¬ng    ®Þ t i IICh II Th«ng   µy;Sau    ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  tn   ®ã th   vi ® k thay ® æi  íi ©n  µng  µ   íc   v  Ng h Nh n   trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  ý      30  k t  k tho¶ thuËn    thay ® æi.  
  2. 2 b)  Õ u   Öc  N vi thay  æi  ® kh«ng  Ìm  k theo  tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n b¶n  ÷a gi   Doanh  nghiÖp  íic¸c bªn  ªnquan, Doanh  v    li     nghiÖp  îc thùc  Ön  ®  hi thay  æi  ® khi ®¶m     b¶o  éi dung  n  thay  æi  ï  îp  íiquy  nh   ¹  ôc     ¬ng    ® ph h v   ®Þ t iM IICh II Th«ng   µy  µ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  tn v th   ® k thay ® æi  íi ©n  µng  µ   íctrong thêi   v  Ng h Nh n      h¹n 30  µy  Ó   õngµy  Öc    ng k t   vi thay ® æi  ã  Öu  ùc”.   c hi l 3.Bæ     sung  Ó m   vµo  ô c     ¬ng     §i 8  M IICh Inh sau: “8.ThÈ m   Òn    quy xem   Ðt x¸c nhËn  ¨ng  ý  x   ® k vay,tr¶nî nícngoµivµ x¸c            nhËn  ¨ng  ý  ® k thay ® æi    éidung  ña    c¸cn   c kho¶n  vay: a) Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng     Ng h Nh n     ph tr     ¬ xem   Ðt,cã  x   v¨n  b¶n    Ën  ¨ng  ý, x¸c nhËn  ¨ng  ý  x¸c nh ® k    ® k thay  æi  i  íi ® ®è v   kho¶n  vay  íc ngoµi trung  µi h¹n  ña  n    d  c Doanh  nghiÖp    a   µn  trªn ®Þ b kh«ng  ph¶i lµ Doanh     nghiÖp  µ   íc cã  Nh n   kim  ¹ch ng vay  n   tr Öu  «     ü   ®Õ 10  i ® la M (hoÆc  ¹itÖ  ngo   kh¸c cã    Þ t ng  ¬ng  ¹  êi®iÓ m   ý  îp  ng    gi¸tr  ¬ ® ti   th k h ®å vay  íc n  ngoµi)vµ  ïhîp víi     ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c Th«ng   µy. tn   §èivíi   êng  îp ph¸tsinh ngoµiquy  nh  ¹ Th«ng   µy,Chi nh¸nh      tr c¸c h        ®Þ ti  tn     Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  h Nh n     ph tr     ¬ ph¶itr×nh Thèng      ®èc  ©n  µng  µ   ícxem  Ðt quyÕt ®Þnh. Ng h Nh n   x    b) Ng ©n   µng  µ   íc(Vô    h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)  l      xem   Ðt,x¸c nhËn  ¨ng  x   ® ký  µ    Ën  ¨ng  ý  v x¸c nh ® k thay ® æi  i  íic¸c kho¶n    ®è v     vay  íc ngoµi trung,dµi n       h¹n cña    Doanh  nghiÖp  µic¸ctr ng  îp nªu  ¹ §iÓ m     ôc  µy.” ngo     ê h   t   i 8(a)M n 4.M ô c     ¬ng  I îcsöa  æi      IICh II    ® ® nh sau: “Môc  . å   ¬  ¨ng  ý  II H s ®   k thay ® æi   Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k thay ® æi  ®èivíi   êng  îp quy  nh  ¹ §iÓ m     ôc     (     trc¸c h  ®Þ ti   7, M II  ¬ng   ña  , Ch Ic Th«ng   µy)bao  å m: tn   g 1.§¬n  ¨ng  ý    ® k thay ® æi    (theo m É u   è    s 2). 2. B¶n    sao  µ  v b¶n  Þch  tiÕng  Öt Nam   ã x¸c nhËn  ña  ñ  ëng  d ra  Vi   (c     c th tr Doanh  nghiÖp) tho¶  Ën    thu thay ® æi  ∙  ý    ® k trong tr ng  îp  Öc    ê h vi thay ® æi  ã    c tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n. 3. V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  ch thu c Bªn  b¶o    l∙nh cho kho¶n vay  íc ngoµi cña  n    Doanh  nghiÖp  Ò   ÷ng  v nh thay  æi  ® (trong tr ng  îp    ê h Doanh  nghiÖp  îc b¶o  ®  l∙nh).” 5.Bæ     sung  Ó m   vµo  ô c    ¬ng  nh   §i 4  M ICh IV  sau: “4.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng     Ng h Nh n     ph tr     ¬ göi c¸c th«ng       tinsau  y   ®© cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ý Ngo¹ihèi) l     ngay  trong  µy  µ   ng m Chi  nh¸nh  ùc  Ön  Öc    Ën  ¨ng  ý, ®¨ng  ý  th hi vi x¸c nh ® k  k thay ® æi    kho¶n vay  cho Doanh  nghiÖp: a)  ¬n  ¨ng  ý  §® k vay, tr¶nî níc ngoµi hoÆc   n  ¨ng  ý           ®¬ ® k thay ® æi  ña    c Doanh nghiÖp  i víi õng kho¶n  ®è    t  vay; b) V¨n b¶n x¸c  Ën  ¨ng  ý  nh ® k vay, tr¶ nî  íc ngoµi hoÆc     n    v¨n b¶n    x¸c nhËn  ¨ng  ý  ® k thay ® æi    cho  Doanh  nghiÖp;
  3. 3 c) C¸c  µiliÖu cÇn  Õtkh¸c li     t    thi     ªnquan  n   ®Õ kho¶n vay    ©n   µng  khiNg h Nhµ   ícyªu cÇu.” n    6.Bá   Ó m   M ô c     ¬ng    §i 2  IICh IV. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k  §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng  ©n   µng  µ   íc,Vô  ëng  ô  V¨n  Ng h Nh n   tr V Qu¶n  ý l  Ngo¹ihèi,thñ tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m        ë c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh n   ®èc  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, ¬  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2