intTypePromotion=1

Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
374
lượt xem
77
download

Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q UY Õ T § Þ NH  C ñ A   T H è N G   § è C   N G ¢ N   H µ N G   N H µ   N ¦ í C   S è   1 4 5 2 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  10 th¸ng 11  n¨m 2004 VÒ giao dÞch hèi ®o¸i cña c¸c  tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; C¨n cø LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy   12/12/1997,  LuËt  söa   ®æi,  bæ  sung  mét  sè   ®iÒu  cña  LuËt   c¸c tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004;  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5/11/2002 cña   ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1  Ph¹m vi ®iÒu chØnh. QuyÕt  ®Þnh nµy  ®iÒu chØnh c¸c giao dÞch hèi  ®o¸i cña  c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   phÐp   giao   dÞch   hèi   ®o¸i   trªn  l∙nh thæ ViÖt nam. §i Ò u   2  Gi¶i thÝch tõ ng÷. Ngo¹i tÖ lµ ®ång tiÒn cña mét quèc gia kh¸c hoÆc ®ång   tiÒn chung cña nhiÒu quèc gia. Tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp giao dÞch hèi ®o¸i (sau ®©y  gäi t¾t lµ  “TCTD  ®îc phÐp”) lµ  tæ chøc tÝn dông  ®îc Ng©n  hµng Nhµ níc cho phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi trong ®ã cã néi  dung mua, b¸n ngo¹i tÖ. Giao   dÞch   hèi   ®o¸i   giao   ngay   (sau   ®©y   gäi   lµ   “giao  dÞch giao ngay”) lµ  giao dÞch hai bªn thùc hiÖn mua, b¸n  mét   lîng   ngo¹i   tÖ   theo   tû   gi¸   giao   ngay   t¹i   thêi   ®iÓm  giao dÞch vµ  kÕt thóc thanh to¸n trong vßng 2 (hai) ngµy  lµm viÖc tiÕp theo. Giao dÞch hèi  ®o¸i kú  h¹n (sau  ®©y gäi lµ  “giao dÞch  kú   h¹n”)   lµ   giao   dÞch   hai   bªn   cam   kÕt   sÏ   mua,   b¸n   víi 
  2. 2 nhau mét lîng ngo¹i tÖ  theo mét møc tû  gi¸ x¸c  ®Þnh vµ  viÖc thanh to¸n sÏ   ®îc thùc hiÖn vµo thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh  trong t¬ng lai. Giao   dÞch   hèi   ®o¸i   ho¸n   ®æi   (sau   ®©y   gäi   lµ   “giao   dÞch ho¸n   ®æi”)  lµ  giao dÞch  ®ång  thêi  mua vµ  b¸n  cïng  mét lîng ngo¹i tÖ (chØ cã hai ®ång tiÒn ®îc sö dông trong  giao dÞch), trong  ®ã  kú  h¹n thanh to¸n cña hai giao dÞch  lµ kh¸c nhau vµ tû gi¸ cña hai giao dÞch ® îc x¸c ®Þnh t¹i  thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång. Giao   dÞch   quyÒn   lùa   chän   tiÒn   tÖ   (sau   ®©y   gäi   lµ   “giao dÞch quyÒn lùa chän”) lµ mét giao dÞch gi÷a bªn mua   quyÒn vµ  bªn b¸n quyÒn, trong  ®ã  bªn mua quyÒn cã  quyÒn  nhng kh«ng cã nghÜa vô mua hoÆc b¸n mét lîng ngo¹i tÖ x¸c  ®Þnh ë mét møc tû gi¸ x¸c ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian  tho¶   thuËn   tríc.   NÕu   bªn   mua   quyÒn   lùa   chän   thùc   hiÖn  quyÒn cña m×nh, bªn b¸n quyÒn cã nghÜa vô b¸n hoÆc mua l­ îng ngo¹i tÖ trong hîp ®ång theo tû gi¸ ®∙ tho¶ thuËn tr­ íc. T¹i QuyÕt  ®Þnh nµy, giao dÞch quyÒn lùa chän chØ bao  gåm giao dÞch gi÷a c¸c ngo¹i tÖ (kh«ng liªn quan ®Õn §ång   ViÖt Nam).  Giao dÞch hèi  ®o¸i kh¸c lµ  nh÷ng giao dÞch hèi  ®o¸i   ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc cho phÐp thùc hiÖn trong  tõng   thêi   kú   phï   hîp   víi   sù   ph¸t   triÓn   cña   thÞ   trêng  ngo¹i hèi. §i Ò u   3   C¸c lo¹i h×nh giao dÞch hèi ®o¸i. Giao dÞch giao ngay. Giao dÞch kú h¹n. Giao dÞch ho¸n ®æi. Giao dÞch quyÒn lùa chän. C¸c giao dÞch hèi  ®o¸i kh¸c theo quy  ®Þnh cña Thèng   ®èc Ng©n hµng Nhµ níc trong tõng thêi kú. §i Ò u   4  §èi tîng tham gia giao dÞch hèi ®o¸i. TCTD ®îc phÐp. Tæ chøc kinh tÕ. Tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.
  3. 3 § i Ò u   5  Ph¹m vi giao dÞch hèi ®o¸i. C¸c   TCTD   ®îc   phÐp   ®îc   thùc   hiÖn   c¸c   giao   dÞch   hèi  ®o¸i quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy. Trong ph¹m vi  ®îc giao dÞch, TCTD  ®îc phÐp  ®îc thùc  hiÖn: C¸c giao dÞch hèi ®o¸i quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh   nµy víi c¸c tæ chøc kinh tÕ.  Giao dÞch giao ngay, kú  h¹n, quyÒn lùa chän víi c¸c   tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n. TCTD   ®îc   phÐp   kh«ng   ®îc   mua   quyÒn   lùa   chän   cña   tæ  chøc kinh tÕ, tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n. TCTD   ®îc   phÐp   ®îc   thùc   hiÖn   c¸c   giao   dÞch   hèi   ®o¸i   víi TCTD  ®îc phÐp kh¸c vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc trªn thÞ  tr­ êng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng theo Quy chÕ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña ThÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. §i Ò u   6   §ång tiÒn giao dÞch vµ tû gi¸ giao dÞch. Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   TCTD   ® îc   phÐp   ®îc   quy  ®Þnh c¸c lo¹i ngo¹i tÖ  giao dÞch t¹i  ®¬n vÞ  m×nh vµ  tû  gi¸ giao dÞch cña c¸c ngo¹i tÖ phï hîp víi  quy ®Þnh hiÖn   hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   7   Kú  h¹n cña c¸c giao dÞch kú  h¹n, ho¸n  ®æi,  quyÒn lùa chän. Kú  h¹n cña c¸c giao dÞch kú  h¹n, ho¸n  ®æi gi÷a §ång  ViÖt Nam víi c¸c ngo¹i tÖ: tõ 3 (ba) ®Õn 365 (ba tr¨m s¸u   m¬i l¨m) ngµy. Kú  h¹n cña c¸c giao dÞch kú  h¹n, ho¸n  ®æi, quyÒn lùa  chän   gi÷a   c¸c   ngo¹i   tÖ   víi   nhau:   do   TCTD   ®îc   phÐp   vµ  kh¸ch hµng tù tho¶ thuËn. 3. C¸c bªn x¸c ®Þnh vµ ghi râ ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n  chuyÓn tiÒn trong hîp ®ång giao dÞch. §i Ò u   8   Ph¬ng thøc giao dÞch vµ hîp ®ång giao dÞch. C¸c bªn tham gia giao dÞch hèi  ®o¸i cã  thÓ  thùc hiÖn  giao dÞch qua  ®iÖn tho¹i, telex, fax hoÆc c¸c h×nh thøc  kh¸c theo quy ®Þnh cña TCTD ®îc phÐp phï hîp víi th«ng lÖ  cña thÞ  trêng ngo¹i hèi vµ  c¸c quy  ®Þnh cã  liªn quan cña  ph¸p luËt hiÖn hµnh. H×nh   thøc   x¸c   nhËn   giao   dÞch   do   TCTD   ®îc   phÐp   quy  ®Þnh   phï   hîp   víi   ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh   vµ   ®¶m   b¶o   c¬   së 
  4. 4 ph¸p lý  cho c¸c quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña c¸c bªn tham  gia giao dÞch còng nh c¬ së ph¸p lý cho viÖc h¹ch to¸n kÕ  to¸n vµ tranh chÊp gi÷a c¸c bªn (nÕu cã ph¸t sinh). Néi dung hîp  ®ång giao dÞch hèi  ®o¸i do c¸c bªn tham  gia   hîp   ®ång   tho¶   thuËn   phï   hîp   víi   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   9  Chøng tõ trong c¸c giao dÞch hèi ®o¸i. Tæ  chøc kinh  tÕ,  tæ chøc  kh¸c vµ   c¸ nh©n  dïng  ®ång  ViÖt Nam  ®Ó  mua ngo¹i tÖ  cña TCTD  ®îc phÐp qua c¸c giao  dÞch giao ngay hoÆc kú  h¹n ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ  cung cÊp  ®Çy  ®ñ  th«ng tin vÒ  môc  ®Ých, sè  lîng vµ  lo¹i  ngo¹i  tÖ   cÇn   thanh   to¸n,   thêi   ®iÓm   thanh   to¸n  theo   quy   ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. Ngoµi   c¸c   giao   dÞch   nªu   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   nµy,   c¸c  giao dÞch hèi ®o¸i kh¸c kh«ng cÇn chøng tõ chøng minh môc   ®Ých sö dông ngo¹i tÖ. 3. TCTD ®îc phÐp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chøng tõ cña   kh¸ch hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. §i Ò u   10   PhÝ giao dÞch. 1. C¸c TCTD  ®îc phÐp kh«ng  ®îc thu phÝ  giao dÞch  ®èi  víi c¸c giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay, ho¸n ®æi, kú h¹n. 2. C¸c TCTD  ®îc phÐp vµ  kh¸ch hµng tho¶ thuËn vµ  ghi   râ  trong hîp  ®ång  møc  phÝ  giao  dÞch vµ  h×nh thøc thanh  to¸n phÝ ®èi víi giao dÞch quyÒn lùa chän. §i Ò u   11   ChÊp hµnh tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ. TCTD ®îc phÐp ph¶i chÊp hµnh tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ theo  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc.  TCTD ®îc phÐp ®îc duy tr× tæng gi¸ trÞ hîp ®ång quyÒn   lùa chän kh«ng cã  giao dÞch  ®èi øng tèi  ®a lµ  10% so víi   vèn tù cã. §i Ò u   12   Xö lý vi ph¹m. Tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m   nh÷ng   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh nµy, tuú  tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  ph¹t  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng  hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
  5. 5 § i Ò u   13  Tæ chøc thùc hiÖn vµ tr¸ch nhiÖm thi hµnh. Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. Vô trëng Vô KÕ to¸n Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn  tµi kho¶n h¹ch to¸n c¸c giao dÞch hèi ®o¸i. Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng  Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  trung  ¬ng  chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh nµy  ®èi víi c¸c TCTD  ®îc phÐp theo sù  ph©n cÊp vÒ  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý. Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c TCTD  ®îc phÐp giao dÞch  hèi ®o¸i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc vÒ  viÖc tæ chøc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh nµy t¹i  ®¬n vÞ  m×nh. §i Ò u   14  HiÖu lùc thi hµnh. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   17/1998/Q§­ NHNN7 ngµy 10/1/1998 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ban  hµnh Quy chÕ giao dÞch hèi ®o¸i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2