intTypePromotion=1

Quyết định 1645/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định 1645/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1645/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1645/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  k h o a h äc C « n g   g h Ö  vµ m «i tr g   B tr n ên sè 1645/1999/Q§­B K H C N M T  n g µ y 22  th¸ng 9 n¨ m  1999 S ö a   æ i  d a n h  ® m ô c   µ n g  h o¸ x u Êt  h Ë p  kh È u  p h ¶i kiÓ m  tra  h n N h µ  n íc v Ò  ch Êt lîng n¨ m  1999 B é   ëng tr  bé khoa häc, c«ng ngh Ö  vµ m «i tr êng ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  chÊt îng hµng     l   ho¸ ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1990; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng 5  22    n¨m 1993 cña ChÝnh   phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng     nghÖ  M«i  êng; vµ  tr ­ C¨n      cø NghÞ ®Þnh  86/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  08    n¨m  1995 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý Nhµ      níc vÒ chÊt îng  l hµng  ho¸; ­ Theo      ®Ò nghÞ cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  i t¹ C«ng   v¨n sè    3190/BNN­KNKL  ngµy  8­ 31­ 1999; ­  Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc Trëng Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng  ChÊt îng; l quy Õt  Þ nh ® §iÒu  :Lo¹itrõhµng    1      ho¸ sau  ®©y     ra khái"Danh    môc  hµng    ho¸ xuÊt  nhËp khÈu ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊt l   nícvÒ   îng n¨m 1999" ban    hµnh  kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  2386/1998/Q§­ sè  BKHCN MT  cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr ngµy  th¸ng 12  14    n¨m  1998:(®iÓm       1.2.PhÇn  thuéc tr¸ch     nhiÖm cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n phèihîp víi Khoa        Bé  häc  C«ng nghÖ  M«i  êng  vµ  tr thuéc môc      1.C¸c hµng    ho¸ nhËp khÈu). Nhãm M∙  HS sè  Tªn  hµng  ho¸ C¨n  kiÓm  cø  tra 1214 1214.90.00Thøc    ¨n ch¨n nu«i   ­Thøc        ¨n bæ sung  Premix,Vitamin   TCVN   3142­93 ­ Thøc  ch¨n    ¨n  nu«i Premix    kho¸ng   ­TCVN   vi l 3143­93 îng §iÒu    3: Tæng  TiªuchuÈn  l ChÊt îng vµ    quan  côc    §o êng  l   c¸c c¬  Nhµ  níc cã  ªnquan  chøc,híng    li   tæ    dÉn  kiÓm     vµ  traviÖc thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 §iÒu    4: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2