intTypePromotion=1

Quyết định 254/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 254/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 254/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 254/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  : së  l       phßng  héi                 c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  254/1998/Q§­T T g   n g µ y 30 th¸ng 12 n¨ m  1998 V Ò  ®i Ò u  h µ n h   u Êt n h Ë p  kh È u   x h µ n g   ãa n¨ m  1999 h Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh cña  ChÝnh phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 1998  'Quy ®Þnh        '   chi tiÕtthihµnh LuËt Th¬ng      m¹i vÒ häat ®éng    xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng  hãa      víi ngoµi' ; níc ' Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Phª duyÖt danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu n¨m  1999: ­Danh    môc  hµng  hãa  cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu  (Phô    lôc1). ­Danh    môc  hµng  hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  (Phô    lôc2). §iÒu    2. Hµng  hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  qu¶n    lýb»ng  ng¹ch. h¹n  1. Hµng    dÖt  may  xuÊt khÈu    vµo  thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh h¹n ng¹ch n¨m  1999,thùc hiÖn      theo    c¸cnguyªn t¾c    chØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹ v¨n   b¶n  1126/CP­ sè  KTTH   ngµy  th¸ng 9  21    n¨m  1998  cña  ChÝnh    phñ, vÒ    viÖc  giao h¹n  ng¹ch hµng  dÖt,may    xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  h¹n  tr cã  ng¹ch  v¨n vµ    b¶n híng dÉn    cña    Th¬ng      Liªnbé  m¹i ­ C«ng  nghiÖp      ­ KÕ häach  §Çu   vµ  tvµ  Bé    TµichÝnh. 2.ViÖc  ®iÒu  hµnh  xuÊt khÈu  n¨m    g¹o  1999  thùc hiÖn    theo  QuyÕt  ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu  Hµng  3.  hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn: 1.X¨ng    dÇu    (trõdÇu  nhên): ­ Bé    Th¬ng   m¹i ®iÒu  hµnh, b¶o    ®¶m  nhËp khÈu  n¨m 1999  kho¶ng    7,0 tr   iÖu tÊn s¶n phÈm  x¨ng dÇu    ; giao mét lÇn    tõ ®Çu  n¨m toµn  chØ     bé  tiªu x¨ng dÇu  nhËp khÈu  cho    c¸c doanh  nghiÖp  chuyªn doanh  nhËp  khÈu x¨ng  dÇu, trong®ã      Tæng  c«ng    tyX¨ng  dÇu  nhËp kho¶ng 60%  chØ    tiªun¨m 1999. ­ Trêng      hîp cÇn  ®iÒu chØnh  møc  h¹n  nhËp  khÈu,Bé      KÕ häach  §Çu  vµ  ttrao® æi    Th¬ng        víiBé  m¹itr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  xem    xÐt,quyÕt ®Þnh.   ­ Giao    Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ  chñ    tr×cïng c¸c Bé, ngµnh  ªnquan        li   theo  dâi s¸tt×nh      h×nh      gi¸c¶, thÞ  êng  tr x¨ng dÇu  tr×nh  vµ  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ 
  2. 2 xem  xÐt,®iÒu    chØnh    gi¸trÇn b¸n    lÎx¨ng dÇu trong tr   êng  cÇn  hîp  thiÕt®Ó     æn   ®Þnh    x¨ng dÇu    tr gi¸c¶    trªnthÞ  êng. 2.ViÖc ®iÒu  hµnh nhËp  khÈu ph©n  bãn n¨m  1999 thùc hiÖn theo  quyÕt ®Þnh    riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 3.ViÖc    nhËp  khÈu  t«vµ  2  «    xe  b¸nh  g¾n  m¸y    i c¸clo¹ : a) Kh«ng    nhËp  khÈu  t«nguyªn chiÕc    chç  «      tõ15  ngåitrëxuèng;xe          hai, ba b¸nh  g¾n m¸y nguyªn chiÕc;linhkiÖn        CKD  l¾p    2  r¸pxe  b¸nh g¾n  m¸y    c¸c lo¹     êng    itrõtr , hîp nhËp khÈu theo ph¬ng thøc ®æi hµng quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 7  QuyÕt  ®Þnh  nµy.   C¸c  b)  doanh nghiÖp  l¾p    r¸p,s¶n xuÊt «      i xe  b¸nh    t« c¸c lo¹ vµ  2  g¾n  m¸y d¹ng  IKD  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi ® îc nhËp  t       khÈu  (theo quy ®Þnh  vÒ  ph©n  cÊp qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu hiÖn hµnh) linhkiÖn        ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p theo ®óng  giÊy phÐp  ®Çu    cÊp, phï hîp    t®∙      víiquy  ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc,  C«ng  nghÖ   M«i  êng, Bé  vµ  tr   C«ng  nghiÖp,Bé    Giao  th«ng  vËn    Bé    t¶ivµ  Tµi chÝnh  tiªuchuÈn  vÒ    ph¬ng  tiÖn  chÝnh  vµ  s¸ch néi®Þa       hãa hiÖn hµnh cña  nhµ          níc®èi víi s¶n  c¸c phÈm  nµy. c) C¸c    doanh  nghiÖp trong níccã      ®Çu    ts¶n xuÊt l¾p    2    r¸pxe  b¸nh  g¾n  m¸y  d¹ng IKD  ® îcBé  ®∙    C«ng  nghiÖp,Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr vµ  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶ic«ng nhËn  tiªuchuÈn  thuËtvµ  ®ñ    kü    b¶o  ®¶m   an  toµn  cho  ngêi tiªudïng,® îc nhËp          khÈu    linhkiÖn IKD    ®Ó l¾p    r¸p theo n¨ng  lùcs¶n    xuÊt. ViÖc l¾p    hai b¸nh  r¸p xe    g¾n  m¸y d¹ng IKD  i t¹ ®iÓm     nªu    b, c  trªnph¶i  cã  b¶n quyÒn  nh∙n m¸c  vÒ    s¶n  phÈm. 4. Hµng    hãa xuÊt nhËp    khÈu theo qu¶n    lýchuyªn ngµnh: Giao      cho    c¸c Bé, ngµnh  tiÕp tôc  so¸t®Ó  îc bá  rµ    l   h¬n  n÷a  nh÷ng  Æt   m hµng  xÐt  thÊy  kh«ng  cÇn h¹n  chÕ;  x©y dùng  Quy chÕ  qu¶n    lý xuÊt nhËp  khÈu  rµng, râ    gi¶m thiÓu        c¸c thñ tôc phiÒn  ®Ó   hµ  tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ    phª duyÖt  íc tr   th¸ng02    n¨m  1999. §iÒu    4. C¨n  kh¶  cø  n¨ng c¸n c©n  ¬ng    th m¹i,giao  KÕ   Bé  häach vµ  §Çu    t chñ    tr× cïng  Th¬ng    c¸c Bé  Bé  m¹i vµ    qu¶n    lý ngµnh    liªnquan ®iÒu  hµnh  thÓ  cô  viÖc nhËp  khÈu  mét  c¸c nhãm,  Æt   sè    m hµng  ®iÒu  cã  kiÖn  (nªu t¹i     Phô    IINghÞ   lôc sè    ®Þnh  57/1998­ sè  N§­CP   ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998  ® îc cô  vµ    thÓ  hãa    t¹iPhô    2  lôc sè  QuyÕt ®Þnh   nµy)  mét  vµ  sè  nhãm,  Æt   m hµng    díi®©y: 1.Qu¹t®iÖn      d©n  dông. 2.G¹ch  t   l¸  CeramÝc  GranÝt. vµ  3.Hµng    tiªudïngb»ng    sµnh  (kÓ  sø  sinh), sø  c¶  vÖ   thñy tinhvµ      gèm. 4.Bao  b»ng    b×  nhùa  thµnh  phÈm. 5.èng    c¸clo¹ ∅    m ®Õn   thÐp    i tõ20  m     114  m;  m èng  gang  cÇu. 6.M¸y,khung  2      xe  b¸nh,3    b¸nh  g¾n  m¸y    i c¸clo¹ kh«ng    ®ång  bé. 7.Xót láng NaOH.       8.Xe    ®¹p.
  3. 3 9.DÇu     thùc vËttinhchÕ.       10.ChÊt    hãa    dÎo DOP. 11.Xe      tÊn.   t¶i 5  díi 12.Xe    chë  kh¸ch tõ15      chç  ngåi®Õn   chç    50  ngåi. 13.Xe  t«võa    «    chë  hµng  võa  chë  ngêi. 14.Xe    cøu  ¬ng  qua  dông. th ®∙  sö  15.Clinker.   §iÒu 5. Hµng    tiªudïng  mét  vËt t nhËp  vµ  sè     khÈu (ph«ithÐp, PVC       nguyªn liÖu,thanh    nh«m   cÊu  vµ  kiÖn  b»ng nh«m)  îc ®iÒu    ®   tiÕtchñ yÕu  b»ng thuÕ, phô  thu  c¸c  vµ  ph¬ng  thøc  thanh to¸n cña    ng©n hµng. Doanh    nghiÖp nhËp  khÈu hµng    tiªudïng  ph¶itù c©n        ®èi ngo¹itÖ      ®Ó nhËp  khÈu vµ  ph¶ithanh      to¸ntheo ph¬ng    thøc tr¶tiÒn ngay.       §iÒu  ViÖc  6.  xuÊt khÈu    s¶n  phÈm   vµ  gç  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu gç      thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 3  24    n¨m 1998  vµ QuyÕt ®Þnh  136/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng7  31    n¨m  1998 cña  Thñ íng t   ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi mét  quy  sè  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg. §iÒu  7. §Ó  ®Èy  m¹nh xuÊt khÈu hµng hãa s¶n xuÊt chñ yÕu     tõ nguån  nguyªn liÖu trong    níc,khuyÕn  khÝch c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu  th«ng  qua    hîp ®ång hµng  æi  ® hµng trong ®ã    bao  gåm   mét  m Æt   c¶  sè  hµng  nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. Bé  Th¬ng    m¹ithèng nhÊt víi KÕ       Bé  häach  §Çu ,Ng©n  vµ  t  hµng Nhµ    níc vµ Tæng  côc    H¶i quan  x©y  dùng danh  môc hµng hãa  xuÊt®æi    hµng    nãitrªn,   b¸o    c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ trong th¸ng 01      n¨m  1999, tr       íckhiban hµnh thùc  hiÖn. §iÒu 8.          nhu  §èi víic¸c níc,cã  cÇu b¸n hµng hãa vµo ViÖt Nam       víi khèil     ® îchëng   îng línvµ    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙icña  u    ViÖt Nam,    Bé  Th¬ng    m¹i ®µm  ph¸n tho¶ thuËn viÖc c©n  ®èi mét c¸ch hîp    kim    lývÒ  ng¹ch  bu«n  haichiÒu,nh»m   b¸n      ®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu    hµng hãa  ViÖtNam     sang    c¸c nícnµy.   §iÒu   9. C¸c  Æt   m hµng Nhµ    níc b¶o ®¶m  c©n ®èi ngo¹itÖ    cho  nhu  cÇu nhËp  khÈu    nh:x¨ng  dÇu, ph©n    bãn,s¾t    thÐp chØ  îcphÐp  i ®   t¸ xuÊt khi       kh¸ch hµng    níc ngoµi b¶o    ®¶m  thanh to¸n l¹    ib»ng  ngo¹itÖ  do    tù  chuyÓn  ®æi; tr   êng  hîp      chung  êng  c¸c níc cã  ® biªn cã    yªu  cÇu  chÝnh thøc    vÒ viÖc  mua c¸cvËt tnãitrªnnhng             kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thanh    to¸nb»ng ngo¹itÖ      tùdo  chuyÓn  ®æi,th× Bé      Th¬ng    c¸o Thñ íng ChÝnh  m¹ib¸o    t   phñ quyÕt ®Þnh.  
  4. 4 §iÒu 10. §èi víic¸c lo¹ivËt  hµng            t hãa kh¸c ngoµi danh      môc hµng  hãa  quy  vµ  ®Þnh nªu  i t¹ QuyÕt ®Þnh  nµy, c¸c doanh      nghiÖp  giÊy  cã  chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh,ngµnh  ký      nghÒ       m∙  doanh  phï hîp,cã  sè  nghiÖp kinh  doanh xuÊtnhËp    khÈu,® îcxuÊtkhÈu,nhËp          khÈu theo nhu    cÇu  híng dÉn  vµ    cña  th Bé  ¬ng  m¹i.   §iÒu    tr Bé  ¬ng      11. Bé  ëng  th m¹ihíng dÉn      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy;  chÞu  tr¸chnhiÖm     phèihîp        víic¸c Bé,  ngµnh  ªnquan  li   ®iÒu hµnh ®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu;qu¶n        lýchÆt    chÏnhËp  khÈu    ®Ó b¶o  ®¶m   møc  nhËp    siªucña    c¸c doanh  nghiÖp ViÖt Nam       díimøc  Quèc    héi cho phÐp  trong    kÕ häach  n¨m    1999. §iÒu    12. QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  1999 ®Õn  ngµy  th¸ng 3  31    n¨m 2000. Trong      qu¸ tr×nh thihµnh, Bé        Th­ ¬ng    m¹itheo    dâitæng    kiÕn      hîp ý  c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng,kÞp    c¸o   thêib¸o    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  lýc¸c vÊn    xö      ®Ò víng m ¾c     n¶y sinh vîtthÈm      quyÒn    c¸c Bé, ngµnh.   §iÒu 13. Bé  ëng    Thñ  ëng  quan    tr c¸c Bé,  tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  tr c¬ quan thuéc ChÝnh    phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm    cã    thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  5. 5 Phô  lôc I H µ n g   ãa c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u h (ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  254/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng12  30    n¨m  1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I.Hµng  cÊm   xuÊt  khÈu: 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù 2.§å  cæ 3.C¸c      lo¹ ma tuý i 4.Hãa  chÊt®éc   5. Gç     trßn,gç    bãc    rõng      xÎ,gç  trõ gç  tù nhiªn trong níc;cñi,than            tõ gç  hoÆc       cñi;c¸c s¶n phÈm   s¶n  b¸n  phÈm  lµm    rõng    tõ gç  tù nhiªntrong nícquy        ®Þnh  cÊm   xuÊt khÈu  i   t¹ QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 6.C¸c      lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm     tùnhiªn II  . Hµng  cÊm   nhËp  khÈu: 1. Vò    khÝ, ®¹n  îc,vËt liÖu næ         ®       (trõvËt liÖu næ     c«ng  nghiÖp theo quy  ®Þnh riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ)trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù. 2.C¸c        lo¹ ma tuý i 3.Hãa  chÊt®éc   4.C¸c      lo¹ v¨n hãa  i phÈm     ®åi truþ,ph¶n    ®éng 5.Ph¸o    i   c¸c lo¹ (trõph¸o hiÖu    i c¸c lo¹ cho  toµn  an  hµng    nhu  h¶ivµ  cÇu  kh¸c theo    quy ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ).§å    ch¬itrÎ   ¶nh      cã  em h­ ëng xÊu®Õn     gi¸odôc  nh©n  c¸ch,®Õn       toµn      trËttù,an  x∙héi. 6.Thuèc    l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7.Hµng    tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn bao  gåm  c¶  hµng hãa phôc  nhu  vô  cÇu cña      c¸c c¸ nh©n thuéc th©n  phËn ngo¹igiao cña      c¸cníc,c¸ctæ        chøc  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 8. «    tayl¸ nghÞch    t« cã      i (kÓ  d¹ng      d¹ng  chuyÓn  c¶  th¸orêivµ  ®∙  ®æi    tay l¸tr       íckhinhËp  i vµo  ViÖtNam).   Riªng®èiví        i ph¬ng  iÖntùhµnh  c¸c t     chuyªndïngcã    ¸nghÞch        tayl   i häat®éng  ë  ph¹m    vihÑp,nh:  cÇn     xe  cÈu,m¸y    ®µo kªnh r∙nh, chë  , xe     xe  r¸c  quÐt ® êng,xe  i       th  c«ng  Æt   êng, xe  m ®   chë kh¸ch ë    s©n bay,xe    n©ng  hµng trong kho,c¶ng  . ® îc     ..     phÐp nhËp  do  tr Bé  vµ  Bé  ëng  Th¬ng    i m¹igi¶ quyÕtkhicã  cÇu.     nhu  9.Phô    qua  dông  c¸clo¹«    haib¸nh vµ  b¸nh g¾n    tïng®∙  sö  cña      t«, i xe      ba    m¸y,  kÓ  khung  c¶  gÇm   g¾n  cã  ®éng  «        qua  dông. c¬  t«c¸clo¹®∙  sö  i 10.S¶n    phÈm       chøa  vËtliÖu cã  ami¨ng thuéc nhãm       amphibole. 11.§éng  ®èt    c¬  trong®∙    qua  dông,cã  sö    c«ng  suÊtdíi CV.    30 
  6. 6 Phô  lôc II H µ n g   ãa x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  cã  Ò u  kiÖ n h ®i (ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  254/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng12  30    n¨m  1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I.Hµng    hãa  xuÊt  khÈu,  nhËp  khÈu  h¹n  cã  ng¹ch 1.G¹o   2.Hµng    hãa theo h¹n ng¹ch do    chøc        c¸ctæ  kinhtÕ  nícngoµiÊn    vµ      ®Þnh      ®èi víiViÖtNam.   II  . Hµng  hãa  xuÊt  nhËp  khÈu  giÊy  cã  phÐp A.  Hµng  hãa  nhËp  khÈu: 1.X¨ng    dÇu 2.Ph©n    bãn 3.Xe  b¸nh,3    2    b¸nh  g¾n  m¸y  linhkiÖn  vµ    l¾p    r¸p®ång  bé 4.¤    lÞch tõ15    t«du      chç  ngåitrëxuèng     5.Mét  chñng  i   sè  lo¹ thÐp.     6.Xi m¨ng      ®en 7.§êng      tinhluyÖn,® êng      th« nguyªn liÖu   8.GiÊy viÕt,    giÊy inc¸clo¹       i 9.Mét  chñng  i   sè  lo¹ kÝnh.     10. îu R 11.Hµng    hãa  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    theo  Danh  môc  îcChÝnh  ®   phñ    phª duyÖt. B.  Hµng  hãa  xuÊt  khÈu Hµng hãa qu¶n    lýchuyªn ngµnh    theo Danh    môc  îcThñ íng ChÝnh  ®   t   phñ    phª duyÖt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2