intTypePromotion=1

Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  324/1999/Q§­N H N N 6  n g µ y 15  n th¸ng 9 n¨ m  1999 B a n  h µ n h  Q u y  ch Õ   thu ® æ i   n g © n  p hi Õ u  thanh to¸n q u¸ th êi ¹ n lu  h µ n h  h Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  cø  ®Þ s 15­ ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   CP   µy  cø  ®Þ 91­ ng 25/11/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v tæ chøc  thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt; d    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch thu  æi  ® ng©n  Õu  phi thanh      êih¹n l hµnh". to¸nqu¸ th    u  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  C«ng    è  v¨n s 58/CV­ NH6   µy  ng 26/1/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  ö  ý ng©n  Õu  vi x l   phi thanh  to¸n qu¸  êih¹n u  µnh  Õt  Öu  ùc thi   th   lh h hi l     hµnh. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V NghiÖp  ô    µnh  µ    v ph¸th v Kho quü,Vô  ëng  ô  Õ     tr V K to¸n­ µichÝnh,Vô  ëng  ô  T    tr V Tæng  Óm  ki so¸t, ñ  ëng   Th tr c¸c ®¬n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam;    v thu Ng h Nh n     Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  d Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùcthuéc Trung  ng;Tæng  tr     ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông, td   Tæng   Gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt nam,  ty v b   qu Vi   Tæng  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 q u y  c h Õ  thu ® æ i  n g © n  p hi Õ u  thanh to¸n q u¸  th êi ¹ n lu  h µ n h  h  Ban  µnh  Ìm  ( h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 324  /1999/Q§­NHNN6    µy   ng 15/9/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n                                        C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Së  Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi  d Ng h Nh n   nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  n    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc      tæ  thu ® æi  ©n  Õu  ng phi thanh  to¸n (NPTT)  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt nam       do  h Nh n     ph¸t hµnh  ng    êih¹n l hµnh. nh qu¸ th    u   C¸c  ¬  c quan,tæ    chøc,c¸ nh©n  äit¾tlµkh¸ch hµng) cã    ¹     (g           c¸c lo i NPTT   do  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   Ng h Nh n     ph¸thµnh, qu¸  êih¹n u  µnh      th   lh trong thêi    h¹n  n¨m  õtr ng  îp t¹  iÒu  Quy  Õ   µy),® îcthu ® æi  3  (tr   ê h   i® 7  ch n     theo Quy  Õ   ch nµy. §i Ò u 2.  êi gian  thêih¹n u  µnh  îc tÝnh  õ ngµy  Th   qu¸    lh ®  t  NPTT   Õt  h h¹n u  µnh      Æt   íc cña  ê NPTT)  n   µy  lh (intrªnm tr   t  ®Õ ng kh¸ch hµng  ép    n NPTT   qu¸ thêih¹n u  µnh      lh (hoÆc  ép  n)  µo  ë  n ®¬ v S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc, d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è.   Ng h Nh n     ph Trêng  îp ngµy  h  NPTT   Õt  ¹n u  µnh  ïngvµo    µy  h h lh tr   c¸c ng nghØ  Ô,tÕt, l    cuèituÇn;Së       Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc d Ng h Nh n     Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, tæ    ph   chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c  µ   íc ® îc phÐp  td   b Nh n     thu  Ën  nh b×nh  êng  µo  µy  µm  Öc  Õp theo,kh«ng    Ö  Ý    ¹n  ña  th v ng l vi ti     thu l ph qu¸ h c kh¸ch  hµng. §i Ò u 3.  èivíisè  §     NPTT   ån  ü  n   èingµy  Õt  ¹n  t qu ®Õ cu   h h thanh    to¸n vµ  è  s NPTT     Ën  thu nh theo  iÒu  Quy  Õ   µy  è liÖu ph¶i® îcb¸o    µ  ® 2  ch n (s         c¸o v thÓ  Ön      hi trªnsæ s¸ch  Õ     ña  n  Þ),c¸c tæ  k to¸n c ®¬ v     chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c  td   b nhµ  íc® îcphÐp  ép  Ôn  Ý  n    n mi ph trongvßng  ngµy    15  sau  êi®iÓ m   Õt  ¹n ­ th   hhl u  µnh  µo  ë  h v S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ d Ng h Nh n     Ng h Nh n íctØnh,thµnh  è  ¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n.     ph n   v m t    C h ¬ n g  II T h ñ  t ô c thu ® æ i  N g © n  p hi Õ u  thanh to¸n  q u¸ th êi ¹ n lu  h µ n h    h   Ò u   KhitiÕp nhËn  §i 4.       NPTT     êih¹n u  µnh  ña  qu¸ th   l h c kh¸ch hµng      ®Ó thu  æi, Së   ®   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc d Ng h Nh n     Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    ph ph¶ikiÓm      nh    µNPTT   Ng ©n  µng  µ   íc   tra, ®Þ x¸c ®ã l   do  h Nh n   ViÖt nam     µnh. Trêng  îp kh«ng    nh  îc lµ NPTT   Ng ©n   µng    ph¸th   h  x¸c ®Þ ®    do  h Nhµ   ícViÖtnam     µnh  × ph¶ichuyÓn  Ön  Ët vÒ   ô  n    ph¸th th     hi v   V NghiÖp  ô v Ph¸t   hµnh  µ  v Kho  ü  ©n  µng  µ   íc ViÖt nam)    qu (Ng h Nh n     ®Ó gi¸m  nh,  Õt  Ën  ®Þ k lu
  3. 3 theo quy  ×nh nh  i víi Öc  ö  ýtiÒn nghigi¶theo quy  nh  ña    tr   ®è     vi x l          ®Þ c ph¸p luËt    hiÖn  µnh. h   §i Ò u   §èivíi 5.      NPTT     êih¹n l hµnh  qu¸ th    u  trongph¹m    th¸ng:   vi6    Së   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, d Ng h Nh n     Ng h Nh n     thµnh  è  ã  ph c tr¸ch nhiÖm   Õp  Ën,  Óm     Õu     nh  µ NPTT       ti nh ki tra,n x¸c ®Þ l  do Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam     µnh  ×    æi  h Nh n     ph¸th th thu ® cho kh¸ch hµng, kh«ng      ® ßi  áithñ tôc,®¬n  õ. h      t §i Ò u    èivíi 6. §    NPTT     êih¹n l hµnh  õtrªn6  qu¸ th    u  t     th¸ng®Õ n   n¨m    3  : 1.Kh¸ch  µng    h ph¶ilµm  n    æi    ®¬ xin ® NPTT     êih¹n u  µnh,   Éu  qu¸ th   lh   (m ®¬n  theo  ô  ôc sè    öi Së   ph l   1),g   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    a  µn. Ng h Nh n     ph trªn®Þ b 2. Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi  d Ng h Nh n   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  Õp nhËn  n  ña    ph ti   ®¬ c kh¸ch hµng (ch nhËn      a  NPTT   ña  c kh¸ch   hµng),hµng    th¸ng lËp  c¸o tæng  îp theo  É u     b¸o    h  m quy  nh  ¹  ô  ôcsè    ®Þ ti ph l   2, göiVô     NghiÖp  ô v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam   µo  qu   h Nh n     v ngµy  th¸ngsau. 5    3.Trong    vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcb¸o    ña  ë   15  k t  nh ®   c¸o c S Giao  Þch d Ng ©n   µng  µ   íc,Chi  h Nh n   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Vô  Ng h Nh n     ph   NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu tæng  îp,kiÓm     ¹ NPTT,  µy  Õt  h  tra (lo i   ng h h¹n,sè    ∙    µnh),c©n  i nguån  :    sªri ph¸th ®   ®è   ®Ó a/Trùc  Õp xö  ý®èi víi   ¹ NPTT     êih¹n l hµnh  õtrªn6    ti   l       lo i c¸c   qu¸ th    u  t     th¸ng  ®Õ n   n¨m; 1    b/ Tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   ícxö  ý®èi víic¸c lo¹    Th ®è Ng h Nh n   l         i NPTT     qu¸ thêih¹n l hµnh  õtrªn1     u  t     n¨m  n   n¨m. ®Õ 3  4.Vô    NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ b»ng      v¨n b¶n cho  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, d Ng h Nh n     Ng h Nh n     thµnh  è  µm    thùc hiÖn    æi. Ch Ë m   Êt trong vßng  ngµy  µm  ph l c¨n cø    thu ®   nh     5  l viÖc  Ó   õ khinhËn  îc th«ng  k t    ®  b¸o,Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi d Ng h Nh n     nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h nh n     ph ph¶i thùc  Ön  Öc    hi vi thu  æi  ® hoÆc  th«ng    ýdo  b¸o l   kh«ng    æi  thu ® cho  kh¸ch hµng.   §i Ò u    èivíisè  7. §     NPTT     êih¹n u  µnh  õ trªn3  qu¸ th   l h t     n¨m  nguyªn do    nh©n  Êt  b kh¶  kh¸ng: Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi  d Ng h Nh n   nh¸nh  ©n   Ng hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  tiÕp nhËn  ®¬n  cña kh¸ch hµng, göi Vô   NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Ìm    Õn    Êt).Vô   qu (k ý ki ®Ò xu   NghiÖp  ô  v Ph¸t   hµnh  µ  v Kho  ü  Óm     ö  ýtõng  êng  îp theo  iÒu  (kho¶n    Õtb  qu ki tra,x l   tr h  ® 6  3, ti   vµ  kho¶n    4) Quy  Õ   µy. ch n C h ¬ n g  III L Ö  p h Ý  thu ® æ i  N g © n  p hi Õ u  thanh to¸n q u¸ th êi ¹ n lu  h µ n h  h
  4. 4 §i Ò u    LÖ   Ý  ® æi  8.   ph thu  NPTT     êih¹n u  µnh, ® îc tÝnh  qu¸ th   lh    theo  tØ  Ö  Çn  l ph tr¨m    trªntæng    Þ NPTT     êih¹n u  µnh  îc chÊp  Ën  gi¸tr   qu¸ th   lh ®  nh thanh to¸n, ô  Ó      th nh sau: c    ­NPTT     ¹n  õ1  µy  n   ngµy  õsè  qu¸ h t   ng ®Õ 15  (tr   NPTT   îcthu nhËn  ®   theo  ®iÒu  Quy  Õ   µy),thu phÝ  2  ch n    0,5%.  ­NPTT     ¹n  õ16  µy  n   th¸ng,thu phÝ    qu¸ h t   ng ®Õ 1     1%.  ­NPTT     ¹n  õtrªn1    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   th¸ng,thu phÝ    2     1,5%. ­NPTT     ¹n  õtrªn2    qu¸ h t     th¸ng®Õ n  3      th¸ng,thu phÝ     2%.  ­NPTT     ¹n  õtrªn3    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   th¸ng,thu phÝ    6     3%. ­NPTT     ¹n  õtrªn6    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   n¨m, thu phÝ    1     4%. ­NPTT     ¹n  õtrªn1    qu¸ h t     n¨m, thu phÝ     5%.   Ò u    Òn  Ö  Ý    õkh¸ch hµng  ã  §i 9. Ti l ph thu t     c NPTT     êih¹n l hµnh  qu¸ th    u  ® îc h¹ch    to¸n vµo    thu nghiÖp  ô  ¹  ë   v t i Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi S d Ng h Nh n     nh¸nh  NHNN  tØnh,thµnh  è.   ph §i Ò u    Öc  Óm   m,  ng  ã, h¹ch    10. Vi ki ®Õ ®ã b  to¸nNPTT     êih¹n u  qu¸ th   l hµnh sau      æi  îcthùc hiÖn  khithu ® ®    theo  Õ     Ön  µnh  ña  ©n   µng  ch ®é hi h c Ng h Nhµ   íc. n C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 11. Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Þu  qu ch tr¸ch  nhiÖ m   íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  h d v ki tra vi th hi Quy  Õ   µy  ch n trong  Ö   èng  h th Ng ©n  µng  µ   íc,tæ  h Nh n   chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc. td   b  n §i Ò u  .ViÖc  öa  æi,bæ   12   s®   sung    iÒu, kho¶n  ña  c¸c ®   c Quy  Õ   µy  ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n             
  5. 5 P h ô  l ô c s è  1 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  vi Öt  a m n §éc  Ëp    ù do   ¹nh  óc l  ­T   ­H ph § ¬ n  xin ® æ i  N g © n  p hi Õ u  thanh to¸n q u¸  th êi ¹ n lu  h µ n h  h K Ý nh   öi :.. . ....................... g    . . ...................... Hä   µ    . . ...................tuæi:.. . ................. v tªn: . ...................  .. . .    . . ................ §Þa  chØ   . . ............................................. :.. . .............................................. GiÊy  êtuú th©n:. . . ....................................... t    . . ........................................ Lo¹ing©n  Õu    phi thanh  to¸n: . ................® . . ............... Ngµy  Õt  ¹n thanh  h h  to¸n: . ................... . . .................. Sè  ê:. . .................................. t . . ................................. Sè  : . ........................................... sªri . ............................................ Gi¸trÞng©n  Õu     phi thanh    Çn  æi  . . ................ ® to¸nc ® :. . .................   b»ng  ÷.. . ......................................... ch . . .........................................   .. . .........................................    . . ......................................... Lý  ng©n  Õu  do  phi thanh      êih¹n u  µnh:.. . ........... to¸nqu¸ th   l h . ........... .. . ..................................................... . . .................................................... .. . ..................................................... . . .................................................... .. . ..................................................... . . .................................................... .. . ..................................................... . . .................................................... §Ò  nghÞ   . . ......x xÐt  µ  .. . ....... em  v cho  æi  è  ©n   Õu  ® s ng phi thanh to¸n   trªn.   X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan                   .. . ngµy. .                     . .    . .th¸ng.. .  .   ... n¨m hoÆc   Ýnh  ch quy Ò n   a   ¬ng                                      Ng êi lµm   ®Þ ph                       ®¬n  (ký,ghirâ hä    ng  Êu).                   (ký,ghirâ hä                             tªn)       tªn, ®ã d           
  6. 6 G hi  ó  ViÖc    Ën  ña  ¬  ch :  x¸c nh c c quan  hoÆc   Ýnh  Òn  a   ¬ng  ch quy ®Þ ph vµo  n  ña  ®¬ c kh¸ch  µng  h chØ   Çn  ùc hiÖn  i  íic¸c tr ng  îp  c th   ®è v     ê h NPTT     qu¸ thêih¹n l hµnh  õtrªn3     u  t     n¨m  nguyªn nh©n  Êt kh¶  do    b  kh¸ng. P h ô  l ô c s è  2 Tªn  n  Þ  .             ®¬ v .. .            . ( p  ông  ¸d cho  ë  S Giao  Þch  d NHNN,  Chi nh¸nh    NHNN   tØnh,thµnh  è)   ph B¸o c¸o N g © n  p hi Õ u  thanh to¸n q u¸ th êi ¹ n   h lu  h µ n h T R £ N  6 T H¸ N G  c h ê  x ö  l ý (sè  Öu  õ  µy... . ...®Õn  µy... . ...) li t ng / . /. ng / . /.. §¬n  Þ   ng v :®å STT Kú Lo¹iNPTT Ngµy  Õt  Sè Thµn   h Sè   sªri qu¸ h¹n   h¹n Tê h l hµnh u  TiÒn (1) (2)   (3) (4)  (5)     (6) I. Tõ    th¸ng trªn6        ®Õ n   n¨m 1  1. 500.000 00/00/00 x x AB  1234567;. . . .. . . ... x x ... ... x x 2. 1.000.000 .. / ./. . . ... x x ... ... x x ... ... x x 3. 5.000.000 .. / ./. . . ... x x ... ... x x Céng x x II Tõ    n¨m  n   . trªn1  ®Õ 3  n¨m 1. 500.000 00/00/00 x x ... ... x x ... ... x x 2. 1.000.000 .. / ./. . . ... x x ... ... x x ... ... x x 3. 5.000.000 .. / ./. . . ... x x Céng x x Tæng   éng c x x (Sè  Òn      ti ghi b»ng  ÷  . ...............................) ch :.. . ............................... § Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícViÖtnam   ngh Ng h Nh n     xem   Ðt,cho  x  thanh  to¸n.  .. . .... ngµy.. th¸ng.. . n   . . ...,   . . . ¨m.. . ..
  7. 7 LËp  Óu              Ó m   bi             Ki so¸t                     Gi¸m  c  . . ....... ®è .. . .......   (Ghi râ  ä       h tªn). . . Ghi  ó:  ch 1/ Cét(1)Ghi theo  kú      2  qu¸  ¹n  h (trªn6    th¸ng  n   n¨m,    n¨m)  ®Õ 1  trªn 1  NPTT     ¹n chê  ö  ýph¸tsinhtrong kú. qu¸ h   x l        2/Cét(2)Ghitõng lo¹ NPTT     ¹n ,chitiÕttheo m Ö nh     µ  êih¹n l        i qu¸ h          gi¸v th    ­ u  µnh. h 3/ Cét(3)Ghi µy h Õt h¹n l  hµnh  cña tõng lo¹ NPTT  qu¸ h¹n.  ng u i   (Ngµy/Th¸ng/N¨m) 4/Cét(4)Ghisè  êcña  õng lo¹ NPTT     ¹n.     t  t  i   qu¸ h 5/Cét(5)=  ét(2)x  ét(4)    C  C 6/Cét    (6)Ghisè    ña  õng  ê NPTT     ¹n ¬ng    sªrict t  qu¸ h t øng  íi ét(4). Õ u   v  C  N sè îng  l NPTTqu¸  ¹n  h qu¸  ín,cét (6) cã  Ó    l       th t¸ch riªng thµnh    b¶ng  sè    kª  sªri tõng têNPTT    ¹n t ng     qu¸ h  ¬ øng  íi õng lo¹ NPTT    ét(2). v  t    i ëc    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2