intTypePromotion=1

Quyết định 492/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 492/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 492/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 492/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  492/2000/Q§­N H N N 5  n g µ y 28  ® n th¸ng  11 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  Q u y   Þ n h  v Ò  vi Ö c  ® g ã p  v è n,  u a  c æ   h Ç n   ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   m p c Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10, LuËt    c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ Theo    ®Ò nghÞ   ña  ô   ëng  ô   c V tr V C¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ýn  Ng h v tæ  t dông    ©n  µng, phing h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   Öc  ãp  èn, ®Þ v vi g v  mua    Çn  ña  chøc  Ýn  ông.". cæ ph c tæ  td §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  15  k t  k  quy  nh  Ò   ãp  èn,mua    Çn t¹ c¸c v¨n b¶n  íi y  Õt  Öu  ùcthi ®Þ vg v   cæ ph  i       d ®© h hi l     hµnh: 1. Quy  Õ     ch b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong kinh doanh  Òn  Ö    Ýn  ông  i      ti t ­ t d ®è víitæ    chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 107/Q§­ NH5   µy    ng 9 th¸ng6    n¨m 1992  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n 2.  Th«ng   sè  t 10/TT­NH5   µy  th¸ng  n¨m   ng 6  7  1992  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  h Nh n   d th hi Quy  Õ   ch b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  kinhdoanh  Òn tÖ­tÝn  ông  i víi chøc  Ýn  ông.   ti     d ®è     tæ  td 3.     ChØ   Þ  è  CT/NH5  µy  th¸ng 7  th s 08­ ng 23    n¨m 1997  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  Ên  h Nh n   vi ch chØnh  ¹t®éng  ïn vèn  ªndoanh,mua   ho   h  li     cæ   Çn  ña    ©n   µng  ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  u    µ  ph c c¸c Ng h th m   Ng h ®Ç t v ph¸ttr Ón  i  ViÖtNam.   4. Quy  Õ     «ng, cæ   Çn, cæ   Õu  µ  èn  iÒu  Ö  ña  chøc    ch cæ ®   ph   phi v v ® l c tæ  tÝn  ông    Çn  d cæ ph ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 275/Q§­ NH5   µy  th¸ng ng 7    11 n¨m 1994  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   c Th ®è Ng h Nh n  
  2. 2 §i Ò u 3. Ch¸nh  V¨n  phßng,Vô  ëng  ô    tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    Ng h v tæ  td phi ng©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi ®ång    qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  Þu  ®è tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c g ã p  v è n, m u a  c æ   p h Ç n  C ñ a  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 492    ®Þ s  /2000/Q§­ NHNN5 ngµy  th¸ng  n¨m  28   11  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n c h ¬ n g  I  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  1. C¸c  chøc  Ýn  ông  éc c¸c lo¹  ×nh  chøc  Ýn  ông    tæ  td thu     i h tæ  td sau  y   ®© ® îc dïng  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷®Ó   ãp  èn, mua     Çn  ña    v® l v qu d tr   gv  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td kh¸c theo    Quy  nh  µy  µ  ®Þ n v quy  nh   ®Þ kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËt:   a)   ©n  µng:  Ng h ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i   h th m ­Ng ©n  µng    iÓn   h ph¸ttr    ©n  µng  u   ­Ng h ®Ç t b) Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng: td phing h   ­C«ng    µichÝnh   tyt   h   2. Tæ     chøc  Ýn  ông  îp t¸cgãp  èn,mua    Çn  ña  td v  cæ ph c doanh  nghiÖp  vµ  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td kh¸c thùc hiÖn      theo quy  nh  ®Þ riªngcña  ©n     Ng hµng  µ   íc. Nh n C h ¬ n g  II   n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 2. Tæ  chøc  Ýn  ông  îcgãp  èn,mua     Çn  ña  td ®  v  cæ ph c doanh nghiÖp,cña    c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  td kh¸cnh    sau: 1­ G ãp  èn,mua    Çn  ña    v  cæ ph c doanh  nghiÖp: a) G ãp  èn  íi   ñ  u    ícngoµi®Ó   µnh  Ëp    v v   ch ®Ç tn   c¸c   th l doanh  nghiÖp  ªn li   doanh; b) Mua    Çn  ña    cæ ph c c«ng      Çn. tycæ ph 2­ G ãp  èn,mua    Çn  ña  chøc  Ýn  ông    v  cæ ph c tæ  td kh¸c: a)  ãp  èn  íitæ  G v v   chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ®Ó   µnh  Ëp  chøc  Ýn  td n    th l tæ  t dông  ªndoanh; li   b) G ãp  èn,mua    Çn  ña  chøc  Ýn  ông    Çn.   v  cæ ph c tæ  td cæ ph
  4. 4 §i Ò u 3.  1­ Møc  ãp  èn,mua    Çn  ña  chøc  Ýn  ông    gv  cæ ph c tæ  td trong m ét doanh      nghiÖp  víivèn  iÒu  Ö  ña  so    ® l c doanh nghiÖp    èi®a   ®ã t   kh«ng  îcvîtqu¸ tû ®        lÖ  sau  y: ®© a) Ng ©n  µng:   h 11% b) Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h (C«ng    µichÝnh): tyt   20% 2­ Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  ãp  èn  íic¸c chñ  u    ícngoµi®Ó   td g v v    ®Ç tn     thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  ªndoanh  ¹ ViÖtNam,  li   t i   møc  ãp  èn  ùc hiÖn  g v th   theo  c¸c quy  nh  ña  LuËt §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam,      ®Þ c    tn    i Vi   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã    li   ªnquan  ña  c ph¸p  Ët vµ  lu   ph¶i ® îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chÊp     ®è Ng h Nh n   thuËn b»ng      v¨n b¶n.      3­ Tæng møc  ãp  èn,mua    Çn  ña  chøc  Ýn  ông  gv  cæ ph c tæ  td trong tÊtc¶     c¸c doanh    nghiÖp  víivèn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷cña  chøc  Ýn  ông  èi so    ® l v qu d tr   tæ  td t  ®a kh«ng  îcvîtqu¸ tûlÖ  ®         sau  y:®© a) Ng ©n  µng:   h 30% b) Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h (C«ng    µichÝnh): tyt   40% §i Ò u 4. Møc   ãp  èn, mua     Çn  ña  chøc  Ýn  ông  gv  cæ ph c tæ  td trong m ét  chøc    tæ  tÝn  ông  d kh¸c,tæng    møc   ãp  èn, mua     Çn  ña  chøc  Ýn  ông  g v  cæ ph c tæ  td trong  Êt c¶  t   c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸c  tæ  do  chøc  Ýn  ông  td quy  nh.  ®Þ Tæng   è  èn  ña  chøc  Ýn  ông  u    vµo  chøc  Ýn  ông  s v c tæ  td ®Ç t tæ  td kh¸c díi    h×nh  thøc  ãp  èn, mua     Çn  gv  cæ ph ph¶itrõkháivèn  ù cã    Ýnh  û lÖ         t   khit t   an toµn  èn  èi Óu. v t  thi Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông  ãp  èn  íi chøc  Ýn  ông  ícngoµi®Ó   td g v v  tæ  td n    thµnh  Ëp  chøc  Ýn  ông  ªndoanh  ¹  Öt Nam,  l tæ  td li   tiVi   møc  ãp  èn  ùc hiÖn  g v th   theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 13/1999/N§­   µy  th¸ng3  CP ng 17    n¨m  1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   chøc,ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi,v¨n Ch ph v tæ     c tæ  td n     phßng  i diÖn  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi t¹  Öt  ®¹   c tæ  td n    iVi Nam   µ  v c¸c    quy ®Þnh  ã  ªnquan  ña  c li   c ph¸p luËt.   §i Ò u 5. Hå   ¬    s ®Ò nghÞ   ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  Öc  ãp  èn  ªn Ng h Nh n   thu vi g v li   doanh  íic¸c chñ  u    níc ngoµi theo  v    ®Ç t     quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  Quy  4  3  ®Þnh  µy  å m: ng 1­ V¨n b¶n  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ hoÆc   êi ® îc uû  Òn  tr   ng     quy ®Ò  nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  Öc  ãp  èn  ªn Th ®è Ng h Nh n   thu vi g v li   doanh  trong ®ã     nªu  ãm  ¾t sù  Çn  Õtcña  Öc  ãp  èn  ªndoanh;tªnvµ  t t   c thi   vi g v li      ®Þa  chØ  ña  ñ  u    íc ngoµi;møc   ãp  èn  cña  çi  c ch ®Ç t n     gv  m bªn;néi dung  µ     v ph¹m    ¹t®éng  ªndoanh. viho   li   2­ V¨n    b¶n  û  Òn  ña  ñ   Þch  éi ®ång  u quy c Ch t H  qu¶n  Þ(®èivíi êng  îp tr      tr h  uû  Òn). quy
  5. 5 3­  ù   D th¶o  ¬ng  li   ph ¸n  ªndoanh trong ®ã     nªu  â  ù  Çn  Õt, Öu    rsc thi  hi qu¶ kinh  Õ  ña  Öc  ãp  èn  ªndoanh; tªn vµ  a   t c vi g v li       ®Þ chØ   ña  ñ  u    níc c ch ®Ç t   ngoµi;t×nh  ×nh  µichÝnh  n¨m  Çn  Êt  ña  ñ  u     íc ngoµi;møc     h t  3  g nh c ch ®Ç t n     gãp  èn  ña  çi    éidung  µ  ¹m    ¹t®éng  ªndoanh;ph¬ng    ¹t v c m bªn;n   v ph viho   li     ¸n ho   ®éng  trong3    n¨m  u. ®Ç C h ¬ n g  III   ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 6.  Tæ  chøc  Ýn  ông  ∙  ãp  èn, mua     Çn  ña  td ®g v   cæ ph c doanh  nghiÖp  theo  quy  nh  Ön  µnh  ng  ®Þ hi h nh nay  kh«ng  éc  i îng  îc gãp  èn, mua     thu ®è t ®   v  cæ phÇn  hoÆc   ã  c møc   ãp  èn, mua     Çn  ña  gv  cæ ph c doanh nghiÖp cao  ¬n    h c¸c tû lÖ  èi®a   îc quy  nh  ¹    t  ®   ®Þ tiQuy  nh  µy  ×  ®Þ n th trong thêigian  n¨m  Ó   õ    2  k t  ngµy  Quy  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ù ®iÒu  t  chØnh  ®Ó   ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  ¹ Quy  nh  µy. ®Þ t  i ®Þ n §i Ò u 7. Tæ  chøc  Ýn  ông  c¸o thùc hiÖn  ãp  èn,mua    Çn  ña  td b¸o      gv  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ tiQuy  nh  µy  ®Þ n theo  chÕ     ®é th«ng        Õ     µ  èng    ©n  µng  ña  ©n  µng  µ   tinb¸o c¸o k to¸nv th kª ng h c Ng h Nh níc. §i Ò u 8.  Tæ  chøc  Ýn  ông    ¹m    td vi ph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  nh  µy, tuú ®Þ n   tÝnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ¹ttheo  ch   ®é viph s   x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 15    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  c Ch ph v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.   v ti   v ho   ng h §i Ò u 9. ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  c Quy  nh  µy  Thèng  ®Þ n do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2