intTypePromotion=1

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
198
lượt xem
56
download

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1.   U Y Õ T   ÞNH   Q § C ñ A  T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  581/2003/Q§­N H N N   S n g µ y  09  th¸ng 6  n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  d ù   ÷  ¾ t  tr b b u é c ® è i  íi v  c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g T H è N G   è C  N G ¢ N  H µ N G   H µ  N ¦í C § N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ù  ÷ b ¾t  ch d tr   buéc  i víi   chøc  Ýn  ông. ®è     tæ  c¸c td §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õkú  tr×dù  ÷b ¾t  éc  2. Quy ®Þ n c hi l   t   duy    tr   bu th¸ng8    n¨m  2003. §i Ò u  3. Quy Õt ®Þnh  nµy thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  51/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 10/02/1999  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i víi ch d tr   bu ®è     c¸c tæ    chøc  Ýn  ông,Quy Õt  nh  è  td   ®Þ s 191/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 31/5/1999   vÒ   û  Ö  ù   ÷ b ¾t  éc  i  íic¸c  chøc  Ýn  ông, Quy Õt  nh   è  t l d tr   bu ®è v   tæ  td   ®Þ s 303/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 11/9/2000,Quy Õt  nh   è    ®Þ s 700/2002/Q§­ NHNN   ngµy  04/7/2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   öi tiÒn  ù  ÷b ¾t  c Th ®è Ng h Nh n   g   d tr   buéc  b»ng  ng  Öt Nam   i víic¸c tæ  ®å Vi   ®è       chøc  Ýn  ông  td tham    gia thanh    to¸n ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnng h §i Ò u 4. Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng, Vô   ëng  ô  traNg h   tr V ChÝnh  s¸ch  Òn  Ö, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  ti t   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®èc Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   trung  ng, ¬  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n  
 2. Q U Y  C H Õ   D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C  § è I V íI C¸ C  T æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 581/Q§­   ®Þ s  NHNN   µy 09 th¸ng    ng      9 n¨m 2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)     Th ®è Ng h Nh n C H ¦ ¥ N G  I N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u 1. Dù   ÷ b ¾t  éc  µ sè  Òn  µ   tæ  tr   bu l   ti m c¸c  chøc  Ýn  ông  ¹t td ho   ®éng  ¹  Öt Nam   t iVi   ph¶i duy  × trªn tµikho¶n  Òn  öi thanh    tr       ti g   to¸n t¹  ©n     iNg hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    2. Trong  chÕ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu: quy  n      d  ®© ®     1. Kú     nh  ù  ÷b ¾t  éc  µkho¶ng  êigian cña    x¸c ®Þ d tr   bu l   th     th¸ng tr ckÓ   õ   í  t  ngµy  ®Ç u   01  th¸ng®Õ n   Õt  µy  èicïng cña    h ng cu     th¸ng. 2. Kú     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  µ kho¶ng  êigian  ña  tr   tr   bu l   th   c th¸ng hiÖn  µnh    h kÓ   õngµy  ®Ç u   t  01  th¸ng®Õ n   Õt  µy  èicïng cña    h ng cu     th¸ng. §i Ò u    èit ng    µnh  3. §  î thih Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  µc¸c tæ  ch d tr   bu l     chøc  Ýn  t dông  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ®  l   ho   theo LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông. td §i Ò u 4.  ù   ÷b ¾t  éc  îc tÝnh      ¬  ë  è   tiÒn  öi huy  D tr   bu ®   to¸n trªnc s s d g  ®éng  ×nh  ©n  ña  õng  ¹  Òn göiph¶idù  ÷b ¾t  éc  ¹  éi së  Ýnh  b qu ct lo iti       tr   bu t i   ch H vµ      c¸cchinh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td trong kú    nh  ù  ÷b ¾t  éc  µ    x¸c ®Þ d tr   bu v tûlÖ  ù  ÷b ¾t  éc ¬ng    d tr   bu t øng  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh   ®  ®è Ng h Nh n   ®Þ trongtõng thêikú.      §i Ò u  Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i víi õng  ¹i ×nh  chøc  Ýn  ông  5.  l d tr   bu ®è     t lo   h tæ  td vµ  õng  ¹  Òn  öi do  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh  ïythuéc t lo iti g   Th ®è Ng h Nh n   ®Þ t    vµo  ôc    Ýnh  m tiªuch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú.      §i Ò u 6.  Öc      i  íisè  Òn  Vi tr¶l∙ ®è v   ti ph¶idù  ÷b ¾t  éc  ña  õng  ¹  i   tr   bu c t lo i h×nh  chøc  Ýn  ông, tõng  ¹  Òn  öi trong  õng  êikú  îc thùc  Ön  tæ  td   lo iti g   t th   ®   hi theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u    tæ  7. C¸c  chøc  Ýn  ông    tr×dù  ÷b ¾t  éc    td ph¶iduy    tr   bu nh sau: 1.  èi víidù   ÷ b ¾t  éc  §     tr   bu b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam,  îc duy  × trªn tµi ®  tr       kho¶n  Òn  öi thanh  ti g   to¸n t¹  ë     iS Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ      d Ng h Nh n   c¸c chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  µnh  è; Ng h Nh n   th ph
 3. 2. §èivíidù  ÷b ¾t  éc        tr   bu b»ng  ¹itÖ, ® îc duy  ×trªntµikho¶n  Òn ngo       tr       ti   göithanh    ¹ Së    to¸nt   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. i d Ng h Nh n §i Ò u    Öc  8. Vi th«ng  dù  ÷b ¾t  éc  µ  ö  ýthõa  Õu  ù  ÷b ¾t  b¸o  tr   bu v x l   thi d tr   buéc  b»ng  ¹itÖ  Së  ngo   do  Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn. d Ng h Nh n     ViÖc  th«ng b¸o  ù  ÷ b ¾t  éc  µ  ö  ý thõa  Õu  ù  ÷ b ¾t  éc  d tr   bu v x l   thi d tr   bu b»ng  ng  Öt Nam   Së   ®å Vi   do  Giao  Þch  ©n  µng  µ   íchoÆc     d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh  µnh  è  ¬itæ  h Nh n   th ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  éi së  Ýnh  td ® H   ch thùc hiÖn.     §i Ò u 9. Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön      Çn  îthoÆc   ö  ¹t h Nh n   hi tr¶l∙ ph i v  x ph   phÇn  Õu  ù  ÷ b ¾t  éc  i  íiHéi  ë  Ýnh  ña  chøc  Ýn  ông, thi d tr   bu ®è v   s ch c tæ  td   kh«ng  Ýnh  t riªngtõng chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông.      c tæ  td   §i Ò u 10. Trong  êng  îp  chøc  Ýn  ông  Þ   Æt   µo  ×nh  ¹ng   tr h tæ  td b® vt tr   kiÓm     Æc   Öt,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Õt  nh   so¸t® bi   ®è Ng h Nh n   x quy ®Þ gi¶m  ûlÖ  ù  ÷b ¾t  éc  t   d tr   bu cho    chøc  Ýn  ông  n   c¸ctæ  td ®Õ møc  èi Óu 0%. t thi   C H ¦ ¥ N G  II N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó §i Ò u    tæ  11. C¸c  chøc  Ýn  ông    td ph¶iduy  ×®Çy    ù  ÷b ¾t  éc  tr   ®ñ d tr   bu t¹ Ng ©n  µng  µ   íctrong kú    i h Nh n     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu theo nguyªn t¾c      sau: 1. Sè     ×nh  ©n  µikho¶n  Òn  öithanh    ña  chøc  Ýn  ông    db qu t  ti g   to¸nc tæ  td t¹ Ng ©n  µng  µ   íckh«ng  Êp  ¬n  Òn dù  ÷b ¾t  éc    i h Nh n   th h ti   tr   bu trongkú.   2. Sè    tµikho¶n  Òn  öi thanh   d   ti g   to¸n cña  chøc  Ýn  ông  ¹  ©n     tæ  td t iNg hµng  µ   íc hµng  µy  Nh n   ng trong kú    duy  × dù  ÷b ¾t  éc  ã  Ó  Êp  ¬n  tr   tr   bu c th th h hoÆc   cao  ¬n  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ña  ú  . h ti   tr   bu c k ®ã §i Ò u    ù   ÷b ¾t  éc  îctÝnh        ¬  ë  12. D tr   bu ®   to¸ntrªnc¸cc s sau: 1.C¸c  ¹ tiÒn göiph¶itÝnh  ù  ÷b ¾t  éc    lo   i      d tr   bu bao  å m: g a.§èivíi Òn göib»ng  ng  ÖtNam:      ti     ®å Vi   ­TiÒn  öicña    g  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng:   * TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng    trongníc:   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh + TiÒn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc   g  kh   i     tr   bu +  Òn  öivèn  Ti g   chuyªn dïng  
 4. * TiÒn  öitiÕtkiÖm:   g    +  Òn  öitiÕtkiÖm  Ti g     kh«ng  ú  ¹n kh +  Òn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc Ti g     ckh     i   tr   bu +  Òn  öitiÕtkiÖm  Ti g     kh¸c * TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng  ícngoµi:   n  +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc Ti g   k h    i     tr   bu ­ TiÒn    îctõ viÖc    µnh  Êy  ê cã    ã  ú  ¹n  éc lo¹    thu ®     ph¸th gi t   gi¸c k h thu   i ph¶i   dù  ÷b ¾t  éc. tr   bu b.§èivíi Òn göib»ng  ¹itÖ:      ti     ngo   ­TiÒn  öicña    g  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng:   * TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng    trongníc:   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc Ti g   k h    i     tr   bu +  Òn  öivèn  Ti g   chuyªn dïng   * TiÒn  öitiÕtkiÖm:   g    +  Òn  öitiÕtkiÖm  Ti g     kh«ng  ú  ¹n kh +  Òn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc Ti g     ckh     i   tr   bu * TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng  ícngoµi   n  +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n thuéc lo¹ ph¶idù  ÷b ¾t  éc Ti g   k h    i     tr   bu ­ TiÒn    îctõ viÖc    µnh  Êy  ê cã    ã  ú  ¹n  éc lo¹    thu ®     ph¸th gi t   gi¸c k h thu   i ph¶i   dù  ÷b ¾t  éc. tr   bu (Sè  Öu  µi hi t   kho¶n  îchíng dÉn  ¹ Phô  ôcI®Ýnh  Ìm) ®    t  i l    k 2.  Òn  öi b»ng  ¹itÖ  µm  ¬  ë  Ýnh  ù  ÷ b ¾t  éc  µ c¸c lo¹  Ti g   ngo   l c s t d tr   bu l     i ngo¹itÖ,® îcquy  æi  µnh      ® th USD     ù  ÷b ¾t  éc  ®Ó d tr   bu b»ng  USD.  û      T gi¸quy ® æi    ¹  ¹itÖ    Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc  µtû gi¸h¹ch to¸nngo¹itÖ  ña  c¸c lo ingo   ®Ó t d tr   bu l           c kú    nh  ù  ÷b ¾t  éc  Bé  µichÝnh  x¸c®Þ d tr   bu do  T   th«ng    µng  b¸o h th¸ng. 3. Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  ã  è    Òn  öihuy  ng  td c s d ti g   ®é b»ng EURO,  hoÆc  JPY, hoÆc  GBP, hoÆc  CHF   Õm     chi trªn50%  tæng  ån  ngu huy  ng  ®é b»ng  ¹itÖ  × cã  Ó  ù  ÷b ¾t  éc  ngo   th   th d tr   bu b»ng  ¹ ngo¹itÖ  . lo i     ®ã §i Ò u    13. C¸ch  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc  kú  tr×dù  ÷b ¾t  éc. t d tr   bu cho  duy    tr   bu 1. Dù   ÷b ¾t  éc    tr   bu cho  ú k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  îc tÝnh  tr   tr   bu ®   b»ng c¸ch  lÊy sè    ×nh  ©n    ¹  Òn  öi huy  ng    db qu c¸c lo iti g   ®é ph¶idù  ÷b ¾t  éc  ña      tr   bu c tæ
 5. chøc  Ýn  ông  td (quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy) trong kú    nh  ù  ÷   ti   12  ch n     x¸c ®Þ d tr   b ¾t  éc  ©n  íitû  Ö  ù  ÷ b ¾t  éc  bu nh v   l d tr   bu quy  nh   ®Þ cho  õng  ¹  ×nh    t lo ih tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v cho  õng lo¹ tiÒn göit ng  t  i      ¬ øng. 2. Sè    ×nh  ©n    ¹ tiÒn göihuy  ng    db qu c¸c lo i      ®é ph¶itÝnh  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu trong kú    nh  ù  ÷b ¾t  éc  îctÝnh    x¸c ®Þ d tr   bu ®   b»ng  c¸ch céng    è    Òn göi   c¸c s d ti     huy  ng  ®é ph¶i tÝnh  ù  ÷ b ¾t  éc  èi m çi  µy    d tr   bu cu   ng trong  ú  em   k® chia cho    tæng  è  µy  s ng trong kú.   §i Ò u    14. Quy  ×nh x¸c®Þnh  ù  ÷thùctÕ. tr     d tr     1. Dù   ÷thùc tÕ  µ sè    Òn göib×nh  ©n  ña  chøc  Ýn  ông  öi   tr     l   d ti     qu c tæ  td g  t¹ Ng ©n  µng  µ   íctrong kú    i h Nh n     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc tr   tr   bu 2. Dù   ÷thùc tÕ  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  ÷  Öu ®iÖn  ö vÒ   è    Òn   tr    ®   trªnc s d li   t   s d ti   göi hµng  µy  ña  chøc  Ýn  ông  ¹  ©n   µng  µ   íc do    n  Þ    ng c tæ  td ti Ng h Nh n   c¸c ®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   íckhëit¹o, Óm      h Nh n      ki tra,truyÒn  µ  ö  ý. vxl 3.§¶m     b¶o  Ýnh  t ph¸p lýcña  ÷  Öu ®iÖn  ö.    d li   t a. §èivíi   n  Þ  öid÷  Öu thuéc Ng ©n  µng  µ   íc:Sau    ëi       ®¬ v g   li   c¸c   h Nh n   khikh   t¹od÷  Öu,®¬n  Þ  öi d÷  Öu    li   v g   li ph¶i in d÷  Öu díid¹ng      li     b¶ng  vµ u  ÷ t¹ kª  l gi    i ®¬n  Þ  öitheo  vg  quy  nh u  ÷chøng  õ kÕ   ®Þ l tr   t   to¸n;®ång  êi  ñ  ëng  n     th , Th tr ®¬ vÞ hoÆc   êi® îcñy  Òn  ö  ông  khãa  îccÊp    ý  ÷  ý  iÖn  ö ng     quy sd m∙  ®  ®Ó k ch k ® t  lªnd÷  Öu chuyÓn  i.   li   ® b.  èi víi®¬n   Þ   Ën  ÷  Öu  éc  ©n   µng  µ   íc,Thñ   ëng  §   v nh d li thu Ng h Nh n   tr hoÆc   êi® îcñy  Òn  ö  ông  khãa  îccÊp  ng     quy sd m∙  ®  ph¶ikiÓm    Ýnh  Ýnh    trat ch x¸c  ña  ÷  Öu  iÖn  ö  Ën  îc,sau    c d li ® t nh ®  ®ã chuyÓn  ÷  Öu  d li cho  é   Ën  b ph nghiÖp  ô    v inb¶ng    µ  ö  ýtiÕp.Thñ  ëng  µ  êilËp biÓu  ý    kª v x l     tr v ng     k trªnb¶ng    kª vµ u  ÷b¶ng    l tr   kª theo quy  nh  ña    ®Þ c chøng  õkÕ   t   to¸n. §i Ò u    ®Þnh  õa,thiÕu  ù  ÷b ¾t  éc. 15. X¸c  th   d tr   bu 1. Thõa  ù  ÷b ¾t  éc  µ phÇn  ù  ÷thùc tÕ  ính¬n  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu l   d tr     l  d tr   bu trongkú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc tr   tr   bu 2.  Õu  ù  ÷ b ¾t  éc  µ phÇn  ù  ÷ thùc  Õ  á  ¬n  ù  ÷ b ¾t  Thi d tr   bu l   d tr   t nh h d tr   buéc  trong kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc tr   tr   bu C¸ch  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc,dù  ÷thùc tÕ  îchíng dÉn  t d tr   bu   tr    ®    thªm  ¹  ô  ôc ti Ph l   II®Ýnh  Ìm.   k §i Ò u    ö  ýthõa  Õu  ù  ÷b ¾t  éc. 16. X l   thi d tr   bu 1.Ng ©n  µng  µ   íctr¶l∙phÇn  õa  ù  ÷b ¾t  éc    h Nh n       i th d tr   bu b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   µ  ¹itÖ  µo  µikho¶n  Òn göithanh    ña  éi së  Ýnh  chøc  v ngo   v t   ti     to¸nc H   ch tæ  tÝn  ông  d theo    Êt tiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  Thèng  c  ©n   µng  µ   l∙ su   i g  k h do  ®è Ng h Nh nícquy  nh    ®Þ trong tõng thêikú.     
 6. 2. Ng ©n   µng  µ   íc ph¹tb»ng  Òn  Çn  Õu  ù  ÷b ¾t  éc  ña    h Nh n     ti ph thi d tr   bu c tæ  chøc  Ýn  ông    td nh sau: a.Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  Õu dù  ÷b ¾t  éc  Çn  u   td thi   tr   bu l ®Ç trong n¨m    sÏchÞu  ×nh    h thøc xö  ¹tc¶nh    ph   c¸o. b. Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  Õu  Òn dù  ÷b ¾t  éc  Çn  2  ë td thi ti   tr   bu l thø  tr   ®i  trong n¨m, Ng ©n  µng  µ   ícxö  ¹tb»ng  Òn phÇn  Õu ®èi víi éi së      h Nh n   ph   ti   thi         H chÝnh  ña    chøc  Ýn  ông    c c¸ctæ  td nh sau: ­ §èivíi Çn  Õu  ù  ÷b ¾t  éc       ph thi d tr   bu b»ng  ng  Öt Nam,  chøc  Ýn  ®å Vi   tæ  t dông  Þu  ¹ttheo    Êt b»ng  ch ph   l∙su   i 150%     Êt t¸  Êp  èn  ¹  µy  µm  Öc  l∙su   i i c v ti ng l vi cuèicïng cña  ú      k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víic¸c tr   tr   bu c Ng h Nh n         tæ chøc  Ýn  ông,tÝnh    Çn  Õu hôtcho  kú  td   trªnph thi     c¶  duy  ×dù  ÷b ¾t  éc tr   tr   bu ­  èi víiphÇn  Õu  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  §   thi ti d tr   bu b»ng  ¹itÖ, tæ  ngo     chøc  Ýn  t dông  Þu  ¹ttheo    Êt b»ng  ch ph   l∙ su   i 150%     Êt ®«    ü     Þ  êng  Òn l∙ su   la M trªnth tr i ti   tÖ  ªnng©n  µng  li   h Singapore (SIBOR)  ú  ¹n  th¸ng ® îc c«ng  è  µo  µy    k h 3     b v ng lµm  Öc  èicïng cña  ú  vi cu     k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc,tÝnh    Çn  Õu  ôt tr   tr   bu   trªnph thi h   cho  kú  c¶  duy  ×dù  ÷b ¾t  éc. tr   tr   bu C H ¦ ¥ N G  III §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H §i Ò u    tæ  17. C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m:   Trong vßng  ngµy  µm  Öc  u   3  l vi ®Ç th¸ng, Héi  ë  Ýnh  chøc  Ýn     s ch tæ  t dông  ã  c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o cho  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,chi d Ng h Nh n     nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  µnh  è  ¬itæ  Ng h Nh n   th ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  td ® tr   chÝnh  Ò   è    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n  v s d ti g   ®é b qu ph¶i dù  ÷b ¾t  éc  ña      tr   bu c tæ chøc  Ýn  ông  td trong kú    nh  ù  ÷b ¾t  éc  µm  ¬  ë  Ýnh    ù  ÷   x¸c ®Þ d tr   bu l c s t to¸nd tr   b ¾t  éc  ña  ú  bu c k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu (theobiÓu  ®Ýnh  Ìm).   1  k §i Ò u  18.  Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  µnh  è  ã  Ng h Nh n   th ph c tr¸ch   nhiÖ m  : Tríc 11  ê  µy  µm  Öc, truyÒn  è   tµikho¶n  Òn  öi thanh    gi ng l vi   sd   ti g   to¸n   b»ng  ng  Öt Nam   èingµy  µm  Öc  íc cña    chøc  Ýn  ông  ã  ®å Vi   cu   l vi tr   c¸c tæ  td c m ë   µikho¶n  Òn göit¹ ®¬n  Þ  Ò   ë  t  ti       i v v S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. d Ng h Nh n   Ng ©n   µng  µ   íctØnh  µnh  è  h Nh n   th ph kh«ng  ùc hiÖn      i víisè    th   tr¶l∙ ®è     d i tµikho¶n  Òn göithanh      ti     to¸nb»ng  ng  ÖtNam   ña    ®å Vi   c chinh¸nh  chøc  Ýn  tæ  t dông  ¹ ®¬n  Þ. t i v §i Ò u    ë  19. S Giao  Þch  ©n  µng  µ  íccã  d Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m:   1.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   3  l vi ®Ç th¸ng,trªnc¬  ë  è    µikho¶n  Òn     s s dt   ti   göithanh    èingµy  ña  chøc  Ýn  ông  c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng    to¸ncu   c tæ  td do      Ng h Nhµ   íctØnh  µnh  è  n  th ph truyÒn  Ò,  v tæng  îp vµ  Ýnh    è    ×nh  ©n  µi h t to¸ns d b qu t  kho¶n  Òn  öi thanh  ti g   to¸n b»ng  ng  Öt    ®å Vi Nam   ña  chøc  Ýn  ông  ¹ c tæ  td ti  
 7. Ng ©n   µng  µ   íc trong  ú  h Nh n   k duy  × dù  ÷ b ¾t  éc. TruyÒn  è   b×nh  tr   tr   bu   sd qu©n  µikho¶n  Òn  öi thanh  t  ti g   to¸n b»ng  ng  Öt Nam   ña  chøc  Ýn    ®å Vi   c tæ  t dông  ¹  ©n   µng  µ   íc trong kú  ti Ng h Nh n     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu cho    Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh  µnh  è  ¬itæ  h Nh n   th ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  Ýnh. td ® tr   ch 2. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   5  l vi ®Ç th¸ng,trªnc¬  ë  è    ×nh  ©n      s s db qu tµikho¶n  Òn  öi thanh    ti g   to¸n cña  chøc  Ýn  ông  ¹  ©n   µng  µ   íc   tæ  td ti Ng h Nh n   trong kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng tr c,thùc hiÖn  Óm    µ  ö  ýthõa,  í     ki trav x l     thiÕu  ù  ÷b ¾t  éc  d tr   bu cho    chøc  Ýn  ông  éc  n  Þ  c¸c tæ  td thu ®¬ v qu¶n  ýtheo  l  §iÒu  Quy  Õ   µy. 16  ch n 3. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   5  l vi ®Ç th¸ng,trªnc¬  ë      s b¸o    è    Òn c¸o s d ti   göihuy  ng  ×nh  ©n    ®é b qu ph¶idù  ÷b ¾t  éc    tr   bu trong kú    nh  ù  ÷b ¾t    x¸c ®Þ d tr   buéc  ña  chøc  Ýn  ông  öi ®Õ n,  ùc  Ön  Óm     Ýnh  c tæ  td g  th hi ki tra,t to¸n,th«ng    b¸o  ù  ÷ b ¾t  éc  ña  ú  d tr   bu c k duy  × dù  ÷ b ¾t  éc  µ  Õt  tr   tr   bu v k qu¶  ö  ý thõa  x l  thiÕu  ù  ÷b ¾t  éc  ña  ú  d tr   bu c k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng tr ccho  chøc    í  tæ  tÝn  ông  éc ®¬n  Þ  d thu   v qu¶n  ýtheo biÓu  ®Ýnh  Ìm. l    2  k 4. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   7  l vi ®Ç th¸ng,thùc hiÖn      tæng  îp  h b¸o    c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  ®¬n  Þ  h th   d tr   bu c c¸c tæ  td do  v qu¶n  ývµ  öivÒ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ô  l   g   Ng h Nh n     (V C¸c  ©n  µng  µ    ng h v c¸c tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng) theo biÓu  ®Ýnh  Ìm. td phing h     3  k §i Ò u      20. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  µnh  è  ¬itæ  Ng h Nh n   th ph n   chøc  tÝn  ông  Æt  ôsë  Ýnh  ã  d ® tr   ch c tr¸chnhiÖ m:   1. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   5  l vi ®Ç th¸ng,trªnc¬  ë  è    ×nh  ©n      s s db qu tµikho¶n  Òn  öithanh      ti g   to¸nb»ng  ng  Öt Nam   ña  chøc  Ýn  ông  ¹  ®å Vi   c tæ  td ti Ng ©n   µng  µ   íc trong kú  h Nh n     duy  × dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng tr c do  ë     í   S Giao  dÞch  ©n  µng  µ   íctruyÒn  Ò,  ùc hiÖn  Óm    µ  ö  ýthõa,thiÕu  Ng h Nh n   v th   ki trav x l     dù  ÷b ¾t  éc  tr   bu b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   cho    chøc  Ýn  ông  éc  n   c¸c tæ  td thu ®¬ vÞ qu¶n  ýtheo §iÒu  Quy  Õ   µy. l    16  ch n 2. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   5  l vi ®Ç th¸ng,trªnc¬  ë      s b¸o    è    Òn c¸o s d ti   göihuy  ng  ×nh  ©n    ®é b qu ph¶idù  ÷b ¾t  éc    tr   bu trong kú    nh  ù  ÷b ¾t    x¸c ®Þ d tr   buéc  ña  chøc  Ýn  ông  öi ®Õ n,  ùc  Ön  Óm     Ýnh  c tæ  td g  th hi ki tra,t to¸n,th«ng    b¸o  ù  ÷b ¾t  éc  d tr   bu b»ng  ng  Öt Nam   ña  ú  ®å Vi   c k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  µ  tr   tr   bu v kÕt qu¶  ö  ýthõa  Õu  ù  ÷b ¾t  éc  ña  ú  x l  thi d tr   bu c k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  íc tr   tr   bu tr   cho  chøc  Ýn  ông  éc ®¬n  Þ  tæ  td thu   v qu¶n  ýtheo biÓu  ®Ýnh  Ìm. l    2  k 3. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   7  l vi ®Ç th¸ng,thùc hiÖn      tæng  îp  h b¸o    c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  ®¬n  Þ  h th   d tr   bu c c¸c tæ  td do  v qu¶n  ývµ  öivÒ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ô  l   g   Ng h Nh n     (V C¸c  ©n  µng  µ    ng h v c¸c tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng) theo biÓu  ®Ýnh  Ìm. td phing h     3  k §i Ò u    ô   Ng ©n   µng  µ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng  21. V C¸c  h v c¸c tæ  td phing h cã  tr¸chnhiÖ m:   Trong vßng  ngµy  µm  Öc  u   10  l vi ®Ç th¸ng,tæng  îp  ×nh  ×nh  Êp    ht h ch hµnh  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  Së  d tr   bu c c¸ctæ  td do  Giao  Þch  ©n  µng  d Ng h
 8. Nhµ   ícvµ      n   c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  µnh  è  öivÒ,  c¸o Ng h Nh n   th ph g   b¸o    Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  ng  öi cho  ô   Ýnh  ®è Ng h Nh n   ®å g  V Ch s¸ch  Òn  Ö, ti t   Thanh    ©n  µng  µ   íc. traNg h Nh n §i Ò u    ô  Ýnh    Òn tÖ  ã  22. V Ch s¸ch ti   c tr¸chnhiÖm:   C¨n  vµo    Ôn  Õn  ×nh  ×nh  cø  c¸c di bi t h kinh tÕ, m ôc    Ýnh     tiªuch s¸ch tiÒn     tÖ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícc¸cvÊn    tr   ®è Ng h Nh n     ®Ò sau: 1. §iÒu    chØnh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  i  íitõng  ¹  ×nh  chøc  Ýn  t   d tr   bu ®è v   lo ih tæ  t dông  µ  õng lo¹ tiÒn göi; vt   i     2. Møc    Êt ph¹t®èi víiphÇn  Õu  ù  ÷b ¾t  éc,møc     Êt tr¶   l∙ su         i thi d tr   bu   l∙ su     i cho  Çn  õa dù  ÷b ¾t  éc; ph th   tr   bu 3. § Ò   Êt tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Öc      i víi ù  ÷b ¾t  éc    xu     t  ph vi tr¶l∙®è     tr   i d bu cña  õng  ¹  ×nh  chøc  Ýn  ông, tõng  ¹  Òn  öi cho  ï hîp  íitõng  t lo ih tæ  td   lo iti g   ph   v  thêikú.   §i Ò u    ô  Õ      µichÝnh  ã  23. V K to¸n­T   c tr¸chnhiÖ m:   Thùc  Ön  íng  Én  ¹ch  hi h d h to¸n c¸c  µikho¶n  Õ     t  k to¸n vÒ   Òn  öi huy    ti g   ®éng  ph¶idù  ÷b ¾t  éc  µ  ¹ch to¸ntr¶l∙phÇn  õa dù  ÷b ¾t  éc,h¹ch    tr   bu v h         i th   tr   bu   to¸ntiÒn ph¹tphÇn  Õu dù  ÷b ¾t  éc       thi   tr   bu cho  ïhîp víi ph       Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    24. Thanh    ©n  µng  µ  íccã  traNg h Nh n   tr¸chnhiÖ m:   Thanh    Óm     Öc  ùc  Ön    tra,ki tra vi th hi c¸c quy  nh  Ò   ù  ÷b ¾t  éc  ®Þ v d tr   bu cña    chøc  Ýn  ông. B¸o  c¸c tæ  td   c¸o  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Õt  Th ®è Ng h Nh n   k qu¶  thanh    Óm     µ  Õn  Þ     Ön  tra,ki tra v ki ngh c¸c bi ph¸p    Õt,xö  ý theo  gi¶iquy   l   thÈm  Òn  quy trong tr ng  îp  chøc  Ýn  ông    ¹m      ê h tæ  td viph c¸c quy  nh  Ò   ù  ®Þ vd tr÷b ¾t  éc.   bu §i Ò u    ôc  25. C C«ng  Ö     äc  ©n  µng  ã  ngh tinh ng h c tr¸chnhiÖ m:   1.  Ëp,  µi ® Æt   µ  íng  Én  Ën  µnh  ¬ng  ×nh  L c  vh d v h ch tr cho    n   Þ  c¸c ®¬ v Ng ©n   µng  µ   íc vµ    h Nh n   c¸c Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph ®Ó   ùc  Ön  Öc  th hi vi truyÒn    tin,tæng  îp, b¸o  h  c¸o, tÝnh    to¸n vµ  ö  ý thõa,   x l    thiÕu dù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông.   tr   bu c c¸ctæ  td 2. C Êp     ph¸t,quy  nh  Öc    ®Þ vi qu¶n  ývµ  ö  ông  khãa  l  s d m∙  cho  ë   S Giao  dÞch  ©n   µng  µ   íc vµ      Ng h Nh n   c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  µnh  Ng h Nh n   th phè  ôc  ô  ph v cho  Öc  Ëp,kiÓm  vi l   so¸t,  truyÒn    ö  ý,l tr÷vµ  tin, l  u    b¶o  x qu¶n  ÷  d liÖu ®iÖn  ö.   t
 9. §i Ò u    ö  ýviph¹m. 26. X l     1. C¸c  êng  îp    ¹m  Õ       tr h vi ph ch ®é th«ng    tin,b¸o c¸o  îc xö  ý theo    ®   l  quy ®Þnh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng    v ti t v ho   ng©n  µng. h 2. Ph¹tthiÕu  ù  ÷b ¾t  éc  îc thùc hiÖn      d tr   bu ®     theo Kho¶n  §iÒu  cña  2  16  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 27.  Öc  öa  æi, bæ   Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
 10. P H ô  L ô C  1 S è   Ö U  T µI K H O ¶ N  TI Ò N  G ö I  U Y   é N G  P H ¶I T Ý N H  D ù   R ÷  B ¾ T  B U é C HI H § T 1. §èivíitiÒn  öib»ng  ng  Öt Nam        g  ®å Vi   (bao  å m   ho¹t®éng    ôsë  Ýnh  µ  g c¶    ë tr   ch v c¸cChi nh¸nh  chøc  Ýn  ông):    tæ  td a.TiÒn  öicña    g  Kho  ¹c Nhµ   íc:Tµikho¶n  b  n   401 b.TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng:   ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng    trongníc:Tµikho¶n      431 * TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n:Tµikho¶n    g  kh     4311 *  Òn  öi cã  ú  ¹n  éc  ¹  Ti g   k h thu lo i ph¶i dù  ÷b ¾t  éc: Tµi kho¶n    tr   bu     4312, Tµi kho¶n     4313 * TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng:Tµikho¶n       4314 ­TiÒn  öitiÕtkiÖm:  µikho¶n    g    T  433 * TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh«ng  ú  ¹n:Tµikho¶n  kh     4331 * TiÒn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n  éc lo¹    g    c k h thu   i ph¶idù  ÷b ¾t  éc:Tµikho¶n    tr   bu     4332,Tµi    kho¶n  4333 * TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh¸c:Tµikho¶n     4338 ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng  ícngoµi: µikho¶n    n     T 435 * TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n:Tµikho¶n    g  kh     4351 *  Òn  öi cã  ú  ¹n  éc  ¹  Ti g   k h thu lo iph¶i dù  ÷ b ¾t  éc: Tµi kho¶n    tr   bu     4352, tµikho¶n     4353 c.TiÒn    îctõ viÖc    µnh  Êy tê cã    ã  ú  ¹n  éc lo¹    thu ®     ph¸th gi     gi¸c k h thu   i ph¶idù  ÷b ¾t    tr   buéc:Tµikho¶n     441,Tµikho¶n     442 2. §èivíitiÒn  öib»ng  ¹itÖ       g  ngo   (bao  å m   ho¹t®éng    ôsë  Ýnh  µ      g c¶    ë tr   ch v c¸c Chi nh¸nh  chøc  Ýn  ông): tæ  td a.TiÒn  öicña    g  Kho  ¹c Nhµ   íc:Tµikho¶n  b  n   402 b.TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng:     ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng    trongníc:Tµikho¶n      432 * TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n:Tµikho¶n    g  kh     4321 *  Òn  öi cã  ú  ¹n  éc  ¹  Ti g   k h thu lo i ph¶i dù  ÷b ¾t  éc: Tµi kho¶n    tr   bu     4322, Tµi kho¶n     4323 * TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng:Tµikho¶n       4324 ­TiÒn  öitiÕtkiÖm:  µikho¶n    g    T  434 * TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh«ng  ú  ¹n:Tµikho¶n  kh     4341 * TiÒn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n  éc lo¹    g    c k h thu   i ph¶idù  ÷b ¾t  éc:Tµikho¶n    tr   bu     4342,Tµi    kho¶n  4343 ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng  ícngoµi: µikho¶n    n     T 436 * TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n:Tµikho¶n    g  kh     4361 *  Òn  öi cã  ú  ¹n  éc  ¹  Ti g   k h thu lo i ph¶i dù  ÷b ¾t  éc: Tµi kho¶n    tr   bu     4362, Tµi kho¶n     4363 c.TiÒn    îctõ viÖc    µnh  Êy tê cã    ã  ú  ¹n  éc lo¹    thu ®     ph¸th gi     gi¸c k h thu   i ph¶idù  ÷b ¾t    tr   buéc:Tµikho¶n     441,Tµikho¶n     442
 11. P H ô  L ô C  2 V Ý  D ô  V Ò   Ý N H  D ù  T R ÷   ¾ T  B U é C,  ù  T R ÷  T H ù C  T Õ  V µ   T B D X¸ C   Þ N H  T H õ A  T HI Õ U   ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C § D VÒ   c¸ch  Ýnh  ù   ÷b ¾t  éc  µ  ù   ÷thùc  Õ: t d tr   bu v d tr   t V Ý   ô  i víi ú  d ®è     duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  k tr   tr   bu th¸ng1/2003:   ­  ú  x¸c ®Þnh  dù  tr÷ ¾t buéc: õ ®Ç u   µy  K  b  t ng 01/12/2002  n  cuèi µy  ®Õ  ng 31/12/2002. ­ Kú  duy tr× dù  tr÷ ¾t buéc: tõ ®Ç u  ngµy 01/01/2003 ®Õ n  cuèi µy   b  ng 31/01/2003. ­C¸ch  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc    t d tr   bu trongkú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng1/2003:   TiÒn  ù  ÷b ¾t  = Sè    Òn göihuy  ng  x d tr   d ti     ®é Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  l d tr   buéc  ña  õng lo¹ ct  i   b×nh  ©n  õngµy  qu t  buéc ¬ng  t øng  ña  c tiÒn göitrong kú       01/12/2002 ®Õ n     tõng lo¹ tiÒn göi    i    duy  ×dù  ÷b ¾t  tr   tr   31/12/2002 cña  õng lo¹   t  i   cña  chøc  Ýn  tæ  t buéc th¸ng1/2003   tiÒn göiph¶idù  ÷b ¾t       tr   dông buéc ­ C¸ch  Ýnh  è    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n    t s d ti g   ®é b qu trong kú    nh  ù  ÷b ¾t    x¸c ®Þ d tr   buéc: Sè    Òn göi d ti     Tæng  è    èingµy  ña  µikho¶n  Òn göihuy  ng s d cu   c t  ti     ®é huy  ng  = ®é tõngµy  ®Õ n     01  31/12/2002 b×nh  ©n qu 31 ­C¸ch  Ýnh  ù  ÷thùc tÕ    t d tr     trongkú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng1/2003   Tæng  è    èingµy  ña  µikho¶n  Òn göithanh    ña  chøc  s d cu   c t  ti     to¸nc tæ  Dù   ÷ tr   tÝn  ông  ¹ Ng ©n  µng  µ   íctõngµy  ®Õ n   d t i h Nh n     01  31/01/2003 thùc =   tÕ 31 VÝ   ô   Ò   Ýnh  ù   ÷b ¾t  éc  µ  ö  ýthõa  Õu  ù   ÷b ¾t  éc: dvt d tr   bu v x l   thi d tr   bu ViÖc  ®Þ nh   µ  x¸c  v th«ng  b¸o  ù   ÷b ¾t  éc  îcthùc  Ön    d tr   bu ®   hi nh sau: ­ Gi¶  ö  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  «  Þ  trong vßng  ngµy  µm  Öc    s ng h th m   ph ® th A,    3  l vi ®Ç u   th¸ng 1/2003,b¸o        c¸o cho  ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íclµn¬iNg ©n  µng  d Ng h Nh n       h A  Æt  ôsë  Ýnh  Ò   è    Òn  öi huy  ng  ×nh  ©n  ® tr   ch v s d ti g   ®é b qu kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  kh vck h¹n  íi24  d   th¸ng trong  ú    k x¸c  nh   ù  ÷ b ¾t  éc  ®Þ d tr   bu th¸ng 12/2002: b»ng      VND   µ l  800.000  iÖu ®ång  tr   (trong ®ã   Òn  öihuy  ng  ã  êih¹n  õ 12    ti g   ®é c th   t   th¸ng ®Õ n   íi24    d  th¸ng lµ 200.000  iÖu ®ång), b»ng  ¹itÖ  µ 50.000  µn     tr     ngo   l   ng USD   µn  é  íi12  (to b d   th¸ng). ­ Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,trong vßng  ngµy  µm  Öc  u   d Ng h Nh n     5  l vi ®Ç th¸ng   1/2003,trªnc¬  ë      s b¸o    è    Òn göihuy  ng  ×nh  ©n  c¸o s d ti     ®é b qu trong kú    nh  ù    x¸c ®Þ d tr÷b ¾t  éc    bu th¸ng 12/2002  ng©n  µng  ¬ng  ¹i A  öivÒ,  ùc hiÖn  Óm       do  h th m g  th   ki tra, tÝnh    µ  to¸nv th«ng  dù  ÷b ¾t  éc  ña  ú  b¸o  tr   bu c k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng 1/2003   
 12. cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i A.  Ý   ô  èng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh  û lÖ  ng h th m   V d Th ®è Ng h Nh n   ®Þ t  dù  ÷b ¾t  éc  i víi ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  «  Þ    tr   bu ®è     ng h th m   ph ® th nh sau  : +  èivíi Òn göib»ng  §   ti     VND:    ú  ¹n díi th¸ng:¸p dông  ûlÖ  µ3%, ­K h     12     t  l     ú  ¹n tõ12  ­K h     th¸ng®Õ n   íi th¸ng:¸p dông  ûlÖ  µ1%,    d  24     t  l  +  èivíi Òn göib»ng  ¹itÖ: §   ti     ngo      ú  ¹n díi th¸ng:¸p dông  ûlÖ  µ4% ­K h     12     t  l     ú  ¹n tõ12  ­K h     th¸ng®Õ n   íi th¸ng:¸p dông  ûlÖ  µ1%   d  24     t  l  C¸ch  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc  t d tr   bu trong  ú  k duy  × dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng 1/2003      nh sau: §èivíi    VND   600.000  iÖu®ång x     200.000  iÖu®ång  1%  =  =  tr      3% +  tr   x    20.000  tr Öu®ång i  §èivíi ¹itÖ  50.000  µn     ngo   =  ng USD     4%     2.000  µn   x    =   ng USD ViÖc  ö  ýthõa  Õu  ù   ÷b ¾t  éc  îcthùc  Ön    x l  thi d tr   bu ®   hi nh sau: Gi¶  ö  ©n   µng  cã  ë   µikho¶n  Òn göithanh    ¹  Chi nh¸nh  ©n   s Ng h A  m t   ti     to¸nt i3    Ng hµng  µ   íclµ Së   Nh n     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc d Ng h Nh n     Ng h Nh n   Thµnh  è    ph H¶i phßng  µ    v Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Thµnh  è  å   Ý   Ng h Nh n   ph H Ch Minh.   ViÖc      µ  ö  ýthõa thiÕu dù  ÷b ¾t  éc  îcthùc hiÖn    b¸o c¸o v x l       tr   bu ®     nh sau: §èivíiChi     nh¸nh  © n   µng  µ   íc: Ng h Nh n ­  íc 11  ê  µy  µm  Öc, Chi  Tr   gi ng l vi   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc thµnh  è    Ng h Nh n   ph H¶i phßng  µ  µnh  è  å   Ý   v th ph H Ch Minh  truyÒn  è    µikho¶n  Òn  öi thanh  s dt   ti g   to¸n b»ng    ®ång  Öt Nam   ña  chøc  Ýn  ông  cho  ë  Vi   c tæ  td A  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc®Ó   d Ng h Nh n   tæng  îp. h §èivíiSë      Giao  Þch  © n   µng  µ   íc: d Ng h Nh n   ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  u   3  l vi ®Ç th¸ng2/2003,trªnc¬  ë  è    µikho¶n  Òn       s s dt   ti   göi thanh    to¸n b»ng  ng  Öt Nam   èingµy  ña  ©n   µng    c¸c chinh¸nh    ®å Vi   cu   c Ng h A do      Ng ©n   µng  µ   íc truyÒn  Ò,  ë   h Nh n   v S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  d Ng h Nh n     tæng  hîp  Ýnh  t to¸n sè   b×nh  ©n  µikho¶n  Òn  öi thanh   d qu t  ti g   to¸n cña  ©n   µng    ¹    Ng h A ti Ng ©n   µng  µ   ícvµ  è    µikho¶n  Òn göithanh    h Nh n   s d t   ti     to¸nb»ng  ¹itÖ  ¹  ë   ngo   t i Giao  S dÞch  ©n   µng  µ   íc.Gi¶  ö  è    Òn göib×nh  ©n  ña  ©n   µng  do  ë  Ng h Nh n   s s d ti     qu c Ng h A  S Giao  Þch  d tæng  îp tÝnh    µ: h  to¸nl §èivíi    VND   50.000  iÖu®ång. =  tr   §èivíi    USD   1.800  =  USD ­VÝ   ô  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh:   d Th ®è Ng h Nh n   ®Þ +  ©n  µng  µ   íctr¶l∙®èi víi Çn  õa  ù  ÷b ¾t  éc  Ng h Nh n           i ph th d tr   bu b»ng  ng  Öt ®å Vi   nam  theo l∙suÊttiÒn göikh«ng  ú  ¹n cña  chøc  Ýn  ông  öit¹ Ng ©n  µng  µ      i      kh  tæ  td g    i h Nh níc(gi¶sö      møc     Êt tiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  ña  chøc  Ýn  ông  ¹  ©n   µng  l∙ su   i g  k h c tæ  td ti Ng h Nhµ   ícb»ng  ng  ÖtNam   µ0,1%/th¸ng) n  ®å Vi   l  +  ©n   µng  µ   íc ph¹tphÇn  Õu  ù  ÷b ¾t  éc  Ng h Nh n     thi d tr   bu b»ng  ¹itÖ  ngo   theo  l∙   i suÊt b»ng    150%     Êt ®«     ü     Þ  êng  Òn  Ö  ªnng©n  µng  l∙ su   la M trªnth tr i ti t li   h Singapore  (SIBOR)  ú  ¹n  th¸ng ® îc c«ng  è  µo  êi®iÓ m   èicïng  ña  ú  k h 3     b v th   cu   c k duy  ×dù  ÷ tr   tr   b ¾t  éc    ö  bu (gi¶s SIBOR   th¸nglµ1,4285%/n¨m) 3     Së   Giao  Þch  ©n   µng  µ   ícxö  ýthõa  Õu  ù  ÷b ¾t  éc  d Ng h Nh n   l   thi d tr   bu cho  ©n   Ng hµng  nh  A  sau: +  èivíi §   VND:
 13. ­Dù   ÷b ¾t  éc    tr   bu VND   µ:  l  20.000  iÖu®ång tr   ­Dù   ÷thùc tÕ    tr     VND   µ:  l  50.000  iÖu®ång tr   ­Thõa  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu VND   µ: 30.000  iÖu®ång  l    tr   (=50.000­ 20.000) ­ Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íctr¶l∙ cho  Çn  õa  ù  ÷b ¾t  éc  µo  d Ng h Nh n      i ph th d tr   bu v tµikho¶n  Òn  öi thanh    ti g   to¸n cña  ©n   µng    ¹  ë     Ng h A t i Giao  Þch  µ:30.000  iÖu S d l  tr   ®ång  0,1%  30  iÖu®ång. x  =  tr   +  èivíi §   USD: ­Dù   ÷b ¾t  éc    tr   bu USD   µ:  l  2.000  µn  ng USD ­Dù   ÷thùc tÕ    tr     USD   µ:  l  1.800  µn  ng USD ­ThiÕu  ù  ÷b ¾t  éc    d tr   bu USD   µ:    l    200  µn  ng USD     (= 2.000 ­    1.800) ­ Së     Giao  Þch  ¹tphÇn  Õu  ù  ÷b ¾t  éc    µikho¶n  Òn  öithanh  d ph   thi d tr   bu trªnt   ti g   to¸ncña  ©n  µng  t¹ Së    Ng h A    Giao  Þch  µ: i d l  =  200  µn  ng USD   150%   (1,4285%/n¨m   th¸ng) x  x  :12  =  0,357125  µn  ng USD ­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícthµnh  è       Ng h Nh n   ph H¶i phßng  µ    v Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   ícthµnh  è  å   Ý   n  ph H Ch Minh  kh«ng ph¶ilµn¬iNg ©n  µng  ® Æt  ôsë  Ýnh,      h A  tr   ch   kh«ng  ph¶i tr¶ l∙ cho  µikho¶n  Òn  öi thanh     i   t  ti g   to¸n b»ng  ng  Öt Nam   ña      ®å Vi   c chi nh¸nh  ©n  µng  t¹ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h A      i Ng h Nh n
 14. B i Ó u  1 Tæ  chøc  Ýn  ông  öi cho  ë   td g  S Giao  Þch  ©n   µng  µ   d Ng h Nh níc,Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  µnh  è  ¬i tæ  Ng h Nh n   th ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  Ýnh. td ® tr   ch T£N    Tæ CHøC   Ý N   ô NG T D §Þ A   CHØ B¸ O  C¸ O S è  D ¦ TI Ò N  G ö I H U Y  § é N G  B × N H  Q U ¢ N  P H ¶I D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C  T H¸ N G....   N¡ M  .. . .... . . .... §¬n  Þ:tr ÖuVND;  µn  v  i   ng USD/EURO/JPY/GBP/CHF. Ngµy Sè    Òn göihuy  ng  ×nh  d ti     ®é b Sè    Òn göihuy  ng  ×nh  ©n  d ti     ®é b qu qu©n  ph¶idù  ÷b ¾t  éc    tr   bu b»ng  ph¶idù  ÷b ¾t  éc    tr   bu b»ng  ¹itÖ ngo   VND Lo¹ikh«ng  ú  Lo¹icã  ú  ¹n tõ   k   k h    Lo¹ikh«ng  ú  Lo¹icã  ú  ¹n tõ   k   k h    h¹n vµ  ã  ú  ¹n 12    ckh  th¸ng®Õ n   ­   d h¹n vµ  ã  ú  ¹n 12    ckh  th¸ng®Õ n   íi   d  díi th¸ng   12  íi th¸ng  24  díi th¸ng   12  24  th¸ng 1 2 3 .. . .. . . .. 30 31 Sè    ×nh  db qu©n LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t .. . . µy.. . h . . ¨m. . ..  . .,  ng . t ¸ng. . n . . ... . Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v
 15. B i Ó u  2 Së  Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc   d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc n  tØnh  µnh  è  ¬itæ  th ph n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  Ýnh  td ® tr   ch th«ng    b¸o   cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C  H N C é N G   ß A  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M H H N VI §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph VI Ö T  N A M T£ N  §¥ N   Þ   V .. . ..ngµy.. th¸ng..n¨m... . . .  .,   .   . Sè:.. . .............. . . .............. T H ¤ N G  B¸ O D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C  T R O N G  K ú  D U Y  T R ×  D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C   T H¸ N G... M... è I V íI æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G  ...  N¡  §  T ­ C¨n  Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i  íic¸c tæ    cø  ch d tr   bu ®è v     chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è        ®Þ s       /2003/Q§­NHNN   µy..  ng .th¸ng.. . .. . . .n¨m    2003  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc; Nh n Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc (Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  d Ng h Nh n     Ng h Nh n   thµnh  è..   ph . th«ng  ) b¸o: Lo¹itiÒn   Sè  Òn ph¶i T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ti     h th   DTBB   trong kú    duy  ×DTBB   tr   DTBB   trong   tr c í kú duy  × tr   DTBB   th¸ng.. . .. . ... Sè ph¶i  DTBB   Thõa    Xö  ýthõa (+) l    DTBB   ∙  ® thùc tÕ   thiÕu (­   ) thiÕu  th«ng  b¸o DTBB DTBB B»ng VND B»ng   USD/   EUR/  GBP/ JPY/ CHF     ¬i  öi                                  THñ   ¦ëNG   N g :                                  TR §¥N  Þ V ­Nh     öi   ®Ò g ­Lu   
 16. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Bi Ó u  3 Së   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc d Ng h Nh n     Ng h Nh n   c¸ctØnh  µnh  è  öicho  ô    th ph g   V C¸c  ©n  µng  ng h T£N  §¥N  Þ V Sè:.. . . . .. B¸ O  C¸ O S è  D ¦ B × N H  Q U ¢ N  T µ I K H O ¶ N  TI Ò N  G ö I T ¹I G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  N V µ  T æ N G  H î P T × N H  H × N H  D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C  C ñ A  T æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G T H¸ N G  ........ M...........  N¡ §¬n  Þ:tr ÖuVND;  µn  v  i   ng USD,  EURO,  JPY, GBP.   STT Tªn  TCTD Sè    Òn göihuy  ng  ×nh  ©n  ú  íclµm  Sè  Òn ph¶idù  Dù   ÷thùc tÕ  Thõa,thiÕu dù  Ghi chó  d ti     ®é b qu k tr   ti     tr           c¬  ë  Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc st d tr   bu tr÷b ¾t  éc  ¹   bu t  i trong kú   tr÷b ¾t  éc   bu tãm  ¾t t  Ng ©n  µng  µ   h Nh kÕt qu¶  ö  x níc lýthõa     thiÕu dù    tr÷b ¾t    buéc VND Ngo¹itÖ   VND Ngo¹itÖ VND Ngo¹itÖ VND Ngo¹itÖ       D íi   Tõ  ®Õ n   D íi   Tõ  ®Õ n      12 12    12 12  th¸ng díi th¸ng th¸ng díi th¸ng  24    24  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 17. 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản