intTypePromotion=1

Quyết định 69/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
132
lượt xem
10
download

Quyết định 69/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 69/2005/Q§­TTG  ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  xö lý nî bÞ rñi ro cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2002/N§­CP   ngµy   04   th¸ng   10   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi víi ngêi nghÌo vµ   c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  xö lý nî bÞ rñi ro cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi”. §i Ò u   2.   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h­ íng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3.   B∙i bá  c¸c quy  ®Þnh vÒ  xö  lý  rñi ro cho  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch vay vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch   x∙ héi gåm: 1. Th«ng t Liªn tÞch sè  08/1999/TTLT/BL§TBXH­BTC­BKH§T  ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi ­ Bé  Tµi chÝnh  ­ Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t  híng dÉn  gi¶i quyÕt c¸c dù  ¸n vay vèn tõ  Quü  quèc gia hç  trî  viÖc   lµm (Quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm) bÞ rñi ro.  2. Th«ng t Liªn tÞch sè  16/2000/TTLT/BL§TBXH­BTC­BKH§T  ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi ­ Bé  Tµi chÝnh­ Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  híng dÉn söa  ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÓm   trong   Th«ng   t  sè  08/1999/TTLT/BL§TBXH­BTC­BKH§T   ngµy   15   th¸ng   3   n¨m   1999  vÒ  híng dÉn gi¶i quyÕt c¸c dù  ¸n vay vèn tõ  Quü  quèc gia   hç trî viÖc lµm (Quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm) bÞ rñi  ro. 
  2. 2 3. Th«ng t sè 97/1998/TT­BTC ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1998  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi  víi Quü tÝn dông ®µo t¹o. 4.  C¸c quy  ®Þnh cña  Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch  x∙ héi  vÒ  viÖc xö  lý  nî  bÞ  rñi ro do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng cho   ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c.  §èi víi c¸c kho¶n nî  cña ngêi nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng  chÝnh s¸ch kh¸c vay cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®ang  ®îc khoanh nî theo c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan cã thÈm  quyÒn th× ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn ®Õn hÕt thêi gian khoanh   nî theo c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Q uy ch Õ Xö lý nî bÞ rñi ro cña ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 69/2005/Q§­TTg  ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I  quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  §èi tîng ¸p dông 1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. 2. Kh¸ch hµng ®îc vay vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  78/2002/N§­CP  ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi  víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c, bao gåm: a) Hé nghÌo; b) Häc sinh, sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®ang häc   ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ häc nghÒ; c)  C¸c  ®èi  tîng cÇn  vay vèn   ®Ó  gi¶i  quyÕt  viÖc  lµm  theo NghÞ  quyÕt sè  120/H§BT ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 1992 cña  Héi   ®ång   Bé   trëng   (nay   ®îc   thay   thÕ   b»ng   NghÞ   ®Þnh   sè  39/2003/N§­CP ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   Bé  luËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm); d) C¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch  ®i lao  ®éng cã  thêi h¹n  ë  níc ngoµi; ®)   C¸c   tæ   chøc   kinh   tÕ   vµ   hé   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  thuéc  h¶i   ®¶o;  thuéc khu vùc II, III miÒn  nói  vµ  thuéc  ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi c¸c x∙  ®Æc biÖt  khã kh¨n miÒn nói, vïng s©u, vïng xa (nÕu cã); e) C¸c  ®èi tîng kh¸c khi cã  quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ. §i Ò u  2.  Ph¹m vi xö lý nî bÞ rñi ro 1. Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh viÖc xö  lý  nî  bÞ  rñi ro do  nguyªn nh©n kh¸ch quan cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi.  2. C¸c kho¶n nî  bÞ  rñi ro trong cho vay  ®èi víi ngêi  nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c cña Ng©n hµng ChÝnh   s¸ch x∙ héi do nguyªn nh©n chñ  quan cña tæ chøc, c¸ nh©n  th×  tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt ph¶i båi thêng theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Ng©n 
  4. 4 hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi quyÕt  ®Þnh møc båi thêng cña c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3. C¸c kho¶n cho vay ®èi víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi t­ îng chÝnh s¸ch kh¸c t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi b»ng  nguån vèn tµi trî  uû  th¸c  ®Çu t theo tõng HiÖp  ®Þnh hoÆc  Hîp  ®ång ký  kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi  níc kh¸c mµ   ®îc trÝch dù  phßng rñi ro th×  viÖc xö  lý  nî  bÞ  rñi ro thùc hiÖn theo HiÖp  ®Þnh hoÆc Hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt víi tæ chøc, c¸ nh©n uû th¸c. §i Ò u  3.  BiÖn ph¸p xö lý nî bÞ rñi ro 1. MiÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay. 2. Xo¸ nî.  §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c xö lý nî bÞ rñi ro 1. ViÖc xem xÐt, xö  lý  nî  bÞ  rñi ro cho kh¸ch hµng  chØ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:  a) Kh¸ch hµng lµ  hé  nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch  kh¸c  ®îc vay vèn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè  78/2002/N§­CP ngµy 04 th¸ng 10  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ ®∙   sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých; b) Kh¸ch hµng bÞ  thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan  lµm mÊt mét phÇn hoÆc toµn bé vèn, tµi s¶n; c) Kh¸ch hµng gÆp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh dÉn  ®Õn cha  cã   kh¶   n¨ng   tr¶   ®îc   nî   hoÆc   kh«ng   tr¶   ®îc   nî   cho   Ng©n  hµng. 2. ViÖc xö lý nî bÞ rñi ro cho kh¸ch hµng ®îc xem xÐt  tõng trêng hîp cô  thÓ  c¨n cø vµo nguyªn nh©n dÉn  ®Õn rñi  ro, møc  ®é  rñi ro vµ  kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng,  ®¶m   b¶o  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  ph¸p lý,  ®óng tr×nh tù, kh¸ch quan vµ  c«ng b»ng gi÷a c¸c ®èi tîng vay vèn. 3. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt,  tríc c¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  viÖc thùc hiÖn xö  lý  nî  bÞ  rñi ro cho kh¸ch hµng vay t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi. §i Ò u  5.  Thêi ®iÓm xem xÐt xö lý nî bÞ rñi ro ViÖc xem xÐt xö  lý  nî  bÞ  rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch  quan  ®îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm thùc tÕ ph¸t sinh rñi ro  hoÆc theo tõng  ®ît trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña kh¸ch hµng, cña   Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vµ  chÊp thuËn cña c¬  quan cã   thÈm quyÒn.
  5. 5 Ch¬ng II  quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u   6.   C¸c nguyªn nh©n sau  ®©y  ®îc coi lµ  nguyªn  nh©n kh¸ch quan  1.   Thiªn   tai,   ®Þch   ho¹,   ho¶   ho¹n,   dÞch   bÖnh   x¶y   ra  lµm thiÖt h¹i trùc tiÕp  ®Õn vèn, tµi s¶n cña kh¸ch hµng  hoÆc cña dù ¸n. 2.   Nhµ   níc   ®iÒu   chØnh   chÝnh   s¸ch   lµm   ¶nh   hëng   trùc  tiÕp   ®Õn   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh   cña   kh¸ch  hµng   nh:   kh«ng  cßn  nguån   cung   cÊp   nguyªn   vËt   liÖu;  mÆt  hµng   s¶n xuÊt, kinh doanh bÞ cÊm. 3. Kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n vay vèn bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh  vi d©n sù, ngêi vay vèn  èm  ®au thêng xuyªn, m¾c bÖnh t©m  thÇn, cã  hoµn c¶nh khã  kh¨n  ®Æc biÖt kh«ng n¬i n¬ng tùa,  chÕt, mÊt tÝch hoÆc bÞ  tuyªn bè  lµ  chÕt, mÊt tÝch kh«ng  cßn tµi s¶n ®Ó tr¶ nî hoÆc kh«ng cã ng êi thõa kÕ hoÆc ng­ êi   thõa   kÕ   thùc   sù   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî   thay   cho   kh¸ch hµng. 4.   Kh¸ch   hµng   lµ   ph¸p   nh©n,   tæ   chøc   kinh   tÕ   ®∙   cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  hoÆc ph¸ s¶n theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt mµ  kh«ng  cßn  ph¸p  nh©n, kh«ng  cßn vèn, tµi s¶n  ®Ó  tr¶ nî cho Ng©n hµng. §i Ò u  7.  C¸c biÖn ph¸p xö lý nî bÞ rñi ro 1.   MiÔn,   gi¶m   l∙i   tiÒn   vay   lµ   viÖc   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch   x∙   héi   miÔn   kh«ng   thu   l∙i   hoÆc   gi¶m   mét   phÇn   l∙i  tiÒn vay cho kh¸ch hµng theo c¸c  ®iÒu kiÖn vµ  thêi gian  quy ®Þnh. a) §iÒu kiÖn miÔn l∙i tiÒn vay: ­ Kh¸ch hµng vay vèn bÞ rñi ro do c¸c nguyªn nh©n nªu  t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 6 Ch¬ng II Quy chÕ nµy. ­ Kh¸ch  hµng  gÆp  khã  kh¨n  vÒ  tµi  chÝnh  dÉn  ®Õn  cha  tr¶ ®îc nî cho Ng©n hµng nhng vÉn cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî.  ­ Møc ®é rñi ro thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n cña kh¸ch   hµng do c¸c nguyªn nh©n nªu trªn tõ  80%  ®Õn 100% so víi  tæng sè  vèn thùc hiÖn cña dù  ¸n hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt,  kinh doanh cña kh¸ch hµng.  Sè  tiÒn miÔn l∙i cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cho  mçi kh¸ch hµng kh«ng vît qu¸ sè l∙i tiÒn vay tÝnh trªn thêi  gian cho vay trong h¹n (kh«ng kÓ thêi gian gia h¹n nî).
  6. 6 b) §iÒu kiÖn gi¶m l∙i tiÒn vay: ­ Kh¸ch hµng vay vèn bÞ rñi ro do c¸c nguyªn nh©n nªu  t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 6 Ch¬ng II Quy chÕ nµy. ­ Kh¸ch  hµng  gÆp  khã  kh¨n  vÒ  tµi  chÝnh  dÉn  ®Õn  cha  tr¶ ®îc nî cho Ng©n hµng nhng vÉn cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî.  ­ Møc ®é rñi ro thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n cña kh¸ch   hµng do c¸c nguyªn nh©n nªu trªn tõ  40%  ®Õn díi 80% so  víi   tæng   sè   vèn   thùc   hiÖn   cña   dù   ¸n   hoÆc   ph¬ng   ¸n   s¶n  xuÊt, kinh doanh cña kh¸ch hµng.  Sè  tiÒn gi¶m l∙i cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cho  mçi   kh¸ch   hµng   kh«ng   vît   qu¸   50%   sè   l∙i   tiÒn   vay   tÝnh  trªn thêi gian cho vay trong h¹n (kh«ng kÓ  thêi gian gia  h¹n nî). 2. Xo¸ nî (gèc, l∙i). a)  Xo¸ nî  gèc,  l∙i  lµ  viÖc  Ng©n hµng  ChÝnh  s¸ch  x∙  héi kh«ng thu mét phÇn hoÆc toµn bé  nî  gèc, l∙i (nÕu cã)  cña kh¸ch hµng ®ang cßn d nî t¹i Ng©n hµng gÆp rñi ro sau  khi ®∙ tËn thu mäi nguån cã kh¶ n¨ng thanh to¸n; b) §iÒu kiÖn xãa nî: kh¸ch hµng vay vèn bÞ  rñi ro do  c¸c nguyªn nh©n nªu t¹i kho¶n 3 vµ  kho¶n 4 §iÒu 6 Ch¬ng  II Quy chÕ nµy; c) Sè  tiÒn xo¸ nî  (gèc, l∙i) cho kh¸ch hµng b»ng sè  tiÒn kh¸ch hµng cßn ph¶i tr¶ cho Ng©n hµng, sau khi Ng©n  hµng ®∙ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tËn thu.  §i Ò u  8.  Hå s¬ ph¸p lý ®Ó xö lý rñi ro  1. §èi víi miÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay  a)   §¬n   xin   miÔn,   gi¶m   l∙i   tiÒn   vay   cña   kh¸ch   hµng.  Trong   ®¬n  kh¸ch   hµng   nªu   râ   nguyªn   nh©n   g©y   thiÖt  h¹i;   møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n; kh¶ n¨ng tr¶ nî; sè  tiÒn l∙i cßn ph¶i  tr¶  Ng©n  hµng; sè  tiÒn l∙i xin miÔn,  gi¶m l∙i; b) Biªn b¶n x¸c  ®Þnh møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi  s¶n do Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vµ  kh¸ch hµng lËp cã  x¸c nhËn cña c¸ nh©n, tæ chøc cã thÈm quyÒn; c) B¶n sao hîp  ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn hoÆc sæ  tiÕt kiÖm  vay  vèn  (Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi n¬i cho  vay ký sao y); d) Trêng hîp kh¸ch hµng lµ  tæ chøc kinh tÕ  th×  ngoµi   c¸c v¨n b¶n nªu trªn, cÇn cã c¸c giÊy tê sau: ­ Biªn b¶n x¸c ®Þnh møc ®é tæn thÊt, thiÖt h¹i vÒ vèn  vµ  tµi s¶n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt kÌm b¸o c¸o tµi  chÝnh 2 n¨m gÇn nhÊt cña tæ chøc kinh tÕ;
  7. 7 ­   Ph¬ng   ¸n   kh«i   phôc   s¶n   xuÊt   ­   kinh   doanh   cña   tæ  chøc kinh tÕ. 2. §èi víi xo¸ nî a)   Hå   s¬   xo¸   nî   cho   kh¸ch   hµng   ph¶i   ph¶n   ¸nh   râ  nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro kh«ng tr¶ ®îc nî; møc ®é thiÖt  h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n; kh¶ n¨ng tr¶ nî; sè  tiÒn gèc vµ  l∙i ®ang cßn nî Ng©n hµng; sè tiÒn gèc vµ l∙i xin xo¸ nî; b)   Trêng   hîp   kh¸ch   hµng   lµ   c¸   nh©n   vay   vèn   bÞ   mÊt  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, chÕt, bÞ mÊt tÝch hoÆc bÞ coi lµ   chÕt, mÊt tÝch ph¶i cã  giÊy chøng tö  hoÆc giÊy x¸c nhËn  mÊt tÝch cña l∙nh  ®¹o Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng hoÆc cña  c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c; c) Trêng hîp kh¸ch hµng lµ ph¸p nh©n, tæ chøc kinh tÕ   ®∙ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ  ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn hoÆc tuyªn bè cña Toµ ¸n vµ c¸c v¨n b¶n   liªn quan ®Õn viÖc thanh lý tµi s¶n; d) B¶n sao hîp  ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn hoÆc sæ  tiÕt kiÖm vµ vay vèn (Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi n¬i cho  vay ký sao y); ®) C¸c giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã). §i Ò u   9.  ThÈm quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm xö  lý  nî  bÞ  rñi  ro 1. Thñ tíng ChÝnh phñ.  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc miÔn, gi¶m   l∙i, xo¸ nî cho kh¸ch hµng vay vèn tõ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi bÞ rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan x¶y ra trªn diÖn  réng vµ trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ thÈm ®Þnh cña liªn  Bé. 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam:  ­ Phóc tra hå  s¬   ®Ò  nghÞ  miÔn, gi¶m l∙i, xo¸ nî  cho  kh¸ch hµng vay vèn tõ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi bÞ  rñi  ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan x¶y ra trªn diÖn réng ®Ó b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh; ­ KiÓm tra viÖc thùc hiÖn xö lý nî cho kh¸ch hµng vay  vèn t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi bÞ  rñi ro do nguyªn  nh©n kh¸ch quan theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy.  3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ­ Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi xem  xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc xö  lý  nî  cho kh¸ch hµng vay vèn t¹i 
  8. 8 Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   bÞ   rñi   ro   do   nguyªn   nh©n  kh¸ch quan  ®èi víi c¸c trêng hîp cßn l¹i thuéc diÖn  ®¬n  lÎ, côc bé; xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc gia h¹n nî cho kh¸ch  hµng vay vèn t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi bÞ rñi ro do   nguyªn nh©n kh¸ch quan x¶y ra trªn diÖn réng ­ Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ  trong hÖ  thèng Ng©n hµng   ChÝnh s¸ch x∙ héi vµ  kh¸ch hµng lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî bÞ rñi ro theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. ­ Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu  tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   tra   x¸c   nhËn   møc   ®é   rñi   ro   cña   kh¸ch  hµng; x¸c nhËn tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp ph¸p cña hå s¬ ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî  cña kh¸ch hµng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh xö  lý  nî  theo   thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o liªn Bé  phóc tra hå  s¬  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §i Ò u  10.   Tr×nh tù thùc hiÖn xö lý nî bÞ rñi ro 1. Kh¸ch hµng gÆp rñi ro cã  c¸c kho¶n nî   ®Ò  nghÞ  xö  lý   ph¶i   lËp   hå   s¬   theo   quy   ®Þnh   vµ   göi   ®Õn   Ng©n   hµng   ChÝnh s¸ch x∙ héi n¬i vay vèn  ®Ó  Ng©n hµng kiÓm tra tÝnh  hîp ph¸p, hîp lÖ  cña hå  s¬  vµ  tæng hîp tr×nh cÊp cã  thÈm   quyÒn  vµ  göi Chi nh¸nh  Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi cÊp  tØnh.  2.   Chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   cÊp   tØnh  kiÓm tra x¸c nhËn tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp ph¸p cña hå s¬  ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî  cña kh¸ch hµng, tæng hîp vµ  cã   ý  kiÕn  b»ng v¨n b¶n vÒ   ®Ò  nghÞ  xö  lý  rñi ro cña kh¸ch hµng vay  vèn   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   vµ   göi   vÒ   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch x∙ héi kÌm bé hå s¬ xö lý nî cña kh¸ch hµng. 3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm  tra,   tæng   hîp   c¸c   ®Ò   nghÞ   cña   kh¸ch   hµng   vµ   chi   nh¸nh  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Ó  xem xÐt, xö  lý  theo thÈm  quyÒn  ®èi víi trêng hîp rñi ro x¶y ra trªn diÖn  ®¬n lÎ,  côc bé  hoÆc b¸o c¸o liªn Bé  xem xÐt tr×nh Thñ  tíng ChÝnh  phñ  quyÕt  ®Þnh  ®èi víi trêng hîp rñi ro x¶y ra trªn diÖn  réng. 4. C¨n cø quyÕt ®Þnh xö lý nî bÞ rñi ro cña c¬ quan nhµ   níc cã thÈm quyÒn, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi híng dÉn vµ  tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh. §i Ò u  11.  Nguån vèn ®Ó xö lý nî bÞ rñi ro   1. Nguån vèn  ®Ó  xö  lý  nî  cho kh¸ch hµng vay vèn t¹i  Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   bÞ   rñi   ro   do   nguyªn   nh©n  kh¸ch  quan  x¶y ra trªn  diÖn réng do Thñ  tíng ChÝnh  phñ  quyÕt ®Þnh.
  9. 9 2. Nguån vèn  ®Ó  xö  lý  nî  cho kh¸ch hµng vay vèn t¹i  Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   bÞ   rñi   ro   do   nguyªn   nh©n  kh¸ch quan thuéc diÖn  ®¬n lÎ, côc bé   ®îc lÊy tõ  Quü  dù  phßng  rñi  ro tÝn dông  cña  Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch  x∙ héi.  (ViÖc trÝch lËp vµ  sö  dông Quü  dù  phßng rñi ro cña Ng©n  hµng chÝnh s¸ch x∙ héi ®îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n riªng).  Ch¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn  §i Ò u   12.   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp  víi Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Lao ®éng ­  Th¬ng  binh  vµ  X∙ héi,  Thèng   ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam tæ chøc kiÓm tra viÖc  thùc hiÖn cña Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi.  C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Thñ  trëng c¬  quan  trung  ¬ng   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ   tham   gia   ho¹t   ®éng   tÝn  dông  ®èi víi ngêi nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh Quy chÕ nµy.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2