intTypePromotion=1

Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
465
lượt xem
109
download

Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   7 8 3 / 2 0 0 5 / Q § ­ N H N N     n g µ y  3 1   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   K h o ¶ n   6   § i Ò u  1   c ñ a   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   1 2 7 / 2 0 0 5 / Q § ­ N H N N   n g µ y   3 / 2 / 2 0 0 5   c ñ a  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña Quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  sè 1627/2001/Q§­NHNN ngµy 31/12/2001  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam n¨m 2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997; LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   n¨m 2004;   ­ C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m   1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002;   ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt   Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Söa ®æi, bæ sung Kho¶n 6 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh  sè 127/2005/Q§­NHNN ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 2005 cña Thèng ®èc   Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu  cña Quy chÕ  cho vay cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch  hµng ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1627/2001/Q§­NHNN ngµy  31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc nh  sau: “§iÒu 22. C¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî 
  2. 2 1. C¸c tæ chøc tÝn dông tù quyÕt ®Þnh viÖc c¬ cÊu l¹i  thêi h¹n tr¶ nî, trªn c¬  së  kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh  vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vay: a) Kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng kú h¹n nî  gèc vµ/hoÆc l∙i vèn vay trong ph¹m vi thêi h¹n cho vay ®∙  tho¶ thuËn  trong hîp  ®ång  tÝn  dông  vµ  tæ chøc  tÝn  dông  ®¸nh   gi¸   lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî   trong   c¸c   kú   h¹n   tiÕp   theo, th×  tæ chøc tÝn dông xem xÐt  ®iÒu chØnh kú  h¹n tr¶  nî gèc vµ/hoÆc l∙i vèn vay. b)   Kh¸ch   hµng   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   hÕt   nî   gèc   vµ/hoÆc l∙i vèn vay  ®óng thêi h¹n cho vay  ®∙ tho¶ thuËn  trong hîp  ®ång tÝn dông vµ   ®îc tæ chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸  lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî   trong   mét   kho¶ng   thêi   gian   nhÊt  ®Þnh sau thêi h¹n cho vay, th×  tæ chøc tÝn dông xem xÐt  cho gia h¹n nî  víi thêi h¹n phï  hîp víi nguån tr¶ nî  cña   kh¸ch hµng. Toµn bé sè d nî vay gèc cña kh¸ch hµng cã kho¶n nî c¬  cÊu   l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   ®îc   ph©n   lo¹i   vµo   c¸c   nhãm   nî  thÝch hîp theo quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i nî cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam. 2. C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i ban hµnh quy  ®Þnh vÒ  c¬  cÊu   l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam;  viÖc ph©n cÊp,  uû  quyÒn  cho c¸c  chi nh¸nh  cña  m×nh  quyÕt  ®Þnh  viÖc  c¬  cÊu  l¹i  thêi  h¹n  tr¶ nî ph¶i b¶o ®¶m Héi së chÝnh n¾m ®îc kÞp thêi, ®Çy ®ñ  vµ  chÝnh x¸c c¸c kho¶n nî   ®îc c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong  toµn  hÖ  thèng.  C¸c tæ chøc tÝn dông  ph¶i  göi quy  ®Þnh   vÒ   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   cho   Thanh   tra   Ng©n  hµng Nhµ níc ngay sau khi ban hµnh.  3. §èi víi c¸c kho¶n nî  vay  ®îc c¬  cÊu l¹i thêi h¹n  tr¶ nî, c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i b¸o c¸o theo quy  ®Þnh  cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª  ¸p dông ®èi víi tæ chøc tÝn dông.”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau m­ êi l¨m ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ, Vô  trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc  Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng; Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc   (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2