intTypePromotion=1

Quyết định 829/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 829/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 829/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 829/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  C ô c  B u  ®i Ö n  S è  829/2001/Q§­T C B §   T n g µy  2 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc B a n  h µ n h   cíc d Þ c h  vô  th«ng tin  ® é n g  G S M di  T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  u ®i Ön tr B ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy  th¸ng 3  11    n¨m  1996 cña ChÝnh   phñ    vÒ chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  m¸y  tæ  bé  cña  Tæng côc  ®iÖn; Bu  ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/5/1998  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh ViÔn th«ng; ­C¨n  Th«ng   03/1999/TT­   cø  tsè  TCB§  ngµy 11/5/1999 cña    Tæng  côc B­ u ®iÖn  híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  109/1997/N§­   sè  CP ngµy  12/11/1997  cña ChÝnh  phñ  Bu  vÒ  chÝnh  ViÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  26/5/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh  ViÔn th«ng; ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña Tæng  C«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn th«ng ViÖt Nam   i   t¹  C«ng    88/GCTT  v¨n sè  ngµy 12/06/2001  viÖc  vÒ  ®iÒu chØnh gi¶m    cíc®iÖn  tho¹i     ®éng  di GSM; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  Trëng  Kinh  ­KÕ   Vô  Vô  tÕ   ho¹ch. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: nay  ban hµnh  b¶ng    cícth«ng      tindi®éng  M     GS (cã b¶ng    cíc kÌm  theo) §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  th¸ng kÓ    01    11 n¨m 2001  thay thÕ  vµ    QuyÕt ®Þnh  293/2000/Q§­ sè  TCB§ ngµy  th¸ng 03    04  n¨m  2000 cña Tæng côc  Trëng  Tæng  côc  ®iÖn  viÖc  Bu  vÒ  ban  hµnh    cíc dÞch  th«ng      vô  tindi®éng  GSM. §iÒu 3: Ch¸nh V¨n phßng, Vô  ëng  Kinh  ­ KÕ     tr Vô  tÕ    ho¹ch,Thñ  ­   tr ëng    c¸c ®¬n  thuéc Tæng  vÞ    côc  ®iÖn, Tæng  Bu    gi¸m ®èc  Tæng  C«ng    tyBu  chÝnh  ViÔn th«ng ViÖt Nam   Thñ  ëng    vµ  tr c¸c ®¬n   cã  ªnqusan  vÞ  li   chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Tæng   côc  u  B ®iÖn                           C íc th«ng tin di ® é n g  G S M (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  829/2001/Q§­ sè  TCB§  ngµy  th¸ng10  2    n¨m  2001 cña  Tæng  côc  ®iÖn) Bu  I.B¶ng    cíc TT D¹nh  môc    cícphÝ §¬n  tÝnh vÞ  Møc  cíc 1 C íchoµ    m¹ng ®ång/m¸y­ lÇn 772.727 2 C ícthuªbao     ®ång/m¸y­ 136.364 th¸ng 3 C ícth«ng    tin: 3.1 Néi vïng:   ®ång/phót 1.636 3.2 Vïng  cËn: l©n  ­Vïng  ®Õn     1  vïng 3  ngîcl¹   vµ    i ®ång/phót 2.727 ­Vïng  ®Õn     2  vïng 3  ngîcl¹   vµ    i ®ång/phót 2.727 3.3 C¸ch  vïng: ­Vïng  ®Õn     1  vïng 2  ngîcl¹   vµ    i ®ång/phót 3.727 3.4 C ícviÔn    th«ng  quèc  tÕ  C ícnéivïng céng            víicíc viÔn th«ng  quèc  tÕ  II  . C¸c  quy  ®Þnh   thÓ cô  1.C íchoµ      m¹ng ­Thu    mét    lÇn,bao  gåm   simcard c¶  2.C ícthuªbao:       2.1.Thu    theo th¸ng   2.2.Trêng        hîp c¸c kh¸ch hµng      míi®¨ng  sö  ký  dông,hoÆc       xinchÊm     døt hîp ®ång  dông  sö  kh«ng   ®ñ trän th¸ng,cíc thuª bao          cña th¸ng ®ã   îc tÝnh    ®   nh sau: 136.364  ®ång C ícthuªbao      th¸ng               sè                x  ngµy  dông  sö  trong th¸ng   30 ngµy Sè  ngµy  dông  sö  trong th¸ng:   +      §èi víikh¸ch hµng      míi®¨ng  sö  ký  dông: sè    ngµy  dông  sö  trong th¸ng     ® îctÝnh      tõngµy  kh¸ch hµng  hîp ®ång  dông    ký    sö  ®Õn   hÕt th¸ng.
  3. 3 +      §èivíikh¸ch hµng    chÊm       døt hîp ®ång  dông:sè  sö    ngµy  dông  sö  trong  th¸ng tÝnh      tõ ngµy  cña  01  th¸ng ®Õn     hÕt ngµy chÊm       døt hîp ®ång  hiÖu  cã  lùc. 2.3.§èivíi         thuªbao    di®éng  dông  sö  mét chiÒu    thu møc      cícthuªbao    lµ 100.000  ®ång/th¸ng/m¸y­ th¸ng(ch bao    a  gåm   thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng). 3.C ícth«ng      tin: 3.1.C ícth«ng        tinquy ®Þnh  c¸cmôc        ë    3.1,3.2,3.3 trong b¶ng    îc¸p   cíc®     dông cho thuª bao      di ®éng    gäi thuª bao      di ®éng, thuª bao        di ®éng    gäi thuª   bao  ®Þnh  ngîcl¹ . cè  vµ    i 3.2.C¸c    vïng cíc® îcquy        ®Þnh  sau: nh  ­Vïng      1:bao  gåm     c¸ctØnh  MiÒn  B¾c  ®Õn   tØnh  Qu¶ng  B×nh ­ Vïng    3: bao gåm     c¸c tØnh  thµnh: Qu¶ng    TrÞ, Thõa    Thiªn ­ HuÕ,     §µ  N½ng, Qu¶ng  Nam,  Qu¶ng  Ng∙i,B×nh    §Þnh, Phó    Yªn, Kh¸nh    Hoµ,  Gia    Lai, Kon  Tum   §¾c  vµ  L¾c. ­Vïng      2:bao  gåm     c¸ctØnh,thµnh    phè  cßn    l¹ngoµivïng 1,3 i       ­C ícnéivïng ® îctÝnh            cho    c¸ccuéc    gäitrong néibé      vïng. ­ C íc vïng      l©n cËn  îc tÝnh  ®   cho    c¸c cuéc    gäi gi÷a c¸c vïng      l©n cËn    víi nhau:tõvïng 1        sang  vïng 3,tõvïng 2          sang  vïng 3  ngîcl¹ .   vµ    i ­   ícc¸ch vïng ® îctÝnh   C         cho    c¸c cuéc      gäitõ vïng 1    ®Õn  vïng 2  ngîc   vµ    l¹ . i 3.3.§¬n  tÝnh    phót,phÇn      vÞ  cíc:01    lÎcña phót cuèicïng      cña cuéc    gäi ® îc lµm    trßn lµ 01      phót (chÕ      ®é tÝnh    cíc 1+1).Mét    cuéc    gäi cha ®Õn  01  phót® îcthu cíc01          phót. 3.4.C¸c    cuéc          gäitõ c¸c thuªbao th«ng      tindi®éng  quèc    îctÝnh  ®i  tÕ:®   cícb»ng      cícth«ng      tindi®éng    néivïng céng        víi ®iÖn  cíc tho¹i quèc  theo   ®i  tÕ  b¶ng    cícviÔn th«ng quèc  hiÖn  tÕ  hµnh.(1.636 ®ång  cícIDD)     +    3.5.Thu    i     cíct¹ c¸c®iÓm     giao dÞch,®¹ilýBu          ®iÖn   gäicho ®iÖn tho¹i    di ®éng  îctÝnh  thu cíctheo vïng cícmµ     ®   vµ            thuªbao    di®éng ®¨ng ký. 3.6.C ícc¸c cuéc                gäitõ c¸c thuªbao    di®éng GSM     c¸c thuªbao    gäi®i      di ®éng cña    c¸cm¹ng  th«ng      tindi®éng  kh¸cvµ    ngîcl¹ ® îctÝnh  cícth«ng          i nh    tin di®éng    theo c¸cvïng cíc­môc  cña           3  b¶ng cíc. 4.Gi¶m      cíctheo thêigian sö        dông  trongngµy:   4.1.Gi¶m  %       30  cícth«ng      tindi®éng  cho    c¸ccuéc  gäi: +  23    Tõ  giê ngµy h«m   íc®Õn   giê s¸ng  tr   01    ngµy  h«m   sau  cho    c¸c tÊtc¶    ngµy  trong tuÇn,ngµy  vµ      lÔ  chñ  nhËt. +  05    Tõ  giê®Õn   giêhµng  07    ngµy  cho    c¸cngµy  tÊtc¶    trong tuÇn.   4.2.Gi¶m    50%     cícth«ng      tindi®éng cho    c¸ccuéc      gäitõsau  giê ®Õn   01    tr   giêhµng  íc05    ngµy cho    c¸cngµy  tÊtc¶    trongtuÇn.   4.3.C íc gäi ®i        quèc  tõ    tÕ  c¸c thuª bao      di ®éng, ngoµi c¸c quy      ®Þnh  gi¶m    cíc th«ng      tindi®éng  quy  nh  ®Þnh  i môc      t¹   4.1,4.2 nªu trªn,viÖc    gi¶m  cíc®iÖn    tho¹i quèc  ® îc¸p dông   ®i  tÕ      theo c¸cquy      ®Þnh hiÖn hµnh. 5.C¸c    møc    cícquy  ®Þnh    trªn®©y  cha  bao  gåm   thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng.
  4. 4 6. B¶ng      cícth«ng      tindi®éng nµy    ¸p dông thèng  nhÊt cho        c¸c hÖ thèng  th«ng      tindi®éng  thuËtGSM   kü    trong ph¹m      vitoµn  quèc. 7. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    yªu cÇu    c¸c ®¬n  b¸o  vÞ  c¸o kÞp      thêichÝnh thøc  b»ng    v¨n b¶n  Tæng  vÒ  côc  ®iÖn    Bu  ®Ó nghiªncøu    gi¶i  quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2