Quyết định Số: 07/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 07/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GẠO XUẤT KHẨU SANG LIÊN BANG NGA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 07/QĐ-BNN-QLCL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 07/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GẠO XUẤT KHẨU SANG LIÊN BANG NGA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Căn cứ Biên bản hội đàm về việc kiểm tra, giám sát an toàn và chất lượng ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc trong quá trình xuất nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật giữa Việt Nam và Liên bang Nga; Xét năng lực của các đơn vị đăng ký tham gia vào hoạt động chứng nhận gạo xuất khẩu sang Liên bang Nga; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chỉ định các tổ chức chứng nhận được phép chứng nhận chất lượng gạo xuất khẩu sang Liên bang Nga (Danh sách các tổ chức chứng nhận kèm theo). Điều 2. Các tổ chức chứng nhận nêu tại Điều 1 thực hiện việc phân tích mẫu, gửi mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn, chất lượng gạo tại các phòng kiểm nghiệm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định phân tích các chỉ tiêu an toàn chất lượng gạo xuất khẩu sang Liên bang Nga.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn chỉ định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Điều 4. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Cục Trồng trọt, Cục BVTV, Cục Chế biến thương mại NLTS và nghề muối; Lương Lê Phương - Website Bộ NN-PTNT; - Lưu: VT, QLCL. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI GẠO XUẤT KHẨU SANG LIÊN BANG NGA (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BNN-QLCL ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Đơn vị được chỉ định Địa chỉ 1 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo 49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh lường chất lượng 3 2 Công ty Cổ phần Giám định và 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, khử trùng FCC Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 3 Chi nhánh Công ty cổ phần Giám 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, định Vinacontrol TP.HCM Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 4 Công ty Giám định TNHH Tòa nhà E Town EW, 364 Cộng Hòa, Intertek Việt Nam Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 2
  3. 5 Công ty TNHH Giám định Lạc 695 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Việt Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 6 Công ty TNHH Bureau Veritas Tầng 4, Etown1, 364 Cộng Hòa, Quận Việt Nam Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 7 Công ty Cổ phần Giám định Lửa Số 33, đường 11, Khu dân cư Him Lam, Việt Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 3
Đồng bộ tài khoản