Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1774/2021/QĐ-TTg

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1774/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1774/2021/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1774/QĐ­TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN “TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG  PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI” SỬ DỤNG ODA KHÔNG  HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm  2019; Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ­CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ  trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6257/BKHĐT­KTĐN ngày  17 tháng 9 năm 2021, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt  động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản với  các nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên Phi dự án: Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải. 2. Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải. 3. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản. 4. Mục tiêu của Phi dự án: ­ Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn  trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. ­ Mục tiêu cụ thể: Trang bị cho lực lượng cứu nạn hàng hải của Bộ Giao thông vận tải những  trang thiết bị có khả năng ứng dụng hiệu quả vào công tác tìm kiếm cứu nạn trên mặt biển và  dưới mặt biển. 5. Tổng vốn dự kiến: 496,800 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 105.342 triệu đồng. 6. Danh mục trang thiết bị dự kiến tiếp nhận có 05 ô tô 15 chỗ và các trang thiết bị gồm xuồng  cứu nạn, ống nhòm, hệ thống Sonar quét sườn.
  2. Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: ­ Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án của Thủ tướng Chính phủ, quyết  định phê duyệt Văn kiện Phi dự án và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để gửi công hàm  tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị xem xét viện trợ. ­ Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và các tài sản công khác cho đơn vị được giao  trực tiếp quản lý, sử dụng các loại tài sản này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và  Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG ­ Như Điều 3; ­ TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành; ­ VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Cao Lục; các Vụ: CN, KTTH, TH; ­ Lưu: VT, QHQT (2). HQ. Phạm Bình Minh  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2