intTypePromotion=3

Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 183/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 183/2000/QĐ/BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 V BAN HÀNH M C THU L PHÍ C P GI Y CH NG NH N XU T KH U VÀ CH NG NH N XU T X M U A S N PH M GI Y DÉP B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c Công văn s 707/CP-QHQT ngày 12/7/1999 c a Chính ph v vi c phê duy t k t qu đàm phán ti p c n th trư ng v i EU; Sau khi có ý ki n c a B Thương m i (Công văn s 4575 TM/TCKT ngày 13/10/2000) và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu , QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành m c thu l phí c p gi y ch ng nh n xu t kh u (E/C) và gi y ch ng nh n xu t x (C/O) m u A đ i v i s n ph m gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU như sau: 1. L phí c p gi y ch ng nh n xu t kh u (E/C): 10.000 đ ng/gi y. 2. L phí c p gi y ch ng nh n xu t x m u A(C/O form A): 40.000 đ ng/gi y. 3. C p l i gi y ch ng nh n: 10.000 đ ng/l n/gi y. Đi u 2: Đ i tư ng n p l phí theo m c thu quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này là t ch c, cá nhân s n xu t, gia công, kinh doanh m t hàng gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU khi đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c p gi y ch ng nh n xu t kh u và gi y ch ng nh n xu t x m u A đ i v i s n ph m gi y dép theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3: Cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n xu t kh u và gi y ch ng nh n xu t x m u A đ i v i s n ph m gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU có nhi m v t ch c thu l phí theo quy đ nh t i Quy t đ nh này đư c trích 10% (mư i ph n trăm) t ng s ti n l phí thu đư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c đ chi phí cho vi c
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t ch c thu l phí theo quy đ nh c a B Tài chính; S còn l i (90%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. Đi u 4: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các quy đ nh v thu, n p và qu n lý l phí c p gi y ch ng nh n xu t kh u và gi y ch ng nh n xu t x m u A đ i v i s n ph m gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU trái v i Quy t đ nh này. Đi u 5: Các t ch c thu c đ i tư ng ph i n p l phí c p gi y ch ng nh n xu t kh u và gi y ch ng nh n xu t x m u A đ i v i s n ph m gi y dép xu t kh u sang th trư ng EU, các đơn v thu l phí thu c B Thương m i và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản