intTypePromotion=3

Quyết định số 1939/QD-TTg năm 2017

Chia sẻ: Dao Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
18
lượt xem
0
download

Quyết định số 1939/QD-TTg năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1939/QD-TTg năm 2017 về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1939/QD-TTg năm 2017

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1939/QĐ­TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC  ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9605/BNN­TY ngày 16  tháng 11 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15889/BTC­TCDT ngày 23 tháng 11  năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắc xin, hóa chất sát  trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh, cụ thể: ­ Tỉnh Quảng Trị: 17.050 liều vắc xin lở mồm long móng (LMLM) 2 type (0,A); 5.000 lít hóa  chất sát trùng Benkocid và 60 tấn hóa chất Chlorine 65% min. ­ Tỉnh Thừa Thiên Huế: 10.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O,A) và 10.000 lít hóa chất sát trùng  Benkocid. ­ Thành phố Đà Nẵng: 10.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O,A); 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn;  5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. ­ Tỉnh Quảng Ngãi: 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O,A); 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn;  10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. ­ Tỉnh Phú Yên: 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O,A); 20.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 15.000  lít hóa chất sát trùng Benkocid và 50 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. ­ Tỉnh Khánh Hòa: 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất  nêu trên theo đúng quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này./.   KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG ­ Như Điều 3; ­ Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,  ­ VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ  Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT; ­ Lưu: VT, KTTH (3). Vương Đình Huệ  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản