Quyết định số 2148/2005/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 2148/2005/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2148/2005/QĐ-TCHQ về việc Ban hành “Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại” do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2148/2005/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2148/2005/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI” TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 24 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định 1951/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành “Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại”. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như điều 3; - Bộ Tài chính (để báo cáo); - Lưu VP.
  2. Vũ Ngọc Anh
Đồng bộ tài khoản