intTypePromotion=1

Quyết định số 645/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
2
download

Quyết định số 645/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 645/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 645/QĐ-UBND Pleiku, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TIN HỌC ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 (ĐỀ ÁN 112) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 - 2005; Căn cứ Quyết định số 29/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban điều hành Đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 - 2005; Thực hiên ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112 tại các Công văn số 4294/VPCP-CN ngày 03 tháng 8 năm 2007, công văn số 5648/VPCP-CN ngày 05 tháng 10 năm 2007; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển giao kết quả Đề án 112 tại Tờ trình số 640/TTr-TTTH ngày 01 tháng 11 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Văn phòng UBND tỉnh chuyển giao toàn bộ hồ sơ đã đầu tư mua sắm hạ tầng kỹ thuật tin học (phần cứng và phần mềm) từ nguồn kinh phí của Đề án 112 đã được cấp phát trong giai đoạn 2001 - 2005 (thực tế thực hiện đến 2007) về sở Bưu chính Viễn thông tiếp tục quản lý. Hồ sơ phải đầy đủ và chứng minh được tất cả các loại thiết bị và phần mềm đã trang bị đến từng đơn vị thụ hưởng là các Sở, ban ngành và các địa phương trong cả giai đoạn 2001 - 2005. Điều 2. Sở Bưu chính Viễn thông tiếp tục theo dõi và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm của Đề án 112 đã được thực hiện. Các Sở, ban ngành và các địa phương đã được thụ hưởng các sản phẩm của Đề án 112 trong cả giai đoạn 2001 - 2005 có trách nhiệm báo cáo các hoạt động liên quan đến Đề án 112 về Sở Bưu chính Viễn thông khi có yêu cầu.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Điều hành Đề án 112 của tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành , Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: -TT Tỉnh uỷ (b/c); -VP Chính phủ (b/c); -CT & các PCT.UBND tỉnh; -Như điều 3; -Lưu L/đ VP,VT, TH-TTTH-CN. Lê Việt Hường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2