intTypePromotion=1

Quyết định Số: 668/QĐ-BTC

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 668/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 Số: 668/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2010 ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 668/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 668/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2010 ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá; Căn cứ đề nghị của các tổ chức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố danh sách bổ sung các tổ chức tư vấn định giá đăng ký năm 2010 được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Giám đốc các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, Giám đốc các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành Trần Xuân Hà phố trực thuộc TW; - Các Tổng công ty Nhà nước; - Các tổ chức tư vấn định giá;
  2. - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC; - Lưu: VT, Vụ TCNH. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2010 ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 1. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); 2. Công ty cổ phần chứng khoán Vincom (VSC); 3. Công ty cổ phần chứng khoán BETA; 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT (AAT SERVICES CO., LTD); 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán quốc tế Unistars (UNISTARS CO., LTD); 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AAFC CO., LTD); 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN CO., LTD); 8. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kiểm toán S&S (S&S CO., LTD); 9. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn Thủ đô (CACC Co., Ltd); 10. Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính bưu điện (PTFV., JSC); 11. Công ty cổ phần thẩm định giá Avalue Việt Nam (AVALUE VIETNAM., JSC); 12. Công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá dầu khí PIV (PIV., JSC)./. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản