Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 75/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 50/2008/Q -BTC NGÀY 11/7/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ (C/O) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 19/2006/N -CP ngày 20/02/2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t Lu t Thương m i v xu t x hàng hoá; Sau khi có ý ki n c a B Công thương t i Công văn s 7586/BCT-XNK ngày 27/8/2008 và Công văn s 7977/BCT-XNK ngày 09/9/2008; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 50/2008/Q -BTC ngày 11/7/2008 c a B trư ng B tài chính quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) (sau ây g i là Quy t nh s 50/2008/Q -BTC), như sau: 1. S a i, b sung i u 1 Quy t nh s 50/2008/Q -BTC như sau: “ i u 1. Ban hành m c thu phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) (các M u A, D, E, S, AK, gi y ch ng nh n quy trình Kimberley và các lo i C/O khác) i v i các s n phNm xu t khNu như sau: 1. C p m i Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O): 50.000 ng/gi y; 2. C p l i Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) là: 10.000 ng/gi y”. 2. S a i, b sung i u 3 Quy t nh s 50/2008/Q -BTC như sau:
  2. “ i u 3. Phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: a) Trư ng h p B Công thương tr c ti p c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O): B Công thương là cơ quan thu phí, ư c trích 60% (sáu mươi ph n trăm) ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c t ch c c p gi y ch ng nh n và thu phí theo ch quy nh; n p vào ngân sách nhà nư c 40% (b n mươi ph n trăm) s ti n phí thu ư c theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. b) Trư ng h p B Công thương u quy n cho Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam và các t ch c khác c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O): T ch c ư c B Công thương u quy n là ơn v thu phí, ư c s d ng toàn b (100%) ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c t ch c c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) và thu phí theo ch quy nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI) - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho B c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch (B Tài chính); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (3).
Đồng bộ tài khoản