intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số: 846/QĐ -BTP

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

51
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 846/QĐ -BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”; căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dùng thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 846/QĐ -BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 846/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”.
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3 (để thực hiện); THỨ TRƯỞNG - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; - Bộ trưởng (để báo cáo); (Đã ký) - Các Thứ trưởng (để biết); - Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); - Lưu: VT,Vụ TĐKT. Nguyễn Thúy Hiền
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2