intTypePromotion=1

Quyết định số 931/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 931/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH HỘI ĐÔNG THÀNH CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU VĨNH HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 931/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012 Số: 931/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH HỘI ĐÔNG THÀNH CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU VĨNH HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 2; - Lãnh đạo Bộ; - UBND tỉnh An Giang; - Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế tỉnh An Giang; - Lưu: VT, Vụ TCCB . Nguyễn Công Nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản