intTypePromotion=3

Quyết định số 935/QĐ-TTg/2016

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
13
lượt xem
0
download

Quyết định số 935/QĐ-TTg/2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 935/QĐ-TTg/2016 về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 935/QĐ-TTg/2016

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 935/QĐ­TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH:  QUẢNG TRỊ, BẾN TRE THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3556/BNN­TY ngày 06  tháng 5 năm 2016, số 3554/BNN­TY ngày 06 tháng 5 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn  bản số 6898/BTC­TCDT ngày 20 tháng 5 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc  gia 5.000 lít hóa chất sát trùng Han­Iodine và 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco­Iodine cho tỉnh  Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh tai xanh và 35 tấn hóa chất Chlorine 65% min cho tỉnh  Bến Tre để phòng chống dịch bệnh thủy sản. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Bến Tre tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu  trên theo đúng quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định  này./   KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG ­ Như Điều 3; ­ Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ, ­ VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các  Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT; ­ Lưu: VT, KTTH (3). Vương Đình Huệ  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản