Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Đào Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
7
lượt xem
1
download

Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL về việc thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục "điện ảnh". Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL

BQ VAN HOA, TI{E THAO VA DU LICH<br /> <br /> St:<br /> <br /> 9E<br /> <br /> ceNG HoA x,l ngr cHU Ncuilvr$r NAM<br /> DQc lpp - Tg do - HSnh phrlc<br /> <br /> ieD-BVHTTDL<br /> Hd<br /> <br /> I{)i, ngdy<br /> <br /> rhdng<br /> <br /> 5<br /> <br /> ndm 2016<br /> <br /> QUYET DINH<br /> VdviQc thqc hiQn ph6p tli6n quy phSm ph6p lugt<br /> tI6 muc ttDi6n inhtt<br /> <br /> BQ TRTIONG BQ VAN IIOA, THE TIIAO VA DU LICH<br /> Cdn cri Nghi dinh sd 76120I3ND-CP<br /> <br /> ngiy<br /> <br /> 16 thang<br /> <br /> 7 ndm2013 cua Chinh<br /> <br /> phu quy dinh chric ndng, nhiem ,ru, quy6n h4n vir co c6.t t6 chric cua 89 Vdn<br /> ho6, Th6 thao vir Du lich;<br /> <br /> C[n cri Quyt5t dinh sd }7 IQD-BVHTTDL ngAry 2l thhng0l ndm 2016 oiua<br /> 86 trucmg BO Vdn h6a, Th6 thao vd Du lfch ban henh K6 hoach ph5p di€n hp<br /> <br /> .vn<br /> tnam<br /> e<br /> <br /> .,4<br /> <br /> th6ng quy ph4m ph6p luAt ctra 86 Vdn h6a, Th€ thao vir Du lich ndm2016;<br /> <br /> atVi<br /> .Lu<br /> <br /> X6t dA nghi cua Vu trucrng Vu Ph6p ch6,<br /> <br /> ww<br /> w<br /> <br /> QTIYET DINH:<br /> <br /> Didu 1. Giao Vp Ph6p ch6 ph6i<br /> <br /> hgrp vcri Cuc<br /> <br /> Di€n enh tO chric tri6n khai<br /> <br /> thuc hi€n ph6p cli6n quy pham ph6p 1u9t dA muc "DiQn 6nh".<br /> <br /> Dii)u 2. Kinh phi tO chric thuc hiQn phSp di'5n duoc lay tu ngan s6ch cria B6<br /> Vdn h6a, Th6 thao<br /> <br /> vi Du lich.<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> Eidu 3. Ch6nh Vdn phdng B0, Vu truong VU Ph6p ch5, Vp truong Vu Kti ho4ch<br /> tdi chinh, Cuc truong Cpc Dign anh vd c6c don vi c6 li6n quan chi.u ffich nhiqm thi<br /> hdnh Qoy6t dythniry.l.tt z<br /> Noi nhfn:<br /> <br /> tsT.BQ<br /> <br /> - Nhu Di€u 3;<br /> <br /> rRuor{c<br /> <br /> - Bd trucrng @e bao cdo);<br /> - Thft tru&ng Huj,nh Vinh Ai;<br /> - Luu: VT, PC,<br /> <br /> HH(I5).<br /> <br /> Iluj'nh Vinh Ai<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản