Quyết định số 950/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Đào Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
3
lượt xem
0
download

Quyết định số 950/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 950/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch pháp điển đề mục "điện ảnh". Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 950/QĐ-BVHTTDL

BQ VAN HOA, TI{E THAo VA DU LICH<br /> <br /> ceNG HoA xA ner cHU NcnilvrpT NAM<br /> DQc lQp - Tu do - Hpnh phfc<br /> <br /> s6,9@ /eD-BVHTTDL<br /> <br /> Hd N|i, ngdy)6 thangJ ndm 2016<br /> <br /> QTIYET DINH<br /> Ban hhnh K6 ho4ch ph6p tli6n<br /> tI6 muc "Di6n ilnh"<br /> <br /> BQ TRIIOI{G BQ VAN TIOA, THE THAO VA DU LICH<br /> Cdn cri Nghi dinh s6 7 6l20l3ND-CP ngdy 16 thdng 7 ndm 2013 cria Chinh<br /> <br /> phu quy dinh chric ndng, nhiQm ,.u, quyAn hpn vir co c6u tO chric cua B0 Vdn<br /> ho6, Thti thao vd Du lich;<br /> Cdn cir Quy6t dinh s6 2741QD-BVHTTDL ngdy<br /> <br /> 2I<br /> <br /> thSng 01 ndm 2016 c:iua<br /> <br /> B0 truong B9 Vdn h6a, Th6 thao vd Du lich ban henh K6 hoach phdp di6n hq<br /> ., i.<br /> th6ng quy ph4m phSp ludt ctra B0 Vdn h6a, Th6 thao vd Du lich ndm 2016;<br /> <br /> .vn<br /> tnam J<br /> e '/6<br /> <br /> atVi<br /> .Lu<br /> <br /> Cdn cir Quy€t dinh<br /> <br /> sO<br /> <br /> 919 /QD-BVHTTDL<br /> <br /> ngiLy<br /> <br /> th6ng<br /> <br /> ndm 2016<br /> <br /> cua BQ trucmg BQ Vdn h6a, Th6 thao vir Du lich vA vigc thUc hiqn ph6p di6n quy<br /> <br /> ww<br /> w<br /> <br /> pham ph6p luflt d6 mpc "Di6n 6nh";<br /> <br /> X6t dA nghi cria Vp truong Vu Ph6p ch6,<br /> <br /> QIITET D[rlH:<br /> Diiiu 1. Ban hanh kdm theo Quytit ttinh ndy Kti hoach ph6p di6n quy pham<br /> phSp ' ^,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản