intTypePromotion=3

Quyết định Số: 979/QĐ-BTP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 979/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Số: 979/QĐ-BTP VỀ VIỆC PHÊ DUYẾT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 979/QĐ-BTP

 1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 979/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYẾT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế; Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của ngành Tư pháp; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC - Như Điều 3 - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Lưu: VT, Vụ PLQT (Ch). Hoàng Thế Liên KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010
 2. CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích Bản kế hoạch công tác này được xây dựng với mục đích cụ thể hóa nhiệm vụ của Vụ Pháp luật quốc tế ghi trong Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến Vụ Pháp luật quốc tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại Nghị Quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị Quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Bản kế hoạch công tác này là cơ cở cho việc điều hành và đánh giá hoạt động của Vụ Pháp luật quốc tế năm 2010. 2. Yêu cầu Kế hoạch công tác năm 2010 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp luật quốc tế quy định tại Quyết định số 809/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chương trình công tác của ngành tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến Vụ Pháp luật quốc tế. Kế hoạch công tác năm 2010 phải nhằm thực hiện Mục đích đã nêu tại Điểm 1 nói trên, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng của Vụ, trong đó có tính đến việc huy động sự sáng tạo, tính chủ động và tinh thần phối hợp của các Phòng và từng Công chức trong Vụ cũng như sự phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp. II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VỤ PLQT NĂM 2010 1 Công tác xây dựng pháp luật Các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng pháp luật của Vụ Pháp luật quốc tế năm 2010 bao gồm: - Nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO); - Tiếp tục theo dõi, tham gia vào việc hoàn chỉnh một số dự án luật, pháp lệnh mà Vụ được phân công chủ trì thẩm định như Dự án Luật Bưu chính, Dự án Luật Biển Việt Nam, Dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, của người nước ngoài tại Việt nam, Dự án Pháp lệnh Bắt giữ tàu bay, các Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành biểu thuế tài nguyên, biểu thuế xuất khẩu theo danh mục
 3. nhóm hàng chịu thuế, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi... Tham gia việc chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh mà Vụ được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định…; - Thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng việc thẩm định, góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Lãnh đạo Bộ; - Thực hiện việc góp ý, thẩm định đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các dự thảo điều ước quốc tế; - Thực hiện cấp ý kiến pháp lý cho các hiệp định vay với danh nghĩa của Nhà nước, Chính phủ hoặc các hợp đồng vay của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh; - Góp ý đối với các hợp đồng dầu khí, hợp đồng BOT, BT về các công trình quan trọng của nền kinh tế quốc dân. 2. Công tác nhân quyền Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nhân quyền của Vụ pháp luật quốc tế năm 2010 bao gồm: - Tham gia các hoạt động của cơ quan liên Chính phủ về nhân quyền ASEAN; - Tham gia Đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với EU, Ôxtrâylia, Nauy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ; và các đối tác khác theo phân công; - Tham gia chuẩn bị báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về chống phân biệt chủng tộc; Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về các quyền kinh tế - văn hóa và xã hội và các báo cáo quốc gia khác; - Tham gia phối hợp với Văn phòng 33 xây dựng Kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng đến năm 2020; - Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền chuẩn bị Kháng thư của Chính phủ về tình hình nhân quyền Việt Nam; - Tham gia công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền. 3. Công tác hội nhập quốc tế Trọng tâm công tác hội nhập quốc tế năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế bao gồm: - Tiếp tục chủ trì hoàn thiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo cam kết WTO ở các Bộ, ngành trung ương và triển khai giai đoạn 2 ở Ủy ban nhân dân các tỉnh; - Thực hiện Dự án "Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm thực thi các cam kết của Việt Nam với WTO"; - Nghiên cứu xây dựng Đề án Khởi động việc rà soát pháp luật trong nước theo yêu cầu của hội nhập ASEAN;
 4. - Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện Hiến chương ASEAN; - Tham gia đàm phán trong khuôn khổ vòng Doha, hoạt động theo quy định về ASEAN, APEC, WTO, đàm phán các hiệp định phục vụ hội nhập quốc tế; - Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về vai trò của Bộ Tư pháp trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. 4. Các công tác khác - Nghiên cứu xây dựng việc áp dụng trực tiếp và nội luật hóa các quy định của Công ước quốc tế về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hóa tài chính; - Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về phòng chống tham nhũng nhằm kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam; - Tổ chức thực hiện 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về Công ước chống tham nhũng và minh bạch hóa tài chính ASEAN, APEC, WTO; - Tổ chức thực hiện hai lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, đặc biệt là vụ Trịnh Vĩnh Bình, VTV, vụ Tôm (WTO), vụ Giày da và các vụ kiện cụ thể khác; - Tham gia giải quyết các tranh chấp về đầu tư, thương mại, kinh tế có yếu tố nước ngoài; - Tham gia đàm phán các hợp đồng BOT, BTO, BT điện và về các công trình quan trọng của Nhà nước; - Tham gia đàm phán các hiệp định vay vốn ODA của WB và ADB và các hiệp định, thỏa thuận, hợp đồng quốc tế; - Triển khai Đề án nghiên cứu khả năng tham gia các Công ước Lahay về tư pháp quốc tế. III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Nhanh chóng đưa hoạt động của Vụ theo Quy chế hoạt động các Phòng đã được xác định trong Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp luật quốc tế và Quy chế của Vụ; triển khai tốt sự phối hợp giữa các Phòng, chuyên viên theo cơ chế mới, từng bước triển khai chuyên môn hóa cán bộ theo lĩnh vực chuyên ngành, hình thành chuyên gia chủ chốt và nhóm chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực cụ thể của pháp luật quốc tế. 2. Nâng cao chất lượng công tác thông qua hoạt động nghiên cứu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ bằng cách cử công chức theo học các khóa học chuyên ngành ngắn hạn và dài hạn, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ thông qua sự hướng dẫn của công chức công tác lâu
 5. năm có nhiều kinh nghiệm đối với công chức mới vào nghề, tăng cường việc trao đổi thảo luận công việc trong nhóm, Phòng.
 6. BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế) Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Hoàng Phước Hiệp Các phòng Xây dựng Quy hạch cán bộ - Quy Quý I, 1 Phòng TH khác trong hoạch lãnh đạo Vụ Nguyễn Thị Chính II/2010 Vụ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán Hoa Hữu Long Các Phòng 2 bộ và đào tạo cán bộ trẻ mới tuyển Phòng TH khác trong Quý II/2010 dụng Nguyễn Thị Chính Vụ Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh dự án Hoàng Phước Hiệp Phòng CPQT và Nhân 3 Luật Biển Việt Nam Phòng TH Quý I và II Đặng Trung Hà quyền Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh dự Hoa Hữu Long Phòng CPQT và Nhân 4 thảo Pháp lệnh bắt giữ tàu bay Phòng TH Quý I và II Đặng Trung Hà quyền Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh Dự Hoa Hữu Long 5 án Luật Bưu chính Phòng TH Phòng TPQT Quý I và II Nguyễn Thị Chính Tham gia xây dựng Nghị định Hoa Hữu Long 6 hướng dẫn thi hành Luật viễn thông Phòng TH Phòng TPQT Cả năm Nguyễn Thị Chính Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh Dự án Hoàng Phước Hiệp 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú Hoa Hữu Long Phòng TH Phòng CPQT Quý I, II của người nước ngoài tại Việt Nam Nguyễn Thị Chính
 7. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Đặng Trung Hà Hoàng Phước Hiệp Hoa Hữu Long Góp ý, thẩm định văn bản quy phạm - Nguyễn Thị Chính 8 pháp luật, điều ước quốc tế theo sự Cả bốn phòng Cả năm phân công của Lãnh đạo Vụ - Đặng Trung Hà - Phạm Hồ Hương - Nguyễn Văn Tuấn Chuẩn bị ý kiến pháp lý cho các Hiệp định vay của Nhà nước hoặc Hoàng Phước Hiệp Chính phủ và Hợp đồng vay của 9 -Nguyễn Thị Chính Phòng TH, PTPQT Phòng TPQT Cả năm doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh và theo yêu cầu của các cơ - Nguyễn Văn Tuấn quan Chuẩn bị ý kiến pháp lý về các vấn Hoàng Phước Hiệp 10 đề xử lý nợ nước ngoài Phòng TH Phòng TPQT Nguyễn Thị Chính Góp ý các Quy hoạch, Đề án, phát triển kinh tế, xã hội vùng, ngành, Hoàng Phước Hiệp Phòng KTQT các Dự án đối với các dự án đầu tư 11 Hoa Hữu Long Phòng TH và HN, Cả năm các công trình trọng điểm của đất Nguyễn Thị Chính Phòng TPQT nước, các dự án đầu tư ra nước ngoài và các hợp đồng thương mại 12 Góp ý đối với các hợp đồng dầu Hoàng Phước Hiệp Phòng TH , PTPQT Các phòng Cả năm khí, Các hợp đồng thương mại và khác thuộc 7
 8. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành đầu tư mà một bên ký kết là Chính - Nguyễn Thị Chính - Vụ phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh , Nguyễn Văn Tuấn trong đó bao gồm cả các hợp đồng BOT, BT Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý đối với các tranh chấp về đầu tư, Hoàng Phước Hiệp Phòng 13 thương mại, kinh tế có yếu tố nước Phòng KTQT và HN TPQT; Cả năm ngoài, các tranh chấp của Việt Nam Phạm Hồ Hương Phòng TH trong WTO Tham gia các hoạt động của Cơ quan liên Chính phủ về nhân quyền ASEAN: * Xây dựng kế hoạch hoạt động Hoàng Phước Hiệp được ban hành; Đặng Trung Hà Phòng CPQT và Nhân Phòng KTQT 14 * Xây dựng Báo cáo về phương án Cả năm Trần Anh Tuấn quyền và HN đàm phán, xử lý các vấn đề nhân quyền trong ASEAN; Phạm Hồ Hương * Tập hợp và dịch ra tiếng Việt đầy đủ các văn kiện của ASEAN về nhân quyền. Tham gia Đối thoại nhân quyền Hoàng Phước Hiệp giữa Việt Nam với EU, Ôxtrâylia, Phòng CPQT và Nhân 15 Hoa Hữu Long Phòng TH Cả năm Nauy, Thuỵ Điển, Thuỵ sĩ, Hoa Kỳ quyền và các đối tác khác Đặng Trung Hà 8
 9. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Tham gia chuẩn bị Báo cáo quốc Hoàng Phước Hiệp gia thực hiện Công ước về chống Phòng CPQT và Nhân 16 Hoa Hữu Long Phòng TH Cả năm phân biệt chủng tộc quyền Đặng Trung Hà Tham gia chuẩn bị Báo cáo quốc Hoàng Phước Hiệp gia thực hiện Công ước về các Phòng CPQT và Nhân 17 Hoa Hữu Long Phòng TH Quý I quyền kinh tế - văn hoá và xã hội quyền Đặng Trung Hà Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Hoa Hữu Long Phòng CPQT và Nhân 18 Phòng TH Quý II chuẩn bị Kháng thư về tình hình Đặng Trung Hà quyền nhân quyền Việt Nam Tham gia phối hợp với Văn phòng 33 xây dựng Kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học Hoa Hữu Long Phòng CPQT và Nhân 19 Phòng TH Quý II, III do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Đặng Trung Hà quyền Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng đến năm 2020 Các phòng khác trong - Tiếp tục nghiên cứu về khả năng Hoa Hữu Long Phòng CPQT và Nhân Vụ; Vụ 20 PLHS-HC; Quý III, IV tham gia Tòa án quốc tế về hình sự; Đặng Trung Hà quyền Vụ HTQT, các Bộ ngành khác có liên 9
 10. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành quan Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Các phòng Tổ công tác liên Vụ về nhân quyền khác trong Hoa Hữu Long Phòng CPQT và Nhân Vụ; các đơn 21 Quý II, III Đặng Trung Hà quyền vị có liên quan trong Bộ Các phòng khác trong Nghiên cứu xây dựng việc áp dụng Vụ; Vụ trực tiếp và nội luật hóa các quy Hoàng Phước Hiệp Phòng CPQT và Nhân PLHS-HC, định của Công ước quốc tế về quyền theo Quyết định Quý II, III 22 Hoa Hữu Long Thanh tra Bộ, chống tham nhũng và các quy định số 833/QĐ-BTP ngày và IV Đặng Trung Hà Thanh tra của ASEAN, APEC, WTO về minh 08/3/2010, Mục 11, 12 CP; các Bộ, bạch hóa tài chính. ngành liên quan Các phòng khác trong Vụ; Vụ Nghiên cứu pháp luật nước ngoài Phòng CPQT và Nhân Hoa Hữu Long PLHS-HC, về phòng chống tham nhũng nhằm quyền theo Quyết định Quý II, III, 23 Thanh tra Bộ, kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật Đặng Trung Hà số 833/QĐ-BTP ngày IV Thanh tra Việt Nam về nội dung này. 08/3/2010, Mục 11, 12 CP; các Bộ, ngành liên quan 10
 11. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Các phòng khác trong Hoàng Phước Hiệp Vụ, VP Bộ, Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng CPQT và Nhân Vụ HTQT, về Công ước chống tham nhũng và Hoa Hữu Long quyền theo Quyết định 24 Thanh tra Bộ, Quý III, IV minh bạch hóa tài chính ASEAN, Đặng Trung Hà số 824/QĐ-BTP ngày Thanh tra CP APEC, WTO 05/3/2010, Mục 19. Phạm Hồ Hương và CQ đại diện BTP tại Tp. HCM Phòng TH, Hoàng Phước Hiệp VP Bộ, CQ Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức đại diện BTP về pháp luật thương mại quốc tế và Trần Anh Tuấn Phòng KTQT và Hội 25 tại TP.HCM; Quý II, III giải quyết tranh chấp trong thương Phạm Hồ Hương nhập QT các Bộ, mại quốc tế Nguyễn Văn Tuấn Ngành liên quan Phòng TH, các phòng Hoàng Phước Hiệp khác, VP Bộ, Xây dựng Nghị quyết UBTVQH về Trần Anh Tuấn Các Vụ Phòng KTQT và Hội Quý II,III, 26 áp dụng trực tiếp các cam kết của PLDS-KT, Phạm Hồ Hương nhập QT IV Việt Nam với WTO Vụ CVĐC và Nguyễn Văn Tuấn các Bộ, ngành liên quan 11
 12. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Phòng TH; Hoàn thiện việc rà soát các Hoàng Phước Hiệp Phòng KTQT và Hội Các Bộ, VBQPPL theo các cam kết WTO ở Trần Anh Tuấn nhập QT (thực hiện theo ngành địa 27 các Bộ, ngành trung ương và triển Quyết định số 833/QĐ- phương có Cả năm khai giai đoạn 2 ở các UBND cấp Phạm Hồ Hương BTP ngày 8/3/2010 của liên quan, Tổ tỉnh. Nguyễn Văn Tuấn Bộ trưởng, Mục 9). rà soát liên Vụ Phòng TH; Hoàng Phước Hiệp Phòng KTQT và Hội Vụ HTQT, Nghiên cứu xây dựng kế hoạch khởi Hoa Hữu Long nhập QT (thực hiện theo Tổ rà soát động rà soát hệ thống pháp luật 28 Quyết định số 833/QĐ- liên Vụ, Các Cả năm trong nước theo yêu cầu của hội Trần Anh Tuấn BTP ngày 8/3/2010 của Bộ, ngành nhập ASEAN Phạm Hồ Hương Bộ trưởng, Mục 10). địa phương có liên quan Hoàng Phước Hiệp Phòng TH; Phòng KTQT và Hội Vụ HTQT Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Trần Anh Tuấn nhập QT, (thực hiện theo Các Bộ, 29 khuôn khổ pháp lý thực hiện Hiến Quyết định số 833/QĐ- Cả năm Phạm Hồ Hương ngành, địa chương ASEAN BTP ngày 8/3/2010 của phương có Nguyễn Văn Tuấn Bộ trưởng, Mục 80). liên quan. Hoàng Phước Hiệp Phòng TH, Tham gia đàm phán trong khuôn Phòng KTQT và Hội Vụ HTQT, 30 khổ vòng Doha, đàm phán các Hiệp Phạm Hồ Hương Cả năm nhập QT Vụ TCCB, định thương mại khu vực Nguyễn Văn Tuấn VP Bộ. 31 Triển khai các hoạt động của Dự án Hoàng Phước Hiệp Phòng KTQT và Hội Các phòng , Cả năm 12
 13. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Trần Anh Tuấn nhập QT Vụ HTQT, nam nhằm thực thi các cam kết của Phạm Hồ Hương VP Bộ, Các Việt nam với WTO Bộ, ngành Nguyễn Văn Tuấn liên quan Các phòng, Hoàng Phước Hiệp Viện KHPL, Thực hiện Đề tài về vai trò Bộ Tư Trần Anh Tuấn Vụ HTQT, Phòng KTQT và Hội 32 pháp trong giải quyết các tranh chấp Vụ CVĐC, Cả năm Phạm Hồ Hương nhập QT thương mại quốc tế. Các Bộ, Nguyễn Văn Tuấn ngành liên quan Hoàng Phước Hiệp Các phòng Thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ khác trong Nghiên cứu tác động của hội nhập Hoa Hữu Long Phòng KTQT và Hội Vụ, Viện 33 Cả năm kinh tế quốc tế lên hệ thống pháp Trần Anh Tuấn nhập QT KHPL, các luật Việt Nam Bộ, ngành Phạm Hồ Hương liên quan Hoàng Phước Hiệp Phòng KTQT Tiếp tục tham gia đàm phán các và HN, PTH, Hiệp định đầu tư Hoa Kỳ, Canada Nguyễn Văn Tuấn Phòng TPQT và So sánh Vụ HTQT, 34 và các Hiệp định đầu tư song Cả năm Phạm Hồ Hương Pháp luật các Bộ, phương khác (các Hiệp định thương ngành liên mại,TPP, PCA, FTA …) Nguyễn Đức Kiên quan. Tham gia đàm phán các Hợp đồng Hoàng Phước Hiệp Phòng TPQT và So sánh 35 BOT, BOT, BT điện Mông Dương, Phòng TH Cả năm Nguyễn Văn Tuấn Pháp luật 13
 14. Số Lãnh đạo Vụ và Đơn vị phối Thời hạn Hoạt động Đơn vị thực hiện TT Phòng phụ trách hợp hoàn thành Vĩnh Tân, Hải Dương và các hợp Nguyễn Thị Chính đồng khác Nguyễn Đức Kiên Thực hiện việc nghiên cứu Đề án về Hoàng Phước Hiệp khả năng tham gia các công ước Hoa Hữu Long Lahay về tư pháp quốc tế. Phòng Phòng TPQT và So sánh 36 Nguyễn Văn Tuấn CPQT; Cả năm Pháp luật Nguyễn Thị Chính Phòng TH Đặng Trung Hà Tiếp tục xử lý việc thi hành án của Hoàng Phước Hiệp Phòng vụ kiện như vụ Trịnh Vĩnh Bình. Phòng TPQT và So sánh 37 Nguyễn Văn Tuấn KTQT, Quý I, II, III Pháp luật Vũ Thị Hường Phòng CPQT Tham gia cùng Bộ Kế hoạch và Hoàng Phước Hiệp Phòng Đầu tư xử lý vụ kiên giữa Ban quản Phòng TPQT và So sánh KTQT, 38 lý Dự án Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn Cả năm Pháp luật Phòng TH, với Nhà thầu liên danh đối với gói Nguyễn Đức Kiên Viện KHPL thầu xây lắp 1(XL1). Triển khai việc nghiên cứu, so sánh Hoàng Phước Hiệp pháp luật của nước ngoài nhằm Hoa Hữu Long Phòng phục vụ cho hoạt động xây dựng Phòng TPQT và So sánh 39 CPQT, Cả năm pháp luật. Nguyễn Văn Tuấn Pháp luật Phòng TH Nguyễn Đức Kiên 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản