Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-p1

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
11
download

Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CloudBerry Online Backup phiên bản 1.5 là ứng dụng theo kiểu front end, kết nối tới phương thức lưu trữ trực tuyến Amazon S3 để sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server. Chương trình sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu của người dùng đến Amazon S3 nhằm tránh khỏi những rủi ro hoặc thảm họa, thiên tai…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server-p1

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server CloudBerry Online Backup phiên b n 1.5 là ng d ng theo ki u front end, k t n i t i ph ng th c l u tr tr c tuy n Amazon S3 sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server. Ch ng trình s sao l u toàn b d li u c a ng i dùng n Amazon S3 nh m tránh kh i nh ng r i ro ho c th m h a, thiên tai… Quá trình cài t T i CloudBerry cho Windows Home Server ng ký tài kho n Amazon S3 Ti n hành cài t Cloudberry Addin nh các addin dành cho Windows Home Server. T i 1 máy tính b t k trong h th ng m ng chia s , k t n i t i th m c chia s chung c a máy ch , m th m c Add-Ins và copy file WHS_CloudBerryOnlineBackupSetup_v1.5.0.81S3o.msi v máy tính: L n ti p theo kh i ng Windows Home Server Console, ch n Settings > Add-Ins. Ch n ti p th Available và nh n nút Install:
  2. Quá trình cài t di n ra r t nhanh, khi hi n b ng thông báo Installation Succeeded thì b m OK: Sau ó, b n s b m t k t n i thông qua Console. Ch vi c b m OK, sau ó k t n i l i: Sau khi k t n i l i, b n s th y CloudBerry Backup ã c cài t thành công, và có th b!t u s" d ng. Bây gi , b n s thi t l#p k ho ch sao l u ho c tìm hi u nh ng tính n ng m i trong phiên b n 1.5 này:
  3. T o tài kho n Amazon S3 ng nh#p vào ng d$n sau: http://aws.amazon.com/s3/ và ti n hành t o 1 tài kho n m i (n u b n ch a có): Nh n vào ng d$n Create an account:
  4. Các b n nên thao kh o qua tính n ng s" d ng c a Amazon S3, sau ó nh n vào nút Sign Up for Amazon S3:
  5. i n các thông tin cá nhân xác th%c và &ng ý v i th a thu#n c a Amazon Web Services Customer Agreement. Sau ó l%a ch n các ph ng th'c thanh toán, hình th'c s" d ng sao cho phù h p v i nhu c u. Amazon S3 ang ti n hành gi i thi u gói l u tr m i Reduced Redundancy Storage v i chi phí th p và hi u qu không (i. Hi n t i CloudBerry 1.5 ã h) tr tính n ng này, các b n có th tìm hi u thêm t i ây:
  6. L u ý: sau khi ng ký tài kho n Amazon S3, quá trình kích ho t và xác nh n tài kho n s di n ra trong vòng 24 gi . Do ó, b n nên ti n hành ng ký tr c khi cài t Add-In. L n u ng nh#p vào S3, b n s ph i khai báo các thông tin quan tr ng và t o thêm 1 giá tr khác g i là Bucket name:
Đồng bộ tài khoản