intTypePromotion=3

Sổ giáo án tích hợp Mô - đun: Thực hành hàn cơ bản - GV. Ngô Thị Hồng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
374
lượt xem
100
download

Sổ giáo án tích hợp Mô - đun: Thực hành hàn cơ bản - GV. Ngô Thị Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ giáo án tích hợp Mô - đun: Thực hành hàn cơ bản trình bày các bài giáo án sau: hàn điện hồ quang, Hàn bằng ngọn lửa khí, Hàn thiếc. Mục tiêu của giáo án nhằm giúp học sinh trình bày được các khái niệm cơ bản về hàn điện hồ quang, hàn thiếc, hàn bằng ngọn lửa khí, trình bày được các công việc chuẩn bị, các thao tác kỹ thuật hàn và thực hiện hàn đúng qui trình kỹ thuật và an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ giáo án tích hợp Mô - đun: Thực hành hàn cơ bản - GV. Ngô Thị Hồng

 1. Trang bìa 1 Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ GIÁO ÁN TÍCH HỢP Môn học/ Mô-đun : Thực Hành Hàn Cơ Bản Lớp : …………………Khoá :……………... Họ và tên giáo viên : Ngô Thị Hồng Năm học: 2009-2010
 2. Mẫu số 7. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Giáo án số:....01....... Thời gian thực hiện: 13 giờ Tên bài học trước: Thực hiện từ ngày đến ngày Tên bài: Hàn điện hồ quang Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được khái niệm cơ bản về hàn điện hồ quang - Chọn que hàn, chế độ hàn và phương pháp di chuyển que hàn thích hợp - Vận hành máy hàn đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện - Có được kỹ năng cơ bản về hàn tiếp mối, hàn đắp, và cắt kim loại để hổ trợ cho quá trình sửa chữa phần cơ khí ôtô Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: - Giáo án, bài giảng, xưởng thực hành hàn - Dụng cụ đo, kiểm tra mối hàn - Máy vi tính, máy projecter, bản quy trình ,mô hình trực quan. - Máy hàn hồ quang, que hàn , phôi liệu, máy mài và dụng cụ bảo hộ lao động. Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu: tập trung cả lớp o Giáo viên: thuyết trình, làm mẫu o Học sinh: quan sát, theo dõi, ghi nhận, thảo luận nhóm - Hướng dẫn thường xuyên: phân nhóm(3 học sinh/nhóm) o Giáo viên: quan sát, kiểm tra, đánh giá o Học sinh: thực hành bài học - Hướng dẫn kết thúc: tập trung cả lớp o Giáo viên: nhận xét, đánh giá bài học o Học sinh: lắng nghe, ghi nhận, và rút kinh nghiệm
 3. I. Ôn định lớp học: Thời gian: 2 phút II. Thực hiện bài học. hoạt động dạy học Thời TT Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian 1 Dẫn nhập - Trình bày Lắng nghe, ghi ( Gợi mở, trao đổi nhận phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Giới thiệu chung về hàn 2 Giới thiêu chủ đề - Thuyết trình. - Lắng nghe, ghi ( Giới thiệu nội dung - Đặt các câu hỏi nhận. chủ đề cần giải quyết: cho học sinh trả lời - Trả lời câu hỏi yêu cầu kỹ thuật, tiêu - Nêu các mục tiêu của giáo viên. chuẩn kiến thức kỹ của bài học Chú ý theo dõi, năng) lắng nghe Mục tiờu 3 Giải quyết vấn đề (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy) 3.1 Hướng dẫn ban đầu 3.1.1 Phương tiện sử dụng - Thiết bị - Liệt kê và giải - Quan sát để nhận thích các thiết bị biết các thiết bị, cần thiết. dụng cụ, vật liệu - Dụng cụ - Liệt kê và giải cần thiết để thực thích các dụng cụ hiện. cần thiết. - Vật liệu - Liệt kê và giải thích các vật liệu cần thiết. 3.1.2 Nội dung thực hiện. - Thuyết trình về - Chú ý nghe giảng,
 4. - Khái niệm về hàn đặc điểm của hàn ghi nhận các điểm điện hồ quang hồ quang cần thiết. - Máy hàn và thiết bị - Trình bày thứ tự - Trả lời câu hỏi phụ trợ lắp ráp và điều của giáo viên. - Các loại mối hàn và chỉnh thiết bị hàn - Ghi nhận các chú chuẩn bị mép hàn khí ý trong khi hàn và - Chế độ hàn - Đặt các câu hỏi biện pháp an toàn. - Các dạng sai hỏng tình huống cho học - Quan sát hình ảnh và biện pháp khắc sinh trả lời. trên máy chiếu. phục - Nhận xét câu trả - Chú ý quan sát, - Thực hành hàn, cắt lời của học sinh. nghe giaûng, ghi - Chiếu hình vẽ nhaän caùc minh họa. ñieåm caàn thieát - Hướng dẫn học sinh điều chỉnh chế độ hàn - Làm mẫu về tư thế hàn - Các chú ý về an toàn cho người và thiết bị. 3.1.2.1 Củng cố bài Hệ thống lại các Theo dõi, lắng bước thực hành. nghe. 3.1.2.2 Giao bài tập - Phát tài liệu thực - Höôùng daãn Lớp trưởng nhận hành. caùch söû duïng phiếu phát lại cho taøi lieäu thöïc các nhóm. - Chia nhoùm hoïc haønh. sinh - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø phaân coâng vò trí luyeän taäp cho từng nhoùm. 3.2 Hướng dẫn thường xuyên.
 5. 3.2.1 Công tác chuẩn bị. - Phát thiết bị, dụng - Nhóm trưởng cụ, vật liệu theo nhận thiết bị, dụng nhóm. cụ, vật liệu. - Oån định nơi thực hành theo sự phân công của giáo viên. 3.2.2 Hướng dẫn bài thực - Hướng dẫn học - Mỗi học sinh thực tập. sinh thực hành, giải hành ít nhất 3 điểm đáp thắc mắc của hàn theo phiếu học sinh (nếu có). hướng dẫn thực - Hướng dẫn lại các hành. thao tác học sinh - Tiến hành thực làm sai (nếu có). hiện các bước như - Phân tích cách đã hướng dẫn (theo điều chỉnh để tìm ra bảng quy trình phương pháp khắc thöïc haønh vaø phục phieáu höôùng daãn thöïc haønh). - Neáu coù vaán ñeà chöa roõ coù theå thaéc maéc ñeå giaùo vieân giaûi ñaùp. 4 Kết thúc vấn đề: - Đánh giá nhận xét - Nghe nhận xét (nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót quá trình thực tập của giáo viên. và cách khắc phục, kế của lớp, của từng - Thu dọn dụng cụ, hoạch hoạt động tiếp học sinh. thiết bị, vệ sinh theo) - Nhấn mạnh một số xưởng thực tập. điểm còn yếu của các học sinh. 5 Hướng dẫn tự học - Chuẩn bị bài mới. VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
 6. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... Trưởng khoa/ trưởng tổ môn Ngày.....tháng ........năm........ Giáo viên Giáo án số:..02 Thời gian thực hiện: 13 giờ Tên bài học trước: Hàn điện hồ quang Thùc hiÖn tõ ngµy ®Õn ngµy
 7. Tên bài: Hàn bằng ngọn lửa khí Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được phương pháp chuẩn bị vật hàn, chọn chế độ hàn thích hợp cho từng công việc - Trình bày kỹ thuật hàn, cắt bằng ngọn lửa khí - Hàn, cắt được một số chi tiết đơn giản đúng qui trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: - Giáo án, bài giảng, xưởng thực hành hàn - Dụng cụ đo, kiểm tra mối hàn - Máy vi tính, máy projecter, bản quy trình ,mô hình trực quan. - Bộ hàn khí O2-C2H2, que hàn phụ, phôi liệu, máy mài và dụng cụ bảo hộ lao động. Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu: tập trung cả lớp o Giáo viên: thuyết trình, làm mẫu o Học sinh: quan sát, theo dõi, ghi nhận, thảo luận nhóm - Hướng dẫn thường xuyên: phân nhóm(3 học sinh/nhóm) o Giáo viên: quan sát, kiểm tra, đánh giá o Học sinh: thực hành bài học - Hướng dẫn kết thúc: tập trung cả lớp o Giáo viên: nhận xét, đánh giá bài học o Học sinh: lắng nghe, ghi nhận, và rút kinh nghiệm I. Ôn định lớp học: Thời gian: 2 phút II. Thực hiện bài học. hoạt động dạy học Thời TT Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian 1 Dẫn nhập Lắng nghe, ghi ( Gợi mở, trao đổi - Trình bày nhận phương pháp học, tạo tâm
 8. thế tích cực của người học....) - Giới thiệu cỏc phương phỏp hàn 2 Giới thiêu chủ đề - Thuyết trình. - Lắng nghe, ghi ( Giới thiệu nội dung - Đặt các câu hỏi nhận. chủ đề cần giải quyết: cho học sinh trả lời - Trả lời câu hỏi yêu cầu kỹ thuật, tiêu - Nêu các mục tiêu của giáo viên. chuẩn kiến thức kỹ của bài học Chú ý theo dõi, năng) lắng nghe Mục tiờu 3 Giải quyết vấn đề (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy) 3.1 Hướng dẫn ban đầu 3.1.1 Phương tiện sử dụng - Thiết bị - Liệt kê và giải - Quan sát để nhận thích các thiết bị biết các thiết bị, cần thiết. dụng cụ, vật liệu - Dụng cụ - Liệt kê và giải cần thiết để thực thích các dụng cụ hiện. cần thiết. - Vật liệu - Liệt kê và giải thích các vật liệu cần thiết. 3.1.2 Nội dung thực hiện. - Thuyết trình về - Chú ý nghe giảng, - Khái niệm dụng cụ thiết bị cần ghi nhận các điểm - Ngọn lửa hàn thiết để thực hành cần thiết. - Kỹ thuật hàn kim hàn - Trả lời câu hỏi loại bằng ngọn lửa - Đặt các câu hỏi của giáo viên. khí tình huống cho học - Ghi nhận các - Kỹ thuật cắt bằng sinh trả lời. biện pháp an toàn. ngọn lửa khí - Nhận xét câu trả - Quan sát hình ảnh - Thực hành hàn, cắt lời của học sinh. trên máy chiếu.
 9. - Chiếu bản vẽ - Chú ý quan sát, minh họa. nghe giaûng, ghi - Hướng dẫn học nhaän caùc sinh chọn chế độ ñieåm caàn thieát hàn và cách lấy lửa, chọn lửa - Làm mẫu về cách lấy lửa và thực hành hàn và cắt kim loại. - Nhận xét câu trả lời của học sinh - Các chú ý về an toàn cho người và thiết bị. 3.1.2.1 Củng cố bài Hệ thống lại các Theo dõi, lắng bước thực hành. nghe. 3.1.2.2 Giao bài tập - Phát tài liệu thực - Höôùng daãn Lớp trưởng nhận hành. caùch söû duïng phiếu phát lại cho taøi lieäu thöïc các nhóm. - Chia nhoùm hoïc haønh. sinh - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø phaân coâng vò trí luyeän taäp cho từng nhoùm. 3.2 Hướng dẫn thường xuyên. 3.2.1 Công tác chuẩn bị. - Phát thiết bị, dụng - Nhóm trưởng cụ, vật liệu theo nhận thiết bị, dụng nhóm. cụ, vật liệu. - Oån định nơi thực hành theo sự phân
 10. công của giáo viên. 3.2.2 Hướng dẫn bài thực - Hướng dẫn học - Mỗi học sinh thực tập. sinh kỹ thuật chọn hành ít nhất 3 lửa và hàn kim loại đđiểm hàn theo giải đáp thắc mắc phiếu hướng dẫn của học sinh (nếu thực hành. có). - Tiến hành thực - Hướng dẫn lại các hiện các bước như thao tác học sinh đã hướng dẫn (theo làm sai (nếu có). bảng quy trình - Phân tích các mối thöïc haønh vaø hàn khuyết tật để phieáu höôùng tìm ra phương pháp daãn thöïc khắc phục haønh). - Neáu coù vaán ñeà chöa roõ coù theå thaéc maéc ñeå giaùo vieân giaûi ñaùp. 4 Kết thúc vấn đề: - Đánh giá nhận xét - Nghe nhận xét (nhận xét kết quả rèn quá trình thực tập của giáo viên. luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế của lớp, của từng - Thu dọn dụng cụ, hoạch hoạt động tiếp học sinh. thiết bị, vệ sinh theo) - Nhấn mạnh một số xưởng thực tập. điểm còn yếu của các học sinh. 5 Hướng dẫn tự học - Chuẩn bị bài mới. VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... Trưởng khoa/ trưởng tổ môn Ngày.....tháng ........năm........ Giáo viên
 11. Giáo án số:..03 Thời gian thực hiện: 14 giờ Tên bài học trước: Hàn bằng ngọn lửa khí Thùc hiÖn tõ ngµy ®Õn ngµy Tên bài: Hàn thiếc Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
 12. Trình bày được cộng dụng và đặc điểm của dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để hàn thiếc - Sử dụng và bảo quản được mỏ hàn và đèn khò đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn - Hàn chồng mí, hàn nối đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi hàn. - Thực hiện được một số công việc hàn thiếc thường gặp trong phạm vi nghề Công nghệ ô tô. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: - Giáo án, bài giảng, xưởng thực hành hàn - Dụng cụ đo, kiểm tra mối hàn - Máy vi tính, máy projecter, bản quy trình ,mô hình trực quan. - Bộ hàn khí O2-C2H2, đèn khò, que hàn phụ, phôi liệu, máy mài và dụng cụ bảo hộ lao động. Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu: tập trung cả lớp o Giáo viên: thuyết trình, làm mẫu o Học sinh: quan sát, theo dõi, ghi nhận, thảo luận nhóm - Hướng dẫn thường xuyên: phân nhóm(3 học sinh/nhóm) o Giáo viên: quan sát, kiểm tra, đánh giá o Học sinh: thực hành bài học - Hướng dẫn kết thúc: tập trung cả lớp o Giáo viên: nhận xét, đánh giá bài học o Học sinh: lắng nghe, ghi nhận, và rút kinh nghiệm I. Ôn định lớp học: Thời gian: 2 phút II. Thực hiện bài học. hoạt động dạy học Thời TT Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian 1 Dẫn nhập - Trình bày Lắng nghe, ghi ( Gợi mở, trao đổi nhận
 13. phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Đưa ra hỡnh ảnh cỏc loại mối hàn thường gặp 2 Giới thiêu chủ đề - Thuyết trình. - Lắng nghe, ghi ( Giới thiệu nội dung - Đặt các câu hỏi nhận. chủ đề cần giải quyết: cho học sinh trả lời - Trả lời câu hỏi yêu cầu kỹ thuật, tiêu - Nêu các mục tiêu của giáo viên. chuẩn kiến thức kỹ của bài học Chú ý theo dõi, năng) lắng nghe Mục tiờu 3 Giải quyết vấn đề (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy) 3.1 Hướng dẫn ban đầu 3.1.1 Phương tiện sử dụng - Thiết bị - Liệt kê và giải - Quan sát để nhận thích các thiết bị biết các thiết bị, cần thiết. dụng cụ, vật liệu - Dụng cụ - Liệt kê và giải cần thiết để thực thích các dụng cụ hiện. cần thiết. - Vật liệu - Liệt kê và giải thích các vật liệu cần thiết. 3.1.2 Nội dung thực hiện. - Thuyeát trình - Chú ý nghe giảng, - Khái niệm veà dụng cụ thiết ghi nhận các điểm - Dụng cụ, vật liệu và bị cần thiết để thực cần thiết. thiết bị dùng để hàn hành hàn - Trả lời câu hỏi thiếc - Trình bày cách của giáo viên. - Kỹ thuật hàn thiếc chuẩn bị phôi theo - Ghi nhận các chú bằng mỏ hàn điện bản vẽ ý khi sử dụng mỏ trở - Ñaët caùc caâu hàn thiếc
 14. - Kỹ thuật hàn thiếc hoûi tình huoáng - Quan sát hình ảnh bằng mỏ hàn đốt và cho hoïc sinh traû trên máy chiếu. đèn kḥò lôøi. - Chú ý quan sát, - An toàn khi hàn - Nhaän xeùt nghe giaûng, ghi thiếc caâu traû lôøi nhaän caùc cuûa hoïc sinh. ñieåm caàn thieát - Chiếu bản vẽ minh họa. - Hướng dẫn học sinh chọn chế độ hàn. - Laøm maãu veà quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở - Ñaët caùc caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh - Caùc chuù yù veà an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. 3.1.2.1 Củng cố bài Hệ thống lại các Theo dõi, lắng bước thực hành. nghe. 3.1.2.2 Giao bài tập - Phát tài liệu thực - Höôùng daãn Lớp trưởng nhận hành. caùch söû duïng phiếu phát lại cho taøi lieäu thöïc các nhóm. - Chia nhoùm hoïc haønh. sinh - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø phaân coâng
 15. vò trí luyeän taäp cho từng nhoùm. 3.2 Hướng dẫn thường xuyên. 3.2.1 Công tác chuẩn bị. - Phát thiết bị, dụng - Nhóm trưởng cụ, vật liệu theo nhận thiết bị, dụng nhóm. cụ, vật liệu. - Oån định nơi thực hành theo sự phân công của giáo viên. 3.2.2 Hướng dẫn bài thực - Hướng dẫn học - Mỗi học sinh thực tập. sinh kỹ thuật hàn hành ít nhất 3 thiếc bằng mỏ hàn đường hàn theo điện trở giải đáp phiếu hướng dẫn thắc mắc của học thực hành. sinh (nếu có). - Tiến hành thực - Hướng dẫn lại các hiện các bước như thao tác học sinh đã hướng dẫn (theo làm sai (nếu có). bảng quy trình - Phân tích các mối thöïc haønh vaø hàn khuyết tật để phieáu höôùng tìm ra phương pháp daãn thöïc khắc phục haønh). - Neáu coù vaán ñeà chöa roõ coù theå thaéc maéc ñeå giaùo vieân giaûi ñaùp. 4 Kết thúc vấn đề: - Đánh giá nhận xét - Nghe nhận xét (nhận xét kết quả rèn quá trình thực tập của giáo viên. luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế của lớp, của từng - Thu dọn dụng cụ, hoạch hoạt động tiếp học sinh. thiết bị, vệ sinh theo) - Nhấn mạnh một số xưởng thực tập. điểm còn yếu của các học sinh. 5 Hướng dẫn tự học - Chuẩn bị bài mới.
 16. VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... Trưởng khoa/ trưởng tổ môn Ngày.....tháng ........năm........ Giáo viên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản