intTypePromotion=1
ADSENSE

So sánh tế bào động vật và thực vật

Chia sẻ: Nguyen Hoang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

2.048
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điểm giống nhau cơ bản về cấu tạo tế bào của thực vật và động vật -Đều có cấu trúc tế bào, mỗi tế bào đều có màng tế bào, chất nguyên sinh và nhân. -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng và được cấu tạo chủ yếu bởi những phân tử prôtêin và lipit dày khoảng 70 - 120 AO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh tế bào động vật và thực vật

  1. B ÀI So sánh c i m c u t o c a t So bào th c v t và ng v t? ng i m gi ng nhau cơ b n v c u t o t bào ng c a th c v t và ng v t ng - u có c u trúc t bào, m i t bào u có màng t bào, ch t nguyên sinh và nhân. ch - Màng sinh ch t u theo mô hình kh m l ng và ng ư c c u t o ch y u b i nh ng phân t prôtêin và ng prôtêin lipit dày kho ng 70-120A0. ng - Trong t bào ch t có các bào quan: ti th , th ti th gôngi, ribôxôm, lư i n i ch t u có c u trúc gi ng gôngi ribôxôm ng nhau. - T bào là ơn v t ch c cơ s c a cơ th s ng. ch ng 1
  2. i m gi ng nhau cơ b n v c u t o t bào c a ng th c v t và ng v t ng Màng t bào: - + B t u trư c khi t bào hoàn t t quá trình phân chia nhân. + Cùng v i phân chia nhân t o ra hai t bào. - Ð u là nh ng t bào nhân th c, a bào. Cơ th c a chúng ng g m nh ng t bào ư c phân hóa thành nhi u mô và cơ quan ng khác nhau. - Nhân có nhân con và nhi m s c th . Nhi m s c th mang con Nhi mang tính ch t c trưng cho loài: ơn v cơ b n t o nên s i cơ b n u là nuclêôxôm. NST u có nh ng ơn v AND k t h p v i NST ng protein. - Ð u c u t o t các ch t s ng như: prôtêin, axit amin, axit ng prôtêin axit axit nuclêic, có ch t nhân, có ribôxôm,... i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào th c v t: - Có vách xenlulozo bao ngoài MSC. - Các l C (pits) và s i liên bào (plasmodesmata) có trong vách t bào. - Các phi n m ng gi a g n k t vách t bào c a ng các t bào c nh nhau. nh - Có l c l p => s ng t dư ng => ng ng - Ch t d tr là tinh b t. tr 2
  3. i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào th c v t: - Trung t không có trong t bào th c v t b c không cao. - T bào trư ng thành thư ng có m t không bào ng ng l n gi a ch a y d ch. Không bào phát tri n gi ch Không m nh. nh - T bào ch t thư ng áp sát thành l p m ng vào ng ng mép t bào. - Lyzoxôm thư ng không t n t i. ng i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào th c v t: - Nhân t bào n m g n v i màng t bào - Ch m t s t bào là có kh năng phân chia. - Lông ho c roi không có TV b c cao. - Màng TB: B ng cách hình thành vách TB: ng xenlulôzơ, t trung tâm ra ngoài. trung 3
  4. i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào th c v t: - Thành t bào: Có thành xenlulôzơ bao màng sinh ch t. - Hình th c sinh s n: Phân bào không Phân sao, phân chia t bào ch t b ng cách phát phân ng tri n vách ngăn ngang trung tâm t bào. trung i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào ng v t: ng - Không có vách xenlulôzơ bao ngoài MSC - Các l (pits) và s i liên bào (plasmodesmata) không có. không - Các phi n m ng không có. Các t bào c nh ng nh nhau g n k t nh d ch gian bào. ch - Không có l c l p => s ng d dư ng => ng ng - Ch t d tr là h t glicogen. tr - Có trung t (centriole). 4
  5. i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào ng v t: ng - Ít khi có không bào, n u có th nh và kh p t nh bào. - T bào ch t phân b kh p t bào kh - Lyzoxôm luôn t n t i. - Nhân t bào n m b t c ch nào trong t bào ch ch t, nhưng thư ng là gi a t bào. nh ng - H u như t t c các t bào u có kh năng phân chia. - Thư ng có lông ho c roi. ng i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o c a th c v t và ng v t ng i v i t bào ng v t: ng - Màng t bào: B ng cách co th t màng t bào, t ng co th ngoài vào trong. ngo - Thành t bào: Thư ng ko có thành t bào n u có Th ng thì là thành glycocalyx, ko có thành xenlulôzơ. Có ko các i m nh n bi t (glicôprôtêin) trên màng. trên - Hình th c sinh s n: Phân bào có sao, phân chia Phân phân t bào ch t b ng hình thành eo th t trung tâm t ng trung bào. 5
  6. B ng so sánh s khác nhau v c i mc ut o ng so kh c a th c v t và ng v t ng c im T bào th c v t T b ào ng v t ng c ut o Thành t bào - Có vách xenlulôzơ bao - Không có vách xenlulôzơ Th ngoài MSC. bao ngoài MSC. MSC. S i liên bào - Các l C (pits) và s i liên - Các l (pits) và s i liên bào (plasmodesmata) có bào (plasmodesmata) không không trong vách t bào. có . Các phi n - Các phi n m ng gi a g n - Các phi n m ng không có. ng ng m ng k t vách t bào c a các t Các t bào c nh nhau g n ng nh bào c nh nhau k t nh d ch gian bào. nh ch L cl p - Có l c l p Không có l c l p - => s ng t dư ng => s ng d dư ng => ng ng => ng ng B ng so sánh s khác nhau v c i mc ut o ng so kh c a th c v t và ng v t ng c im T bào th c v t T b ào ng v t ng c ut o Ch t d tr - Tinh b t - H t glicogen tr Trung t - Không có trong t bào th c v t - Có trung t (centriole). ). b c cao. Không bào - T bào trư ng thành thư ng có - Ít khi có không bào, n u ng ng m t không bào l n gi a ch a có th nh và kh p t bào. gi nh y d ch. Không bào phát tri n ch Không m nh. nh S phân b - T bào ch t thư ng áp sát thành - T bào ch t phân b kh p phân ng kh TBC l p m ng vào mép t bào. t b ào . TBC ng 6
  7. B ng so sánh s khác nhau v c i mc u ng so kh t o c a th c v t và ng v t ng c im T bào th c v t T b ào ng v t ng c ut o Lyzoxôm - Lyzoxôm thư ng không - Lyzoxôm luôn t n t i. Lyzoxôm ng t n t i. V trí nhân t - Nhân t bào n m g n v i - Nhân t bào n m b t c ch tr ch b ào màng t bào nào trong t bào ch t, nhưng nh thư ng là gi a t bào ng Kh năng - Ch m t s t bào là có - H u như t t c các t bào phân chia kh năng phân chia. u có kh năng phân chia Lông ho c - Lông ho c roi không có - Thư ng có lông ho c roi. Lông ng roi TV b c cao. B ng so sánh s khác nhau v c i mc ut o ng so kh c a th c v t và ng v t ng c im T bào th c v t T b ào ng v t ng c ut o Màng TB - B ng cách hình thành vách - B ng cách co th t màng t TB ng ng co th xenlulôzơ, t trung tâm ra bào, t ngoài vào trong. trung ngo ngoài. Thành TB - Có thành xenlulôzơ bao - Thư ng ko có thành t bào n u TB ng màng sinh ch t. có thì là thành glycocalyx, ko có ko thành xenlulôzơ. Có các i m nh n bi t (glicôprôtêin) trên trên màng. Hình th c - Phân bào ko sao, phân chia - Phân bào có sao, phân chia t phân phân sinh s n t bào ch t b ng cách phát bào ch t b ng hình thành eo th t ng ng tri n vách ngăn ngang trung tâm t bào. trung trung tâm t bào. trung 7
  8. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2