intTypePromotion=1

Sổ tay thủy văn cầu đường - Dự báo quá trình diễn biến lòng sông part 9

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
12
download

Sổ tay thủy văn cầu đường - Dự báo quá trình diễn biến lòng sông part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả kết quả tính toán bồi xói sau một tháng lũ 6.5.4. Dự báo diễn biến lòng sông bằng phương pháp phân tích ảnh viễn thám Kỹ thuật viễn thám sử dụng một loại thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, đặt cách xa mục tiêu để đo đạc và ghi chép các đặc tính của mục tiêu quan trắc, thông qua truyền dẫn, xử lý cung cấp cho hệ thống sử dụng những thông tin cần thiết về đối tượng nghiên cứu. Chụp ảnh từ máy bay, từ vệ tinh chuyên dụng là phương pháp được sử dụng rộng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay thủy văn cầu đường - Dự báo quá trình diễn biến lòng sông part 9

  1. H×nh 6-23: M« t¶ kÕt qu¶ tÝnh to¸n båi xãi sau mét th¸ng lò 6.5.4. Dù b¸o diÔn biÕn lßng s«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ¶nh viÔn th¸m Kü thuËt viÔn th¸m sö dông mét lo¹i thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dông, ®Æt c¸ch xa môc tiªu ®Ó ®o ®¹c vµ ghi chÐp c¸c ®Æc tÝnh cña môc tiªu quan tr¾c, th«ng qua truyÒn dÉn, xö lý cung cÊp cho hÖ thèng sö dông nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ®èi t­îng nghiªn cøu. Chôp ¶nh tõ m¸y bay, tõ vÖ tinh chuyªn dông lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông réng r·i trong kü thuËt viÔn th¸m.
  2. ¶nh hµng kh«ng, ¶nh vÖ tinh chôp ®­îc toµn c¶nh lòng s«ng, cho phÐp ph¸ t hiÖn c¸c dÊu vÕt cña lßng s«ng cò, ë d­íi ®Êt kh«ng thÊy ®­îc. Dùa vµo c¸c dÊu vÕt nµy cã thÓ phôc håi ®­îc vËn ®éng cña lßng s«ng trong mét kho¶ng thêi gian dµi, gióp ®¾c lùc cho viÖc ph©n lo¹i s«ng vµ c¸c ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña lßng s«ng. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh nh­ sau:  Thu thËp tµi liÖu: Thu thËp tµi liÖu b¶n ®å ®Þa h×nh vµ ¶nh viÔn th¸m Ýt nhÊt theo ba giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1: trïng hoÆc gÇn víi thêi gian lËp dù ¸n - Giai ®o¹n 2: Tr­íc giai ®o¹n 1. - Giai ®o¹n 3: Tr­íc giai ®o¹n 2. Kho¶ng c¸ch vÒ thêi gian thu thËp tµi liÖu gi÷a c¸c giai ®o¹n cµng dµi cµng tèt.  Trªn c¬ së tµi liÖu thu thËp ë giai ®o¹n 1 lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å nµy gäi lµ b¶n ®å nÒn.  Trªn c¬ së tµi liÖu thu thËp ë giai ®o¹n 2 lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh diÔn biÕn t¹i thêi ®iÓm giai ®o¹n 2.  Trªn c¬ së tµi liÖu thu thËp ë giai ®o¹n 3 lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh diÔn biÕn t¹i thêi ®iÓm giai ®o¹n 3.  ChuyÓn vÏ c¸c diÔn biÕn ®· thiÕt lËp ë b¶n ®å giai ®o¹n 2 vµ 3 vµo b¶n ®å nÒn gäi lµ b¶n ®å tæng hîp.  Trªn c¬ së b¶n ®å tæng hîp ta cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ sù diÔn biÕn xãi lë cña bê, sù tån t¹i hay mÊt ®i cña c¸c cån trªn s«ng, sù di chuyÓn cña lßng s«ng. VÝ dô: X¸c ®Þnh vÞ trÝ lßng s«ng cò ®­îc b¾t ®Çu tõ c¸c dÊu vÕt ®Ó l¹i trªn bê lâm, s¸t ngay vÞ trÝ lßng s«ng hiÖn t¹i. B»ng c¸ch nèi nh÷ng dÊu vÕt ®Çu tiªn t¹i c¸c ®Ønh cong, cã thÓ nhËn biÕt vÞ trÝ lßng s«ng thêi gian gÇn nhÊt, vÏ song song víi ®­êng bê võa t×m thÊy bªn bê lâm, mét kho¶ng c¸ch b»ng chiÒu réng cña lßng s«ng sÏ cã ®­êng bê s«ng phÝa bê låi. TiÕp tôc lµm nh­ vËy ®èi víi c¸c dÊu vÕt xa bê lâm h¬n dÊu vÕt thø nhÊt, sÏ t×m ®­îc vÞ trÝ lßng s«ng ë thêi ®iÓm xa h¬n. Cã thÓ thay hai tuyÕn bê b»ng mét ®­êng trung gian cho ®ì rèi. NÕu dÊu vÕt lßng s«ng cò kh«ng liªn tôc, hoÆc lßng s«ng ®­îc phôc håi rÊt kh¸c víi lßng s«ng hiÖn t¹i, cã thÓ nghÜ ®Õn hiÖn t­îng c¾t dßng khi s«ng qu¸ cong [10]. Ph©n tÝch ¶nh hµng kh«ng s«ng Mªk«ng, vïng h¹ l­u Näng Khai tr×nh bµy trªn h×nh 6.25. §©y lµ mét lo¹i s«ng cong h¹n chÕ. YÕu tè ®Þa chÊt ë c¸c ®iÓm A, B, C, D h¹n chÕ kh«ng cho lßng s«ng lïi xuèng h¹ du mµ chØ chuyÓn dÞch ngang. HÖ sè cong K cña c¸c khóc cong AB, BC, CD cßn nhá, hiÖn t­îng c¾t th¼ng ch­a thÓ xuÊt hiÖn, bê lâm cßn bÞ xãi lµm cho s«ng cong h¬n n÷a. Khóc DE kh¸ cong, c¾t th¼ng sÏ xÈy ra sím h¬n c¸c ®o¹n cong kh¸c [11].
  3. H×nh 6 - 24: vÝ dô ph©n tÝch ¶nh hµng kh«ng H×nh 6.25: Ph©n tÝch ¶nh hµng kh«ng ®o¹n s«ng Mªk«ng
  4. 6.5.5. Dù b¸o diÔn biÕn lßng s«ng b»ng c¸c c«ng thøc kinh nghiÖm a. Dù b¸o diÔn biÕn lßng s«ng t¹i vÞ trÝ cÇu NÕu trong thêi h¹n phôc vô c«ng tr×nh (th­êng tÝnh víi 100 n¨m) chiÒu dµi dÞch chuyÓn c¸c ®o¹n s«ng cong ≥ c th× t¹i vÞ trÝ cÇu sÏ xuÊt hiÖn ®ñ 3 d¹ng mÆt c¾t ngang nh­ h×nh 6 - 26 vµ chiÒu s©u lín nhÊt cã thÓ xuÊt hiÖn ë bÊt cø vÞ trÝ nµo trªn dßng chñ. Tr­êng hîp ng­îc l¹i, nÕu chiÒu dµi dÞch chuyÓn c¸c ®o¹n s«ng cong < c th× ph¶i tÝnh to¸n dù b¸o tèc ®é dÞch chuyÓn c¸c bê lâm hµng n¨m ( B), n¬i cã chiÒu s©u lín nhÊt theo chiÒu réng s«ng. TrÞ sè B nãi chung nªn x¸c ®Þnh tõ tµi liÖu ®o ®¹c thùc tÕ trong nhiÒu n¨m ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ chiÒu s©u lín nhÊt cã thÓ xuÊt hiÖn trªn mÆt c¾t ngang s«ng t¹i cÇu. Trong tr­êng hîp thiÕu c¸c sè liÖu thèng kª thùc tÕ th× trÞ sè B cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (G c  Gth )T50 B  , m/n¨m (6 -    hl 43) trong ®ã: Gc , Gth: l­u l­îng phï sa ®¬n vÞ (qua 1 mÐt chiÒu réng s«ng) ë ®o¹n s«ng cong vµ ®o¹n s«ng th¼ng, kg/s; T50: thêi gian tÝnh to¸n trong n¨m cã lò lín h¬n hay b»ng trung b×nh (P = 50%) vµ tèc ®é n­íc ch¶y trung b×nh cña ®o¹n s«ng cong lín h¬n tèc ®é cho phÐp kh«ng xãi cña ®Êt cÊu t¹o dßng s«ng, s; w: träng l­îng cña ®Êt lßng s«ng b·o hoµ n­íc, kg/m 3; hl: chiÒu s©u n­íc ch¶y trung b×nh cña l¹ch s«ng cong trªn suèt chiÒu dµi bÒ lâm tÝnh trung b×nh trong thêi gian tÝnh to¸n T 50, m. TrÞ sè Gc vµ Gth x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : 3 0 , 33 v  h   d  v  v ox     Gt = 12   , kg/s.m  v  d   ox  (6-44) trong ®ã Gt: l­u l­îng phï sa ®¸y t¹i thuû trùc tÝnh to¸n, kg/s.m. v: l­u tèc trung b×nh trªn thuû trùc, m/s. vox: tèc ®é cho phÐp kh«ng xãi cña phï sa cÊu t¹o lßng s«ng ,m/s. d : ®­êng kÝnh h¹t phï sa b×nh qu©n, m ; h: chiÒu s©u n­íc t¹i thuû trùc tÝnh to¸n, m;
  5. vox x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : vox =3,6  4 h  d §èi víi ®o¹n s«ng cong, trÞ sè vox ®­îc nh©n víi hÖ sè Kvo 2 m  mh 1   0   10 0 l (6 - K vo  m m.rc 45) vox: tèc ®é cho phÐp kh«ng xãi cña phï sa cÊu t¹o lßng s«ng, m/s; mo: hÖ sè m¸i dèc cña ®Êt lßng suèi t¹i ®o¹n cong trong ®iÒu kiÖn b·o hoµ n­íc; m: nh­ trªn, nh­ng trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc d­íi n­íc (kh«n g xÐt líp c¸t phï sa bÞ båi ph¼ng trªn cïng). C¸c kÝ hiÖu kh¸c dïng nh­ cò. Thêi gian tÝnh to¸n cÇu rÊt dµi (≥100 n¨m), v× vËy ®Ó ®¬n gi¶n tÝnh to¸n th­êng cã thÓ chÊp nhËn gi¶ thiÕt chiÒu s©u lín nhÊt cã thÓ xuÊt hiÖn trªn toµn chiÒu réng s«ng Bpc nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ønh s«ng cong c kh«ng qu¸ lín. H×nh 6- 26: S«ng cong ph¸t triÓn h¹n chÕ a. B×nh ®å b. MÆt c¾t ngang s«ng t¹i A-A khi ®o¹n s«ng di chuyÓn mét ®o¹n b»ng c 1. Bê båi; 2. Bê xãi; 3. MÆt c¾t b¾t ®Çu di chuyÓn; 4. MÆt c¾t khi di chuyÓn ®­îc 0,5c; 5. MÆt c¾t khi chuyÓn ®­îc c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2