Sức mạnh của Social Media

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
31
download

Sức mạnh của Social Media

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bảng xếp hạng của Miniwatts Marketing Group, tính đến hết tháng 3 năm 2008, Việt Nam đứng thứ 17 trong top các quốc gia có nhiều người sử dụng Internet nhất thế giới. Một điểm khá thú vị là Việt Nam có tốc độ tăng trưởng số người dùng Internet nhanh số 1 thế giới (giai đoạn 2000 - 2008), tăng 9.561,5 %, gấp 7,8 lần so với quốc gia đứng thứ hai... Hiện tại tỷ lệ sử dụng Internet ở nước ta là 23.5% tương đương với số dân khoảng 20 triệu người. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức mạnh của Social Media

  1. S c m nh c a Social Media Trong b ng x p h ng c a Miniwatts Marketing Group, tính đ n h t tháng 3 năm 2008, Vi t Nam đ ng th 17 trong top các qu c gia có nhi u ngư i s d ng Internet nh t th gi i. M t đi m khá thú v là Vi t Nam có t c đ tăng trư ng s ngư i dùng Internet nhanh s 1 th gi i (giai đo n 2000 - 2008), tăng 9.561,5 %, g p 7,8 l n so v i qu c gia đ ng th hai... Hi n t i t l s d ng Internet nư c ta là 23.5% tương đương v i s dân kho ng 20 tri u ngư i.
  2. V i m t s lư ng đông đ o c ng đ ng s d ng Internet như v y Social Media (t m d ch là truy n thông m ng xã h i) đã tr thành xu hư ng t t y u không ch trong đ i s ng hàng ngày. Trên th gi i đã có r t nhi u doanh nghi p l n nh ng d ng Social Media. Tuy nhiên, t i Vi t Nam, nh n th c v Social Media còn chưa th c s toàn di n. Do đó, vi c phát huy th m nh c a Social Media v n còn đang là bài toán khó cho các doanh nghi p t i Vi t Nam. Social Media là gì? Social Media là cách th c truy n thông ki u m i trên n n t ng các d ch v tr c tuy n v i m c đích t p trung các thông tin có giá tr c a nh ng ngư i tham gia. Tuy Social Media có r t nhi u hình th c nhưng có th phân chia thành 2 th hi n đ c trưng là: m ng xã h i chia s thông tin cá nhân (MySpace, Facebook, Yahoo…) và m ng chia s tài nguyên (Youtube, Flickr, Scribd…) S c m nh c a Social Media Đ c đi m n i b t c a Social Media chính là tính tương tác gi a các thành viên trong cùng m t d ch v và s c m nh c a s đông t s tương tác y. Tương tác s đông giúp cho thông tin đư c lan truy n đi r t nhanh và hi u qu . T t c m i ngư i đ u có th chia s thông tin m t cách d dàng t văn b n, hình nh, đo n nh c cho t i nh ng đo n phim. Ph m vi c a Social Media là r t r ng l n, do có s liên k t thành viên và s nh hư ng l n nhau c a các thành viên, nên v i m i m t n i dung chia s s có r t nhi u ý ki n theo nhi u chi u hư ng khác nhau. Đây chính là tính ch t truy n thông đa chi u ch có Social Media.
  3. Đ i v i các doanh nghi p, Social Media t o thêm nhi u tác đ ng t i ho t đ ng c a doanh nghi p đ c bi t là trong cách th c truy n thông. N u tin t c đưa ra hay và phù h p v i s quan tâm c a ngư i s d ng, h s lan truy n thông tin y. Đ c bi t, đ ng t phía ngư i ti p nh n thông tin, h s tin tư ng thông tin t nh ng ngư i b n hơn là ngu n tin t truy n thông đ i chúng truy n th ng như báo, qu ng cáo… Do đó, Social Media có th giúp doanh nghi p nâng cao giá tr và tính xác th c c a ngu n tin đư c gi i thi u. Nh ng kênh thông tin có s d ng Social Media cũng s t o ra s thân thi n đ i v i khách hàng, nâng cao hi u qu c a các d ch v khách hàng. Đ c bi t, v i hình th c truy n thông trao đ i thông tin d dàng, các doanh nghi p t đó cũng có th chăm sóc và quan h v i khách hàng r t thu n ti n, đưa m i thông tin đ n khách hàng m t cách nhanh nh t. Hơn n a, Social Media chính là tiêu đi m c a s sáng t o đa phương ti n, d dàng đánh trúng th hi u và tâm lý c a c nh ng khách hàng khó tính nh t. Xây d ng chi n lư c Social Media trong doanh nghi p V i nh ng đ c đi m cơ b n như đã nói trên, Social Media cung c p nh ng công c hi u qu , r , thú v và m t môi trư ng ho t đ ng r ng l n, năng đ ng cho các doanh nghi p. Tuy nhiên, không ph i b t kỳ m t doanh nghi p nào cũng có th ng d ng hay khai thác s c m nh c a Social Media cho doanh nghi p c a mình. Đ xác đ nh đư c đi u này c n có phân tích chi ti t m c tiêu chi n lư c, đ i tư ng hư ng t i c a doanh nghi p. Social Media s phù h p v i nh ng ngành ngh mang tính truy n thông và tương tác xã h i cao như truy n thông, qu ng cáo, nghiên c u th trư ng...
  4. Truy n thông m ng xã h i (Social Media) là khái ni m m i, chưa đư c nhi u doanh nghi p Vi t Nam t n d ng. Đ i v i nh ng nhóm ngành truy n thông, qu ng cáo Social Media t o ra môi trư ng, công c và các cách th c s n sàng ti p nh n thông tin v th trư ng hay s n ph m. Còn đ i v i nh ng nhóm ngành nghiên c u th trư ng, Social Media l i t o ra môi trư ng đ ti p c n v i nh ng đ i tư ng đa d ng, đón đ u nh ng xu hư ng m i, b t nh p v i xu hư ng phát tri n c a th gi i. Đ áp d ng thành công Social Media cho doanh nghi p c n ph i xây d ng chi ti t chi n lư c áp d ng t ng bư c t đ i tư ng khách hàng hư ng t i, m c tiêu kinh doanh, chi n lư c PR, qu ng cáo… M c dù đã có nh ng chi n lư c rõ ràng nhưng không ph i doanh nghi p nào cũng thành công v i chi n d ch Social Media. Đi n hình cho s th t b i trong áp d ng Social Media trong doanh nghi p là Close up v i chi n d ch "Tìm em nơi đâu" đư c các nhà phân tích đánh giá là đã áp d ng sai phương pháp và m c đích. Đây là m t bài h c l n cho các doanh nghi p trư c khi xây d ng chi n d ch Social Media cho mình. Social Media có s c m nh vô cùng đ i v i nh ng ai bi t t n d ng nó. Nhưng chính nh ng như c đi m c a nó như tính nghi p dư, tính xác tín và trách nhi m, tính khách quan s tr thành con dao hai lư i đ i v i
  5. nh ng doanh nghi p có d đ nh áp d ng Social Media. Đ thành công trong th i bu i công ngh hi n đ i, thi t nghĩ các doanh nghi p t i Vi t Nam nên có cái nhìn sâu s c hơn n a đ i v i th gi i Social Media.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản