intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài khoản và ghi sổ kép

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1.376
lượt xem
175
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất kỳ một giao dịch phát sinh nào cũng đều ảnh hưởng đến ít nhất là 2 tài khoản, một ghi bên Nợ và một ghi bên Có..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài khoản và ghi sổ kép

 1. TAØI KHOAÛN & GHI SOÅ KEÙP NÔÏ COÙ 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 1 Taøi khoaûn keá toaùn Taøi khoaûn keá toaùn laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñaëc thuø cuûa keá toaùn, theå hieän nhö moät trang soå goàm coù hai phaàn: Beân traùi kyù hieäu laø Nôï (Dr: Debit) Beân phaûi kyù hieäu laø Coù (Cr: Credit) Ngöôøi ta thöôøng chia 2 beân bôûi hình chöõ “T” neân coøn goïi “Taøi khoaûn chöõ T” (T-Account). (Chöõ Nôï vaø Coù hoaøn toaøn chæ laø caùc kyù hieäu, khoâng haøm chöùa baát kyø moät ngöõ nghóa naøo caû.) 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 2
 2. Taøi khoaûn keá toaùn Nôï Taøi khoaûn Coù 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 3 Taøi khoaûn keá toaùn 1. Caùc taøi khoaûn thuoäc veà baûng caân ñoái keá toaùn: Taøi khoaûn taøi saûn Taøi khoaûn nôï phaûi traû Taøi khoaûn voán chuû sôû höõu (TK Nôï phaûi traû vaø TK Voán chuû sôû höõu coøn goïi chung laø nhöõng TK Nguoàn voán) 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 4
 3. Taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn Nôï Taøi khoaûn taøi saûn Coù Dö ñaàu kyø: xxxx Phaùt sinh taêng Phaùt sinh giaûm Dö cuoái kyø: xxxx 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 5 Taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn Nôï Taøi khoaûn nôï phaûi traû Coù Dö ñaàu kyø: xxxx Phaùt sinh giaûm Phaùt sinh taêng Dö cuoái kyø: xxxx 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 6
 4. Taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn Nôï Taøi khoaûn voán chuû sôû höõu Coù Dö ñaàu kyø: xxxx Phaùt sinh giaûm Phaùt sinh taêng Dö cuoái kyø: xxxx 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 7 Taøi khoaûn keá toaùn (tieáp) 2. Caùc taøi khoaûn thuoäc veà baùo caùo thu nhaäp: Taøi khoaûn doanh thu Taøi khoaûn chi phí Taøi khoaûn xaùc ñònh keát quaû (laø nhöõng taøi khoaûn trung gian, theo doõi quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh) 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 8
 5. Taøi khoaûn thuoäc baùo caùo thu nhaäp Nôï Taøi khoaûn doanh thu Coù Phaùt sinh giaûm Phaùt sinh taêng (Keát chuyeån) (Ghi nhaän doanh thu) Dö cuoái kyø: 0 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 9 Taøi khoaûn thuoäc baùo caùo thu nhaäp Nôï Taøi khoaûn chi phí Coù Phaùt sinh taêng Phaùt sinh giaûm (Ghi nhaän chi phí) (Keát chuyeån) Dö cuoái kyø: 0 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 10
 6. Taøi khoaûn thuoäc baùo caùo thu nhaäp Nôï Taøi khoaûn xaùc ñònh keát quaû Coù Keát chuyeån chi phí (ñeán) Keát chuyeån doanh thu (ñeán) töø caùc taøi khoaûn chi phí töø taøi khoaûn doanh thu Keát chuyeån vaøo beân “Coù” taøi Keát chuyeån vaøo beân “Nôï” taøi khoaûn lôïi nhuaän giöõ laïi neáu khoaûn lôïi nhuaän giöõ laïi neáu Doanh thu > Chi phí Chi phí > Doanh thu Dö cuoái kyø: 0 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 11 Taøi khoaûn keá toaùn (tieáp) 3. Caùc taøi khoaûn ñaëc bieät: laøm nhieäm vuï ñieàu chænh giaûm cho caùc taøi khoaûn taøi saûn. Vì vaäy, noù coù keát caáu ngöôïc laïi (contra) vôùi taøi khoaûn taøi saûn. Ví duï: Taøi khoaûn khaáu hao Taøi khoaûn trích laäp döï phoøng (nôï khoù ñoøi, giaûm giaù haøng toàn kho, giaûm giaù ñaàu tö) 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 12
 7. Ví duï moät taøi khoaûn ñaëc bieät Nôï Taøi khoaûn khaáu hao Coù Dö ñaàu kyø: xxxx Khaáu hao (tích luyõ) Khaáu hao (tích luyõ) giaûm ñi do baùn thanh taêng leân do trích lyù (hay chuyeån ñi nôi khaáu hao ñöa vaøo khaùc) taøi saûn cuõ chi phí Dö cuoái kyø: xxxx 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 13 Ñoái öùng taøi khoaûn (Ghi soå keùp) Baát kyø moät giao dòch phaùt sinh naøo cuõng ñeàu aûnh höôûng ñeán ít nhaát laø 2 taøi khoaûn, moät ghi beân Nôï vaø moät ghi beân Coù. Nguyeân taéc ghi soå keùp laøm cho Toång phaùt sinh beân Nôï luoân baèng vôùi Toång phaùt sinh beân Coù cuûa taát caû caùc taøi khoaûn. 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 14
 8. Ñoái öùng taøi khoaûn (Ghi soå keùp) Vì vaäy caùc giao dòch chæ laøm thay ñoåi taøi saûn vaø nguoàn voán trong baûng caân ñoái keá toaùn vôùi 4 tröôøng hôïp sau: Taøi saûn taêng, Taøi saûn giaûm Nguoàn voán taêng, Nguoàn voán giaûm Taøi saûn taêng, Nguoàn voán taêng Taøi saûn giaûm, Nguoàn voán giaûm 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 15 Ñoái öùng taøi khoaûn Tröôøng hôïp 1: Taøi saûn taêng, Taøi saûn giaûm Nôï Tieàn maët Coù Nôï Haøng toàn kho Coù 250 250 Taøi saûn haøng toàn kho taêng, taøi saûn tieàn maët giaûm 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 16
 9. Ñoái öùng taøi khoaûn Tröôøng hôïp 2: Nguoàn voán taêng, Nguoàn voán giaûm Nôï Vay ngaân haøng Coù Nôï Nôï ngöôøi baùn Coù 200 200 Nôï ngaân haøng taêng, Nôï ngöôøi baùn giaûm 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 17 Ñoái öùng taøi khoaûn Tröôøng hôïp 3: Taøi saûn taêng, Nguoàn voán taêng Nôï Nôï ngöôøi baùn Coù Nôï Haøng toàn kho Coù 150 150 Nôï ngöôøi baùn taêng, Taøi saûn haøng hoaù taêng 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 18
 10. Ñoái öùng taøi khoaûn Tröôøng hôïp 4: Taøi saûn giaûm, Nguoàn voán giaûm Nôï Tieàn maët Coù Nôï Vay ngaân haøng Coù 100 100 Taøi saûn tieàn maët giaûm, Nôï ngaân haøng giaûm 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 19 Ñoái öùng taøi khoaûn Ghi cheùp cuøng luùc treân hôn 2 taøi khoaûn Nôï Tieàn maët Coù Nôï Vay ngaân haøng Coù 100 70 Nôï Haøng toàn kho Coù 30 Taøi saûn tieàn maët giaûm 100, Nôï ngaân haøng giaûm 70 vaø Haøng toàn kho taêng 30 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 20
 11. Ñoái öùng taøi khoaûn Thöïc chaát cuûa ñònh khoaûn phöùc taïp treân laø: Nôï Tieàn maët Coù Nôï Vay ngaân haøng Coù 70 70 Nôï Haøng toàn kho Coù 30 30 - Taøi saûn tieàn maët giaûm 70, Nôï ngaân haøng giaûm 70 vaø - Taøi saûn tieàn maët giaûm 30, Haøng toàn kho taêng 30 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 21 Keát chuyeån taøi khoaûn Nhöõng taøi khoaûn trung gian thuoäc quaù trình kinh doanh nhö: TK doanh thu, TK chi phí, TK xaùc ñònh keát quaû, duøng ñeå taäp hôïp caùc giao dòch phaùt sinh trong kyø. Cuoái kyø, coäng (keát) taát caû caùc phaùt sinh laïi vaø chuyeån vaøo moät taøi khoaûn khaùc. Taøi khoaûn bò keát chuyeån khoâng coøn soá dö (khoaù soå). Taøi khoaûn cuoái cuøng nhaän keát chuyeån laø taøi khoaûn lôïi nhuaän giöõ laïi, thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn. 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 22
 12. Keát chuyeån taøi khoaûn Chi phí (giaù voán, chi phí kinh doanh,...) Xaùc ñònh keát quaû Doanh thu 300 120 150 450 450 500 500 180 200 0 0 Lôïi nhuaän giöõ laïi 50 50 0 11/09/2003 Nguyen Tan Binh 23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2