intTypePromotion=3

Tài liệu Hình thái kinh tế - xã hội

Chia sẻ: Mr Right | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
713
lượt xem
201
download

Tài liệu Hình thái kinh tế - xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Phạm trù hình thái kinh tế-xã hội : sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên.Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế-xã hội vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Hình thái kinh tế - xã hội

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC CHƯƠNG 10: HÌNH THÁI KINH TẾ CH XÃ HỘI Hà Nội  8/2005
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI P C T Đ PHƯƠNG THỨC ĐỜI SỐNG CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT: TINH THẦN XÃ HỘI CHÍNH TRỊ -Cộng sản nguyên - Chính trị - Bộ lạc - Chế độ chiếm hữu nô thuỷ lệ - Pháp quyền - Thị tộc - Chiếm hữu nô lệ -Chế độ phong kiến - Dân tộc -Đạo đức - Phong kiến - Chế độ tư bản chủ - Giai cấp -Thẩm mỹ - Tư bản chủ nghĩa nghĩa - Các nhóm xã - Triết học - Cộng sản chủ - Chế độ xã hội chủ hội khác - Khoa học nghĩa nghĩa - Tôn giáo
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC Nội dung bài giảng I/ Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. II/ Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. III/ Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng IV/ Phạm trù hình thái kinh tế-xã hội : sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên. V/ Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế-xã hội vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC I/ Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. 1/ Khái niệm sản xuất vật chất: 2/ Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 1/ Khái niệm sản xuất vật chất: • Định nghĩa sản xuất vật chất: • Đặc trưng của sản xuất vật chất: Là không thể thiếu được của con người, xã hội loài người. Là hành động có ý thức, có mục đích của con người. Là sản xuất xã hội.
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC • Sản xuất vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội đồng thời quyết định sự vận động của toàn bộ đời sống xã hội.
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 2/ Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội: Sản xuất vật chất là yêu cầu khách quan của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Sản xuất vật chất là cơ sở để con người sáng tạo ra toàn bộ các mặt của đời sông xã hội. Sản xuất vật chất quyết định sự phát triển của xã hội từ thấp đến cao, quyết định sự phát triển của xã hội.
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC II/ Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 1/ Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất. 2/ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất:
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 1.1/ Khái niệm phương thức sản xuất: Lịch sử xã hội loài người bao giờ cũng được đặc trưng bởi một phương thức sản xuất nhất định. Sự thay đổi phương thức sản xuất bao giờ cũng dẫn đến làm thay đổi các quá trình kinh tế-xã hội. Phương thức sản xuất qui định sự phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 1.2/ Khái niệm lực lượng sản xuất: Kết cấu lực lượng sản xuất. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong kết cấu lực lượng sản xuất. Khoa học ngày càng đóng vai trò to lớn trong sản xuất.
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC Người lao động Công cụ lao động LLSX Tư liệu Phương lao động tiện lao động Có sẵn Tư liệu trong tự sản nhiên xuất Đối tượng lao Đã qua động chế biến
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 1.2/ Khái niệm lực lượng sản xuất(tiếp): -Các yếu tố trên có quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau, trong đó công cụ lao động là yếu tố động, cách mạng và quan trọng nhất, là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế - Khoa học ngày càng đóng vai trò to lớn và quan trọng. - Là nguyên nhân của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất và đời sống xã hội
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 1.3/ Khái niệm quan hệ sản xuất: Kết cấu quan hệ sản xuất. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong kết cấu quan hệ sản xuất.
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC Phương thức sản xuất của cải vật chất Quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất Quan Quan Quan Tư liệu Sức lao hệ hệ sở hệ lao động động trong tổ hữu phân chức và đối với phối quản lý tư liệu sả n sả n
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC Các kiểu và các hình thức của quan hệ sản xuất Cộng sản chủ nghĩa Chế độ Hợp Tư bản chủ nghĩa người tác và bóc tương Phong kiến lột trợ Chiếm hữu nô lệ người lẫn nhau Công xã nguyên thuỷ Các quan hệ sản
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC Những điều kiện vật chất của đời sống xã hộ i Những điều kiện tự nhiên Sản xuất vật chất xã hội Lự c Quan hệ Dân số Hoàn lượng sản sản xuất cảnh địa xuất lý (Tham khảo)
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 2/ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: Khái niệm tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Trình độ của lực lượng sản xuất. Tính chất của lực lượng sản xuất gắn liền với trình độ của lực lượng sản xuất.
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 2/ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất:
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 2.1/ Sự vận động và phát triển của lực lượng sản xuất qui định và làm thay đổi quan hệ sản xuất phù hợp với nó Mỗi phương thức sản xuất tồn tại là thể thống nhất giữa 2 mặt lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.Lực lượng sản xuất thường biến đổi nhanh còn quan hệ sản xuất thường biến đổi chậm hơn so với lực lượng sản xuất . Mỗi phương thức sản xuất tồn tại là thể thống nhất
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỒI KHOA MÁC- LÊ NIN, BỘ MÔN TRIẾT HỌC 2.1/ Sự vận động và phát triển của lực lượng sản xuất qui định và làm thay đổi quan hệ sản xuất phù hợp với nó LLSX QHSX PTSX
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản