intTypePromotion=1

Tài liệu thực hành thiết bị số - Bài 7: giao tiếp HID-USB bằng VB6

Chia sẻ: Ngo Thanh Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
137
lượt xem
24
download

Tài liệu thực hành thiết bị số - Bài 7: giao tiếp HID-USB bằng VB6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 7: Giao tiếp HID - USB bằng VB6 trong tài liệu thực hành thiết bị số của Ngô Thanh Đông sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức hữu ích trong quá trình học tập bộ môn. Nội dung tài liệu bao gồm: Sơ đồ mạch điện tử giao tiếp USB với VB6; Thiết kế giao diện VB6 giao tiếp USB điều khiển 8 LED đơn;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành thiết bị số - Bài 7: giao tiếp HID-USB bằng VB6

  1. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông BÀI 7: GIAO TIẾP HID-USB BẰNG VB6 1. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN TỬ GIAO TIẾP USB VỚI VB6: J1 VCC U1 D+ C6 D- RA0 2 15 RA0/AN0 RC0/T1OSO/T1CKI GND RA1 3 16 RA1/AN1 RC1/T1OSI/CCP2/UOE RA2 4 17 AU-Y1005-R RA2/AN2/VREF-/CVREF RC2/CCP1/P1A 22pF RA3 5 23 RA3/AN3/VREF+ RC4/D-/VM X1 RA4 6 RA4/T0CKI/C1OUT/RCV RC5/D+/VP 24 7 25 TXD 20Mhz RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT RC6/TX/CK C7 14 26 RXD RA6/OSC2/CLKO RC7/RX/DT/SDO 13 OSC1/CLKI 22pF RB0 33 19 RD0 RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA RD0/SPP0 RB1 34 20 RD1 RB1/AN10/INT1/SCK/SCL RD1/SPP1 RB2 35 21 RD2 RB2/AN8/INT2/VMO RD2/SPP2 RB3 36 22 RD3 RB3/AN9/CCP2/VPO RD3/SPP3 RB4 37 27 RD4 RB4/AN11/KBI0/CSSPP RD4/SPP4 RB5 38 28 RD5 RB5/KBI1/PGM RD5/SPP5/P1B RB6 PGC 39 29 RD6 RB6/KBI2/PGC RD6/SPP6/P1C RB7 PGD 40 30 RD7 RB7/KBI3/PGD RD7/SPP7/P1D J3 8 RE0/AN5/CK1SPP 1 MCLR 9 RE1/AN6/CK2SPP 2 10 RE2/AN7/OESPP 3 18 1 MCLR VUSB RE3/MCLR/VPP 4 PGD 5 PGC PIC18F4550 C5 R1 BUS NAP 10u 10k R21 470 C9 C10 D9 R20 R17 R19 R18 100u 104 LED-BIBY 4K7 4K7 4K7 4K7 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RA1 RD0 R10 RD1 R11 RA2 R12 330 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RD2 R13 330 RD3 330 330 330 330 330 330 330 330 RD4 R14 330 R15 330 RV1 RA3 RD5 R16 330 RA0 RD6 83% 1k 330 330 RA4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 LED-BIBY LED-BIBY LED-BIBY LED-BIBY LED-BIBY LED-BIBY LED-BIBY LED-BIBY Khi chạy mô phỏng proteus nếu chương trình proteus không kết nối USB, vào thư mục C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\DRIVERS Cài VirtualUSBDriver.exe vào máy. Chuyển sơ đồ nguyên lý sang PCB và thi công mạch. Trang 1
  2. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông 2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VB6 GIAO TIẾP USB ĐIỀU KHIỂN 8 LED ĐƠN: Yêu cầu: Thiết kế giao diện gồm 3 nút nhấn: nút nhấn 1 điều khiển 8 led sáng, nút nhấn 2 điều khiển 8 led tắt, nút nhấn 3 điều khiển thoát khởi chương trình. Hướng dẫn: Vẽ giao diện như hình vẽ: Add thêm HIDcomm ActiveX Control Trang 2
  3. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông Kích chuột phải vào HID chọn properties: Cửa sổ properties pages hiện ra chọn Browse Chọn thiết bị USB cần kết nối giao tiếp Trang 3
  4. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông Viết chương trình như sau: Nhấp double vào form viết chương trình sau: Private Sub Form_Load() If HIDComm1.Connected = False Then HIDComm1.Connect End If End Sub Nhấp double vào nút nhấn “SÁNG 8 LED” viết code: Private Sub Command1_Click() Dim buffer() As Byte ReDim buffer(8) buffer(0) = 255 HIDComm1.WriteTo buffer(), 8 End Sub Nhấp double vào nút nhấn “TẮT 8 LED” viết code: Private Sub Command2_Click() Dim buffer() As Byte ReDim buffer(8) Trang 4
  5. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông buffer(0) = 0 HIDComm1.WriteTo buffer(), 8 End Sub Nhấp double vào nút nhấn “THOÁT” viết code: Private Sub Command3_Click() End End Sub 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VB6 GIAO TIẾP USB ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN SÁNG TỪ 0 ĐẾN 9: Vẽ giao diện như hình vẽ: Viết code như sau: Dim I Dim MA7DOAN(10) As Byte Private Sub Command1_Click() Timer1.Enabled = True End Sub Private Sub Command2_Click() Timer1.Enabled = False Trang 5
  6. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông End Sub Private Sub Command3_Click() End End Sub Private Sub Form_Load() MA7DOAN(0) = &HC0 MA7DOAN(1) = &HF9 MA7DOAN(2) = &HA4 MA7DOAN(3) = &HB0 MA7DOAN(4) = &H99 MA7DOAN(5) = &H92 MA7DOAN(6) = &H82 MA7DOAN(7) = &HF8 MA7DOAN(8) = &H80 MA7DOAN(9) = &H90 If HIDComm1.Connected = False Then HIDComm1.Connect End If End Sub Private Sub Timer1_Timer() Dim buffer() As Byte ReDim buffer(8) buffer(1) = MA7DOAN(I) HIDComm1.WriteTo buffer(), 8 If I < 9 Then Trang 6
  7. Tài liệu thực hành thiết bị số Ngô Thanh Đông I=I+1 Else I=0 End If End Sub Trang 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2