intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lý và nhận thức của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang trước khi thực tập tại bệnh viện

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Tâm lý và nhận thức của học sinh sinh viên trường cao đẳng y tế Tiền Giang trước khi thực tập tại bệnh viện" có nội dung với mục tiêu tìm hiểu tâm lý của học sinh, sinh viên trước khi thực tập tại bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tâm lý và nhận thức của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang trước khi thực tập tại bệnh viện

Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> TÂM LÝ VÀ NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH SINH VIÊN  <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG TRƯỚC KHI THỰC TẬP  <br /> TẠI BỆNH VIỆN <br />  Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm** <br /> <br /> TÓM TĂT <br /> Mục tiêu: Tìm hiểu tâm lý của học sinh, sinh viên trước khi thực tập tại bệnh viện <br /> Phương  pháp  nghiên  cứu: Đối tượng nghiên cứu là học sinh sinh viên học kỳ I, năm thứ nhất của các <br /> ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang. Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. <br /> Kết  quả: Học sinh sinh viên của trường yêu thích ngành mình đã chọn. Đa số học sinh sinh viên lo lắng <br /> trước khi thực tập tại bệnh viện, 81% cảm thấy khó khăn trong việc thực tập tại bệnh viện. Đa số cho rằng việc <br /> trực đêm tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Đối với nhân viên y tế: Đa số sinh viên học sinh đều tích cực học tập <br /> kinh nghiệm từ họ (62,5%) rất ngoan, vâng lời nhưng vẫn có ý kiến riêng (27,5%). Đa số đều nhận thức được <br /> rằng: Cần tăng cường kiến thức về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành y khoa và đề ra các phương pháp học <br /> tập đúng đắn. <br /> Kết luận: Kết quả của khảo sát cho chúng ta thấy rằng đa số các em đã có nhận thức, thái độ đúng đắn về <br /> việc thực tập tại bệnh viện, thấy được những điều cần phải rèn luyện trước và trong quá trình thực tập tại bệnh <br /> viện nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình này giúp cho nhà trường thực hiện được nhiệm vụ đào tạo <br /> cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên, để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. <br /> Từ khóa: Tâm lý, nhận thúc, học sinh sinh viên, thực tập bệnh viện. <br /> <br /> ABSTRACT <br /> PSYCHOLOGY AND KNOWLEDGE BEFORE PRACTICING AT HOSPITAL <br /> OF STUDENTS OF TIEN GIANG MEDICAL COLLEGE <br /> Tran Thanh Hai, Ta Van Tram* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 4 ‐ 2013: 20 ‐ 24 <br /> Objectives: To asscess psychology and knowledge of students before practicing at hospital. <br /> Method: 200 of first‐year students of categories (nursing, midewife) of TienGiang Medical College having <br /> medical knowledge before practicing at hospital. Method: Cross‐sectional descriptive study. <br /> Results: The learners love the careers. Most of them are anxious before practicing at hospital. 81% of them <br /> think they have many difficulties when practicing at hospital. For health care workers: The majority of them are <br /> actively  learning  from  their  experience  (62.5%).  Most  are  aware  that  knowledge  is  necessary  to  enhance <br /> communication skills, medical skills and work out the proper learning methods. <br /> Conclusion:  The results of our survey show that the majority of them have right knowledge and attitude <br /> about practicing at the hospital, to know what needs to be trained before and during practice at the hospital to <br /> bring  the  highest  efficiency  in  the  this  process,  help  the  school  accomplish  the  task  of  training  medical  staff  to <br /> serve the protection and care people’ s health. <br /> Key words: Psychology, knowledge, students, practicing at hospital. <br /> <br /> * Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.  <br /> ** Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. <br /> Tác giả liên lạc: PGS.TS Tạ Văn Trầm, ĐT: 0913771779, Email: tavantram@gmail.com. <br /> <br /> 20<br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> Thực  hành  tại  bệnh  viện  đóng  vai  trò  quan <br /> trọng  trong  chất  lượng  đào  tạo  cán  bộ  y  tế. <br /> Ngoài việc học lý thuyết và thực tập tại trường, <br /> thực  hành  tại  bệnh  viện  là  môi  trường  để  học <br /> sinh ‐ sinh viên (HS‐SV) rèn luyện kỹ năng thực <br /> hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, rèn luyện <br /> y đức. Qua thực tế hướng dẫn lâm sàng, chúng <br /> tôi  nhận  thấy  có  nhiều  HS‐SV  khi  thực  tập  tại <br /> bệnh  viện  chưa  nắm  được  mục  tiêu  học  tập, <br /> chưa  trang  bị  cho  mình  một  tâm  lý  vững  vàng <br /> trước  khi  đến  thực  tập  tại  bệnh  viện,  chưa  tận <br /> dụng  hết  thời  gian  đi  lâm  sàng  để  học  tập  rèn <br /> luyện kỹ năng nghề nghiệp y khoa.  <br /> Để  góp  phần  nâng  cao  chất  lượng  đào  tạo <br /> thực hành bệnh viện, giúp HS‐SV tự tin, trang bị <br /> cho HS‐SV kiến thức cần thiết trước khi đến các <br /> bệnh  viện  thực  tập  chúng  tôi  tiến  hành  đề  tài <br /> này nhằm mục tiêu là: Tìm hiểu tâm lý của HS‐<br /> SV trước khi thực tập tại bệnh viện và đánh giá <br /> nhận  thức  của  HS‐SV  về  phương  pháp  học  tập <br /> để việc thực tập tại bệnh viện đạt hiệu quả cao. <br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU <br /> Đối tượng <br /> Các  HS‐SV  học  kỳ  I,  năm  thứ  nhất,  điều <br /> dưỡng,  y  sĩ,  hộ  sinh  được  trang  bị  kiến  thức  y <br /> khoa trước khi thực tập tại bệnh viện. <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu <br /> Cắt ngang mô tả. <br /> Cỡ mẫu: n = 200. <br /> Địa  điểm  nghiên  cứu:  Trường  Cao  đẳng  Y <br /> Tế Tiền Giang. <br /> Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 đến tháng <br /> 10 năm 2011. <br /> Sử dụng bảng câu hỏi tự điền, số lượng câu <br /> hỏi là 22. <br /> Tiến hành thu thập dữ liệu: Phát phiếu cho <br /> từng HS‐SV được chọn ngẫu nhiên để HS‐SV trả <br /> lời câu hỏi và thu thập dữ liệu bằng phần mềm <br /> Epi  Info  6.00  và  xử  lý  theo  các  phương  pháp <br /> thống kê y học. <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KẾT QUẢ <br /> Qua  khảo  sát  200  HS‐SV  đã  được  trang  bị <br /> kiến thức y khoa trước khi thực tập tại bệnh viện <br /> từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2011, chúng tôi thu <br /> được kết quả như sau: <br /> Bảng 1. Tâm lý của HS‐SV khi chọn vào học tại <br /> trường. <br /> Lý do<br /> <br /> n<br /> <br /> (%)<br /> <br /> Theo lời khuyên của bạn bè<br /> <br /> 09<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> Theo sự sắp xếp của cha mẹ và người thân<br /> Dễ tìm được việc làm sau khi ra trường<br /> Điểm chuẩn vào trường phù hợp với khả<br /> năng bản thân<br /> Tổng cộng<br /> <br /> 44<br /> 91<br /> <br /> 22,0<br /> 45,5<br /> <br /> 56<br /> <br /> 28,0<br /> <br /> 200<br /> <br /> 100<br /> <br /> * Nhận xét: Tỉ lệ HS‐SVquyết định lựa chọn <br /> các  ngành  học  tại  trường  cho  rằng  dễ  tìm  việc <br /> làm sau khi ra trường chiếm tỉ lệ cao nhất: 44,5% <br /> và  điểm  chuẩn  vào  trường  phù  hợp  với  khả <br /> năng của bản thân chiếm 28%. <br /> Bảng 2. Tâm lý của học viên trước khi thực tập tại <br /> bệnh viện. <br /> Tâm lý học viên<br /> Rất tự tin<br /> Tự tin<br /> Lo lắng<br /> Không tự tin<br /> Tổng<br /> <br /> n<br /> 2<br /> 39<br /> 120<br /> 39<br /> 200<br /> <br /> (%)<br /> 1,0<br /> 19,5<br /> 60,0<br /> 19,5<br /> 100<br /> <br /> *  Nhận  xét:  Tỷ  lệ  học  viên  lo  lắng  và  cảm <br /> thấy  không  tự  tin  khi  thực  tập  ở  bệnh  viện <br /> chiếm tỷ lệ 79,5%. <br /> Bảng 3. Lý do học viên lo lắng. <br /> Tâm lý lo lắng của học viên<br /> Bị lây bệnh từ bệnh viện<br /> Không thực hiện được các kỹ thuật đã học<br /> Bệnh nhân không hợp tác<br /> Không biết giao tiếp bệnh nhân<br /> Tổng<br /> <br /> n<br /> 12<br /> 116<br /> 12<br /> 60<br /> 200<br /> <br /> (%)<br /> 6,0<br /> 58,0<br /> 6,0<br /> 30,0<br /> 100<br /> <br /> *  Nhận  xét:  Học  viên  lo  lắng  khi  thực  tập <br /> tại bệnh viện, lo sợ không thực hiện  được  các <br /> kỹ thuật đã học chiếm tỷ lệ cao: 58%, 30% là do <br /> HS‐SV lo lắng không biết kỹ năng giao tiếp với <br /> bệnh nhân. <br /> <br /> 21<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Bảng 8. Kiến thức học viên cho là cần thiết bổ sung <br /> trước khi thực tập tại bệnh viện <br /> <br /> Bảng 4. Tâm lý của học viên khi thực tập tại bệnh <br /> viện <br /> Tâm lý học viên<br /> Cảm thấy khó khăn<br /> Không cảm thấy khó khăn<br /> Tổng<br /> <br /> n<br /> 162<br /> 38<br /> 200<br /> <br /> (%)<br /> 81,0<br /> 19,0<br /> 100<br /> <br /> Kiến thức cần thiết<br /> Kỹ năng giao tiếp với người bệnh<br /> Qui trình thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng<br /> Tổng<br /> <br /> * Nhận xét: 81% học viên cho rằng cảm thấy <br /> khó khăn khi thực tập tại bệnh viện. <br /> Bảng 5. Lý do học viên gặp khó khăn. <br /> Tâm lý học viên<br /> n<br /> Không tự tin khi tiếp xúc với bệnh nhân<br /> 49<br /> Không tự tin khi thực hiện các thủ thuật đã học 80<br /> Không tự tin khi tiếp xúc với các nhân viên y tế 4<br /> Chưa thích nghi với môi trường học tập<br /> 67<br /> Tổng<br /> 200<br /> <br /> (%)<br /> 24,5<br /> 40,0<br /> 2,0<br /> 33,5<br /> 100<br /> <br /> * Nhận xét: Lý do học viên gặp khó khăn là <br /> do  chưa  thấy  thích  nghi  môi  trường  học  tập <br /> 33,5%, không tự tin khi thực hiện các thủ thuật <br /> đã học. <br /> Bảng 6. Học viên có khó khăn khi trực đêm tại bệnh <br /> viện. <br /> Khó khăn<br /> Mất ngủ ảnh hưởng đến việc học tập ngày hôm<br /> sau<br /> Không hoàn thành nhiệm vụ phiên trực<br /> Ngại tiếp xúc với nhân viên y tế khi không có<br /> GV trường<br /> Không có phòng phục vụ cho việc nghỉ ngơi<br /> Tổng<br /> <br /> n<br /> <br /> (%)<br /> <br /> (%)<br /> 50,5<br /> 49,5<br /> 100<br /> <br /> *  Nhận  xét:  Học  viên  thấy  cần  bổ  sung  kỹ <br /> năng giao tiếp và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật <br /> điều dưỡng đều chiếm tỷ lệ cao. <br /> Bảng 9. Phương pháp học tập để thực tập tại bệnh <br /> viện đạt hiệu quả <br /> Phương pháp học tập<br /> Đọc kỹ lý thuyết<br /> Tiếp xúc nhiều với bệnh nhân để học tập<br /> Bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện<br /> Giáo viên hướng dẫn tại bệnh viện<br /> Tổng<br /> <br /> n (%)<br /> 33 16,5<br /> 50 25,0<br /> 75 37,5<br /> 42 21,0<br /> 200 100<br /> <br /> * Nhận xét: Học viên cho rằng phương pháp <br /> học  tập  để  thực  tập  tại  bệnh  viện  đạt  hiệu  quả <br /> cao là học tập từ bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện <br /> 37,5%, học ở bệnh nhân 25%, học qua giáo viên <br /> hướng dẫn 21%. <br /> <br /> 105 52,5<br /> <br /> BÀN LUẬN <br /> <br /> 43<br /> <br /> 21,5<br /> <br /> 26<br /> <br /> 13,0<br /> <br /> Tâm  lý  của  HS‐SV  trước  khi  vào  học  tại <br /> trường <br /> <br /> 26 13,0<br /> 200 100<br /> <br /> * Nhận xét: 52,5% học viên cho rằng lý do <br /> gặp khó khăn khi trực đêm tại bệnh viện là do <br /> sợ mất ngủ ảnh hưởng đến học tập ngày hôm <br /> sau,  21,5%  sợ  không  hoàn  thành  nhiệm  vụ <br /> phiên trực. <br /> Bảng 7. Thái độ của học viên đối với nhân viên y tế. <br /> Thái độ học viên<br /> Ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của nhân<br /> viên y tế<br /> Vâng lời nhưng vẫn có ý kiến riêng<br /> Tích cực học tập nhân viên y tế<br /> Không cần thiết nghe lời vì họ không trực tiếp<br /> quản lý<br /> Tổng<br /> <br /> n<br /> <br /> (%)<br /> <br /> 20 10,0<br /> 55 27,5<br /> 125 62,5<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 200 100<br /> <br /> * Nhận xét: Tỉ lệ học viên cho rằng khi thực <br /> tập  tại  bệnh  viện  cần  phải  tích  cực  học  tập  tại <br /> nhân  viên  y  tế  chiếm  tỷ  lệ  cao  62,5%,  vâng  lời <br /> nhưng vẫn có ý kiến riêng 27,5%. <br /> <br /> 22<br /> <br /> n<br /> 101<br /> 99<br /> 200<br /> <br /> Theo  kết  quả  khảo  sát  của  chúng  tôi,  đa  số <br /> HS‐SV  vào  trường  đều  nhận  thấy  điểm  chuẩn <br /> của  nhà  trường  phù  hợp  với  năng  lực  của  bản <br /> thân 28% và theo sự hướng dẫn của cha mẹ và <br /> người  thân  22%.  Điều  đặc  biệt  là  đa  số  các  em <br /> (45,5%) lựa chọn ngành học theo nhu cầu xã hội <br /> đang cần.Điều này nói lên rằng khi xã hội càng <br /> phát triển các dịch vụ y tế ngày càng tăng, nhu <br /> cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng <br /> cao  và  khẳng  định  việc  nhà  trường  phấn  đấu <br /> không ngừng để đạt được tiêu chí “Đào tạo theo <br /> nhu  cầu  xã  hội”  là  hướng  đi  đúng  đắn  của  Bộ <br /> Giáo Dục và Đào Tạo  cũng  như  sự  hưởng  ứng <br /> tích cực của các sở, ban, ngành, của toàn xã hội <br /> và của nhà trường. <br /> <br /> Tâm  lý  của  HS‐SV  trước  khi  thực  tập  tại <br /> bệnh viện <br /> Kết quả cho thấy 60% HS ‐ SV rất lo lắng khi <br /> thực tập tại bệnh viện, tự tin khi đi thực tập tại <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 <br /> bệnh viện chiếm 19,5%  và  19,5%  các  em  không <br /> tự tin. <br /> Nguyên nhân chủ yếu các HS ‐ SV lo lắng <br /> khi  thực  tập  tại  bệnh  viện  là  lo  lắng  không <br /> thực hiện được các kỹ thuật y học đã học 58%, <br /> không biết giao tiếp với bệnh nhân 30%, bệnh <br /> nhân  không  hợp  tác  hoặc  sợ  bị  lây  bệnh  từ <br /> bệnh viện chiếm 6%. <br /> Kết quả này cho thấy sự lo lắng của các em <br /> là  hoàn  toàn  phù  hợp  vì  đây  là  đối  tượng  vừa <br /> hoàn thành chương trình học phổ thông vào học <br /> ở  trường  y  khoa,  tiếp  xúc  với  kiến  thức,  môi <br /> trường  học  hoàn  toàn  mới,  đối  tượng  sắp  tiếp <br /> xúc  trong  quá  trình  học  lại  là  bệnh  nhân  với <br /> nhiều  dạng  bệnh  khác  nhau,  tính  cách,  triệu <br /> chứng khác nhau.  <br /> Do đó, để giúp cho các em bớt lo lắng, tạo sự <br /> tự  tin  trước  khi  đi  thực  tập  tại  bệnh  viện,  nhà <br /> trường cần phải tăng cường giáo dục cho các em <br /> về kỹ năng giao tiếp, tâm lý của người bệnh, của <br /> gia  đình  bệnh  nhân,  hướng  dẫn  kỹ  năng  thực <br /> hành  tiền  lâm  sàng,  hướng  dẫn  kỹ  lý  thuyết  y <br /> khoa để giúp cho các em nắm vững những điều <br /> cần thiết trước khi đi thực tập tại bệnh viện (3). <br /> Tâm  lý  của  HS‐SV  khi  đến  thực  tập  tại <br /> bệnh  viện  81%  các  HS‐SV  cảm  thấy  khó  khăn <br /> trong việc thực tập tại bệnh viện có nhiều lý do <br /> như  không  tự  tin  khi  thực  hiện  các  thủ  thuật <br /> đã  học  (40%)  chưa  thích  nghi  với  môi  trường <br /> bệnh  viện  (33,5%),  không  tự  tin  khi  tiếp  xúc <br /> với bệnh nhân (24,5%). <br /> Về vấn đề trực đêm tại bệnh viện, đa số các <br /> em  HS‐SV  cho  rằng  trực  đêm  sẽ  mất  ngủ  ảnh <br /> hưởng  đến  việc  học  tập  ngày  hôm  sau  (52,5%) <br /> hoặc 21,5% các em cho rằng trực đêm sợ không <br /> hoàn thành nhiệm vụ phiên trực, có 13% các em <br /> ngại tiếp xúc với cán bộ y tế trong khi đêm trực <br /> không có giáo viên trường và 13% gặp khó khăn <br /> khi trực đêm tại bệnh  viện  do  không  có  phòng <br /> phục vụ cho việc nghỉ ngơi (1,2). <br /> <br /> Về thái  độ  của  HS‐SVđối với nhân  viên  y <br /> tế <br /> Đối  với  nhân  viên  y  tế,  HS‐SV  nhận  thức <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> được rằng họ cần tích cực học tập kinh nghiệm <br /> từ các thế hệ y khoa đi trước chiếm tỷ lệ 62,5%. <br /> Đây là điều đáng trân trọng vì đa số các em đều <br /> hiểu được việc học y khoa là việc học suốt đời, <br /> học từ  kinh  nghiệm  của  cán  bộ  y  tế,  các  thế  hệ <br /> đàn  anh,  đàn  chị  là  những  người  lành  nghề, <br /> thực hiện tốt các kỹ thuật chăm sóc người bệnh <br /> hằng ngày, có nhiều kinh nghiệm kết quả khảo <br /> sát cũng cho thấy HS‐SV biết vâng lời cán bộ y tế <br /> nhưng  vẫn  có  ý  kiến  riêng  của  mình  (27,5%). <br /> Điều này cho thấy sự kết hợp kiến thức y khoa <br /> với  kinh  nghiệm  y  khoa  cần  có  sự  hài  hòa. <br /> Ngành y là ngành học tập suôt đời, các kỹ thuật <br /> quy trình mới của y khoa cần được cập nhật liên <br /> tục  cho  cán  bộ  y  tế  trong  quá  trình  đào  tạo  lại, <br /> đào tạo liên tục của ngành y tế giúp cho cán bộ y <br /> tế đang công tác và HS‐SV mới vừa học kỹ thuật <br /> y khoa mới có tiếng nói chung (2,3). <br /> <br /> Về nhận thức của HS‐SV <br /> Đa số nhận thức được rằng cần bổ sung kiến <br /> thức về kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật y khoa, đề <br /> ra các phương  pháp  học  tập  đúng  đắn,  để  việc <br /> thực tập tại bệnh viện đạt kết quả tốt.  <br /> <br /> Về phương pháp học tập <br /> Đa  số  HS‐SV  cho  rằng  giao  tiếp  với  người <br /> bệnh và các quy trình kỹ thuật y khoa là rất cần <br /> thiết, cần phải học tập thật tốt trước khi thực tập <br /> tại bệnh viện và các em đã đưa ra phương pháp <br /> học tập để thực tập tại bệnh viện đạt kết quả cao <br /> thông qua việc đọc kỹ lý thuyết, tiếp xúc nhiều <br /> với  bệnh  nhân,  học  tập  thông  qua  bác  sĩ,  điều <br /> dưỡng  của  bệnh  viện  và  qua  giáo  viên  hướng <br /> dẫn của trường. <br /> Kết  quả  của  khảo  sát  cho  chúng  ta  thấy <br /> rằng  đa  số  các  em  đã  có  nhận  thức,  thái  độ <br /> đúng đắn về việc thực tập tại bệnh viện, thấy <br /> được những điều cần phải rèn luyện trước và <br /> trong  quá  trình  thực  tập  tại  bệnh  viện  nhằm <br /> đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình này <br /> giúp cho nhà trường thực hiện được nhiệm vụ <br /> đào  tạo  cán  bộ  y  tế  vừa  hồng  vừa  chuyên,  để <br /> phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức <br /> khỏe cho nhân dân. <br /> <br /> 23<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> KẾT LUẬN <br /> Qua  khảo  sát  200  HS‐SV  học  kỳ  I  năm  thứ <br /> nhất  các  hệ  đào  tạo  điều  dưỡng,  y  sĩ,  hộ  sinh, <br /> của Trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang về tâm lý <br /> và  nhận  thức  trước  khi  thực  tập  tại  bệnh  viện, <br /> chúng tôi rút ra kết luận như sau: <br /> HS‐SV rất lo lắng khi thực tập tại bệnh viện <br /> 60%.  Lý  do  chính  HS‐SV  lo  lắng  là  sợ  không <br /> thực hiện được các kỹ thuật 58%.  <br /> 81% cảm thấy khó khăn trong việc thực tập <br /> tại bệnh viện. Lý do gặp khó khăn là do không <br /> tự tin khi thực tập các thủ thuật y khoa đã học, <br /> không tự tin khi tiếp xúc với bệnh nhân và chưa <br /> thích nghi với môi trường thực tập. <br /> Việc  trực  đêm  tại  bệnh  viện  có  nhiều  khó <br /> khăn  do  HS‐SV  lo  lắng  sợ  mất  ngủ  ảnh  hưởng <br /> đến học tập ngày hôm sau, lo lắng không hoàn <br /> thành nhiệm vụ phiên trực. <br /> <br /> Đối  với  nhân  viên  y  tế,  HS‐SV  tích  cực  học <br /> tập  kinh  nghiệm  (62,5%),  rất  ngoan,  vâng  lời <br /> nhưng vẫn có ý kiến riêng (27,5%). <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO <br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Bộ Y Tế (2000). Điều dưỡng cơ bản 1 và 2, Nhà xuất bản Y Học, <br /> tr. 35‐37, tr. 57‐59. <br /> Bộ Y Tế (2008). Quyết định số 29/2008/QĐ‐BYT ngày 18/8/2008 <br /> của Bộ Y Tế về quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các <br /> đơn vị sự nghiệp y tế. <br /> Đỗ Hồng Ngọc (2001). Thầy thuốc và bệnh nhân, Nhà xuất bản <br /> Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 45‐48, tr. 67‐69. <br /> Nguyễn Thị Thu Triều (2008). Khảo sát tâm lý và kiến thức của <br /> học viên trước khi thực tập tại bệnh viện, Y học thành phố Hồ <br /> Chí Minh, 12(4), tr 14‐20. <br /> Nguyễn Văn Nhân (2006). Tâm lý học y học, Nhà  xuất  bản  Y <br /> học, tr. 22‐28, tr. 67‐69. <br /> <br />  <br /> Ngày nhận bài báo:  <br />  <br /> 04‐09‐2013. <br /> Ngày phản biện nhận xét bài báo: 11‐11‐2013. <br /> Ngày bài báo được đăng:   <br /> 16‐12‐2013. <br /> <br />  <br /> <br /> 24<br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  <br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2