Tập đọc - THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
170
lượt xem
8
download

Tập đọc - THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc lưu loát, trôi chảy, với giọng kể chậm rãi, linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện. - Hiểu nội dung câu chuyện: Phê phán những cách nghĩ, cách làm lạc hậu, mê tín, dị đoan; giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh tật cho con người, chỉ có khoa học và bệnh viện mới có khả năng làm được điều đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

  1. T p c: TH Y CÚNG I B NH VI N I. M c tiêu, nhi m v : - c lưu loát, trôi ch y, v i gi ng k ch m rãi, linh ho t, phù h p v i di n bi n câu chuy n. - Hi u n i dung câu chuy n: Phê phán nh ng cách nghĩ, cách làm l c h u, mê tín, d oan; giúp m i ngư i hi u cúng bái không th ch a kh i b nh t t cho con ngư i, ch có khoa h c và b nh vi n m i có kh năng làm ư c i u ó. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho trong SGK. - B ng ph vi t o n văn c n hư ng d n HS luy n c di n c m. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-12’) a) GV ho c 1 HS gi i c toàn bài. -C n c v i gi ng k ch m rãi, linh ho t, phù h p v i di n bi n câu chuy n. b) Cho HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 4 o n. c) Cho HS c c bài. - Cho HS c chú gi i + gi i nghĩa t . d) GV c di n c m toàn bài 1 l n.
  3. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng o n và tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV hư ng d n chung cách c bài văn. - 2 HS c c bài. - GV ưa b ng ph ã chép o n văn lên - Nhi u HS c o n. b ng. - GV c di n c m bài 1 l n. - Cho HS thi c. - Nhi u HS thi c o n, c bài. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản