intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ten deadly marketing sins – signs and solutions

Chia sẻ: Songanh Songanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

162
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The theory of marketing is solid but the practice of marketing leaves much to be desired. I have listed the ten deadly sins, deficits, weakness, call-it-what-you-will, of marketing as practiced. I have described the main signs of each sin and proposed solutions. Applying the solutions will turn the ten sins into the ten commandments for attaining high marketing productivity and profitability.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ten deadly marketing sins – signs and solutions

 1. ÌÛÒ ÜÛßÜÔÇ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Í×ÒÍ Í×ÙÒÍ ßÒÜ ÍÑÔËÌ×ÑÒÍ ÕÑÌÔÛÎ ÐØ×Ô×Ð Ö±¸² É·´»§ ú ͱ²-ô ײ½ò
 2. ÌÛÒ ÜÛßÜÔÇ ÓßÎÕÛÌ×ÒÙ Í×ÒÍ Í×ÙÒÍ ßÒÜ ÍÑÔËÌ×ÑÒÍ ÕÑÌÔÛÎ ÐØ×Ô×Ð Ö±¸² É·´»§ ú ͱ²-ô ײ½ò
 3. ݱ°§®·¹¸¬ w îððì ¾§ и·´·° Õ±¬´»®ò ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ò Ы¾´·-¸»¼ ¾§ Ö±¸² É·´»§ ú ͱ²-ô ײ½òô ر¾±µ»²ô Ò»© Ö»®-»§ò Ы¾´·-¸»¼ -·³«´¬¿²»±«-´§ ·² Ý¿²¿¼¿ò Ò± °¿®¬ ±º ¬¸·- °«¾´·½¿¬·±² ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ô -¬±®»¼ ·² ¿ ®»¬®·»ª¿´ -§-¬»³ô ±® ¬®¿²-³·¬¬»¼ ·² ¿²§ º±®³ ±® ¾§ ¿²§ ³»¿²-ô »´»½¬®±²·½ô ³»½¸¿²·½¿´ô °¸±¬±½±°§·²¹ô ®»½±®¼·²¹ô -½¿²²·²¹ô ±® ±¬¸»®©·-»ô »¨½»°¬ ¿- °»®³·¬¬»¼ «²¼»® Í»½¬·±² ïðé ±® ïðè ±º ¬¸» ïçéê ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ݱ°§®·¹¸¬ ß½¬ô ©·¬¸±«¬ »·¬¸»® ¬¸» °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·--·±² ±º ¬¸» Ы¾´·-¸»®ô ±® ¿«¬¸±®·¦¿¬·±² ¬¸®±«¹¸ °¿§³»²¬ ±º ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» °»®ó½±°§ º»» ¬± ¬¸» ݱ°§®·¹¸¬ Ý´»¿®¿²½» Ý»²¬»®ô ײ½òô îîî α-»©±±¼ Ü®·ª»ô Ü¿²ª»®-ô Óß ðïçîíô øçéè÷ éëðóèìððô º¿¨ øçéè÷ êìêóèêððô ±® ±² ¬¸» ©»¾ ¿¬ ©©©ò½±°§®·¹¸¬ò½±³ò λ¯«»-¬- ¬± ¬¸» Ы¾´·-¸»® º±® °»®³·--·±² -¸±«´¼ ¾» ¿¼¼®»--»¼ ¬± ¬¸» л®³·--·±²- Ü»°¿®¬³»²¬ô Ö±¸² É·´»§ ú ͱ²-ô ײ½òô ïïï 窻® ͬ®»»¬ô ر¾±µ»²ô ÒÖ ðéðíðô øîðï÷ éìèóêðïïô º¿¨ øîðï÷ éìèóêððèò Ô·³·¬ ±º Ô·¿¾·´·¬§ñÜ·-½´¿·³»® ±º É¿®®¿²¬§æ ɸ·´» ¬¸» °«¾´·-¸»® ¿²¼ ¿«¬¸±® ¸¿ª» «-»¼ ¬¸»·® ¾»-¬ »ºº±®¬- ·² °®»°¿®·²¹ ¬¸·- ¾±±µô ¬¸»§ ³¿µ» ²± ®»°®»-»²¬¿¬·±²- ±® ©¿®®¿²¬·»- ©·¬¸ ®»-°»½¬ ¬± ¬¸» ¿½½«®¿½§ ±® ½±³°´»¬»²»-- ±º ¬¸» ½±²¬»²¬- ±º ¬¸·- ¾±±µ ¿²¼ -°»½·•½¿´´§ ¼·-½´¿·³ ¿²§ ·³°´·»¼ ©¿®®¿²¬·»- ±º ³»®½¸¿²¬¿¾·´·¬§ ±® •¬²»-- º±® ¿ °¿®¬·½«´¿® °«®°±-»ò Ò± ©¿®®¿²¬§ ³¿§ ¾» ½®»¿¬»¼ ±® »¨¬»²¼»¼ ¾§ -¿´»- ®»°®»-»²¬¿¬·ª»- ±® ©®·¬¬»² -¿´»- ³¿¬»®·¿´-ò ̸» ¿¼ª·½» ¿²¼ -¬®¿¬»¹·»- ½±²¬¿·²»¼ ¸»®»·² ³¿§ ²±¬ ¾» -«·¬¿¾´» º±® §±«® -·¬«¿¬·±²ò ̸» °«¾´·-¸»® ·- ²±¬ »²¹¿¹»¼ ·² ®»²¼»®·²¹ °®±º»--·±²¿´ -»®ª·½»-ô ¿²¼ §±« -¸±«´¼ ½±²-«´¬ ¿ °®±º»--·±²¿´ ©¸»®» ¿°°®±°®·¿¬»ò Ò»·¬¸»® ¬¸» °«¾´·-¸»® ²±® ¿«¬¸±® -¸¿´´ ¾» ´·¿¾´» º±® ¿²§ ´±-- ±º °®±•¬ ±® ¿²§ ±¬¸»® ½±³³»®½·¿´ ¼¿³¿¹»-ô ·²½´«¼·²¹ ¾«¬ ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬± -°»½·¿´ô ·²½·¼»²¬¿´ô ½±²-»¯«»²¬·¿´ô ±® ±¬¸»® ¼¿³¿¹»-ò Ú±® ¹»²»®¿´ ·²º±®³¿¬·±² ±² ±«® ±¬¸»® °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ª·½»- °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® Ý«-¬±³»® Ý¿®» Ü»°¿®¬³»²¬ ©·¬¸·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¿¬ øèðð÷ éêîóîçéìô ±«¬-·¼» ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¿¬ øíïé÷ ëéîóíççí ±® º¿¨ øíïé÷ ëéîóìððîò É·´»§ ¿´-± °«¾´·-¸»- ·¬- ¾±±µ- ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º »´»½¬®±²·½ º±®³¿¬-ò ͱ³» ½±²¬»²¬ ¬¸¿¬ ¿°°»¿®- ·² °®·²¬ ³¿§ ²±¬ ¾» ¿ª¿·´¿¾´» ·² »´»½¬®±²·½ ¾±±µ-ò Ú±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ É·´»§ °®±¼«½¬-ô ª·-·¬ ±«® ©»¾ -·¬» ¿¬ ©©©òÉ·´»§ò½±³ ò Ü»-·¹²¿¬·±²- «-»¼ ¾§ ½±³°¿²·»- ¬± ¼·-¬·²¹«·-¸ ¬¸»·® °®±¼«½¬- ¿®» ±º¬»² ½´¿·³»¼ ¾§ ¬®¿¼»³¿®µ-ò ײ ¿´´ ·²-¬¿²½»- ©¸»®» ¬¸» ¿«¬¸±® ±® °«¾´·-¸»® ·- ¿©¿®» ±º ¿ ½´¿·³ô ¬¸» °®±¼«½¬ ²¿³»- ¿°°»¿® ·² ײ·¬·¿´ Ý¿°·¬¿´ ´»¬¬»®-ò λ¿¼»®-ô ¸±©»ª»®ô -¸±«´¼ ½±²¬¿½¬ ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ½±³°¿²·»- º±® ³±®» ½±³°´»¬» ·²º±®³¿¬·±² ®»¹¿®¼·²¹ ¬®¿¼»³¿®µ- ¿²¼ ®»¹·-¬®¿¬·±²ò Ô·¾®¿®§ ±º ݱ²¹®»-- Ý¿¬¿´±¹·²¹ó·²óЫ¾´·½¿¬·±² Ü¿¬¿æ Õ±¬´»®ô и·´·°ò Ì»² ¼»¿¼´§ ³¿®µ»¬·²¹ -·²- æ -·¹²- ¿²¼ -±´«¬·±²- ñ и·´·° Õ±¬´»®ò °ò ½³ò ×ÍÞÒ ðóìéïóêëðîîóê ø½´±¬¸÷ ïò Ó¿®µ»¬·²¹œÓ¿²¿¹»³»²¬ò ×ò Ì·¬´»æ ïð ¼»¿¼´§ ³¿®µ»¬·²¹ -·²-ò ××ò Ì·¬´»ò ØÚëìïëòïí òÕêëì îððì êëèò蜼½îî îððíðîêðíë Ю·²¬»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ±º ß³»®·½¿ò ïð ç è é ê ë ì í î ï
 4. × ¼»¼·½¿¬» ¬¸·- ¾±±µ ¬± ³§ -·¨ ¹®¿²¼½¸·´¼®»²œÖ±®¼¿²ô Ö¿³·»ô Û´´·»ô Ñ´·ª·¿ô ß¾¾§ô ¿²¼ Í¿³œ©¸±³ × ´±ª» ¼»¿®´§ò
 5. ß½µ²±©´»¼¹³»²¬- ̸·- ¾±±µ ·- ¾¿-»¼ ±² ³¿²§ §»¿®- ±º ©±®µ·²¹ ©·¬¸ ½±²ó -«´¬·²¹ •®³- ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´ ½´·»²¬-ò × ©±«´¼ ´·µ» »-°»ó ½·¿´´§ ¬± ¿½µ²±©´»¼¹» Ø¿³·´¬±² ݱ²-«´¬¿²¬- ±º Ý¿³¾®·¼¹»ô Ó¿--¿½¸«-»¬¬- ø©©©ò¸¿³·´¬±²½±ò½±³÷ò ß² ±®·¹·²¿´ ª»®-·±² ±º ¬¸» ¬»² ³±-¬ ½±³³±² •²¼·²¹- ©¿- ½®»¿¬»¼ ¾§ ³§ »¿®´·»® Ó¿®µ»¬·²¹ ß«¼·¬ ½±ó¿«¬¸±®ô É·´´ α¼¹»®-ô ¿²¼ ¸·- ½±´´»¿¹«»- ¿¬ ¬¸» ÓßÝ Ù®±«° ¿²¼ Ø¿³·´¬±² ݱ²-«´¬¿²¬-ò ̸»§ ¾¿-»¼ ¬¸»·® ½±²½´«ó -·±²- ±² ¬¸» •²¼·²¹- º®±³ ±ª»® éë ³¿®µ»¬·²¹ ¿«¼·¬- ±º ¾«-·²»-- «²·¬- ½±²¼«½¬»¼ ±ª»® ¿ ïë󧻿® °»®·±¼ò Ø¿³·´ó ¬±² ¸¿- º«®¬¸»® ³±¼·•»¼ ¬¸» ¿«¼·¬ ·²¬± -±³»¬¸·²¹ ¬¸»§ ½¿´´ “Ó¿®µ»¬ó¾¿-»¼ Ю±•¬ ׳°®±ª»³»²¬’ ©¸»®»·² ¬¸»§ ´·²µ ¿«¼·¬ •²¼·²¹- ¬± ¾±¬¬±³ ´·²» ·³°¿½¬ò × «-»¼ ¬¸» ´·-¬ ±º ³¿¶±® ³¿®µ»¬·²¹ ¼»•½·»²½·»- ¿²¼ ³§ ±©² ½±²ó -«´¬·²¹ »¨°»®·»²½»- ¿- ¿ -°®·²¹¾±¿®¼ º±® ¼»ª»´±°·²¹ ¬¸·- ¾±±µò × ¿´-± ©¿²¬ ¬± ¿½µ²±©´»¼¹» Õ±¬´»® Ó¿®µ»¬·²¹ Ù®±«° ±º É¿-¸·²¹¬±²ô ÜòÝò ø©©©òµ±¬´»®³¿®µ»¬·²¹ò½±³÷ô º±® ¬¸»·® ½±³³·¬³»²¬ ¬± ·¼»²¬·º§·²¹ ³¿¶±® ³¿®µ»¬·²¹ ¼»•ó ½·»²½·»- ¿²¼ °®±°±-·²¹ ·²²±ª¿¬·ª» -±´«¬·±²-ò Õ±¬´»® Ó¿®ó µ»¬·²¹ Ù®±«° º±½«-»- ±² -¬®¿¬»¹·½ ³¿®µ»¬·²¹ ¿²¼ ¸¿- ©±®µ»¼ ©·¬¸ -«½¸ ³¿¶±® ½´·»²¬- ¿- ßÌúÌô ×ÞÓô ÖÐ Ó±®ó ª
 6. ª· ß½µ²±©´»¼¹³»²¬- ¹¿²ô Ò±®¬¸©»-¬»®² Ó«¬«¿´ô É»§»®¸¿»«-»®ô Þ¿¨¬»®ô Е¦»®ô ͸»´´ ݸ»³·½¿´ô Ú±®¼ô ӽܱ²¿´¼•-ô Ó·½¸»´·²ô ¿²¼ ÍßÍ ß·®´·²»-ò ̸»·® °®»-·¼»²¬ ¿²¼ º±«²¼»®ô Ó·´¬±² Õ±¬´»®ô ¸¿- -¸±©² ¿² «²½¿²²§ ³¿®µ»¬·²¹ ·³¿¹·²¿¬·±² ·² ¾®·²¹·²¹ º®»-¸ “±«¬ó±ºó¬¸»ó¾±¨’ ¬¸·²µ·²¹ ¬± ¹«·¼» ½±³ó °¿²§ -±´«¬·±²-ò
 7. ݱ²¬»²¬- ײ¬®±¼«½¬·±² ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ï ݸ¿°¬»® ï DZ«® ݱ³°¿²§ ×- Ò±¬ Í«º•½·»²¬´§ Ó¿®µ»¬ Ú±½«-»¼ ¿²¼ Ý«-¬±³»® Ü®·ª»² ïí ݸ¿°¬»® î DZ«® ݱ³°¿²§ ܱ»- Ò±¬ Ú«´´§ ˲¼»®-¬¿²¼ ׬- Ì¿®¹»¬ Ý«-¬±³»®- îç ݸ¿°¬»® í DZ«® ݱ³°¿²§ Ò»»¼- ¬± Þ»¬¬»® Ü»•²» ¿²¼ Ó±²·¬±® ׬- ݱ³°»¬·¬±®- ìí ݸ¿°¬»® ì DZ«® ݱ³°¿²§ Ø¿- Ò±¬ Ю±°»®´§ Ó¿²¿¹»¼ ׬- λ´¿¬·±²-¸·°- ©·¬¸ ׬- ͬ¿µ»¸±´¼»®- ëí ݸ¿°¬»® ë DZ«® ݱ³°¿²§ ×- Ò±¬ Ù±±¼ ¿¬ Ú·²¼·²¹ Ò»© Ñ°°±®¬«²·¬·»- êí ݸ¿°¬»® ê DZ«® ݱ³°¿²§•- Ó¿®µ»¬·²¹ д¿²²·²¹ Ю±½»-- ×- Ü»•½·»²¬ éí ݸ¿°¬»® é DZ«® ݱ³°¿²§•- Ю±¼«½¬ ¿²¼ Í»®ª·½» б´·½·»- Ò»»¼ Ì·¹¸¬»²·²¹ èï ݸ¿°¬»® è DZ«® ݱ³°¿²§•- Þ®¿²¼óÞ«·´¼·²¹ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±² ͵·´´- ß®» É»¿µ èç ª··
 8. ª··· ݱ²¬»²¬- ݸ¿°¬»® ç DZ«® ݱ³°¿²§ ×- Ò±¬ É»´´ Ñ®¹¿²·¦»¼ ¬± Ý¿®®§ Ѳ Ûºº»½¬·ª» ¿²¼ Ûº•½·»²¬ Ó¿®µ»¬·²¹ ïðí ݸ¿°¬»® ïð DZ«® ݱ³°¿²§ Ø¿- Ò±¬ Ó¿¼» Ó¿¨·³«³ Ë-» ±º Ì»½¸²±´±¹§ ïîç Û°·´±¹«» ̸» Ì»² ݱ³³¿²¼³»²¬- ±º Ó¿®µ»¬·²¹ Ûºº»½¬·ª»²»-- ïìí ײ¼»¨ ïìé
 9. ײ¬®±¼«½¬·±² ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§
 10. Ó¿®µ»¬·²¹ ·- ·² ¾¿¼ -¸¿°»ò Ò±¬ ³¿®µ»¬·²¹ ¬¸»±®§ô ¾«¬ ³¿®µ»¬·²¹ °®¿½¬·½»ò Ûª»®§ ²»© °®±¼«½¬ ±® -»®ª·½» ²»»¼- ¬± ¾» -«°°±®¬»¼ ¾§ ¿ ³¿®µ»¬·²¹ °´¿² ¬¸¿¬ ¾®·²¹- ·² ¿ ¹±±¼ ®»¬«®² ¬¸¿¬ ½±ª»®- ¬¸» ½±®®»-°±²¼·²¹ ·²ª»-¬³»²¬ ±º ¬·³» ¿²¼ ³±²»§ò Þ«¬ ¬¸»² ©¸§ ¼± éë °»®½»²¬ ±º ²»© °®±¼«½¬-ô -»®ª·½»-ô ¿²¼ ¾«-·²»--»- º¿·´áï ̸»-» º¿·´«®»- ¸¿°°»² ·² -°·¬» ±º ¿´´ ¬¸» ©±®µ ¬¸¿¬ ¹±»- ·²¬± ³¿®µ»¬ ®»ó -»¿®½¸ô ½±²½»°¬ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ¬»-¬·²¹ô ¾«-·²»-- ¿²¿´§-·-ô °®±¼«½¬ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ¬»-¬·²¹ô ³¿®µ»¬ ¬»-¬ó ·²¹ô ¿²¼ ½±³³»®½·¿´ ´¿«²½¸ò Ó¿®µ»¬·²¹ ·- -«°°±-»¼ ¬± ¼®·ª» ¾«-·²»-- -¬®¿¬»¹§ò ̸» ³¿®µ»¬»®-• ¶±¾ ·- ¬± ®»-»¿®½¸ ²»© ±°°±®¬«²·¬·»- º±® ¬¸» ½±³°¿²§ ¿²¼ ½¿®»º«´´§ ¿°°´§ -»¹³»²¬¿¬·±²ô ¬¿®¹»¬·²¹ô ¿²¼ °±-·¬·±²·²¹ øÍÌÐ÷ ¬± °±·²¬ ¿ ²»© ¾«-·²»-- ·² ¬¸» ®·¹¸¬ ¼·®»½¬·±²ò ̸»² ³¿®µ»¬»®- ¿®» -«°°±-»¼ ¬± Œ»-¸ ±«¬ ¬¸» ìÐ-œÐ®±¼«½¬ô Ю·½»ô д¿½»ô ¿²¼ Ю±³±¬·±²œ³¿µ·²¹ -«®» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ½±²-·-¬»²¬ ©·¬¸ »¿½¸ ±¬¸»® ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸» ÍÌÐ -¬®¿¬»¹§ò ̸»² ³¿®µ»¬»®- ¿®» -«°°±-»¼ ¬± ·³°´»ó ³»²¬ ¬¸» °´¿² ¿²¼ ³±²·¬±® ¬¸» ®»-«´¬-ò ɸ»² ¬¸» ®»-«´¬- ¼»ª·¿¬» º®±³ ¬¸» °´¿²ô ³¿®µ»¬»®- ¸¿ª» ¬± ¼»½·¼» ·º ¬¸» ½«´°®·¬ ·- ©»¿µ ·³°´»³»²¬¿¬·±²ô ¿² ·²½±¸»®»²¬ ³¿®µ»¬ó ·²¹ ³·¨ô ¿ ³·-¼·®»½¬»¼ ÍÌÐô ±® «´¬·³¿¬»´§ ·²½±³°»¬»²¬ ³¿®µ»¬ ®»-»¿®½¸ò Þ«¬ ¬±¼¿§ô ¬±± ³¿²§ ³¿®µ»¬·²¹ ¼»°¿®¬³»²¬- ¼±²•¬ ¸¿²ó ¼´» ¬¸·- ©¸±´» °®±½»--ò ׬•- ¸¿²¼´»¼ ¾§ ¿ ³·¨ ±º ³¿®µ»¬»®-ô -¬®¿¬»¹·-¬-ô •²¿²½·¿´ ¬§°»-ô ¿²¼ ±°»®¿¬·±²- °»±°´»ò ͱ³»ó ¸±© ¿ ²»© °®±¼«½¬ ±® -»®ª·½» »³»®¹»- ¿²¼ ³¿®µ»¬·²¹ ·- í
 11. ì ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ´»º¬ ¬± ·¬- ¬®«» ³·--·±² ¿- ½±²½»·ª»¼ ¾§ ±¬¸»®- ·² ¬¸» ½±³ó °¿²§ô ²¿³»´§ -»´´·²¹ ¿²¼ °®±³±¬·²¹ò Ó±-¬ ±º ³¿®µ»¬·²¹ ·- ®»¼«½»¼ ¬± ¿ ±²»óÐ º«²½¬·±²œÐ®±³±¬·±²œ²±¬ ¿ º±«®óÐ ¶±¾ò Þ»½¿«-» ¬¸» ½±³°¿²§ »²¼- «° ³¿µ·²¹ ¿ °®±¼«½¬ ¬¸¿¬ ¼±»-²•¬ -»´´ ©»´´ô ³±-¬ ±º ³¿®µ»¬·²¹•- ¬¿-µ ·- ¬± ½´»¿® «° ¬¸» ³»-- ¬¸®±«¹¸ ¸¿®¼ -»´´·²¹ ¿²¼ ¿¼ª»®¬·-·²¹ò Ø»®» ·- ¿² »¨¿³°´» ±º ±²»óÐ ³¿®µ»¬·²¹ò × ¿-µ»¼ ¬¸» Ó¿®µ»¬·²¹ Ê·½» Ю»-·¼»²¬ ±º ¿ ³¿¶±® Û«®±°»¿² ¿·®´·²» ©¸»¬¸»® ¸» -»¬- ¬¸» º¿®»- ±² ¬¸» ¿·®´·²»æ “Ú·²¿²½» ¼±»- ¬¸¿¬ò’ “ܱ §±« ·²Œ«»²½» ¬¸» º±±¼ -»®ª»¼ ±² ¬¸» ¿·®°´¿²»á’ “Ò±ô ¬¸¿¬•- ¼±²» ¾§ ½¿¬»®·²¹ò’ “ܱ §±« ¸¿ª» ¿ -¿§ ·² -»¬¬·²¹ ¬¸» -¬¿²¼¿®¼- º±® ¸·®·²¹ ½¿¾·² ½®»©á’ “Ò±ô ¸«³¿² ®»-±«®½»- ¸¿²¼´»- ¬¸¿¬ò’ “ɸ¿¬ ¿¾±«¬ ¬¸» ½´»¿²´·²»-- ±º ¬¸» °´¿²»-á’ “̸¿¬•- ³¿·²¬»²¿²½»•- ¶±¾ò’ “̸»² ©¸¿¬ ¼± §±« ¼±á’ “× ³¿²¿¹» ¿¼ª»®¬·-·²¹ ¿²¼ -»´´·²¹ò’ Ý´»¿®´§ô ¬¸·- ¿·®´·²» ·- ¬®»¿¬·²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¿- ¿ ±²»óÐ º«²½¬·±²ò ɱ®-»ô ³¿®µ»¬·²¹ ·-²•¬ ¸¿²¼´·²¹ ¿¼ª»®¬·-·²¹ ¿²¼ -»´´ó ·²¹ ª»®§ ©»´´ò ß-µ ¿²§ ÝÛÑ ©¸± -¸«¼¼»®- ©¸»² ¸» ¹»¬- ¬¸» ¿¼ª»®¬·-·²¹ ¾·´´ ·² ¿ °»®·±¼ ©¸»² -¿´»- ¿®» Œ¿¬ ±® ¼±©²ò “ɸ¿¬ ¼·¼ ¬¸» ¿¼ª»®¬·-·²¹ ¼± º±® «-á’ ¸» ¿-µ- ¬¸» Ó¿®µ»¬·²¹ Ê·½» Ю»-·¼»²¬ò ߬ ¾»-¬ô ¬¸» ¿²-©»® ·- ¬¸¿¬
 12. ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ë -¿´»- ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² »ª»² ©±®-» ©·¬¸±«¬ ·¬ò “Þ«¬ ¿- ¿² ·²ª»-¬³»²¬ô ©¸¿¬ ¼·¼ ©» ¹»¬ ¾¿½µá’ ß²¼ ¬¸»®» ·-²•¬ ¿ ¹±±¼ ¿²-©»®ò ÝÛÑ- ¿®» «²¼»®-¬¿²¼¿¾´§ ¹®±©·²¹ ·³°¿¬·»²¬ ©·¬¸ ³¿®µ»¬·²¹ò ̸»§ º»»´ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¹»¬ ¿½½±«²¬¿¾·´·¬§ º±® ¬¸»·® ·²ª»-¬³»²¬- ·² •²¿²½»ô °®±¼«½¬·±²ô ·²º±®³¿¬·±² ¬»½¸²±´±¹§ô »ª»² °«®½¸¿-·²¹ô ¾«¬ ¼±²•¬ µ²±© ©¸¿¬ ¬¸»·® ³¿®µ»¬·²¹ -°»²¼·²¹ ·- ¿½¸·»ª·²¹ò Ù®¿²¬»¼ ¬¸¿¬ ³¿®µ»¬·²¹ ·²ª±´ª»- ¿ ³±®» ½±³°´»¨ ½¸¿·² ±º »ª»²¬- ©¸»®» ·¬ ·- ¸¿®¼»® ¬± ¬®¿½» ½¿«-» ¿²¼ »ºº»½¬ò Þ«¬ -±³» °®±¹®»-- ·- ¾»·²¹ ³¿¼» ·² ¬¸»±®§ ¿²¼ ±¬¸»® ½±³°¿²·»- ¿®» °«¬¬·²¹ ·¬ ·²¬± °®¿½¬·½»ò ɸ§ ½¿²•¬ ¬¸·- ¸¿°°»² ·² ¬¸»·® ½±³°¿²§á Ûª»®§ -·¹² -«¹¹»-¬- ¬¸¿¬ ³¿®µ»¬·²¹ ©·´´ ¾»½±³» ³±®» ½¸¿´´»²¹·²¹ ·² ¬¸» º«¬«®»ò ݱ²-·¼»® ¬¸» º±´´±©·²¹æ Ò¿¬·±²¿´ ¾®¿²¼- ¿®» •²¼·²¹ ·¬ ¸¿®¼»® ¬± ¹»¬ ¿² ¿¼»ó ¯«¿¬» °®»³·«³ ¬± ½±ª»® ¬¸»·® ¾®¿²¼ó¾«·´¼·²¹ ½±-¬ò ɸ§á É¿´óÓ¿®¬ ¿²¼ ·¬- ·³·¬¿¬±®- ¿®» ·²-·-¬·²¹ ±² ³«½¸ ´±©»® °®·½»- º®±³ -«°°´·»®- ·º ¬¸»-» -«°°´·»®- ©¿²¬ É¿´óÓ¿®¬•- ¾«-·²»--ò ß²¼ ³»¹¿®»¬¿·´»®- ¿®» ·²ó ½®»¿-·²¹´§ °«¬¬·²¹ ±«¬ ¬¸»·® ±©² -¬±®» ¾®¿²¼- ¬¸¿¬ ¿®» ®»¿½¸·²¹ ¿ ´»ª»´ ±º ¯«¿´·¬§ »¯«¿´ ¬± ¬¸» ²¿¬·±²¿´ ¾®¿²¼-ò ͬ±®» ¾®¿²¼- ¼±²•¬ ¸¿ª» ¬± °¿§ º±® ®»-»¿®½¸ô ¿¼ª»®¬·-·²¹ô ¿²¼ -»´´·²¹ò É» ¿®» ¸»¿®·²¹ ¬¸¿¬ Ù»²»®¿ó ¬·±² Ç ·- ³±®» -µ»°¬·½¿´ ±º ¿¼ª»®¬·-·²¹ò Ò¿±³· Õ´»·² ¿²¼ ¸»® Ò± Ô±¹± ¾±±µ ·- ³¿µ·²¹ ¿ ´±¬ ±º °»±°´» ¬¸·²µ ¿¾±«¬ ¸±© ³«½¸ -¸±«´¼ ¬¸»§ °¿§ º±® ¬¸» ³±®»
 13. ê ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ¿¼ª»®¬·-»¼ ¾®¿²¼- ¿²¼ ©¸¿¬ »ºº»½¬- ®¿³°¿²¬ ¾®¿²¼·²¹ ¸¿- ±² -±½·»¬§•- ½±-¬-òî ݱ³°¿²·»- ¸¿ª» ¾»»² »³¾®¿½·²¹ Ý«-¬±³»® λ´¿ó ¬·±²-¸·° Ó¿²¿¹»³»²¬ øÝÎÓ÷ ¿- ¬¸» ´¿¬»-¬ ½«®» º±® ¬¸»·® ·´´-ò ̸·- ³»¿²- ½±´´»½¬·²¹ °®·ª¿¬» ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ·²¼·ª·¼«¿´- ¬± ¾»¬¬»® ¹«»-- ¿¬ ©¸¿¬ ¬¸»§ ½¿² ¾» ¬»³°¬»¼ ¬± ¾«§ò Þ«¬ ¬¸»®» ·- ¹®±©·²¹ ±°°±-·¬·±² ¬± ¬¸» ½±´´»½¬·±² ±º °»®-±²¿´ ·²º±®³¿¬·±²ò Ú«®¬¸»®ó ³±®»ô °»±°´» ¿®» ·²½®»¿-·²¹´§ «°-»¬ ©·¬¸ ¶«²µ ³¿·´ô »ó³¿·´ô ¿²¼ °¸±²» ½¿´´-ò ײ º¿½¬ô ݱ²¹®»-- °¿--»¼ ¿ ´¿© ¹·ª·²¹ °»±°´» ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ´·-¬ ¬¸»·® ¸±«-»¸±´¼- ¿- ²±¬ ¿ª¿·´¿¾´» º±® °¸±²» ½¿´´-ô ©·¬¸ ¿ °»²¿´¬§ ±º üïïôðð𠺱® ±ºº»²¼·²¹ ½±³°¿²·»-ò ݱ³°¿²·»- ¾»¬¬»® ³±ª» ¬± °»®³·--·±² ±® “±°¬ó·²’ ³¿®µ»¬·²¹ ¿- -±±² ¿- ¬¸»§ ½¿²ò Ô±§¿´¬§ -½¸»³»- -»»³ ´·µ» ¿ ¹±±¼ ·¼»¿ ¿²¼ ¬¸»§ ©±®µ ©»´´ º±® ¬¸»·® •®-¬ ¿¼±°¬»®-ò Þ«¬ ¬¸»·® ½±³°»¬·¬±®- ¸¿ª» ²± ½¸±·½» ¾«¬ ¬± ´¿«²½¸ ¬¸»·® ±©² º®»¯«»²¬ó ¾«§»® -½¸»³»-ò ̱¼¿§ô ³±-¬ ¾«-·²»--°»±°´» ½¿®®§ Ê·-¿ô Ó¿-¬»®Ý¿®¼ô ¿²¼ ß³»®·½¿² Û¨°®»-- ¿²¼ ¬¸»§ ¹»¬ °±·²¬- ©¸»¬¸»® ¬¸»§ Œ§ ß³»®·½¿²ô ˲·¬»¼ô ±® Ü»´¬¿ò Ò± ³¿¬¬»® ¸±© ½¸»¿°´§ ¿ ½±³°¿²§ ½¿² °®±¼«½» ·¬- °®±¼«½¬ ¼±³»-¬·½¿´´§ô ·¬ ½¿²•¬ ¾» ¬¸» ½¸»¿°»-¬ ¿- ´±²¹ ¿- ݸ·²¿ ¸¿- ¿ -¿§ò ݸ·²¿ ½¿² °®±¼«½» »ª»®§ó ¬¸·²¹ ½¸»¿°»® ¿²¼ ·- ¾»¹·²²·²¹ ¬± ³¿µ» ·¬ ¿- ¹±±¼ò ݸ·²¿ ©·´´ ¸¿ª» ¬¸» °±©»® ¬± ®»°»¿¬ ¬¸» Ö¿°¿²»-»
 14. ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ é ¹¿³»æ ¾»¬¬»® ¯«¿´·¬§ ¿¬ ´±©»® °®·½»-ò ̸·- ¸¿- ¾»»² ¿ ¾´±© ¬± ½±«²¬®·»- ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¿¼ª»®¬·-» ´±©»® ½±-¬ ´¿¾±®ô -«½¸ ¿- Ô¿¬·² ß³»®·½¿² ¿²¼ »¿-¬»®² Û«®±ó °»¿² ½±«²¬®·»-ò ̸«- Ó»¨·½± ¸¿- ¾»»² ´±-·²¹ ¿«¬± ¿²¼ ±¬¸»® º¿½¬±®·»- ·² ¬¸» ³»¯«·´¿¼±®¿ ¿®»¿ ¿- ¬¸»§ ³±ª» ¬± ݸ·²¿ò Ò¿¬«®¿´´§ ËòÍò °®±¼«½»®- ©·´´ ¬®¿²-º»® ¼±³»-¬·½ -±«®½·²¹ ¿²¼ °®±¼«½¬·±² ¬± ½¸»¿°»® ¿®»¿-ô ´»¿¼·²¹ ¬± ¼»½´·²»- ·² ËòÍò »³°´±§ó ³»²¬ò Ú¿´´·²¹ »³°´±§³»²¬ ³»¿²- ´»-- °«®½¸¿-·²¹ °±©»® ¿²¼ º»©»® -¿´»-ô ¬¸«- °®±¼«½·²¹ ¿ ª·½·±«- ½·®½´»ò Ó¿-- ³¿®µ»¬·²¹ ½±-¬- ¿®» ®·-·²¹ »ª»² ¬¸±«¹¸ ³¿-- ³¿®µ»¬·²¹ »ºº»½¬·ª»²»-- ·- º¿´´·²¹ò ß- º»©»® °»±°´» °¿§ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ÌÊ ½±³³»®½·¿´-œ»·¬¸»® ·¹²±®·²¹ ±® ¦¿°°·²¹ ¬¸»³œÌÊ ²»¬©±®µ- ¿®» ®¿·-·²¹ ¬¸»·® °®·½»-ò ̸·- ©·´´ º±®½» ³¿®µ»¬»®- ¬± •²¼ ³±®» »ºº»½ó ¬·ª» ³»¼·¿ò Ü·ºº»®»²¬·¿¬·±² ¸¿- ¾»»² ¬¸» ³¿®µ»¬»®•- ©¿® ½®§æ “Ü·ºº»®»²¬·¿¬»ô ¼·ºº»®»²¬·¿¬»ô ¼·ºº»®»²¬·¿¬»ò’ Ю±º»--±® ̸»±¼±®» Ô»ª·¬¬ -¿·¼ §»¿®- ¿¹± ¬¸¿¬ §±« ½¿² ¼·ºº»®ó »²¬·¿¬» ¿²§¬¸·²¹ô ·²½´«¼·²¹ -¿´¬ ¿²¼ ½»³»²¬ò Þ«¬ ¬¸» °®±¾´»³ ·- ¬©±º±´¼ò Ó¿²§ ¼·ºº»®»²¬·¿¬·±²- ¼±²•¬ ³¿¬¬»® ¬± ½«-¬±³»®- ò ò ò ¬¸»§ ¿®» -°«®·±«- ±® ²±¬ ½±³°»´´·²¹ò ɱ®-»ô ½±³°»¬·¬±®- ¿®» ¯«·½µ ¬± ½±°§ ¿²§ »ºº»½¬·ª» ¼·ºº»®»²¬·¿¬·±²ô ´»¿¼·²¹ ·²²±ª¿¬±®- ¬± »²¶±§ »ª»² -¸±®¬»® ´·º» ½§½´»-ô ¾¿®»´§ ®»½±ª»®·²¹ ¬¸»·® ·²ª»-¬³»²¬-ò
 15. è ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ݱ²-«³»®- ¿®» ³±®» ·²º±®³»¼ ¿²¼ -±°¸·-¬·½¿¬»¼ ·² ¬¸»·® ¾«§·²¹ ¸¿¾·¬-ò Ó®ò Ö±²»-ô ©¸± ©¿²¬- ¬± ¾«§ ¿ Ò·µ±² ݱ±´°·¨ ìíðð ¼·¹·¬¿´ ½¿³»®¿ô ¹±»- ±² ©©©ò³§-·³±²ò½±³ ¿²¼ •²¼- ±ª»® îë ±²´·²» ³»®ó ½¸¿²¬- -¬¿¬·²¹ ¬¸»·® °®·½»- º±® ¬¸·- ½¿³»®¿ò ß²¼ ¬¸» ª¿®·¿²½» ·- -¸±½µ·²¹å °®·½»- ®¿²¹» º®±³ üííç ¬± üììçÿ л±°´» ¿®» ¾»·²¹ ¬®¿·²»¼ ·²¬± °®·½» ½±²-½·±«-²»--ò Þ«§·²¹ ±²´·²» ·- ¿´´ ¿¾±«¬ °®·½»ô ²±¬ ®»´·¿¾·´·¬§ ±® -»®ó ª·½» ¼·ºº»®»²½»-ò ݱ²-·¼»® º«®¬¸»® ¬¸¿¬ ¬±¼¿§•- ½«-ó ¬±³»®- ©¿´µ ·²¬± ¿² ¿«¬± ¼»¿´»®-¸·° ¿®³»¼ ©·¬¸ ·²º±®³¿¬·±² ±² »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬¸» ½¿® -¸±«´¼ ½±-¬ ¬¸»³ò ͱ³» »ª»² ¹± ±² Ю·½»´·²»ò½±³ ¿²¼ -¬¿¬» ©¸¿¬ ¬¸»§ ©·´´ °¿§ º±® -«½¸ó¿²¼ó-«½¸ó¿ó½¿® ·º ¿²§ ¼»¿´»® ©·´´ ¿½½»°¬ ¬¸»·® ±ºº»®ò ݱ³°¿²·»- ½±²¬·²«» ¬± ½«¬ ¬¸»·® ³¿®µ»¬·²¹ »¨°»²-»- ¼«®·²¹ ®»½»--·±²-ô ¬¸» ±²» °®±° ±² ©¸·½¸ ¬¸»·® -¿´»- ¼»°»²¼ò Þ«¬ ¾»½¿«-» ¬¸» ½±³°¿²§ ¼±»-²•¬ ¹»¬ ¸¿®¼ ¼¿¬¿ ±² ©¸¿¬ ¬¸»·® ³¿®µ»¬·²¹ »¨°»²¼·¬«®»- ¿®» ¼±·²¹ô ½¿² §±« ¾´¿³» ¬¸»³á É» ½¿² ¹± ±² ¾«¬ ¬¸» °±·²¬ ·- ©»´´ ³¿¼»æ Ó¿®µ»¬»®- ©·´´ º¿½» ·²½®»¿-·²¹ ½¸¿´´»²¹»- ·² ¬®§·²¹ ¬± °®»-»®ª» ½±³ó °¿²§ ³¿®¹·²- ¿²¼ ¸·¬ ½±³°¿²§ °®±•¬ ¬¿®¹»¬-ò ̱ ³¿µ» ³¿¬¬»®- ©±®-»ô ³¿²§ ½±³°¿²·»- ¿®» ·²»º•½·»²¬´§ ±®¹¿ó ²·¦»¼ º®±³ ¿ ³¿®µ»¬·²¹ °±·²¬ ±º ª·»©ò ß¼¼·²¹ ½±³°¿²§ ³¿®µ»¬·²¹ ·²»º•½·»²½§ ¿²¼ ·²»ºº»½¬·ª»²»-- ¬± ¿´´ ¬¸»-» ½¸¿´´»²¹»- ·- ¿ ®»½·°» º±® ¼·-¿-¬»®ò
 16. ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ç × -»¬ ±«¬ ¬± ·¼»²¬·º§ ¬¸» ³±-¬ ¹´¿®·²¹ ³¿®µ»¬·²¹ ¼»ó •½·»²½·»- ¬¸¿¬ ¸¿²¼·½¿° ½±³°¿²·»- º®±³ -«½½»»¼·²¹ ·² ¬¸» ³¿®µ»¬°´¿½»ò × º±«²¼ ¬»² ±º ¬¸»³ ¬¸¿¬ × ½¿´´ ¬¸» Ì»² Ü»¿¼´§ Í·²- ±º Ó¿®µ»¬·²¹ò ݱ³°¿²·»- ²»»¼ ¬± ½±²-·¼»® ¬©± ¬¸·²¹-æ Ú·®-¬ô ©¸¿¬ -·¹²- ©±«´¼ ·²¼·½¿¬» ¬¸¿¬ ¿ ½±³°¿²§ ·- ½±³³·¬¬·²¹ ¿ -°»½·•½ ³¿®µ»¬·²¹ -·²á Í»½±²¼ô ©¸¿¬ ¿®» ¬¸» ¾»-¬ -±´«¬·±²- º±® ±ª»®½±³·²¹ ¬¸·- °®±¾´»³á ׺ × ®¿² ¿ ½±³°¿²§ô × ©±«´¼ -·¬ ¼±©² ©·¬¸ ³§ ½±´ó ´»¿¹«»- ¿²¼ »¨¿³·²» »¿½¸ ±º ¬¸» ¬»² -·²-ò É» ©±«´¼ ¼»¬»®³·²» ©¸·½¸ ¿®» ¬¸» ³±-¬ -»®·±«-ò É» ©±«´¼ ¬¸»² ¼»¬»®³·²» ¬¸» ¾»-¬ -±´«¬·±² ¬± °«®-«» ·² »¿½¸ ½¿-»ò × ©±«´¼ ¿--·¹² ¿ -»²·±® »¨»½«¬·ª» ¬± ¾» ®»-°±²-·¾´» º±® ·³°®±ª·²¹ ±«® °»®º±®³¿²½» ¿´±²¹ ¬¸±-» ´·²»-ò × ©±«´¼ ®»½±¹²·¦» ¬¸¿¬ -±³» ±º ¬¸»-» ¼»•½·»²½·»- ©·´´ ®»¯«·®» ¿ -«-¬¿·²»¼ ·²ª»-¬³»²¬ ±ª»® ¿ ´±²¹ °»®·±¼ô ¾«¬ ·º ·¬ ·- °®»ª»²¬·²¹ ±«® -«½½»-- ·² ¬¸» ³¿®µ»¬°´¿½»ô × ©±«´¼ -«°°±®¬ ·¬ò Ó§ ¾¿-·½ ¾»´·»º ·- ¬¸¿¬ ³¿®µ»¬·²¹•- ©±®µ -¸±«´¼ ²±¬ ¾» -± ³«½¸ ¿¾±«¬ -»´´·²¹ ¾«¬ ¿¾±«¬ ½®»¿¬·²¹ °®±¼«½¬- ¬¸¿¬ ¼±²•¬ ²»»¼ -»´´·²¹ò Ó¿®µ»¬·²¹ °»±°´» ²»»¼ ¬¸» -µ·´´- ±º ·¼»²¬·º§·²¹ ±°°±®¬«²·¬·»- ø·ò»òô «²³»¬ ²»»¼- ±® ´·º»ó »²¸¿²½·²¹ -±´«¬·±²-÷ô ¿²¼ ¼»ª»´±°·²¹ ¿²¼ ·³°´»³»²¬ó ·²¹ °´¿²- ¬¸¿¬ -«½½»»¼ ·² ¬¸» ³¿®µ»¬°´¿½»ò × ©¿²¬ ³¿®µ»¬·²¹ ¬± ®»¬®·»ª» ·¬- ¬®«» ®±´»ô ¬¸¿¬ ±º ¼®·ª·²¹ ¾«-·ó ²»-- -¬®¿¬»¹§ò Ú·²¿´´§ô ¸»®» ¿®» ¬¸» Ì»² Ü»¿¼´§ Í·²- ±º Ó¿®µ»¬ó ·²¹òí
 17. ïð ײ¬®±¼«½¬·±²æ ̸» ͬ¿¬» ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ̱¼¿§ ̸» Ì»² Ü»¿¼´§ Í·²- ±º Ó¿®µ»¬·²¹ ïò ̸» ½±³°¿²§ ·- ²±¬ -«º•½·»²¬´§ ³¿®µ»¬ º±½«-»¼ ¿²¼ ½«-¬±³»® ¼®·ª»²ò îò ̸» ½±³°¿²§ ¼±»- ²±¬ º«´´§ «²¼»®-¬¿²¼ ·¬- ¬¿®ó ¹»¬ ½«-¬±³»®-ò íò ̸» ½±³°¿²§ ²»»¼- ¬± ¾»¬¬»® ¼»•²» ¿²¼ ³±²·ó ¬±® ·¬- ½±³°»¬·¬±®-ò ìò ̸» ½±³°¿²§ ¸¿- ²±¬ °®±°»®´§ ³¿²¿¹»¼ ·¬- ®»ó ´¿¬·±²-¸·°- ©·¬¸ ·¬- -¬¿µ»¸±´¼»®-ò ëò ̸» ½±³°¿²§ ·- ²±¬ ¹±±¼ ¿¬ •²¼·²¹ ²»© ±°°±®¬«²·¬·»-ò êò ̸» ½±³°¿²§•- ³¿®µ»¬·²¹ °´¿²- ¿²¼ °´¿²²·²¹ °®±½»-- ¿®» ¼»•½·»²¬ò éò ̸» ½±³°¿²§•- °®±¼«½¬ ¿²¼ -»®ª·½» °±´·½·»- ²»»¼ ¬·¹¸¬»²·²¹ò èò ̸» ½±³°¿²§•- ¾®¿²¼ó¾«·´¼·²¹ ¿²¼ ½±³³«²·½¿ó ¬·±²- -µ·´´- ¿®» ©»¿µò çò ̸» ½±³°¿²§ ·- ²±¬ ©»´´ ±®¹¿²·¦»¼ ¬± ½¿®®§ ±² »ºº»½¬·ª» ¿²¼ »º•½·»²¬ ³¿®µ»¬·²¹ò ïðò ̸» ½±³°¿²§ ¸¿- ²±¬ ³¿¼» ³¿¨·³«³ «-» ±º ¬»½¸²±´±¹§ò
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2