intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 1

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

373
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả quá trình công nghệ của cân băng định lượng Cân băng định lượng là cơ cấu tác động liên tục thuộc nhóm máy nâng vận chuyển. Là thiết bị vận tải liên tục dùng để chuyên chở hàng dạng hạt, cục ( cát, đá dăm, than, thóc gạo ...) hoặc các vật liệu thể rắn ( gỗ , hòm , thép thỏi ) theo phương nằm ngang hoặc theo mặt phẳng nghiêng ( góc nghiêng không lớn hơn 30o ). Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, là cầu nối giữa các hạng mục,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 1

  1. Chương 1: M« t¶ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng c©n b¨ng ®Þnh l-îng 1 . M« t¶ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña c©n b¨ng ®Þnh l-îng C©n b¨ng ®Þnh l-îng lµ c¬ cÊu t¸c ®éng liªn tôc thuéc nhãm m¸y n©ng vËn chuyÓn. Lµ thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc dïng ®Ó chuyªn chë hµng d¹ng h¹t, côc ( c¸t, ®¸ d¨m, than, thãc g¹o ...) hoÆc c¸c vËt liÖu thÓ r¾n ( gç , hßm , thÐp thái ) theo ph-¬ng n»m ngang hoÆc theo mÆt ph¼ng nghiªng ( gãc nghiªng kh«ng lín h¬n 30o ). Nã ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c h¹ng môc, c«ng tr×nh s¶n xuÊt riªng biÖt gi÷a c¸c ph©n x-ëng trong mét nhµ m¸y, gi÷a c¸c m¸y s¶n xuÊt trong mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt. HÖ truyÒn ®éng c©n b¨ng ®Þnh l-îng gåm cã: + §éng c¬ + Hép sè + Puli chñ ®éng + B¨ng t¶i + PhÔu + C¬ cÊu c©n ®Þnh l-îng §éng c¬ quay tang chñ ®éng th«ng qua hép sè vµ Puli chñ ®éng , nhê ma s¸t mµ b¨ng t¶i chuyÓn ®éng . Tang bÞ ®éng tù do quay do ma s¸t víi b¨ng . §Ó kh¾c phôc ®é vâng cña b¨ng ng-êi ta ®Æt c¸c con l¨n vµ chóng còng tù do quay do ma s¸t víi b¨ng . VËt liÖu tõ phÔu nhê b¨ng t¶i ®-îc chuyÓn ®Õn ®æ ë m¸ng phèi liÖu. Khèi l-îng cña vËt liÖu ®-îc c¬ cÊu c©n ®Þnh l-îng c©n chÝnh x¸c theo l-îng ®Æt ban ®Çu. N¨ng suÊt cña b¨ng t¶i ®-îc tÝnh theo biÓu thøc: Q  .v [ kg/s ] hay:
  2. 3600..v Q  3,6..v [ tÊn/h ] 1000 trong ®ã:  : khèi l-îng t¶i theo cjiÒu dµi [kg/m ] v : tèc ®é di chuyÓn cña b¨ng [m/s] Khèi l-îng cña b¨ng t¶i theo chiÒu dµi ®-îc tÝnh theo c«ng thøc:   S . . 10 3 trong ®ã:  : khèi l-îng riªng cña vËt liÖu [ tÊn/m3 ] S : tiÕt diÖn c¾t ngang cña vËt liÖu trªn b¨ng [ m2 ] 2 . C¸c th«ng sè kü thuËt, ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i phèi liÖu 2.1 . C¸c th«ng sè kü thuËt  HÖ truyÒn ®éng sö dông ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.  Lùc kÐo 600 N  Tèc ®é cùc ®¹i 1,5 m/s  Tèc ®é cùc tiÓu 0,075 m/s  §-êng kÝnh trôc 300 mm  Hép sè i = 10 ;  = 80% 2.2.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng a . Lo¹i phô t¶i §Æc tÝnh c¬ cña m¸y s¶n xuÊt th-êng cã d¹ng   w  M c  M co  M dm  M co  w    dm  trong ®ã: Mco - M«men øng víi tèc ®é  = 0 M®m - M«men øng víi tèc ®é w®m Mc - M«men øng víi tèc ®é  Víi b¨ng t¶i  = 0. Do ®ã ta cã Mc = M®m = const . Ta thÊy r»ng t¶i cña hÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i phèi liÖu hÇu nh- Ýt thay ®æi
  3. trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. HÖ truyÒn ®éng nµy lµ hÖ lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n. Ta cã ®å thÞ c«ng suÊt vµ momen c¶n tÜnh cña truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é víi Mc = const nh- sau: w wmax Pc Mc wmin Pmax Mc ,Pc b . ChiÒu quay cña b¨ng B¨ng t¶i nhËn vËt liÖu tõ phÔu vµ vËn chuyÓn ®Õn n¬i phèi liÖu nªn chuyÓn ®éng cña nã lµ theo mét chiÒu b¾t buéc vµ kh«ng cã ®¶o chiÒu quay. NÕu ®¶o chiÒu quay cña b¨ng t¶i th× do qu¸n tÝnh nguyªn vËt liÖu sÏ r¬i v·i, kh«ng b¶o ®¶m ®-îc yªu cÇu phèi liÖu. Ngoµi ra khi ®¶o chiÒu th× cã mét sè phÇn cña vËt liÖu kh«ng chuyÓn qua ®-îc thiÕt bÞ c¶m biÕn ®Ó c©n chÝnh x¸c. c . Gi¶n ®å phô t¶i C¸c th«ng sè chÝnh cña hÖ truyÒn ®éng VËn tèc lín nhÊt, nhá nhÊt vmin = 0,075 ( m/s ) vmax = 1,5 ( m/s ) VËn tèc cña trôc quay
  4. v min 0 , 075 w ' min    0 ,5 ( rad / s ) R 0 ,15 v 1,5 w ' max  max   10 ( rad / s ) R 0 ,15 VËn tèc cña trôc quay qui ®æi víi i = 10 w max  w ' max .i  10 .10  100 ( rad / s ) w min  w ' min .i  0,5 .10  5( rad / s ) Tõ ph-¬ng tr×nh ®éng häc cña truyÒn ®éng ®iÖn dw M  M c  J dt ta cã gi¶n ®å phô t¶i MC 1 2 3 t 0 + §o¹n 01 lµ ®o¹n b¨ng t¶i ®-îc khëi ®éng. V× b¨ng t¶i lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n, sè lÇn ®ãng c¾t Ýt. C¸c yªu cÇu vÒ khëi ®éng ®éng c¬ lµ kh«ng nÆng nÒ. Ta cã thÓ cho b¨ng t¶i khëi ®éng ®Õn tèc ®é lµm viÖc vµ æn ®Þnh ë tèc ®é ®ã råi míi cho nguyªn vËt liÖu r¬i xuèng b¨ng tõ phÔu. + §o¹n 12 lµ ®o¹n b¨ng t¶i lµm viÖc víi t¶i Mc kh«ng ®æi. BiÕn thiªn dw/dt chØ cã trong giai ®o¹n tèc ®é biÕn thiªn tøc ®o¹n 01 vµ 23. + §o¹n 23 lµ ®o¹n gi¶m tèc vµ dõng b¨ng t¶i. Ta còng cã thÓ cho b¨ng t¶i dõng tù do, hoÆc dõng tù do cã dïng thªm phanh h·m. d . C¸c yªu cÇu vÒ khëi ®éng vµ h·m
  5. HÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i phèi liÖu khi khëi ®éng víi gia tèc lín sÏ lµm t¨ng lùc ®µn håi g©y biÕn d¹ng b¨ng vµ lµm ®øt b¨ng. §Ó h¹n chÕ ®iÒu nµy ta ph¶i sö dông kh©u gi¶m tèc khi khëi ®éng. §Ó ®éng c¬ cã thÓ khëi ®éng ®-îc sau khi mÊt ®iÖn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc th× chän ®éng c¬ cã m«men khëi ®éng ®ñ lín. Khi dõng th× kh«ng yªu cÇu dõng chÝnh x¸c, nh-ng còng tr¸nh cho hÖ dõng víi gia tèc lín g©y h- háng, ®øt b¨ng. HÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i th-êng lµm viÖc liªn tôc Ýt khi ph¶i dõng nªn kh«ng c©n fthiÕt kÕ bé gi¶m tèc. Còng kh«ng cÇn thiÕt kÕ phanh h·m v× khi kÕt thóc c«ng viÖc ta sÏ ®Ó cho b¨ng dõng tù do. e . S¬ ®å ®éng häc S¬ ®å ®éng häc cña hÖ truyÒn ®éng c©n b¨ng ®Þnh l-îng cã d¹ng ®¬n gi¶n nh- sau : Wd Wc puli chñ ®éng kÐo i m¸y s¶n xuÊt Pc Mc n Trong ®ã: 1- §éng c¬ ®iÖn 2- Hép tèc ®é 3- Trôc chÝnh ®Ó l¾p vµo m¸y quay b¨ng t¶i g . HÖ truyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬ Khi cã nhiÒu b¨ng t¶i lµm viÖc nèi tiÕp trong mét d©y truyÒn ®ßi hái ph¶i ®ång bé ho¸ tèc ®é cña c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng vµ ®Æt c¸c kho¸ liªn ®éng cÇn thiÕt b¶o ®¶m thø tù t¸c ®éng. Khi ®ã tèc ®é ®éng c¬ ph¶i b»ng nhau trong mäi tr-êng hîp ®Ó tr¸nh c¸c lùc ®µn håi trªn b¨ng. h . §é chÝnh x¸c
  6. §é chÝnh x¸c vÒ tèc ®é lµ yªu cÇu quan träng , ®-îc ®¸nh gi¸ bëi sai lÖch tÜnh: w w  wt %  100 %  d 100 % w dm wd i . D¶i ®iÒu chØnh D  w max : w min  1,5 : 0 ,075  20 : 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2