intTypePromotion=1

thiết kế mạng điện khu vực có 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
359
lượt xem
134
download

thiết kế mạng điện khu vực có 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện năng cung cấp cho các hộ tiêu thụ được đặc trưng bằng tần số của dòng điện và độ lệch điện áp so với điện áp định mức trên các cực của thiết bị dùng điện. Khi thiết kế mạng điện, ta giả thiết rằng hệ thống hoặc các nguồn cung cấp có đủ công suất tác dụng để cung cấp cho các phụ tải. Do đó không xét đến những vấn đề duy trì tần số. Vì vậy chỉ tiêu chất lượng của điện năng là giá trị của độ lệch điện áp ở các hộ tiêu thụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mạng điện khu vực có 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải, chương 6

  1. Chương 6: TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn §iÖn n¨ng cung cÊp cho c¸c hé tiªu thô ®-îc ®Æc tr-ng b»ng tÇn sè cña dßng ®iÖn vµ ®é lÖch ®iÖn ¸p so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc trªn c¸c cùc cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn. Khi thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn, ta gi¶ thiÕt r»ng hÖ thèng hoÆc c¸c nguån cung cÊp cã ®ñ c«ng suÊt t¸c dông ®Ó cung cÊp cho c¸c phô t¶i. Do ®ã kh«ng xÐt ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò duy tr× tÇn sè. V× vËy chØ tiªu chÊt l-îng cña ®iÖn n¨ng lµ gi¸ trÞ cña ®é lÖch ®iÖn ¸p ë c¸c hé tiªu thô so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc ë m¹ng ®iÖn thø cÊp. Khi chän s¬ bé c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®iÖn n¨ng theo c¸c gi¸ trÞ cña tæn thÊt ®iÖn ¸p. Khi tÝnh s¬ bé c¸c møc ®iÖn ¸p trong c¸c tr¹m h¹ ¸p, cã thÓ chÊp nhËn lµ phï hîp nÕu trong chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i c¸c tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt cña m¹ng ®iÖn mét cÊp ®iÖn ¸p kh«ng v-ît qu¸ 10  15% trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng, cßn trong c¸c chÕ ®é sau sù cè c¸c tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt kh«ng v-ît qu¸ 15  20%, nghÜa lµ:  Umaxbt%=10  15%  Umaxsc%=10  20%
  2. §èi víi nh÷ng m¹ng ®iÖn phøc t¹p, cã thÓ chÊp nhËn c¸c tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt ®Õn 15  20% trong chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i khi vËn hµnh b×nh th-êng vµ ®Õn 20  25% trong chÕ ®é sau sù cè, nghÜa lµ:  Umaxbt%=15  20%  Umaxsc%=20  25% §èi víi c¸c tæn thÊt ®iÖn ¸p nh- vËy, cÇn sö dông c¸c m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d-íi t¶i trong c¸c tr¹m h¹ ¸p. Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®-êng d©y thø i nµo ®ã khi vËn hµnh b×nh th-êng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pi Ri  Qi X i Uibt  2 .100 (2.3) U dm Trong ®ã: Pi, Qi- c«ng suÊt ch¹y trªn ®-êng d©y thø i Ri, Xi- ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®-êng d©y thø i. Khi tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p, c¸c th«ng sè trªn ®-îc lÊy trong b¶ng 2.2. §èi víi ®-êng d©y cã hai m¹ch, nÕu ngõng mét m¹ch th× tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®-êng d©y b»ng:  Uisc%=2  Uibt% * TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®-êng d©y N§-1 Trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®-êng d©y b»ng: 38  5,56  18,40  8,65 U 1bt %   100  3,06% 110 2
  3. Khi mét m¹ch ®-êng d©y ngõng lµm viÖc, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®-êng d©y cã gi¸ trÞ:  U1sc% = 2.U1bt% = 2  3,06 = 6,12 % TÝnh c¸c tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®-êng d©y cßn l¹i ®-îc tiÕn hµnh t-¬ng tù nh- víi ®-êng d©y trªn. KÕt qu¶ tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®-êng d©y cho trong b¶ng 2.3. §-êng  Ubt, %  Usc, % §-êng  Ubt, %  Usc, % d©y d©y N§-1 3,06 6,12 HT-5 3,23 6,46 N§-2 3,37 6,74 N§-6 5,13 10,26 2-HT 0,36 0,72 HT-7 2,68 5,36 N§-3 4,44 8,88 HT-8 2,84 5,68 N§-4 7,11 14,22 HT-9 4,72 9,44 B¶ng 3.3. C¸c gi¸ trÞ tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn ph-¬ng ¸n 1. Tõ c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng 3.3 nhËn thÊy r»ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt cña m¹ng ®iÖn trong ph-¬ng ¸n 1 cã gi¸ trÞ:  Umaxbt% =  UN§2% = 7,11% Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi sù cè b»ng:  UmaxSC% =  UN§2SC% = 14,22%
  4. 3.2.2. Ph-¬ng ¸n 2 Ph-¬ng ¸n 2 cã s¬ ®å nh- sau: 1 8k m 8 31 ,6 2 2 0km 7 36 31 2 ,05 km 63,2 41,2 214 456 55 7 km 44, km N§ HT km 0 00 ,0 50 60,0000km 70,7107 64 5 ,0 31 2k km m 6 3 36 , 05 55 km 9 4 H×nh 3.3. S¬ ®å m¹ng ®iÖn ph-¬ng ¸n 2 a. Chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn Dßng c«ng suÊt ch¹y trªn N§-3 cã gi¸ trÞ:    S N 4  S3  S 4 = 30 +j18,59 + 38 + j23,55 = 68 +j42,14 MVA Dßng c«ng suÊt ch¹y trªn ®-êng d©y 3 - 4:   S 34  S 4 = 38 + j23,55 MVA Dßng c«ng suÊt ch¹y trªn HT-7:
  5.    S H 7  S7  S8 = 38 +j18,40 + 28 +j17,35 = 66 + j35,75 MVA Dßng c«ng suÊt ch¹y trªn ®-êng d©y 7 - 8:   S 78  S 8 = 28 + j17,35 MVA KÕt qu¶ tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 3.4. §êng C«ng suÊt ChiÒu dµi ®- §iÖn ¸p §iÖn ¸p ®Þnh d©y truyÒn t¶i êng d©y , tÝnh to¸n møc cña m¹ng km U, kV U®m , kV N§-1 38 + j18,40 41,23 110,58 N§-2 30,9 + j19,15 44,72 100,74 2-HT 1,9 + j1,18 63,25 42,00 N§-3 68 + j42,14 60,00 147,05 3-4 38 + j23,55 36,06 110,14 110 HT-5 29 + j14,05 50,00 98,39 N§-6 36 + j17,44 64,03 109,80 HT-7 66 + j35,75 36,06 143,42 7-8 28 + j17,35 31,62 95,05 HT-9 30 + j14,53 70,71 101,85
  6. 0 r0, x0, -6 B/2 0 ). ®iÖn Ω/k Ω/ R,Ω X,Ω (10- Ω/ 4 m km ),S 0,2 0,4 m 2,69 5,56 8,65 1,11 7 0,3 2 0,4 2,65 7,31 9,52 1,17 3 3 0,4 0,4 2.58 14,5 13,9 1,63 0,1 0,4 6 4 2,84 4 5,10 12,3 1,70 b. Chän tiÕt diÖn d©y dÉn 7 1 0,2 0,4 2,69 4,86 7,58 0,97 7 2 0,3 0,4 10,7 2,65 8,25 1,33 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 3.5. 3 3 0,3 0,4 10,5 5 13,7 2,65 1,70 3 3 0,1 0,4 6 6 2,84 3,07 7,40 1,03 7 1 0,3 0,4 2,65 6,04 6,79 0,84 3 3 0,3 0,4 11,6 15,2 2,65 1,87 3 3 7 0 B¶ng 3.4. §iÖn ¸p tÝnh to¸n vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng B¶ng 3.5. Th«ng sè cña c¸c ®-êng d©y
  7. Ftc, ICP l, §-êng IBT, Ftt, ISC, S, MVA m , d©y A mm2 A m2 A km 110,8 110,8 38 221,6 41, N§-1 38+j18,40 120 30,9+j19,1 0 0 0 33 0 190,8 2 44, N§-2 95,40 95,40 95 5 0 0 3 2-HT 1,9 +j1,18 6,80 6,80 70 26 13,6 63, 68 209,9 209,9 51 5 419,8 60, 2 N§-3 185 +j42,14 4 4 115,9 115,9 0 38 8 231,9 0 36, 3-4 38+j23,55 120 6 6 0 33 2 169,1 1 50, HT-5 29+j14,05 84,57 84,57 95 104,9 104,9 0 33 4 209,9 0 64, N§-6 36+j17,44 95 8 8 196,9 196,9 0 51 6 397,9 0 36, HT-7 66+j35,75 185 8 8 0 33 6 172,8 1 31, 7-8 28+j17,35 86,44 86,44 95 0 33 9 174,9 6 70, HT-9 30+j14,53 87,48 87,48 95 0 6 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2