intTypePromotion=1

Thông tư 02/2000/TT-TCQH của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
82
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2000/TT-TCQH của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2000/TT-TCQH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với sản phẩm gỗ, lâm sản xuất khẩu và nguyên liệu gỗ, lâm sản nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-TCQH của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  S è  02/2000/TT­T C H Q   h n g µy  14 th¸ng 4 n¨ m  2000 H íng d É n   thñ tôc h¶i q u a n   ® èi   s¶n p h È m  g ç,  m  s¶ n xu Êt k h È u   vµ  víi l© n g u yªn liÖu gç, l© m  s¶n  h Ë p  kh È u n ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  65/1998/Q§­TTg ngµy 24.3.1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  xuÊt khÈu    s¶n phÈm     gç,l©m s¶n  nhËp  vµ  khÈu nguyªn  liÖu gç,l©m      s¶n. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  136/1998/Q§­TTg ngµy 31.7.1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc söa  æi  ® mét  quy  sè  ®Þnh     vÒ thñ    tôc xuÊt khÈu s¶n  phÈm     gç,l©m  s¶n.   ­ Sau      khithèng nhÊt víi N«ng      Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n,Tæng     côc  híng dÉn          thñ tôch¶iquan  sau: nh    I. èi víi ¶ n p h È m  g ç  v µ l© m  s ¶ n x u Êt k h È u:  §  s Khi lµm    thñ      tôc h¶i quan ®èi    víis¶n phÈm   vµ  gç  l©m   s¶n xuÊt khÈu,     ngoµi viÖc    nép  hå  theo  bé  s¬  quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 01/1999/TT­TCHQ   ngµy 10.5.1999  cña Tæng  côc    H¶i quan,doanh    nghiÖp ph¶inép    hoÆc  xuÊt  tr×nh c¸cgiÊy têcô          thÓ  sau: nh  1/ §èivíi       s¶n  phÈm   xuÊt khÈu  îcs¶n  gç    ®   xuÊt tõ gç      rõng    tù nhiªntrong     níc: 1.1 XuÊt    tr×nh v¨n b¶n      (b¶n chÝnh) ph©n    møc  cña    bæ h¹n  gç  Chñ  tÞch  UBND   tØnh, thµnh    phè  hoÆc  L∙nh ®¹o Bé, Ngµnh trung  ¬ng, ®Ó       H¶i quan  lËp phiÕu    theo dâitrõlï .       i         §èivíic¸c s¶n phÈm   îc   ®   chÕ biÕn    tõ nguån gèc phÕ  liÖu gç    rõng    tù nhiªntrong níc® îcH¶i quan                trõlïvµo    i v¨n b¶n ph©n    møc  rõng    bæ h¹n  gç  tù nhiªncña    doanh  nghiÖp. 1.2 Nép  b¶n x¸c ®Þnh  ®Þnh  møc     tiªuhao nguyªn liÖu  gi¸m  do  ®èc  doanh nghiÖp    ký,®ãng  dÊu    x¸c nhËn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p      tr   luËtvÒ  tÝnh    x¸cthùc cña    ®Þnh  møc. Trêng    hîp s¶n phÈm   xuÊt khÈu  îcs¶n    ®   xuÊt b»ng      v¸n nh©n      t¹o, lµm  khi thñ    tôc xuÊt khÈu, doanh      nghiÖp kh«ng ph¶ixuÊt tr×nh thªm        bÊt  giÊy    cø  tê g×. 2/ §èi víis¶n      phÈm   mü   gç  nghÖ   îc s¶n  ®   xuÊt  nguån  tõ  gèc  rõng  gç  trång (kÓ  gç    c¶  vên, gç    c©y  trång ph©n    cao    nh©n      t¸n,gç  su, v¸n  t¹o)doanh  nghiÖp  chØ  cÇn khaib¸o        víiH¶i quan  cöa  khÈu  chñng  i     vÒ  lo¹  tªnhµng, gç,   sè îng s¶n  l   phÈm       ®Ó H¶i quan  lµm  tôc xuÊt khÈu  thñ      theo quy ®Þnh. Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p        tr   luËtvÒ viÖc  khaib¸o    nguån  gèc  cña  gç  m×nh. 3/ §èivíis¶n        phÈm     gç,l©m  s¶n  îcs¶n  ®   xuÊt tõ nguyªn liÖu gç  l©m          vµ  s¶n  nhËp  khÈu    hîp ph¸p:
  2. 2 3.1 Trêng      hîp doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  trùctiÕp ®Ó     gç      tùs¶n xuÊts¶n    phÈm   xuÊtkhÈu: gç    3.1.1 XuÊt     tr×nh    tê khaih¶i quan      nhËp  khÈu    gç, l©m s¶n    îc H¶i (®∙ ®     quan  cöa  khÈu  nhËp   x¸cnhËn  hoµn thµnh        thñ tôch¶iquan) ®Ó       H¶i quan   n¬i lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      lËp phiÕu  theo dâitrõlïtheo quy         i   ®Þnh. NÕu  s¶n phÈm   xuÊt khÈu  îcs¶n  gç    ®   xuÊt tõgç      nguyªn liÖu nhËp      khÈu  mua     l¹ cña    i c¸c doanh nghiÖp kh¸c th×    nép  hîp ®ång  mua  b¸n  (trong ®ã  gç    ghirâ khèil   (m3) theo  khaisè..      îng gç    Tê    .ngµy.. t ¸ng. .n       . h . ¨m,n¬iH¶i quan  lµm  thñ tôc nhËp  khÈu)    quan  ®Ó c¬  H¶i  quan   n¬i lµm thñ tôc xuÊt khÈu lËp  phiÕu theo dâitrõlï .       i 3.1.2 Nép b¶n    x¸c nhËn ®Þnh  møc     tiªuhao  nguyªn liÖu  gi¸m  do  ®èc  doanh nghiÖp    ký,®ãng  dÊu    x¸c nhËn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p      tr   luËtvÒ  tÝnh    x¸cthùc cña    ®Þnh møc. §èi víic¸c s¶n        phÈm   xuÊt khÈu    gç    tõ v¸n nh©n    gç  t¹ovµ  cao  nhËp  su  khÈu    khilµm  tôc h¶iquan  thñ      doanh nghiÖp  kh«ng ph¶ixuÊt tr×nh c¸c giÊy           têtrªn.   3.2 §èi víic¸c s¶n          phÈm     gç, l©m  s¶n  îc s¶n  ®   xuÊt tõ nguyªn      liÖu    gç, l©m  s¶n  doanh  do  nghiÖp  th¸cnhËp  ñy    khÈu: ­ Nép  b¶n  sao  khai h¶i quan  Tê      hµng  nhËp khÈu  lµm  ®∙  thñ tôc    h¶i quan  (do doanh  nghiÖp  îc ñy    ®   th¸cnhËp  khÈu    x¸c nhËn, tªn doanh      nghiÖp  ñy    th¸cnhËp  khÈu  i sè  cña  khainhËp  t¹ «  3  Tê    khÈu  ph¶i®óng        víitªndoanh  nghiÖp  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu    s¶n phÈm   gç). ­Nép    b¶n ®Þnh  møc    tiªuhao nguyªn liÖu do      gi¸m  ®èc    ký,®ãng  dÊu    x¸c nhËn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       tÝnh    x¸cthùc cña    ®Þnh møc. 3.3 §èi víis¶n      phÈm   ® îc s¶n  gç    xuÊt  nguån  tõ  gèc  bao  nhËp  gç  b×  khÈu: ­    Nép  hîp ®ång  mua  b¸n  hoÆc   gç  hãa ®¬n  b¸n hµng  cña ®¬n  cã  vÞ  nguån  gèc  bao  nhËp  gç  b×  khÈu  v¨n  vµ  b¶n  cam  kÕt  nguån  vÒ  gèc    gç. Tr­ êng  hîp  thu mua  gom     lÎnhiÒu  lÇn th× doanh nghiÖp  lËp B¶n  khaivµ  kª    ký  x¸cnhËn      tùchÞu  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       nguån  gèc gç. ­    Nép b¶n ®Þnh  møc    tiªuhao nguyªn liÖu do    Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp  ký,®ãng    dÊu    x¸c nhËn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  x¸c thùc  cña  ®Þnh  møc. II. èi víi ¶ n p h È m  g ç  p ¬ m u  tån ® ä n g, s ¶ n p h È m  g ç  ® îc c h Õ    §  s bi Õ n  tõ g ç  p ¬ m u  tån ® ä n g  v µ  tõ g ç  p ¬ m u  b Þ  tÞch thu ®∙ x ö  lý: 1/§èivíi       s¶n phÈm   p¬mu    gç  tån ®äng  i   t¹ thêi®iÓm     kiÓm    kª theo QuyÕt    ®Þnh 821/TTg ngµy 06.11.1996: Nép b¶n sao  x¸c nhËn  (cã    cña gi¸m ®èc  doanh nghiÖp) biªnb¶n      kiÓm   kª li     ªnngµnh  (KiÓm l©m   ­C«ng  ­H¶i quan)t¹ thêi®iÓm   an           i kiÓm    p¬mu   kª gç  tån ®äng  theo QuyÕt ®Þnh 821/TTg ngµy  06.11.1996 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ.
  3. 3 2/      §èi víis¶n phÈm   p¬mu   îc s¶n  gç  ®   xuÊt tõ gç      p¬mu  nguyªn liÖu tån     ®äng: ­ Nép    b¶n sao      (cã x¸cnhËn  cña gi¸m  ®èc  doanh nghiÖp)biªnb¶n      kiÓm   kª li     ªnngµnh  (KiÓm l©m   ­C«ng  ­H¶i quan)t¹ thêi®iÓm   an           i kiÓm    p¬mu   kª gç  tån ®äng  theo QuyÕt ®Þnh 821/TTg ngµy 06.11.1996 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ. ­ Nép    b¶n ®Þnh møc     tiªuhao nguyªn liÖu  gi¸m  do  ®èc doanh nghiÖp  ký,®ãng    dÊu    x¸c nhËn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  x¸c thùc  cña  ®Þnh  møc. 3/ §èi víis¶n      phÈm   p¬mu   îc s¶n  gç  ®   xuÊt    p¬mu   tõ gç  khai th¸c lËu,       bu«n    tÞch    ®∙  îcxö    lËu bÞ  thu vµ  ®   lýtheo quy    ®Þnh hiÖn  hµnh: ­ Nép    b¶n sao QuyÕt ®Þnh  lýcña  xö    UBND  tØnh hoÆc     Chi côc kiÓm  l©m  (gi¸m ®èc    doanh nghiÖp  x¸cnhËn  chÞu  ký    vµ  tr¸chnhiÖm).   ­ Nép    b¶n sao (xuÊt tr×nh    b¶n chÝnh)    biªn b¶n b¸n ®Êu     gi¸,hîp ®ång  mua  gç  b¸n  (trong®ã  ghirâ khèil             cã       îng m3 gç),®Ó H¶i quan  phiÕu  lËp  theo  dâitrõlï .     i ­ Nép    b¶n ®Þnh møc     tiªuhao nguyªn liÖu (do    gi¸m ®èc doanh nghiÖp  ký,®ãng    dÊu    x¸c nhËn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  x¸c thùc  cña  ®Þnh  møc). 4/ S¶n    phÈm   p¬mu   gç  xuÊt khÈu    nªu  i t¹ ®iÓm2, ®iÓm3  môc    IITh«ng   t nµy ph¶i ®¶m     b¶o ®óng quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  65/1998/Q§­TTg ngµy  24.3.1998  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  v¨n  vµ  b¶n  5986/KTN ngµy 26.11.1996  cña V¨n phßng  ChÝnh phñ. III.§ èi víi ¶ n p h È m  g ç  v µ l© m  s ¶ n x u Êt k h È u      s theo ® ê n g  p hi m Ë u  d Þ c h: 1/S¶n    phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n kh«ng  thuéc Danh    môc hµng hãa  cÊm  xuÊt  khÈu, ®∙  ®ang  dông    vµ  sö  trong qu¸    tr×nh sinh ho¹t,lµm      viÖc  i t¹ ViÖt nam     cña     îng lµngêinícngoµikhihÕt  c¸c ®èi t             nhiÖm   c«ng    níc,® îcxuÊt kú  t¸cvÒ        khÈu theo quy ®Þnh  tµis¶n    vÒ    dichuyÓn, nÕu      míimua  íckhivÒ      tr     nícvíi sè  l   îng ®¬n  chiÕc,®¬n        bé,H¶iquan  cöa  khÈu    gi¶iquyÕt thñ tôcxuÊtkhÈu.         2/ Kh¸ch  lÞch    du  níc ngoµi khi vÒ         níc,kh¸ch  lÞch  du  ViÖt nam   níc   ra    ngoµi,   ViÖtnam   häc      bé  c¸n   ®i  tËp,c«ng    îcmang  t¸c®   theo hµnh      lýnh÷ng    vËt phÈm  b»ng  s¶n phÈm   hoÆc   gç  l©m  s¶n kh«ng n»m  trong Danh    môc  hµng  hãa  cÊm   xuÊtkhÈu,víi l         îng ®¬n  sè  chiÕc,®¬n      bé. 3/ Trêng    hîp doanh  nghiÖp xuÊt khÈu    s¶n phÈm     îc chÕ   míi ®   biÕn    tõ gç, l©m     s¶n    díih×nh  thøc  chµo hµng, quµ    biÕu  tÆng, kh«ng thuéc Danh  môc  hµng  hãa  cÊm  xuÊtkhÈu,H¶i quan        cöa khÈu xem    xÐt cho xuÊtkhÈu      víi sè îng lµ ®¬n  l     chiÕc,®¬n  ®èi víitõng  i   bé      lo¹ s¶n phÈm. Doanh  nghiÖp ph¶i  nép cho  quan    c¬  H¶i quan  hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊtkho  GiÊy    vµ  phÐp  thµnh  lËp doanh    nghiÖp  (b¶n  sao  ch÷      cã  ký,x¸cnhËn).
  4. 4 IV. èi víi Öc n h Ë p  k h È u  n g u yªn liÖu g ç  v µ   §  vi l© m  s ¶ n: 1/ C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn  kinh  cã  tÕ  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    xuÊtnhËp    khÈu  îcnhËp  ®   khÈu    gç,l©m  s¶n    i c¸clo¹  ®Ó   s¶n  xuÊtvµ    kinh doanh.   2/ Gç    trßn nhËp    khÈu    tõ Lµo  Campuchia ph¶icã  vµ      dÊu bóa kiÓm  l©m  cña    nícxuÊt khÈu; NÕu     xή∙      lµ gç    qua  chÕ biÕn    trßn th×  tõ gç    chØ  cÇn cã  B¶n    kª khaikhèil      îng (theo kÝch      cì)kh«ng  ph¶icã    dÊu  bóa. 3/ Gç  nhËp khÈu tõ Campuchia thùc hiÖn theo quy chÕ  riªng cña  ChÝnh phñ,híng dÉn      cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹ivµ  côc    H¶i quan. V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy    ký;thay thÕ        c¸c v¨n b¶n  íc®©y   tr   cña  Tæng  côc    H¶i quan  (phô    1  lôcsè  kÌm theo).  Yªu cÇu L∙nh ®¹o  Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  qu¸n  tr , iÓn khaithùc  iÖt tr     hiÖn  ®óng quy ®Þnh.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu    cã víng m ¾c       ph¸tsinh vîtthÈm      quyÒn    yªu cÇu  c¸o kÞp    Tæng  b¸o    thêivÒ  côc  H¶i quan    îc®iÒu    ®Ó ®   chØnh cho    phïhîp.
  5. P h ô  lôc s è 1 V¨n b ¶ n  b∙i bá  kÌ m  T h « n g  t sè 02/2000/TT­T C H Q   n g µ y 14 th¸ng  n¨ m  2000 4  Sè  TT CÊp   ban hµnh  v¨n  Sè  C«ng  v¨n Ngµy, th¸ng,     TrÝch  yÕu b¶n n¨m 1 Tæng  côc    H¶i quan 3878/TCHQ­GSQL 02.12.1996 XuÊt khÈu    s¶n  phÈm   Pomu gç  2 Tæng  côc    H¶i quan 411/TCHQ­GSQL 31.01.1997 Thùc hiÖn viÖc    XK s¶n phÈm   P¬mu   gç  theo    Q§ 821/TTg 3 Tæng  côc    H¶i quan 3734/GSQL 27.10.1997 Thùc  hiÖn  786/TTg  Q§  ngµy  24.9.1997 4 Tæng  côc    H¶i quan 4492/GSQL 19.12.1997 XK  s¶n  phÈm     rõng    tõgç  tùnhiªncßn      tån ®äng 5 Tæng  côc    H¶i quan 144/GSQL 14.01.1998 XK  s¶n phÈm   cã  gç  nguån gèc  tån  gç  ®äng    tõ n¨m  1996    tr trëvÒ  íc 6 Tæng  côc    H¶i quan 1564/TCHQ­GSQL 13.5.1998 H íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­TTg  ngµy 24.3.1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ 7 Tæng  côc    H¶i quan 2668/TCHQ­GSQL 05.8.1998 H íng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh 136/1998/Q§­TTg  ngµy  31/7/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2